Referat af netværksmøde 25. marts 2010

(Til godkendelse på næste møde)

Mødt var:
Freddy Christiansen, Annie Dühring, Erik Honoré, Svend Aage Jacobsen, Jan Mørch, Knud Schou, Per Stengade.

Afbud fra: Bent Christensen, Hanne Larsen

Dirigent: Erik Honoré

Dagsorden blev fastsat ved mødets start som følgende:
  1.  Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 3. februar 2010
2.  Foreningshus
3.  Damhusengen 200 år
4.  Lokalhistorisk Arkiv
5.  Fremtidig aktivitet
6.  Valg af 1 revisor
7.  Økonomi
8.  Eventuelt

Ved næste møde udarbejdes en standarddagsorden.

Ad 1. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 3. februar 2010
Referatet blev godkendt.

Ad 2. Foreningshus
Erik Honoré berettede om sine forgæves forsøg på at komme i kontakt med formanden for Hyltebjerggård. Hyltebjerggård er interessant dels som lokalitet for Lokaludvalget, der skal finde nye lokaler, og dels som foreningshus generelt. Der er 400 m², der kan lejes ud, bl.a. indeholdende stor sal, café og køkken. Der kan tænkes i flere konstruktioner om, hvem der skal stå som evt. lejer. Erik arbejder videre med sagen.

Ad 3. Damhusengen 200 år
Freddy informerede om planer for fejring af jubilæet. Deltagere i planerne er desuden Per Stengade, Bent Andersen, Erik Honoré. Freddy orienterede om, at man foreløbig havde 6 musikarrangementer. De 5 af dem står Netværket officielt for af praktiske grunde, og man vil søge penge i Lokaludvalget til musikere m.m. Netværket betaler annoncerne. Der forelå udkast til projektbeskrivelse.

I øvrigt bliver der lavet en folder med mange øvrige arrangementer på engen hen over året, hvor også Rødovre Kommune (Heerup Museet) deltager. Svend Aage foreslog, at man foruden Vanløse aviser også skulle annoncere i Rødovre lokalaviser.

Ad 4. Lokalhistorisk Arkiv
Annie orienterede om Arkivets situation efter Niels Petersens død. Niels Petersen var så stor en del af Arkivet, at det bliver svært af efterfølge. Det kan blive svært at finde en ny arkivleder. I øjeblikket ventede bestyrelsen på, at Niels's datter ville få lavet et regnskab for 2009. AD mindede om, at Lokalrådet havde en forpligtelse om at dække 2/5 af et evt. underskud på driften. 3/5 skal dækkes af Lokalhistorisk Forening. Denne forpligtelse må umiddelbart videreføres til Netværket, hvis ikke andre indtægtskilder kan findes. Samtidig skal der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer til Arkivet fra Netværket. Disse udpeges for 2 år og er sidst udpeget i 2008, og var Egon Nielsen og Annie Dühring.

Valgt til bestyrelsen blev herefter Freddy Christiansen og Annie Dühring for 2 år.

Som en "sidebemærkning" blev en arbejdsgruppe til Arkivet, der skulle arbejde med digitalisering af arkivet, hvilket vil kræve megen tid og mange penge nedsat. Foreløbig består arbejdsgruppen af Freddy, Annie og Jan Mørch, men flere kan tænkes at deltage. Har endnu ikke været diskuteret med bestyrelsesmedlemne fra Lokalhistorisk Forening

Ad 5. Fremtiden
Erik vil prøve at have nogle forslag fremme til næste møde (+ dato), og vil foreslå arbejdsmøder imellem bestyrelsesmøderne.

AD havde nogle forslag om at holde møder om:
Hvordan danner man en forening, og hvilke økonomiske muligheder er der.
Møder om bestyrelsesansvar for Andels/-ejerforeninger.
Møder om regnskabsforståelse (bestyrelsesmedlemmer m.fl. i boligforeninger eks.)
Cafémøder om diverse emner, hvor folk kan finde sammen og danne netværk om et emne.

Ad 6. Valg af 1 revisor
Der skal findes 1 ny revisor, da Knud Schou også er medlem af bestyrelsen. Erik kommer med forslag.

Ad 7. Økonomi Erik vil gøre mellemperioden fra 2009 (Lokalrådets ophør) til dags dato færdig og lave overdragelsesforretning til kassereren.

Ad 8. Eventuelt
Intet til dette punkt

15/4-2010 Annie Dühring

 Til top / Til Netværkets forside

Opdateret d. 16.4.2010