Vedtægter for Vanløse Netværk

§ 1.  Navn
  Foreningens navn er Vanløse Netværk (VN).

§ 2.  Formål
  Det er Vanløse Netværks formål:
  •  at fremme og støtte Vanløses aktiviteter og foreningsliv, samt varetage foreningslivets fælles interesser.
  •  at være tovholder/koordinator på netværksarrangementer og andre fælles aktiviteter.
  •  at fremme netværkets interesse for bydelen og deltagelse i det repræsentantskab, der opstiller og vælger kandidater til Vanløse Lokaludvalg.
  •  at Vanløse Netværk arbejder tæt sammen med lokaludvalget og relevante arbejdsgrupper.

§ 3.  Vanløse Netværks geografiske område
  I nord grænsen mod Rødovre, Slotsherrensvejs midte til Husumvej, derfra mod øst en lige linje til Jægersprisvej, mod syd langs Risbyholmvej til Slotsherrensvejs midte, videre ad Slotsherrensvej, Bellahøjvej, Ådalsvejs midte til skellet mod Frederiksberg (Grøndalsparken), langs kommuneskellet til det rammer Roskildevejs midte, til Damhussøen, Damhussøen (Rødovresiden), Damhusengen til udgangspunktet, Rødovre, Husum og Vanløse.

§ 4.  Repræsentantskab
    1. 
Repræsentantskabet består af repræsentanter for lokale foreninger, organisationer og råd med hjemsted i Vanløse, samt enkeltpersoner efter aftale med bestyrelsen. Repræsentantskabet er Vanløse Netværks højeste myndighed.
    2. 
Medlemmer af repræsentantskabet skal have bopæl i Vanløse, eller være tilknyttet en forening med virke i Vanløse. Repræsentanter for foreningslivet kan med en indstilling fra sit bagland blive medlem af repræsentantskabet. Bestyrelsen forestår indmeldelse og registrering. Alle repræsenterede enheder har hver én stemme.
    3. 
Repræsentantskabsmødet afholdes mindst én gang årligt i februar måned.
Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel og følgende minimumsdagsorden:
   1.  Godkendelse af dagsorden
   2.  Valg af ordstyrer
   3.  Bestyrelsens beretning
   4.  Regnskab og budget/fastsættelse af kontingent
   5.  Indkomne forslag
   6.  Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
    4. 
Bestyrelsesmedlemmerne og revisorer vælges for to år.
   -.  Formand, sekretær, 1. revisor, to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant vælges i ulige årstal.
   -  Næstformand, kasserer, 2. revisor, ét bestyrelsesmedlem og én suppleant vælges i lige årstal.
    5. 
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Rettidigt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.
    6. 
Bestyrelsens sekretær tager referat af repræsentantskabsmødet.
    7. 
Medlemmer, der udtræder af repræsentantskabet meddeler sig til bestyrelsen. Indsættelse af en eventuel afløser, der indstilles af den udtrådtes enhed, meddeles ligeledes bestyrelsen.
    8. 
10 % af medlemmerne af repræsentantskabet kan forlange indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med motiveret dagsorden.

§ 5.  Bestyrelsen
    1. 
Den valgte bestyrelse bemyndiges til at forestå Vanløse Netværks aktive virke og fastsætter mødedatoer for det kommende år.
Der afholdes 4-6 bestyrelsesmøder årligt. Møderne er åbne.
    2. 
Enighed i bestyrelsen tilstræbes.
Alle afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal.
    3. 
På hvert bestyrelsesmøde tager sekretæren referat. Referat af bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer og godkendes på efterfølgende møde - efter tilføjelse af evt. ønskede rettelser.
Referatet udsendes herefter til medlemmerne af repræsentantskabet.
    4. 
Det påhviler formanden at indkalde til møder i såvel bestyrelse som repræsentantskab.
    5. 
Hvis et bestyrelsesmedlem bliver forhindret i at fungere eller ønsker at nedlægge sit hverv inden for valgperioden, tiltræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.
    6. 
Som hovedregel skal samtlige bestyrelsesmøder indvarsles med mindst en uges varsel.
    7. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 6.  Økonomi
    1. 
Vanløse Netværks udgifter søges dækket ved:
   a.  Kontingenter fra de tilsluttede foreninger, organisationer m.v.
   b.  Overskud fra kulturelle arrangementer, festligheder, erhvervsvirksomhed og lignende.
Dertil kan der søges om midler til aktiviteter i bl.a. Vanløse Lokaludvalg.
    2. 
Årskontingentet, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet, indbetales ved regnskabsårets begyndelse.
    3. 
Vanløse Netværks regnskabsår er kalenderåret.
    4. 
Regnskabet skal i revideret stand forelægges bestyrelsen til godkendelse senest den 1. april.
    5. 
Kassereren disponerer over beløb under 2.000 kr. inden for det vedtagne budget. Dispositioner ud over dette inden for det vedtagne budget godkendes af bestyrelsen, ligesom det er tilfældet med ekstraordinære udgifter.
Kontantbeholdningen må normalt ikke overstige 2.000 kr.

§ 7.  Vedtægtsændringer
    1. 
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 stemmeflertal i repræsentantskabet.
    2. 
Vanløse Netværk kan kun opløses, når mindst 3/4 af repræsentantskabets medlemmer stemmer derfor ved to på hinanden følgende møder. Ved andet møde kræves dog kun simpelt flertal blandt de fremmødte.
    3. 
I tilfælde af Vanløse Netværks opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af eventuelt opsparet formue m.v.Referat af lokalrådsmødet

den 15. december 2009

 Dagsorden:

   1.  Godkendelse af dagsorden
   2.  Godkendelse af referat fra mødet 28. oktober 2009
   3.  Meddelelser
   4.  2. behandling af forslag til ændringer af vedtægter for Vanløse Lokalråd - vedtagelse af nye vedtægter for Vanløse Netværk

Mødt:
Knud Schou, Hanne Larsen, Erik Honoré, Freddy Christiansen, Bent Christensen, Annie Dühring, Lise Thygesen, Svend Aage Jacobsen, Ole Jensen, Per Stengade, Jan Mørch og Egon Nielsen


Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet 28. oktober 2009
Referatet blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
Næste møde 3/2 2010 (repræsentantskabsmøde).

Ad 4. 2. behandling af forslag til ændringer af vedtægter for Vanløse Lokalråd - vedtagelse af nye vedtægter for Vanløse Netværk

Det udsendte forslag blev gennemgået efter de på forrige møde foretagne ændringer. Vedtægterne blev herefter endeligt godkendt efter beslutning om, at navnet Vanløse Netværk skrives fuldt ud i hele teksten.

Herefter skal det nye netværksforum præsenteres for offentligheden inden repræsentantskabsmødet 3/2 2010.

 Annie Dühring

  Til top/ Til Netværkets forside

Opdateret d. 28.2.2010