A R K I V
   •  Referat fra generalforsamling 9. april 2014
   •  Referat fra generalforsamling 9. april 2013
   •  Referat fra generalforsamling 18. april 2011
   •  Referat fra generalforsamling 14. april 2010
   •  Referat fra generalforsamling 24. marts 2009
   •  Referat fra generalforsamling 2. april 2008
   •  Referat fra generalforsamling 20. marts 2007
   •  Referat fra generalforsamling 20. marts 2006
   •  Referat fra generalforsamling 9. marts 2005
   •  Referat fra generalforsamling 9. marts 2004
   •  Referat fra generalforsamling 13. marts 2003
   •  Status primo 2003
   •  Referat fra stiftende generalforsamling 9. apr. 2002
   •  Indkaldelse til stiftende generalforsamling
   •  Status primo 2002


Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 9. april 2014
i Kulturstationen Vanløse Kulturhuset

I generalforsamlingen deltog 10 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

Foreningens formand Dan Bjørneboe bød velkommen til generalforsamlingen

1.  Valg af dirigent:
Ole Jensen blev valgt som dirigent og Gerda Andersen tog referat.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning og uddybede nogle af beretningens punkter. Bl.a. blev nævnt: Foreningens økonomi - vi har genoptaget opkrævningen af kontingent og har i år et driftoverskud på godt 1.100 kr., selv om vores forsidesponsor har forladt os. Vi har nu en formue på godt 73.000 kr. En del af formuen planlægger vi at anvende på en modernisering af basens design og funktionalitet, så dækningen af "Hvad sker der i Vanløse" kan blive endnu bedre. Vi er i gang med at undersøge mulighederne.

Basen har nu indholdsmæssigt en størrelse, så det medfører en stadig større arbejdsindsats at vedligeholde og udbygge den. De demokratiske processer omkring "Skybrudsplanlægningen" og "Harrestrup Å-planen" har givet arbejde, også for basen. Og den bliver brugt - der er stadig stigning i antallet af besøg på vanloese.dk.

Dan sluttede beretningen med en tak og ros til webmaster.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
Jan Mørch fremlagde det reviderede regnskab for 2013. Vi ønsker os dog en eller flere sponsorer.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Intet modtaget.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet vedtaget - uændret 200 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:

  a.  Formand for perioden 2014-2016
Dan Bjørneboe blev genvalgt.
  b.  1 bestyrelsesmedlem for perioden 2014-2016
Jens Askov blev genvalgt.
  d.  Valg af 2 suppleanter for perioden 2014-2015
Freddy Christiansen og Lise Thygesen blev genvalgt.

7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2014-15:
Som revisor: Jan Thygesen blev genvalgt og som revisorsuppleant blev Erik Honoré valgt.

8.  Eventuelt:
Dan rundede generalforsamlingen af med at takke for deltagelsen og den generelle opbakningen til basen.

Bestyrelsen vil overveje, hvorvidt tidspunktet for generalforsamlingen næste år skal være kl. 19 eller 19.30.

Vanløse, den 12. maj 2014

Ole Jensen
   dirigent

 

Gerda Andersen
   referent


Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 9. april 2013
i Kulturstationen Vanløse Kulturhuset

I generalforsamlingen deltog 14 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

0.  Den fungerende formand Dan Bjørneboe bød velkommen til generalforsamlingen, og meddelte, at denne generalforsamling dækker forløbet af årene 2011 og 2012, idet der ikke blev afholdt generalforsamling i 2012 på grund af Bent Andersens alvorlige sygdom. Der var ingen indsigelser mod denne løsning.

1.  Valg af dirigent:
Ole Jensen blev valgt som dirigent og Gerda Andersen tog referat.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning og uddybede nogle af beretningens punkter.

Vanløsebasens temaside om det påtænkte højhusbyggeri i Damhus Tivoli gav anledning til en drøftelse.
Er det Vanløsebasens opgave at deltage i en tilkendegivelse, der kan have politisk karakter. Det kan være vanskeligt at finde grænsen for, hvad basen bør tage op, og sørge for at indtage en neutral holdning. Det kan i nogle tilfælde være følsomme områder at bevæge sig ind på.
Jens Askov bemærkede hertil, at højhus-temasiden havde opfordret til tilkendegivelse af både ja og nej til det aktuelle forslag og derfor efter hans mening ikke kunne betragtes som tendentiøst.

Om økonomien nævnte Dan, at selv om vi havde mistet et års indtægt ved ikke at have opkrævet kontingent for 2012 og derved havde underskud på driften, var der stadig penge i banken. I 2013 må vi forsøge at få nogle flere medlemmer og sponsorer.

Dan efterlyste nogle gode idéer til reklame for Vanløsebasen. Vi har penge til nyt postkort, men er tiden løbet fra det medie?

Vores webhotel hos Scannet fungerer fint, selv om vi ved hotelskiftet fra Cybercity til Telenor og videre til Scannet har mistet statistikken over brugen af basen. Hertil kunne Gerda bemærke, at vi netop i dag havde fået åbnet muligheden for igen at hente statistikken - og det havde givet en positiv overraskelse.
De sidste 2 år viser en god fremgang for brugen af basen:
I 2011 var der 63.770 besøg og der blev hentet 386.610 sider (sider = antal html-sider)
I 2012 var der 118.672 besøg og der blev hentet 789.270 sider og
I 2013 - 1. kvartal har der været 36.572 besøg, der er hentet ca. 250.000 sider.

Bent Christensen nævnte, at fredningen af Grøndalen nu er godkendt og der skal udvikles plejeplan. I udviklingen af plejeplanen skal borgerne inddrages. Vanløsebasens sider om fredningerne og planerne skal opdateres. Bent mente, at synliggørelsen af den påtænkte borgerinddragelsen med diskussioner kunne tænkes placeret i Vanløsebasen.

Dan takkede Gerda for det store arbejde, som Bent og hun har lagt i og lægger i at udvikle og vedligeholde Vanløsebasen.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
Jan Mørch fremlagde de reviderede regnskaber for 2011 og 2012.
Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Intet modtaget.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet vedtaget - uændret 200 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:
Hele bestyrelsen var på valg på grund af den manglende generalforsamling i 2012 og for at komme i trit med Vanløsebasens vedtægt.
  a.  Formand for perioden 2013-2014
Dan Bjørneboe blev valgt.
Dan har været med i Vanløsebasen alle årene og var med til at få idéen og starte basen sammen med Bent.
  b.  Kasserer for perioden 2013-2015
Jan Mørch blev genvalgt.
  c.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
1 for perioden 2013-2015 og 1 for perioden 2013-2014
Ole Jensen blev genvalgt for 2 år og Jens Askov valgt for 1 år.
  d.  Valg af 2 suppleanter for perioden 2013-2014
Freddy Christiansen og Lise Thygesen blev genvalgt.

7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2013-14:
Valg af revisor: Jan Thygesen og Ingvar Bidstrup blev genvalgt.
Valg af en revisorsuppleant: Bidstrup Ure-Guld-Sølv, blev genvalgt. Ingvar Bistrup var ikke til stede, så formanden kontakter ham.

8.  Eventuelt:
Dan rundede generalforsamlingen af med at takke for valgene og nævne lidt om, hvad Vanløsebasen skal arbejde med i det kommende år.
Der vil være formidlingsopgaver, f.eks. i forbindelse med plejeplan for de grønne områder.
Hvordan skal Vanløsebasen udvikle sig fremover, både indholdsmæssigt og teknisk.

Fra deltagere i generalforsamlingen blev der spurgt, om der findes diskussionsgrupper i Vanløse f.eks. som indledning til foreningens bestyrelsesmøder. Der blev svaret, at Vanløse Lokaludvalg indleder deres møder med en halv times spørgetid, men der stort set aldrig kommer nogle. Der blev også henvist til at møde op ved forskellige arrangementer, f.eks. Ryd-op-Dag på engen og Damhustræf, hvor man kan møde andre aktive.

Vanløse, den 12. april 2013

Ole Jensen
   dirigent

 

Gerda Andersen
   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 18. april 2011
i Kulturstationen Vanløse Kulturhuset

I generalforsamlingen deltog 9 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

1.  Valg af dirigent:
Ingolf Broe blev valgt som dirigent og Gerda Andersen som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens § 4.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning for 2010 og omtalte nogle vigtige punkter samt nogle emner, der er aktuelle i 2011.

Der har ikke været behov for afholdelse af bestyrelsesmøder. Det betyder dog ikke, at bestyrelsen ikke taler sammen ind imellem.

Foreningen Vanløsebasen har 64 medlemmer, antallet er faldet, nogle går fra og andre kommer til.

Økonomien i Vanløsebasen er god, formuen er ret stor. Vi har fået en ekstra årlig udgift, idet Halibuth ikke mere kan levere linkcheck gratis. I stedet for månedlig kørsel har vi nu aftale om kvartalskørsel.

Vanløsebasen trænger til en general gennemgang af præsentationssiderne for ajourføring af informationen.

I beretningen for 2010 står nævnt idéen om at udgive nogle af afsnittene i Damhussøbogen på internettet. Det vil næppe ske, så længe bogen sælges godt.

Idéer til nyt reklamekort: Hvilke temaer og motiver kunne komme på tale. Bymidten med Indertoften, Hjørnestenen og GalleriA - eller Vanløses historie. Freddy C. bemærkede hertil, at postkortet bør være fremadrettet - altså ikke vise fortid.

Bent Christensen nævnte, at der i forbindelse med fredningssagen af Grøndalen er indgivet klage til Naturklagenævnet vedr. skolehaverne, ligesom nogle grundejere på Fredreriksbergsiden protesterer mod åbningen af åen.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
Jan Mørch fremlagde regnskabet, der pga. revisors ferie endnu ikke var revideret, men godkendelse forventes.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet er uændret 200 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:

Valg af kasserer for perioden 2010-11:
Jan Mørch blev genvalgt.

Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2011-13:
Ole Jensen blev genvalgt.

Valg af to suppleanter for perioden 2011-12:
Lise Thygesen, Vanløse Ældreråd, og Freddy Christiansen blev genvalgt.

7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2011-12:
Valg af revisor: Jan Thygesen blev genvalgt.
Valg af en revisorsuppleant: Ingvar Bidstrup, Bidstrup Ure-Guld-Sølv, blev genvalgt.

8.  Eventuelt:
Foreningernes dag på engen omtaltes.

Vanløse Bydelshistoriske arkiv er i gang med en modernisering til elektronisk registrering af arkivalierne. Det betyder, at bl.a. arkivets fotosamling vil blive tilgængelig på internettet.

Freddy takkede Bent og Gerda for det store arbejde, de udfører med at drive Vanløsebasen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vanløse, den 23. marts 2013
(et 2 år forsinket referat)

Ingolf Broe

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 14. april 2010
i Kulturstationen Vanløse Kulturhuset

I generalforsamlingen deltog 9 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

1.  Valg af dirigent:
Ingolf Broe blev valgt som dirigent og Gerda Andersen som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens § 4.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning for 2009 og omtalte nogle vigtige punkter samt nogle emner, der er aktuelle i 2010.

Foreningen Vanløsebasen har 78 medlemmer, antallet er stort set uændret fra tidligere år, nogle går fra og andre kommer til.

Antallet af fotoserier i Vanløsebasen øges fortsat og giver et godt billede af bydelsarrangementerne.

Økonomien i Vanløsebasen er god, formuen er ret stor. Det skyldes bl.a. at KultuNaut ikke har opkrævet kontingent for de sidste år.

Brugen af basen er stabil, dvs. 4.000-4.500 brugere p.m. eller ca. 150 pr. dag, men kunne godt være størrere. Hvordan får man flere brugere? - gode idéer efterlyses. Reklamekortene er stort brugt op, så i løbet af efteråret skal vi have et nyt på gaden.

Af nye sider i basen nævnes Vanløse Netværk, der afløser Vanløse Lokalråd.

Kommunalvalget har også fået en temaside med de lokale resultater og siden udbygges nu med regionsvalgets tal.

Københavns Kommune har i 2009 ændret flere gange på sin hjemmeside. Det har givet os en hel del arbejde med at retablere links til diverse sider i kk.dk. Takket være Halibuths linkcheck observerer vi de fleste 'døde' links, det ellers ville være uoverkommeligt at lokalisere.

Vanløsekalenderen har fået nye faciliteter, så man nu kan se lister over bydelens steder og arrangører, der er registreret i KultuNaut. Desuden en hurtig adgang til 'dagens arrangementer'.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
Freddy Christiansen fremlagde regnskabet med bemærkning om, at det endnu ikke var revideret pga. revisors ferie.
Dirigenten foreslog derfor, at såfremt revisor havde bemærkninger, skulle bestyrelsen bedømme, om det var nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med regnskabet som eneste punkt på dagsordenen.
Dette blev vedtaget.

Freddy, der er afgående kasserer foreslog, at Vanløsebasen fremover kun har en bankforbindelse.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet er uændret 200 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:

Valg af formand for perioden 2010-12:
Bent Andersen blev genvalgt.

Valg af kasserer for perioden 2010-11:
Freddy Christiansen har bedt sig fritaget. Til kasserer for 1 år valgtes herefter Jan Mørch.

Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2010-12:
Dan Bjørneboe blev genvalgt.

Valg af to suppleanter for perioden 2010-11:
Lise Thygesen, Vanløse Ældreråd, blev genvalgt og Freddy Christiansen blev nyvalgt.

7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2010-11:
 Valg af revisor:  Jan Thygesen blev genvalgt.
 Valg af en revisorsuppleant:  Ingvar Bidstrup, Bidstrup Ure-Guld-Sølv, blev genvalgt.

8.  Eventuelt:
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vanløse, den 17. april 2010

Ingolf Broe

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 24. marts 2009
i Vanløse Bibliotek

I generalforsamlingen deltog 10 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch blev valgt som dirigent og Gerda Andersen som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens § 4.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning for 2008 og omtalte nogle vigtige punkter samt nogle emner, der er aktuelle i 2009.

Domænet www.vanloese.dk blev i nov. 2008 10 år gammelt, men det tog små 2 år inden, Vanløsebasen kom rigtigt i gang.

Året har været et almindeligt driftsår og arbejdet har for en stor del bestået i vedligeholdelse af basens indhold.

Foreningen Vanløsebasen har nu 80 medlemmer, nogle går fra og andre kommer til.

Økonomien i Vanløsebasen er på trods tidens problemer sund nok, vi har penge til 3 års drift. Det er ikke så nemt at få sponsorer pt.

Antallet af brugere af basen er ikke under 3.000 p.m. i snit, som oftest på 4.000-5.000.
Hvis man antager, at 40% af Vanløseborgerne brugte basen, ville det svare til 8.000. Skal man nå op imod dette tal, er en øget synliggørelse nødvendig. Annoncer i lokalblade mener vi ikke har nogen effekt. Det har derimod omtale i artikler og uddeling af postkortene ved forskellige bydelsarrangementer etc.
Ved Peter Olesen arrangementet blev der uddelt 350 kort.
Infofolderen ligger i Kulturhuset, i Biblioteket og andre steder og de forsvinder pø om pø.

Der er kommet 3 nye foreninger i Vanløsebasen fra Kvarterhuset Grøndal.
Og pt. 'huses' Miljøpunkt Vanløse i basen.

Arbejdet med bydelsplanen indeholdt en registrering af kulturelle resurser, og det gav 2 nye temasider, en om monumenter i Vanløse og en om de offentlige legepladser.

For 2009 sigtes på ajourføring af foldere, flere temasider, idéer modtages gerne, og kulturel planlægning videreføres.

Formanden sagde en tak til alle som har bidraget til basens videreudvikling.

Bemærkninger til beretningen:
Freddy Christiansen supplerede med en stor tak til formand og formandskonen for det store arbejde med Vanløsebasen.

Freddy bemærkede: Kulturgruppen i Lokaludvalget ønsker at sende information ud til alle tilflyttere med materiale om Vanløsebasen som del.

Jan Mørch spurgte til, at basen kunne være bedre repræsenteret i Grøndal.
Bent Andersen gav Jan ret og supplerede med, at basens materiale allerede findes i bl.a. Kvarterhuset Grøndal og at vi har gode relationer til Kvarterhuset.

Herefter blev beretningen godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskab og budget. Godkendt uden kommentarer.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet er fortsat 200 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:

Valg af Kasserer for perioden 2009-11:
Freddy Christiansen, Vanløse Lokalråd, blev genvalgt.

Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2009-11
Ole Jensen, Vanløse Bibliotek, blev genvalgt.

Valg af to suppleanter for perioden 2009-10:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Vanløse Ældreråd og Ældresagen, blev genvalgt.

7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2009-10:
 Valg af revisor:  Jan Thygesen blev genvalgt.
 Valg af en revisorsuppleant:  Ingvar Bidstrup, Bidstrup Ure-Guld-Sølv, blev genvalgt.

8.  Eventuelt:
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Også en tak til Ole Jensen for på venlig vis at være vært for Vanløsebasens generalforsamlingen.

Vanløse, den 1. april 2009

Jan Mørch

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 2. april 2008
i Vanløse Bibliotek

I generalforsamlingen deltog 10 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

1.  Valg af dirigent:
Dan R. Bjørneboe blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens § 4.


2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning for 2007 og omtalte nogle vigtige punkter samt nogle emner, der er aktuelle i 2008.

Året har været et almindeligt driftsår og arbejdet har mest bestået i vedligeholdelse af basens indhold.

Foreningen Vanløsebasen har nu 84 medlemmer.

Reklamepostkortene er effektive. Brugen af Vanløsebasen nåede i 2007 et nyt højdepunkt med gennemsnitlig 5.000 opslag i basen hver måned. Det nye postkort, der er fremstillet takket være donation fra Eremias Fond, blev uddelt til mødedeltagerne.

Annoncering af arrangementer på Vanløsebasens forside har en god effekt. Hertil bemærkede Freddy Christiansen, at f.eks. annonceringen af teaterarrangementet satte rigtig gang i billetreservationen.

Vanløsebasens netdebat - blog er så småt i gang, men der skal nogen reklame til for at få folk interesseret i at bruge blog. Vanløse Lokalgruppe-bloggen hos 24.dk har 350 medlemmer.

Temasider som f.eks. 'Harrestrup Å Vandsystem" og "Fredningssagen for Vanløses parker" gør det lettere at finde oplysninger på nettet.

Planer for 2008 går ud på at få netdebat opreklameret, så flere deltager i debatter om azktuelle emner.

Bemærkninger til beretningen:
Bent Christensen mener ikke at 24.dk er det rette sted at placere netdebat. Der bør rettes henvendelse til Lokaludvalget om at tage hånd om dette.

Blogdebat lykkes kun, hvis emnet er klart beskrevet og en 3-5 personer skriver indlæggene. Fredningssagen og plejeplanen indeholder emner, der kan bruges.

Spørgsmålet om, hvorlænge en debat varer - er levende, besvarede formanden med 3-5 uger, så dør den ud.

Sv.-Erik Christensen ønsker en annonce for Hiv-&-Svings månedlige åbne hus, hvor der nu kommer ca. 40 og hygger sig med sang og en svingom.

Herefter blev beretningen godkendt.


3.  Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskab og budget.
Enggruppen figurerer i regnskabet, det skyldes, at Enggruppen ikke selv har noget regnskab og derfor regnskabsmæssigt har husly i Vanløsebasen.

Regnskabet blev godkendt.


4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.


5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet er fortsat 200 kr. pr. år.


6.  Valg af bestyrelse:

Valg af formand for perioden 2008-10:
Bent Andersen blev genvalgt.

Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2008-10:
Dan Bjørneboe blev genvalgt.

Valg af to suppleanter for perioden 2008-09:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev genvalgt.


7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2008-09:

Valg af revisor: Jan Thygesen, Ældrerådet blev genvalgt.

Valg af en revisorsuppleant: Ingvar Bidstrup blev genvalgt.


8.  Eventuelt:


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vanløse, den 15. juli 2008

Dan Bjørneboe

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 20. marts 2007
i Vanløse Bibliotek

I generalforsamlingen deltog 11 personer.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens § 4.


2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden henviste til den skriftlige beretning for 2006 og omtalte nogle vigtige punkter samt nogle emner, der er aktuelle i 2007.

I 2006 er der arbejdet med synliggørelsen af Vanløsebasen. 6.000 kr. fra Eremias Fond gav mulighed for at trykke 4.000 postkort og uddelingen - især gennem Biblioteket, Borgerservice, Kulturhuset og ejendomsmæglere har øget antallet af besøg i Vanløsebasen med 100% til 5.500 besøg pr. md.

Enggruppen og Vanløsebasen har nu et udstillingsskab på ishuset Damhuskanten. Dette kan også øge besøgsantallet.

Vi deltog i efteråret i tilflytterarrangementet i Kulturhuset med vægten lagt på VanløseInfo. Desværre var besøget denne aften meget ringe. Desuden var vi igen med på Ældredagen 2006 i oktober, der til gengæld var overvældende godt besøgt.

Baggrundsmaterialet om udviklingsplanen for parkerne og Harrestrup Å, samt fredningen er gjort lettere tilgængeligt gennem en ny oversigtsside.

Forsiden skifter jævnligt indhold. Det er en rettighed for medlemmerne at få annonceret arrangementer dér. Forsiden besøges mindst 1200 gange pr. uge.

Af Cybercitys statistik ses det, at Adresse/links-siden er den mest brugte, nr. 2 er Kulturhuset - mange bruger den lettere vej gennem basen til Kulturhusets egen side frem for gennem Kbh.Komm. Nr. 3 er VanløseInfo-siden. Derimod er brugen af kalenderen ikke steget, så den skal annonceres på en eller anden vis.

Vedligeholdelse af basen tager fortsat en hel del tid, idet vi satser på at holde basen bedst muligt ajour. Vej & Park har også forstået betydningen heraf. Deres side mht. Parkbrugerrådet er hele tiden ajour samtidig med udsendelse af materiale til rådets medlemmer.

Fotoserierne udviddes jævnligt, sidste nye er Fastelavn 2007 og "Den oversvømmede eng".


Planer for 2007
Bent Christensen fortsætter i vores bestyrelsen som repræsentant for Lokalrådet.

Vanløse Lokaludvalg har egen hjemmeside og Vanløsebasen vil i denne forbindelse kun tage sig af nicher, som Lokaludvalget ikke selv dækker, f.eks. relevant materiale fra arbejdsgrupperne. Således er der nu etableret en oversigt over planer og politiker, der har betydning for bydelsplanlægning.

Basens Vanløse Aktuelt holder i en vis udstrækning sammen på info vedrørende Vanløse fra Kommunens forvaltninger - på tværs af disse.

Vanløse Netdebat vil erstatte Vanløse Debat, der stort set aldrig bruges. Idéen er at danne en oversigtsside over blogs med tilknytning til Vanløse. Enggruppen har en blog, der forventes at rumme nyheder og meddelelser som f.eks. 'hvad der nu er ødelagt på engen'. Vej & Parks forslag til udviklingsplan bliver næste emne for bloggen.

Synliggørelsen fortsættes - et ny postkort på bedding.

Og så sagde formanden tak til bestyrelsen inkl. suppleanter og brugere, der har været aktive i relation til basen.

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen
Ole Nørregaard: Bellahøjbadet findes på Kultur og fritidsforvaltningens side.
Lise Thygesen: Er der statistik for antal besøg på den enkelte side? - det undersøges (ja, Ældresagen havde i marts 25 besøg på dens forside).
Ingolf Broe: Tak for en god beretning, basen indeholder meget mere, end han troede.
Jan Mørch: Hvor langt er vi med postkort 2007? - der er tænkt tanker.

Beretningen blev godkendt.


3.  Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskab og budget. Regnskabet viser et underskud, der skyldes, at sponsorbeløbet fra Jyske Bank endnu ikke er indgået. Årets største omkostning er trykningen af postkort 2006.
Der er oprettet en konto i Nordea.
At Enggruppen figurerer i regnskabet skyldes, at Enggruppen ikke har noget regnskab og derfor regnskabsmæssigt har husly i Vanløsebasen.
Sponsorstøtte til Enggruppen søges af Vanløsebasen og Enggruppen.

Regnskabet blev godkendt.


4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.


5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Vedtaget at forhøje kontingentet til 200 kr. fra regnskabsåret 2007.


6.  Valg af bestyrelse:

Valg af kasserer for perioden 2007-09:
Freddy Christiansen blev genvalgt.

Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2007-09:
Ole Jensen blev genvalgt.

Valg af to suppleanter for perioden 2007-08:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev genvalgt.


7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2007-08:

Valg af revisor: Jan Thygesen, Ældrerådet blev genvalgt.

Valg af en revisorsuppleant: Ingvar Bidstrup blev genvalgt.


8.  Eventuelt:


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vanløse, den 5. april 2007

Jan Mørch

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 20. marts 2006
i Vanløse Kulturhus

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

I generalforsamlingen deltog 12 personer.

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens § 4.


2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden omtalte de vigtigste punkter i årsberetningen for 2005 (se denne) og nævnte nogle af de emner, der vil blive aktuelle i løbet af 2006.

Vedligeholdelsesopgaven af Vanløsebasen og foldere vokser naturligt med væksten af indholdet i Vanløsebasen.

Frederikssundmotorvejen fylder en del i Vanløsebasen, fordi dens placering og gennemførelse har væsentlig betydning for trafikforholdene i Vanløse og Rødovre. Vi venter på den endelige vedtagelse af loven om motorvejen, så vil emnet blive opdateret.

Vanløse Bymidte med de 3 grunde: Ferrings, Banestyrelsens og Toyotagrunden vil givet skulle have en del omtale i Vanløsebasen i den kommende tid.

Vi har fået tilladelse fra professor Jon Fjeldså, Zoo-museum og Københavns Kommune, Vej & Park, til at benytte fugletegninger fra 2 plakater, dels til at lægge i basen, dels til at sætte på Enggruppens opslagstavle ved "Damhuskanten" etc.
De første tegninger vil snart kunne ses i basen.

Vanløse Lokalhistoriske Forenings hæfte "Hvornår skete det? - er sidst i 2005 lagt i Vanløsebasen. Det har vist sig at øge salget af hæftet - i Bydelshistorisk Arkiv.

Ældrerådets mødereferat kommer nu som fast rutine til optagelse i basen.

Vi deltog med en stand i Ældredagen 2005 og fik dér besøg af en interesseret sundhedsborgmester i en halv snes minutter.
I 2006 afholdes Ældredagen i Vanløse Kulturhus den første torsdag i oktober.

Flere har fundet ud af, at en "annonce" - en lille omtale af et arrangement - på forsiden af Vanløsebasen har en positiv virkning og de skal være velkomne.

Der skal arbejdes med synliggørelsen af Vanløsebasen. Hvem kender Vanløsebasen ??
Benyttelsen af basen er steget med 30% fra 2004 til 2005.

Vi har modtaget 6.000 kr. fra Eremiafonden til reklameformål, så inden længe vil vi komme med et reklamefremstød i form af et postkort til fordeling i Bibliotek, Kulturhus, forretninger osv. i Vanløse.
Vi håber på, at foreninger etc. i deres annoncer og anden publikation, hvor der er tilknyttet baggrundsmateriale i Vanløsebasen, husker at nævne vanloese.dk.

I forbindelse med fredningen og udviklingsplanen for Vanløses parker indgår der fortsat mere materiale om bl.a. Damhusengen i basen.

Kommentarer til beretningen: Freddy Christiansen supplerede med, at der d. 12.sept. vil blive holdt et "Velkommen-til-Vanløse"-træf (Ventet og velkommen) for tilflyttere i Kulturhuset i samarbejde med Biblioteket.
Her vil foreninger kunne præsentere sig, der vil blive taler og underholdning.
Vanløsebasen vil være et naturligt element i denne forbindelse. Der skal udarbejdes en ny lille turfolder om "Rundt i Vanløse", der kan uddeles den 12.sept. og ved følgende ca. ½-årlige velkommen-træf.

Beretningen blev godkendt.


3.  Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskab og budget. Regnskabet viser lille overskud. Årets største omkostning er anskaffelse og fortrykning af papir til Vanløsebasens foldere. At beløbet på 5.000 kr. mrk. Enggruppen figurerer i formueopgørelsen skyldes, at Enggruppen ikke har noget regnskab og derfor regnskabsmæssigt har husly i Vanløsebasen.

Regnskabet blev godkendt.


4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.


5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingentet har siden foreningens start i 2002 været 100 kr. Det foreslås, at der varsles kontingentforhøjelse til 200 kr. fra regnskabsåret 2007.

Bestyrelsens forslag vedtaget med bemærkningen, at det er fair behandling over for kommende medlemmer.


6.  Valg af bestyrelse:

Valg af formand for perioden 2006-2008:
Bent Andersen blev genvalgt.

Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2006-2008:
Dan Christensen blev genvalgt.

Valg af to suppleanter for perioden 2006-2007:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev genvalgt.


7.  Valg af revisor og -suppleant for perioden 2006-2007:

Valg af revisor for perioden 2006-2007:
Jan Thygesen, Ældrerådet blev genvalgt.

Valg af en revisorsuppleant for perioden 2006-2007:
Ingvar Bidstrup, Handels og Erhvervsforeningen blev genvalgt.


8.  Eventuelt:

Der blev udvekslet synspunkter og idéer om opgaverne for 2006.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vanløse, den 2. april 2006

Jan Mørch

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 9. marts 2005
i Vanløse Medborgerhus Lindersvold

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

I generalforsamlingen deltog 13 personer.

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch blev valgt og gav ordet til formanden Bent Andersen.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden omtalte de vigtigste punkter i årsberetningen for 2004 (se denne) og nævnte nogle af de emner, der vil blive aktuelle i løbet af 2005.

Nr. 2 DTU-projekt om Vanløse Bymidte er sat i gang i dag (9/3) og vil bl.a. omhandle mulighederne ved at inddrage Ferrings grund, Toyota-grunden og Banestyrelsens hus, der forventes sat til salg inden længe.

Listerne i naturafsnittet i Vanløsebasen vil indgå i den fredningssag for Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken, Grøndalsparken og Vigerslevparken, som så småt er sat i gang.

Selv om Vanløse ikke fik noget Agenda 21-center i denne omgang, vil der blive arbejdet videre på sagen, og materialet vi kunne ses i Vanløsebasen.

Samarbejdet med Vanløse Handels- og Erhvervsforening udvikles i takt med forretningernes interesse for at være synlige på internettet.

Det nye afsnit Vanløse-Info har bl.a. til formål at få kontakt med nye tilflyttere. Dette kan ske gennem ejendomsmæglere, boligselskaber, biblioteket, medborgerhuset og foreninger.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
Kassereren Freddy Christiansen fremlagde regnskab og budget. Regnskabet viser overskud. En del af dette beløb vil i 2005 skulle bruges til anskaffelse og fortrykning af papir til Vanløsebasens foldere.

Regnskabet blev godkendt.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Uændret 100 kr. pr. år.
Kurt Troelstrup stillede spørgsmål om sandsynligheden for at få 30 nye medlemmer i 2005. Svaret herpå er: Nogle har allerede meldt sig ind, inden hvervekampagnen er begyndt.

6.  Valg af bestyrelse:
Valg af kasserer for perioden 2005-2007:
Freddy Christiansen blev genvalgt.
Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2005-2007:
Ole Jensen, Vanløse Bibliotek valgt.
Valg af to suppleanter for perioden 2005-2006:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev genvalgt.

7.  Valg af 1 revisor for perioden 2005-2006:
Jan Thygesen, Ældrerådet blev genvalgt.

    Valg af en revisorsuppleant for perioden 2005-2006:
Ingvar Bidstrup, Handels og Erhvervsforeningen blev genvalgt.

8.  Eventuelt:

Jan Mørch nævnte, at et tredie DTU-projekt om trafikforholdene ved Bellahøjvej nok er på vej - i så fald en eksamensopgave, der afluttes til sommerferien.

Brian Jacobsen nævnte, at det kunne fremme udbredelsen af kendskabet til Vanløsebasen, hvis man kunne få ejendomsmæglerne til at lægge et link til Vanløsebasen på deres hjemmesider.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vanløse, den 29. marts 2005

Jan Mørch

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 9. marts 2004
i Vanløse Medborgerhus Lindersvold

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

I generalforsamlingen deltog 12 personer.

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch blev valgt og gav ordet til formanden Bent Andersen.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formanden nævnte de vigtigste punkter i årsberetningen for 2003.
Vanløsebasen er vokset i løbet af 2003 med nye afsnit og en hel del fotos.
Brugen af Vanløsebasen er tre-doblet, men kan bestemt øges.
Der arbejdes på bedre synliggørelsen af Vanløsebasen gennem udgivelse af foldere. Foreløbig er der udgivet Seniortilbud i Vanløse-Grøndal og Vanløses Hjemmeside Vanløsebasen. Den sidste nye folder, Vanløse-Info, der især er møntet på tilflyttere og potentielle tilflyttere, er på vej i trykken. Vi har deltaget med demo af Vanløsebasen på Ældredagen.

Foreningens økonomi er i balance, men vi har fortsat brug for tilgang af medlemmer og sponsorer.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Kassereren Freddy Christiansen fremlagde regnskab og budget, der blev godkendt uden bemærkninger.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Uændret 100 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:
Valg af formand for perioden 2004-2006:
Bent Andersen blev genvalgt.
Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2004-2006:
Dan Christensen blev genvalgt.
Valg af to suppleanter for perioden 2004-2005:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev genvalgt.

7.  Valg af 1 revisor for perioden 2004-2005:
Jan Thygesen, Ældrerådet blev genvalgt.

    Valg af en revisorsuppleant for perioden 2004-2005:
Ingvar Bidstrup, Handels og Erhvervsforeningen blev genvalgt.

8.  Eventuelt:
Kurt Troelstrup efterlyste søgemuligheder i Vanløsebasen, der nu har et omfang, så det kan være vanskeligt hurtigt nok at finde sit emne.
Med den teknik, vi har til rådighed, kan en søgning på tværs af afsnittene i basen ikke umiddelbart oprettes. Stikordslister, som den, der nu findes i VanløseInfo-afsnittet kan hjælpe på problemet. Vi er opmærksomme på problemet.

Freddy Christiansen rejste spørgsmålet, om det er fuldt korrekt at udsende generalforsamlingsindkaldelse pr. e-mail, som det er gjort i år. Der står intet i vedtægterne om indkaldelsesform og det bør indføjes i vedtægterne ved næste generalforsamling. Det vil passe til foreningens karakter og spare porto at anvende e-mail i størst mulig udstrækning.

Egon Nielsen nævnte de idéer, som Københavns Kommune har med sammenlægning af bydele. De 15 bydele bliver reduceret til 8 administrationsområder inden for social- og sundhedsområdet, bl.a. Brønshøj-Husum-Vanløse.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 19.50.

Vanløse, den 10. marts 2004

Jan Mørch

   dirigent
 

Gerda Andersen

   referent
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 13. marts 2003
i Vanløse Medborgerhus Lindersvold

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

I generalforsamlingen deltog 9 personer.

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten gav herefter ordet til formanden Bent Andersen.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Siden foreningens stiftelse 9.april 2002 er der arbejdet ud fra foreningens formål: at drive og udbygge Vanløsebasen. Bestyrelsen holder møde 1 gang i kvartalet og benytter derudover e-mail til udveksling af materiale og meninger.
Der er udarbejdet et arbejdsprogram 2002-03, hvor der især lægges vægt på samarbejde med andre i Vanløse. Der er et udmærket samarbejde med Handels- og Erhvervsforeningen, selv om der går trægt med at få dens medlemmer ind i Vanløsebasen. Der bliver snart udsendt endnu et tilbud om gratis præsentationssider.
Samarbejdet med Biblioteket har endnu ikke nået det ønskede omfang, da Bibliotekets midlertidige flytning optager deres tid. En idé er, at udarbejde info-materiale til tilflyttere i Vanløse. Der flytter ca. 4.000 voksne til bydelen p.a.
Samarbejde med Seniorrådet og Pensions- og Omsorgskontoret har resulteret i en oversigtsside i Vanløsebasen og en folder, der blev præsenteret for offentligheden d. 3.marts.

Idéen med at vise et kort over indbrud og indbrudsforsøg er faldet til jorden, da politiet overbeviste os om, at det ikke var en god idé. Man skal ikke skræmme folk.

Vanløse Grundejersammenslutning har nu egen hjemmeside, men arbejder fortsat sammen med Vanløsebasen, hvor også flere grundejerforeninger har deres sider. I Vanløsebasens grundejerafsnit er der nu en abc med en mængde oplysende stof for grundejere.

Skolerne bruger basens indhold i undervisning i lokalkendskab - det ses af statistikken. Vi har sendt en opfordring til dem om at fortælle, hvad de kunne ønske sig yderligere at finde i basen.

Foreninger og institutioner citerer fra basen, f.eks. fra 'Vanløse Ture' og det er de velkomne til, når blot de angiver kilden.

Foreningens økonomi er i balance, men vi har brug for en god tilgang af medlemmer, så aktiviteten kan forøges. Der arbejdes også på at få nogle flere større bidragsydere og sponsorer.

Derefter gennemgik formanden hurtigt 'Status for indholdet i Vanløsebasen primo 2003' (se denne).

Vanløsebasen skal gøres mere synlig. Det har en positiv virkning på besøgsantallet, når lokalbladene omtaler basen. Nu lægges der op til at udgive plakater og foldere for at nå de Vanløseborgere, som ikke kender Vanløses hjemmeside. Der skal reklame til!

Formanden takkede bestyrelsen for gode idéer og opbakning i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Kassereren Freddy Christiansen fremlagde regnskabet. I år er vi i den heldige situation, at kassebeholdningen er tilstrækkelig til at betale den største regning betids. Den forfalder, inden næste års kontingenter er indgået. Siden regnskabsafslutningen pr. 31.dec. er der kommet en halv snes nye medlemmer.
Vanløsebasen er ved at vokse ud over de 20 MB lager, som vi råder over hos Cybercity. En nødvendig udvidelse på 10 MB er med i det nye års budget.

Regnskab og budget blev godkendt.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer:
Ingen.

5.  Fastsættelse af medlemskontingent:
Uændret 100 kr. pr. år.

6.  Valg af bestyrelse:
Valg af kasserer for perioden 2003-2005:
Freddy Christiansen, Medborgerhuset, blev genvalgt.
Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2003-2005:
Knud Frederiksen, FDF-gruppen ved Adventskirken, blev genvalgt.
Valg af to suppleanter for perioden 2003-2004:
Jan Mørch, Vanløse Grundejersammenslutning, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev genvalgt.

7.  Valg af 1 revisor for perioden 2003-2004:
Jan Thygesen, Ældrerådet blev genvalgt.
Valg af en revisorsuppleant for perioden 2003-2004:
Ingvar Bidstrup, Handels og Erhvervsforeningen blev genvalgt.

8. Eventuelt:
Bent Christensen, Vanløse Lokalråd, nævnte, at der nu findes nogle andre Vanløse-hjemmesider. Hvordan forholder Vanløsebasen sig dertil. Formanden svarede, at foreningen følger sidernes udvikling, de har et kommercielt sigte og har p.t. ikke samme karakter og volumen som Vanløsebasen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 20.

Vanløse, den 19. marts 2003

Jan Mørch
dirigent

 

Gerda Andersen
referent

Status for indholdet i Vanløsebasen
primo 2003

Om Vanløse
Beskrivelsen af Vanløse omfatter Vanløse Ture i en tilrettet udgave. Nogle artikler skrevet i forbindelse med Vanløses 100 års jubilæum som bydel i København fra, hentet fra Vanløsebladets jubilæumsudgave, aug. 2001.
I afsnittet Vanløse i tal findes uddrag af tabellerne i Københavns Statistiske Kontors bydelsstatistik og uddrag af Vej & Parks færdselsstatistik.
Nyt er en Internetudgave af Lokalhistorisk Forenings hæfte om Vejenes historie og pjecen Damhussøen rundt - lidt historie. Der er links til naturvejledernes pjecer om Damhussøen m.v. og til Københavns Amts materiale om cykelture i nærheden af Vanløse.
Endelig er der oplysninger om Foreningen Vanløsebasen.

Indholdsfortegnelsen
Det forøgede antal afsnit i basen har medført et behov for bedre overskuelighed. Indholdsfortegnelsen indeholder stikord til basens afsnit.

Kalenderen
Kalenderen fremstilles i samarbejde med KultuNaut. Erfaringerne i 2002 viser, at Vanløses institutioner og foreninger benytter Vanløsebasen i deres annoncering. Det er aftalt med VanløseBladet, at man ugentligt bringer en vanløsekalender, kaldet Vanløsebasen, vanloese.dk. Også VanløsePosten, samt dag- og ugeblade bringer oplysninger om arrangementer, baseret på indholdet i KultuNaut. Alle arrangementer i Vanløsebasen indgår i kalenderen på Københavns Kommunes hjemmeside, der også fremstilles på grundlag af KultuNaut.
Antal opslag i kalenderen er ca. 800 pr. måned. I løbet af et år præsenteres ca. 600 arrangementer.

Foreninger og institutioner
Antallet af foreninger og institutioner, der præsenterer sig i Vanløsebasen, er ca. 75. Tilgangen i 2002 har været på ca. 30.
Foreninger og institutioner præsenterer sig enten med en fyldig omtale i basen eller ved en kort omtale og et link til egen hjemmeside. Foreninger og institutioner med arrangementer for ældre har udbygget deres oplysninger om faste aktiviteter for at kunne indgå i Senior Tilbud, der omtales nedenfor.
Nogle grundejerforeninger benytter præsentationssiden til medlemsinformation.
Lokalrådet benytter basen til at offentliggøre dagsordener, referater og udtalelser.
Vanløse Grundejersammenslutning benytter basen til at offentliggøre årsberetningen og generelle meddelelser, samt opslagsværket Grundejernes abc med oplysninger af interesse for grundejerforeninger og deres medlemmer. Abc'ens afsnit om Hus og Grund udbygges løbende. Sammenslutningen har oprettet sin egen hjemmeside i www.vgs.dk, hvor alle kendte grundejerforeningers dækningsområde, vejnavn og husnummer, vises på et kort. Alle medlemsforeninger tilbydes hjemmesider www.vgs.dk.
Seniorrådet har en præsentationsside, og det er aftalt, at der med udgangspunkt i basens oplysninger om foreninger og institutioner med aktiviteter for ældre fremstilles en oversigt over Seniortilbud i Vanløse. Første udgave er klar i første kvartal 2003.

Vanløse Aktuelt
Bestyrelsen har ønsket at styrke orienteringen om Københavns Kommunes beslutninger om Vanløseforhold. Nyt fra kommunens udvalg om sager fra Vanløse vises i Vanløse Aktuelt. I øjeblikket er det sagerne om stationsforpladser og trafiksanering i Jernbane Allé og Jyllingevej-Sallingsvej-Hillerødgade samt udbygning af Vanløse Skole. Tillige vises Vanløserelevante uddrag af rapporter og beslutningsgrundlag fra HUR og statslige institutioner, f.eks. om Frederikssundmotorvejen og udbygningen af Motorring 3, samt om udbygning af Ringbanen og Metroen.

Vanløse debat
Afsnittet indeholder lokale debatoplæg f.eks. Enggruppens debatoplæg om Damhusengen og debatindlæg om cykelstier.
Bestyrelsen overvejer debatafsnittets fremtid. Den nuværende aftale med Cybercity skal udvides for at kunne gennemføre en tilfredstillende modernisering af debatafsnittet. Det vil medføre en stigning i Vanløsebasens omkostninger.

Handel og Erhverv
Butikker, serviceerhverv og håndværkere har her mulighed for at præsentere sig for Vanløseborgerne. Vanløse Handels- og Erhvervsforening og foreningen Vanløsebasen har indledt et samarbejde om at udvikle området. Medlemmerne har i efteråret fået et tilbud om at oprette præsentationssider og link til egne hjemmesider. Det har medført en forøgelse af afsnittets præsentationssider. Denne udvikling forventes at fortsætte gennem 2003.

Adresser
Afsnittet indeholder links til hjemmesider af generel karakter. Der er nu ca. 200 links i afsnittet. Udvidelsen afspejler, at der sker en stadig udvidelse af seriøst materiale på Internettet. Adresseafsnittet er oprindeligt tænkt som en støtte til Internetbrugere, som ønsker at orientere sig på nettet. Erfaringerne tyder på, at adresserne også benyttes, når brugerne i det daglige skal have oplysninger fra de generelle hjemmesider.

Forsidens reklamer for arrangementer
Vanløsebasens medlemmer kan få information om større arrangementer placeret på forsiden. F.eks. har der været reklamer for Cykel-byfesten, Julemarkedet og Theater La Balance.
Det er en gratis medlemsservice.

Brugen af vanloese.dk Statistikken fra Cybercity viser, at antallet af brugere i løbet af 2002 er steget med ca. 50%. I januar 2002 var der ca. 700 edb-maskiner, som søgte oplysninger i basen. I slutningen af året er det steget til mellem 900 og 1.100 pr. måned. Største antal tilsluttede maskiner var 1.294 i november. Antal besøg på Vanløsebasen er ca. 2.100 pr. måned. Det bemærkes, at bl.a. biblioteket og skolerne i denne statistik tæller for én maskine på hver institution. De besøgende trækker pr. måned 70-90 MB fra basen. Trækket varierer en del, det største træk var 107 MB i april 2002.
Vanløse, den 10. april 2002

Referat fra stiftende generalforsamling
d. 9.april 2002

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Forslag om vedtægter for foreningen Vanløsebasen
3.   Foreløbigt budget for 2002
4.   Fastsættelse af medlemskontingent
5.   Valg af bestyrelse:
•  Valg af formand for perioden 2002-04
•  Valg af kasserer for perioden 2002-03
•  Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant for perioden 2002-04
•  Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant for perioden 2002-04
•  Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant for perioden 2002-03
•  Valg af 2 revisorer for perioden 2002-03
•  Valg af en revisorsuppleant for perioden 2002-03
6.   Eventuelt

Dagsordenen blev korrigeret efter vedtagelse af vedtægterne, således at suppleanter vælges for 1 år og der kun vælges 1 revisor.

1.  Valg af dirigent:
Jan Mørch, der er sekretær i Grundejersammenslutningen i Vanløse, blev valgt.
JM bad Gerda Andersen skrive referat af generalforsamlingen.

2.  Forslag om vedtægter for foreningen Vanløsebasen:
Det udsendte forslag til vedtægter blev gennemgået punkt for punkt.

Der var nogle få ændringer:
I § 2 stk. 1 (ændret ordstilling og 'samt reklamer for' udgik).
I § 3 (ændret ordstilling og tilføjelse af institutioner).
I § 4 stk. 4 (4 ugers varsel i st. f. 2 ugers), stk. 5 (jfr. stk. 6 udgik) og stk. 6 (1.febr. ændret til 14 dage før generalforsamlingen).
I § 5 pkt. b. (beretning fra formanden ændret til beretning fra bestyrelsen) og e. (indføjet: næste års kontingent).
I § 7 stk. 2 (ændret til: I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem for en to-årig periode. I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for en to-årig periode. Hvert år vælges 2 suppleanter for en et-årig periode.) og stk. 3 (ændret til: Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant).

Vedtægterne blev herefter vedtaget.

3.  Foreløbigt budget for 2002:
Budget vedtaget med bemærkning om, at det skal vurderes, om der kan spares på abonnement hos Cybercity.

4.   Fastsættelse af medlemskontingent:
Kontingent blev fastsat til 100 kr. pr. år pr. enkeltmedlem (forening, institution, virksomhed, enkel person).
Kontingentet er et minimumskontingent. Nogle medlemmer med god økonomi, f.eks. foreninger, institutioner etc. opfordres til at binde sig for et større beløb.

5.  Valg af bestyrelse:
Dagsorden blev rettet i overensstemmelse med de vedtagne vedtægter, således at suppleanter vælges for 1 år og der kun vælges 1 revisor.
•   Valg af formand for perioden 2002-2004:
Bent Andersen, Vanløsebasens initiativgruppe og Grundejersammenslutningen i Vanløse, blev valgt til formand.
•   Valg af kasserer for perioden 2002-2003:
Freddy Christiansen, Medborgerhuset og Vanløsebasens initiativgruppe, blev valgt til kasserer for 1 år.
•   Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2002-2004:
Dan Christensen, bestyrelsesmedlem i børneinstitution og Vanløsebasens initiativgruppe, blev valgt.
(Dan var fraværende, men havde givet forhåndstilsagn).
•   Valg af et bestyrelsesmedlem for perioden 2002-2003:
Knud Frederiksen, FDF-gruppen ved Adventskirken, blev valgt.
•   Valg af to suppleanter for perioden 2002-2003:
Jan Mørch, Grundejersammenslutningen i Vanløse, og Lise Thygesen, Ældresagen, blev valgt.
•   Valg af 1 revisor for perioden 2002-2003:
Jan Thygesen, Ældrerådet blev valgt.
•   Valg af en revisorsuppleant for perioden 2002-2003:
Ingvar Bidstrup, Handels og Erhvervsforeningen blev valgt.

6.  Eventuelt:
Initiativgruppen for Vanløsebasen er hermed nedlagt.

Dirigenten afsluttede den stiftende generalforsamling kl. 21.06 med at erklære foreningen "Vanløsebasen" for stiftet og pålagde de valgte at tjene Vanløse på bedste måde.

Jan Mørch
dirigent
  Gerda Andersen
referent
Om stiftelse af foreningen Vanløsebasen

Vanløsebasen er startet af en initiativgruppe. Gruppens medlemmer er Freddy Christiansen, Bent Andersen og Dan Christensen.

Initiativgruppen har udarbejdet forslag til vedtægter og udkast til budget for 2002.


Indkaldelse til møde om stiftelse af foreningen Vanløsebasen

Tirsdag den 9. april 2002 kl. 19.00
i Medborgerhuset Lindersvold
Jyllingevej 77


Alle interesserede er velkomne til at deltage.

Møde om stiftelse af foreningen Vanløsebasen
Dagsorden:
  1.  Status for Vanløsebasen
  2.  Forslag til vedtægter for foreningen Vanløsebasen

Kl. ca. 20

Stiftende generalforsamling i foreningen Vanløsebasen
Dagsorden:
  1.  Valg af dirigent
  2.  Forslag om vedtægter for foreningen Vanløsebasen
  3.  Foreløbigt budget for 2002
  4.  Fastsættelse af medlemskontingent
  5.  Valg af bestyrelse:
   •  Valg af formand for perioden 2002-2004
   •  Valg af kasserer for perioden 2002-2003
   •  Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant for perioden 2002-2004
   •  Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant for perioden 2002-2003
   •  Valg af 2 revisorer for perioden 2002-2003
   •  Valg af en revisorsuppleant for perioden 2002-2003
  6.  Eventuelt
Status for indholdet i Vanløsebasen
primo 2002

Vanløse
I dette afsnit præsenteres en tilrettet udgave af Vanløse Ture. Den er udvidet med gamle og nye fotografier. Her findes også artikler skrevet i forbindelse med Vanløses 100 års jubilæum som bydel i København. Artiklerne har været benyttet i Vanløsebladets jubilæumsudgave i august 2001. Endelig er der en indholdsfortegnelse for basen.

Kalenderen
Kalenderen fremstilles i samarbejde med KultuNaut. Erfaringerne fra 2001 viser, at Vanløses institutioner og foreninger benytter Vanløsebasen i deres annoncering af arrangementer. Aftalen med VanløseBladet om offentliggørelse af en vanløsekalender, kaldet Vanløsebasen, vanloese.dk, fungerer stabilt. Samtidig kan det konstateres, at brugen af KultuNaut medfører, at dagblade og ugeaviser bringer enkeltstående oplysninger om arrangementer i Vanløse. Alle arrangementer i Vanløsebasen indgår i Københavns Kommunes hjemmeside, hvis kalender også fremstilles på grundlag af KultuNaut.

Foreninger og institutioner
Antallet af foreninger og institutioner der præsenterer sig i Vanløsebasen er ca. 50. Der er en løbende tilgang af foreninger. Foreninger og institutioner præsenterer sig enten med en fyldig omtale i basen eller ved en kort omtale og et link til egen hjemmeside.
Lokalrådet benytter basen til at offentliggøre dagsordener, referater og udtalelser. Grundejersammenslutningen benytter basen til at offentliggøre årsberetningen og generelle meddelelser. Desuden har Sammenslutningen i foråret 2002 etableret en ERFA-gruppe, der præsenteres i basen. ERFA-gruppen anvender det danske programmel Groupcare til udveksling af e-mail og dokumenter mellem ERFA-gruppens medlemmer.

Debat og orientering
Dette afsnit i basen indeholder orientering om Ringbane- og Metroprojekterne med links til relevante hjemmesider, oplysninger om planerne for Vanløse Bytorv og Vanløse Arena, Enggruppens debatoplæg om Damhusengen og debatindlæg om cykelstier. Debatafsnittets fremtid skal muligvis baseres på programmel af typen Groupcare, der tillader etablering af såvel lukkede som åbne Internetgrupper.
Foreningen Vanløsebasen kan være initiativtager til debatter af bydelsorienteret karakter, som f.eks. Enggruppen og Trafikgruppen.

Handel og Erhverv
Butikker, serviceerhverv og håndværkere har her mulighed for at præsentere sig for Vanløseborgerne. Hidtil har der ikke været arbejdet aktivt med dette område. Indtil videre er optagelse i basen gratis. Kan Vanløse Handels- og Erhvervsforening medvirke til at udvikle området ved at give en anbefaling? Foreningen præsenterer sig i øjeblikket ikke i Vanløsebasen.

Adresser
Dette afsnit indeholder link til hjemmesider af generel karakter. Det er tænkt som en støtte til internetbrugere, som ønsker at orientere sig på nettet.

Brugen af vanloese.dk i januar 2002
Statistikken fra Cybercity viser, at antallet af brugere i løbet af 2001 er fordoblet. I januar 2002 var der 695 edb-maskiner, som søgte oplysninger i basen. Det bemærkes, at bl.a. biblioteket og skolerne i denne statistik tæller for én maskine på hver institution.
Der blev hentet ca. 14.700 html-sider i januar 2002. Det er ca. 500 pr. dag.
Der blev overført 68.200 kbytes i januar 2002.


 Til top / Til Vanløsebasen

Opdateret d. 22.4.2015