Beretning for 2014

Beretning for 2013

Beretning for 2011-2012

Beretning for 2010

Beretning for 2009

Beretning for 2008

Beretning for 2007

Beretning for 2006

Beretning for 2005

Beretning for 2004


22. april 2015   

Vanløsebasens årsberetning for 2014

2014 blev et stille år i basens historie. Det skyldes ikke mindst, at basens frivillige ressourcer har været ramt af sygdom undervejs.

Det retter opmærksomheden på en beslutning fra sidste Generalforsamling om at finde en ny teknisk platform til Vanløsebasen.

En lille arbejdsgruppe har set på de tekniske muligheder med udgangspunkt i, at den fremtidige løsning skal være lettere at vedligeholde og med mindre afhængighed af teknisk ekspertise. Valget fra arbejdsgruppen peger på en Wordpress løsning, og der er indhentet et tilbud på skiftet, der vil komme til at koste Vanløsebasen ca. 30.000 kroner. Det er den største enkeltinvestering i basens historie. Og det er en investering, der skal sikre, at Vanløsebasen vil levere relevant viden til borgere og virksomheder i Vanløse i fremtiden.

Vi har imidlertid en grundlæggende sund økonomi, og vi vil med en mere moderne opsætning af basens indhold have lettere ved at tiltrække faste sponsorer fremover.

Basen har på trods af et mindre aktivt år oplevet stor interesse fra brugerne. Det gælder både for så vidt angår antallet af besøgende og antallet af sidevisninger. En udvikling der kunne ses i 2014 og kan ses fortsætte ind i 2015.

Vanløsesbasens økonomi er grundlæggende stabil. Årets resultat i 2014 udviser et mindre underskud, der dog ikke påvirker foreningens formue. Samtidig er det forventningen, at den forestående modernisering af basen vil gøre det lettere at fastholde medlemmerne og tiltrække nye sponsorer.

Vanløsebasens bestyrelse9. april 2014   

Vanløsebasens årsberetning for 2013

Vanløsebasen genoptog en mere aktiv tilværelse i dette beretningsår.

Vi fik ny formand og delvist ny bestyrelse.

Og vi genoptog den årlige opkrævning af kontingent.

Konsekvenserne af det sidste kan I se af årets regnskab, der har et positivt resultat med 1.138 kr. kroner i overskud og en samlet formue på godt 73.000 kr. Og til trods for, at forsidesponsoren valgte at forlade os, ser vi med fortrøstning fremad på den økonomiske front.

Og fortrøstningen hænger ikke kun sammen med en solid foreningsøkonomi. Den knytter sig i høj grad også til, hvad vi kan skabe af forbedringer med dele af formuen.


Vanløsebasens modernisering med nye faciliteter og design
Vi arbejder i øjeblikket på at undersøge, hvilke nye systemer der passer bedst og hvordan vi kan modernisere Vanløsebasen funktionsmæssigt og udseendemæssigt. Vi vil tilbyde brugen af blogfunktioner og tværgående søgning. Og Vanløsebasen skal kunne ses på andre medier. Og ikke mindst er det målet med omlægningen at opnå en Vanløsebase, der er til at udbygge og vedligeholde uden stor teknisk kunnen.

Vi pegede allerede på en omlægning for et år siden. Men nu er vi i gang med forarbejdet. Basen forventer at gennemføre omlægningen i samarbejde med relevant ekstern konsulent. Arbejdet med omlægning skal ske samtidig med, at basen, som den er i dag, fortsat er levende og opdateres.


Medlemmer
Vanløsebasen er et spejl for aktivitetsniveauet i bydelen. I år kan det ses hos nogle af vores nye medlemmer. Balletkompagniet, Showakademiet, Cosmoramas venner og New Joy Gospel Choir er på hver deres måde med til at tegne billedet af et Vanløse i kunstnerisk og kulturel udvikling. En udvikling Vanløsebasen er glad for at bidrage til.

Om der er en direkte sammenhæng til Kiropraktisk Klinik, skal vi lade ufortalt ...

Men indbyggerne i Vanløse er solidt forankrede og med et stærkt blik for kunst og kultur.


Vanløsebasens rolle i kommunen og bydelen
Vanløsebasen har i det forgangne år bidraget til oplysningen i bydelen. Specielt har vi præsenteret Københavns Kommunes Skybrudsplan og helhedsplanen for Harrestrup Å.

Her har basens indhold om blandt andet Damhusengen indgået i høringssvar til Københavns Kommune.

Vanløsebasen indgår ikke blot i bydelens demokratiske proces. Vi bidrager også med oplysning om konkrete arrangementer og aktiviteter.

Det er ikke muligt at nævne alle, men for at give et indtryk af omfanget, peger vi her på
  • Damhustræf
  • Ryd op på engen
  • Musik på engen 2013
  • Minimering af fuglefodring og
  • Gæstebud på Vanløse Torv inden jul

Igen ser vi, hvordan beboere og foreninger på tværs af bydelen skaber liv og aktivitet. Liv og aktiviteter som Vanløsebasen spreder viden om og bidrager til. Og vi får jævnligt at vide, at det er dog utroligt, hvad man kan finde i Vanløsebasen.


Fotoserier
Vanløsebasen har gennem sin levetid gjort sit til at dokumentere bydelens nyere og lidt ældre historie gennem en række fotoserier. I året der er gået, har vi blandt andet haft øje for
  • Stenskulpturen på Damhusengen, der viser vej til Heerup Museet
  • Tunnelmaleri ved Bispeengens genbrugsplads
  • Vanløse på den anden ende juni 2013
  • Fastelavn i Vanløse
  • Kunstnergruppen fra Kulturstationen - efterårsudstilling på Hyltebjerggård

Dokumentationsindsatsen giver sig også udtryk i et samarbejde med Vanløse Bydelshistoriske Arkiv vedrørende ældre billedmateriale, der vil blive gjort søgbart og tilgængeligt for alle.


Øvrige samarbejder
Vanløsebasen bidrager til at præsentere måneds- og aktivitetskalendere for
  • Kontakt Mellem Mennesker
  • Københavns Højskoleforening
  • Seniorkulturs IT-kurser

Mens det tidligere arbejde med at lægge kirkernes kalendere i KultuNaut nu er overtaget af kirkerne selv.

Vanløsebasens bestyrelse30. marts 2013   
Beretning for 2011-2012

På grund af Bent Andersens alvorlige sygdom og død har Vanløsebasen kørt på lavblus siden efteråret 2011.
Derfor blev der ikke afholdt generalforsamling i 2012.

Vanløsebasen er i de 2 år holdt vedlige, men væksten er begrænset. Der har dog heldigvis meldt sig flere, der ønskede at blive repræsenteret i basen, og de har selvfølgelig hurtigst muligt fået en præsentationsside.

Halibuths linkcheck har afsløret en stor mængde "døde links", der har medført et stort arbejde med at finde og ajourføre adresserne. Det har kostet mange timer, ja dage. Den store mængde skyldes, at Københavns Kommune har foretaget en næsten total omlægning af hjemmesiden, som basen har mange links til. Sandsynligvis er ikke alle døde links fundet endnu.

I maj 2011 deltog vi i projektet Lokal Global Plan på Ålekistevej, hvor et antal kunstnere viste deres idéer til oplivning af Ålekistevej bl.a. ved nogle events. De havde en udstilling i beboerlokalet på hjørnet af Ålekistevej og Hanstholmvej. Der findes en fotoserie i Vanløsebasens galleri.

I foråret 2012 blev "Mogens Lorentzen Museum" etableret i Vanløsebasen. Anledningen var Mogens Lorentzens 120 årsdag og den overvældende velbesøgte matine i Kulturstationens café.
Mogens Lorentzen e-museet rummer malerier, tegninger, digte m.m. Og der ligger mere materiale, der skal klargøres og lægges på basen.

I januar 2013 prøvede vi noget nyt i forbindelse med Rødovre Kommunes lokalplan om bygning af et højhus på Damhus Tivoligrunden. Vi indbød Vanløsebasens brugere til at sende deres protesttilkendegivelse til basen, hvor vi etablerede en temaside med protesterne og henvisninger til pressens artikler om sagen. Vi afleverede også protesterne til Rødovre Kommune.

Af ventende arbejde kan også nævnes udbygning og opdatering af temasiderne om fredningen og plejeplan for de grønne områder, samt Harrestrup Å-projektet, Å-vandringer og kulturhistoriske spor.

I beretningen for 2010 står nævnt idéen om at udgive nogle af afsnittene i Damhussøbogen på internettet. Det vil ikke ske, så længe bogen sælges. Der er et lille oplag tilbage.

Fra starten af Vanløsebasen havde vi webhotel hos CyberCity. I oktober 2009 overtog Telenor funktionen, men fandt ikke forretning i driften og afhændede pr. 6. januar 2012 webhotelfunktionen til ScanNet.
Et forhold vi kun kan være tilfredse med. Det kører særdeles stabilt, vi har fået en lavere pris og har nu GB-lagerplads i stedet for MB-lager, samt adgang til at bruge flere nyere udviklingsmetoder og databasemuligheder.
Desværre har ScanNet endnu ikke etableret en statistik over besøgstallene på vores hjemmeside.

Regnskabet viser et underskud for 2012 på 4.000 kr. Det skyldes, at der ikke blev opkrævet medlemskontingent for 2012. Men Vanløsebasen har stadig penge i banken.

I fremtiden skal der reklameres for Vanløsebasen, så vi kan få flere bidragsydere. Vi har god forbindelse med Vanløsebladet, og vores vanloese.dk nævnes jævnligt i forbindelse med artikler.
Vi har penge, beregnet til nyt reklamekort. Spørgsmålet er, om tiden er løbet fra dette reklamemiddel og om vi kan finde et mere effektivt middel.

Bestyrelsen17. april 2011   
Beretning for 2010

I det forløbne år har ajourføringen af basens indhold været det væsentlige. På grund af arbejdet med udgivelsen af bogen om Damhussøen har der ikke været tid til at tage nye emner op. I forbindelse med bogens udgivelse er der indsamlet meget materiale og erhvervet rettigheder til gengivelse i trykt form og på internettet. Det gælder såvel kort som kunstværker og foto.

Oprindeligt var formålet med indsamling af materiale om Damhussøen, at det skulle præsenteres i Vanløsebasen. Da det viste sig muligt at få finansieret udgivelsen af en bogen via Vanløse Lokaludvalgs puljemidler, fik bogudgivelsen første prioritet. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en internetversion af de historiske afsnit i bogen. Bogens afsnit om flora og fauna og materialet om Damhussøen og -engen findes allerede i basen i mere detaljeret form.

Foreningen Vanløsebasens medlemstal er nu 68. Sponsoratet på forsiden med Realmæglerne er forlænget for 1 år. Eremias Fond har givet 8.000 kr. til nye reklamepostkort. Det var forventet, at der ville blive behov for nye kort i 2010. Det viste sig imidlertid, at der først i 2011 er behov for nye reklamekort.

Stigende besøgstal for basen i 2010.
I de seneste 2 år er besøgstallet stabiliseret omkring 4.000 pr. måned. I 2010 er besøgstallet forøget, så der i efteråret at være tæt på 6 000 besøg pr. måned. Denne tendens er fortsat i første kvartal 2011, så det højeste besøgstal nu er 6.500 i marts 2011. Årsagen til stigningen kan være, at flere skoler samtidigt anvender basens indhold i undervisningen om lokalkendskab. Desuden fik Vanløsebasen en positiv omtale i Lokalavisen i forbindelse med, at vi fik tildelt 2720 prisen i december 2010.

Vanløsebasen har mange links til eksterne hjemmesider. Hidtil har firmaet Halibut, der oprindeligt er startet i Vanløse, stillet sit linkkontrol program gratis til rådighed for en månedlig kontrol. Da Halibut i efteråret 2010 meddelte, at ordningen ikke kunne fortsætte på de hidtidige betingelser, har vi indgået aftale om 4 linktjek årligt, som der betales for. Vanløsekalenderen blev i foråret udvidet med KultuNauts foreningsregister, hvor alle foreninger, institutioner og arrangører i Vanløse kan findes. Vanløsebasen er medlem af KultuNauts støtteforening.

Efter kommunalreformen, hvor kontingentreglerne blev knyttet til kommunernes indbyggertal, har vi ikke modtaget opkrævning for vores deltagelse, da Københavns Kommune nu betaler for at være med.

Aktiviteter i 2011.
Der er behov for at gennemgå foreningernes præsentationssider. De fleste foreninger og arrangører i Vanløse har en præsentationsside i basen. Der er behov for en grundig gennemgang af foreningernes oplysninger. Foreningerne skal tillige informeres om deres muligheder for at bruge basen og Vanløsekalenderen til annoncering af arrangementer.

Nogle temasider trænger til ajourføring. Det gælder f. eks. oplysningerne om plangrundlaget for Vanløse i forbindelse med Kommuneplan 2011. Også temaet om fredningen af parkerne og plejeplanen skal ajourføres i løbet af året.

Temasiden om Kulturel kortlægning i Vanløse skal revideres. Basens afsnit om monumenter og kunstværker kan ses som en del af den kulturelle kortlægning. Også temasiden om legepladserne er en del af kortlægningen. Til kommuneplan 2011 og plejeplanen for parkerne skal udarbejdes en oversigt og beskrivelse af kulturhistoriske spor i Vanløse.

Ideer til et nyt reklamekort er velkomne. Mulige temaer kunne være: "Det aktive Vanløse" med fotos fra bydelsarrangementer kombineret med billeder af planlagt byggeri i Vanløse bymidte, eller "Vanløses historie" med fotos af kulturhistoriske spor og karakteristiske steder.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i årets løb og tak til alle der har vist interesse for basen og dens indhold. En særlig tak til Lokalavisen og Arbejdernes Landsbank for den hædrende omtale af Vanløsebasen ved 2720 prisens overrækkelse.

Bestyrelsen
Bent Andersen


26. febr. 2010   
Beretning for 2009

2009 har været et almindeligt driftsår præget af ajourføring og vedligeholdelse af basen.

Foreningen har 78 medlemmer. Antallet er uændret. I årets løb er der sket en lille udskiftning af medlemmer. Regnskabet viser et overskud på ca. 11.000 kr. og formuen er nu 52.000 kr. Overskuddets størrelse skyldes blandt andet, at KultuNaut ikke har opkrævet det sædvanlige kontingent.

Brugen af Vanløsebasen er stabil. Der er omkring 4.000 besøg pr. måned. De mest brugte emner i basen er VanløseInfo, Kulturhuset, Foreningsoversigten, Kalenderen og Adresser/Links.


Aktiviteter i 2009
Fotoserien om arrangementer i Vanløse er udvidet med fotos fra årets Damhustræf. Fastelavn og Halloween i Jernbane Alle og Juletræstændingen. Fotoserierne dækker nu årene 2003 til 2009. Fotoserierne giver et godt billede af bydelsarrangementerne i Vanløse.

Ældrerådets præsentationsside er ajourført med det nye Ældreråd og valgresultatet. Referaterne fra Ældrerådets møder kan læses på hjemmesiden.

Temasiden i menuen Vanløse Aktuelt om Vanløses plangrundlag er udvidet med et resume af Bydelsplanen for Vanløse. Det er link til Bydelsplanen og borgerrepræsentationens materiale med høringsudtalelserne fra forvaltningerne.

Ved Kommunalvalget blev der lavet en temaside med link til resultaterne fra Vanløses afstemningssteder. Det skete med tilladelse fra KMD, hvis valgsystem offentliggør resultaterne fra kommunalvalget.

I årets løb har nogle store offentlige hjemmesider ændret opbygning med det resultat, at basens link ikke virkede. Disse mangler afsløres i den månedlige kontrol, der foretages af Halibuth.dk. Basen har ca. 1.500 link og det ville være umuligt at finde de inaktive link uden Halibuth.

Folderne Vanløse Info og Seniortilbud i Vanløse og Grøndal er ajourført og genoptrykt nogle gange i løbet af året. Folderne udleveres gennem Vanløse Bibliotek, Kulturhuset, Kvarterhuset og Borgerservice samt via ejendomsmæglere, boligkontorer, banker og kirkekontorer.

Reklamekortene uddeles via samme kanaler og sendes til alle medlemmer sammen med kontingentopkrævningen. Reklamekortene fra 2. ugave er ved at være opbrugt.

Brugen af basens forside til annoncering af møder og arrangementer i Vanløse er forøget. Det er med til at skabe kontakten til medlemmerne.

Vanløsekalenderen bruges meget, dog lidt usystematisk af nogle. Indberetningerne korrigerer vi, når de ikke overholder KultuNauts regler.


Planer for aktiviteter i 2010
Der skal fremstilles et nyt reklamekort i løbet af efteråret. Antageligt med samme model som 1. udgave. Der skal vælges tema og motiver til fotos. Vanløsebasen har fået 8.000 kr. fra Eremias Fond til delvis dækning af udgifterne.

Folderen VanløseInfo trænger til en fornyelse af indholdet. Dens oplysninger er rettet til tilflyttere og andre der, der har brug for at kende Vanløse.

Synliggørelsen af Vanløsebasen trænger til et løft. Hvordan kan oplysninger om Basen målrettes bedre til de ca. 4.000 voksne, der hvert år flytter til Vanløse? Hvordan kan det blive en del af samarbejde med andre foreninger i Vanløse Netværk?

Danmarks Statistiks opgørelse om familiernes adgang til at bruge computer i hjemmet viser, at de unge og folk op til 55 år er velforsynede, 90-94% har computer. Opgørelsen af, hvordan folk bruger computer, viser, at folk op til 55 år bruger den dagligt, (ca. 90%).I denne aldersgruppe er der få, ca. 4%, som aldring har brugt en computer. I aldersgruppen 55-64 år har 77% computer, og for de 65-74 årige er andelen 58%. Computeren bruges dagligt af henholdsvis 81% og 78%. Andelen, der aldrig har brugt computer, er fra 55-64 år, 16%, og for 65-74 år er den 36%. Ifølge tallene fra Danmarks Statistik er der ca. 270.000 personer i alderen 65-74 år som aldrig har brugt en computer.
Spørgsmålet er om den lokale indsat for edb-orientering og undervisning er tilstrækkelig.

De 2 sidste grupper indeholder de store årgange af ældre. Manglende edb-færdigheder vil i de kommende 20-30 år blive et alvorligt handikap for at kommunikere med myndigheder, sundhedsvæsen og servicevirksomheder m.v. Vanløsebasen kunne tage initiativ til en diskussion om, hvorledes denne situation kan ændres.

Vanløsebasen anvender KultuNauts kalender. Der arbejdes på, at basen også kan vise KultuNauts foreningsregister.

Den kulturelle kortlægning af Vanløse skal udvides med beskrivelse af bydelens kunstnere og kunsthåndværkere i bred forstand.

Tak til alle der i årets løb har bidraget til basens aktualitet med oplysninger og gode råd.
Bestyrelsen
Bent Andersen


19. marts 2009   
Beretning for 2008

I november var der 10 års jubilæum for domænenavnet www.vanloese.dk. Det var dog først i 2000, at Vanløsebasen kom i gang med Vanløsekalenderen i samarbejde med den landsdækkende kalender KultuNaut.

Basens indhold er efterhånden vokset så meget, at ajourføringen er blevet en meget stor del af indsatsen.

Hvert år er der foreninger, institutioner og virksomheder, der ophører og der kommer nye til. Der er 79 medlemmer i foreningen. Regnskabet viser i 2008 et overskud, selvom bidragene fra sponsorer er faldet. Basens formue er steget fra ca. 30.000 kr. til ca. 41.000 kr. Der mangler dog stadig et økonomisk råderum til en forøget indsats for synliggørelse af basen.

En stor del af de nye retter selv henvendelse om optagelse. Det tager vi som udtryk for, at Vanløsebasen er ved at være kendt på de rigtige steder. Der er dog stadig alt for mange vanløseborgere, som ikke kender til basen.
I 2008 var der 4-5.000 besøg pr. måned. Der er lidt færre end i 2007. Ifølge IT-statistikken fra Danmarks Statistik er der ca. 40% af befolkningen, som søger oplysninger om samfundet på nettet. Vanløse har ca. 20.000 husstande, så der er teoretisk mulighed for at fordoble Vanløsebasens besøgstal.

Synliggørelsen af Vanløsebasen øges, når medlemmerne henviser til basen i annoncer og reklame- og oplysningsmateriale.

I år har Pension & Omsorg udsendt en pjece om ældres motionsmuligheder til alle folkepensionister. Heri er der flere henvisninger til foreningernes præsentationssider i Vanløsebasen.

Desuden nævnes basen i forbindelse med læserindlæg og artikler, som har relation til basens indhold. F.eks. efterlysningen af oplysninger om den mystiske sten i Rødkildeparken.

Vanløsebasens reklamekort uddeles gennem Biblioteket, Kulturhuset og Borgerservice og udsendes til medlemmerne sammen med kontingentopkrævningen.


Aktiviteter
Inspireret af oplægget til Vanløses bydelsplan er temasiden med 'Plangrundlag for Vanløse' udbygget, og der er oprettet en temaside om Vanløse bydelsplan. Når kommunen fremlægger udkastet til bydelsplan, vil der blive oprettet en temaside med hovedtrækkene af bydelsplanen.

Vanløse fik i 2008 et Miljøcenter. Det gav anledning til oprettelse af en temaside, som forventes opretholdt, indtil Miljøcentret får egen hjemmeside. Nogle af aktiviteter i forbindelse med bydelsplanen bl.a. Damhustræf, er dokumenteret med fotoserier.'

I forbindelse med oprettelsen af Kvarterhuset Grøndal er der oprettet præsentationssider og fotoserier, der viser Kvarterhusets aktiviteter og præsentationssider for nye foreninger.

Folderen om Seniortilbud i Vanløse Grøndal blev som sædvanlig ajourført i forbindelse med deltagelsen i Ældredagen i oktober. Ved ældredagen anvendes en diasserie, som præsenterer de ældres muligheder for aktiviteter.

Lokaludvalgets kulturgruppe efterlyste en oversigt over kunstværker i Vanløse. Det gav anledning til oprettelse af en temaside med Vanløses skulpturer, relieffer og malerier, der er offentligt tilgængelige.

Der er tillige oprettet en billedserie med Vanløses offentligt tilgængelige legepladser.

Vanløsebasens oplysninger om foreningslivet og bydelsarrangementerne i Vanløse er anvendt som grundlag for en skitse til kulturel kortlægning af Vanløse. Behovet for kulturel kortlægning opstod, fordi en del af bydelsplanlægningen er inspireret af planlægningsmetoden Culturel Planning. Metoden er velegnet til planlægning af forandringsprocesser i udbyggede bydele. Skitsen til kortlægningen indgik i et møde på Vanløse bibliotek om Culturel Planning i maj. Mødet var arrangeret af Ole Jensen, Vanløse Bibliotek, og Bent Andersen, Vanløsebasen, med økonomisk støtte af Lokaludvalgets puljemidler. Foreningen Vanløsebasen indgår i det videre arbejde med at fremstille et forslag til Kulturel kortlægning. Den kulturelle kortlægning kan bruges som en del af grundlaget for en kulturel planlægning i Vanløse.


Planer for 2009
Folderen om VanløseInfo er ajourført og genoptrykt i februar -09. Folderen om Tilbud til Seniorer i Vanløse Grøndal skal ajourføres med ændringer relateret til det nyvalgte ældreråd.

Et resume af Vanløse bydelsplan lægges ind i basen, således at de overordnede træk i bydelsplanen er let tilgængelige. På linie med studieprojekterne om Vanløse byplan.

Emnerne i den kulturelle kortlægning udbygges og lægges i basen. Oversigten over kunstværker og legepladser er en del heraf.

Temasiderne, der samler oplysninger om aktuelle emner, kan der laves flere af. Idéer til er aktuelle emner er velkomne.

Vanløse Netdebat er i årets løb ikke kommet så meget videre. Aktiviteten har været meget spredt. Det emne, der har trukket flest indlæg, er Cykelparkeringen ved Vanløse Station. Der kom ingen debatindlæg i forbindelse med bydelsplanen.

Tak for året der gik til alle der bidrog med idéer og inspiration til at gøre Vanløsebasen bedre.


27. marts 2008   
Beretning for 2007

Det forløbne år var et almindeligt driftsår, hvor aktiviteterne i høj grad var præget af vedligeholdelse af basens indhold. Kontingentforhøjelsen til 200 kr. årligt medførte ikke reaktioner fra medlemmerne. Til og afgangen svarer til det normale. Foreningen Vanløsebasen har nu 84 medlemmer.

Vanløsebasens kalender fremstilles i samarbejde med den landsdækkende kalender KultuNaut. Kommunalreformen medførte, at KultuNauts priser blev ændret. Men Vanløsebasens særordning fortsætter. Vi betaler 4.500 kr. årligt. som bydel i København, der også bruger KultuNaut.

Reklamepostkortene er effektive. Brugen af Vanløsebasen nåede i 2007 et nyt højdepunkt. Der var i gennemsnit 5.000 opslag i basen hver måned, ca. 170 pr. dag. Fra Eremias Fond har vi fået 7.500 kr. til 7.000 nye reklamekort. De uddeles bl.a. via Vanløse Bibliotek, Kulturhuset og borgerservice samt ejendomsmæglere, boligforeninger og butikker.

Vanløsebasens forside benyttes som tidligere år til at reklamere for bydelsbegivenheder, særlige arrangementer og nyheder. Det er en gratis service, som arrangørerne værdsætter.


Aktiviteter i 2007
Vanløse netdebat blev startet i slutningen af 2007. Det er en side, der indeholder en liste over blogs med hjemsted i Vanløse. Blogportalen www.mingler.dk (ejet af Politiken/Jyllandsposten) oprettede i november en lokalgrupper for Vanløse, postdistriktet 2720, med ca. 350 medlemmer. Samtidig oprettedes lokalgrupper for Brønshøj. Valby, Østerbro og Rødovre. Disse blogs er også med i oversigten.

Enggruppens blog har været inaktiv, fordi arbejdet i parkbrugerrådet har stået stille.

Folderen om aktiviteter for seniorer i Vanløse-Grøndal er ajourført i forbindelse med den årlige ældredag i oktober. Den tilsvarende oversigt i Vanløsebasen ajourføres løbende.

Folderen VanløseInfo er ajourført og genoptrykt.

Temasiderne om arbejdet med fredning og udviklingsplan for Vanløses parker, og om grunddokumenterne for kommuneplanen er ajourført. Der er etableret en temaside om Vanløses bydelsplan.

Menupunktet Adresser, der indeholder ca. 300 links kan nu sorteres alfabetisk. Adresser er en meget benyttet menuindgang.

Der er lavet præsentationssider til de nye medlemmer, bl.a. Kontakt mellem mennesker, Grøndal musikcafe og Kvarterhuset Grøndal.

Fotos fra Vanløse er udvidet med fotos af Fastelavnsoptoget 2007,Harrestrup Å, Engen i den våde sommer 2007 og fotos af manglende vedligeholdelse af stier og bænke i området ved Damhussøen og -engen

Basens links tilpasses løbende ændringer i de eksterne hjemmesider. F.eks, er Retsinfo nyudviklet, så der kan linkes direkte til den gældende lovgivning. Derfor måtte basens oplysninger om ældreråd, og grundejernes abc med links om vejene, tilpasses

Vanløsebasen har ca. 1500 eksterne links. De bliver checket hver måned af Halibuth. Fejllisten indeholder altid et antal uvirksomme links, som kontrolleres og rettes. Ved omlægninger af Københavns Kommunes og nogle af statens hjemmesider, er der meget at rette op. Halibuths program gør arbejdet overkommeligt og mere sikkert.

Planer for 2008
Netdebat har fået en svag start, og der skal reklameres for at forøge interessen. I første omgang kunne der stræbes imod at få nogle debatemner til at fungere i 3-4 uger.

Måske kan der etableres debatemner i forbindelse med udviklingsplanen for parkerne og debatten om Vanløse bydelsplan.

Temasider med links er gode til at demonstrere, hvor mange oplysninger der findes på nettet. Ideer til flere temasider er velkomne.

Til slut vil jeg sige bestyrelsen tak for gode råd og opbakning i det forløbne år.


1. marts 2007   
Beretning for 2006

I 2006 havde vi et reklamefremstød med postkort for Vanløsebasen. Og resultatet blev en stigning i antallet af besøg og antallet af leverede sider på over 100 %. De 6000 kr. fra Eremias Fond blev omsat til 4000 reklamepostkort og fordelingen af kortene gennem basens medlemmer har virket. Navnlig har bibliotekets systematiske uddeling af kortene haft virkning. Men også gennem Kulturhuset og Borgerservice er der uddelt et stort antal kort. Hertil kommer så de mange kort der er uddelt via basens medlemmer.

Vanløsebasens forside har gennem en lang periode haft link til oplysninger om udviklingsplanen for Damhusengen og -søen. Og forsiden har som tidligere år været brugt til at synliggøre bydelsbegivenhederne, særlige arrangementer og nyheder. Det er en gratis service, som arrangørerne værdsætter.

I efteråret oprettede Enggruppen en weblog, der giver mulighed for, at dens medlemmer kan få deres indlæg, baggrundsmateriale og billeder på internettet. Weblog er en teknik, som giver mulighed for dialog på internettet. Det er en naturlig opgave for Vanløsebasen at tage initiativ til at starte netdebatten i Vanløse. Erfaringerne i Danmark er ganske få, så det må forventes, at det bliver en stille start. Tiden vil vise, hvad dette supplement til den offentlige debat i aviser og på møder kan bruges til.

Vanløsebasens økonomi er som hidtil beskeden med en omsætning på under 30.000 kr. Institutionernes indførelse af e-faktura har vi for første gang fundet en løsning på. Forhåbentlig viser det sig også at være en fordel ved indbetalingen af kontingentet. Vanløsebasens økonomi er baseret på mange bække små og desuden på frivillige bidrag og sponsorindtægt. Det lille kontingent har været uændret siden starten. Det er bestyrelsens opfattelse, at et kontingent på 200 kr. også vil være et lille beløb i forhold til den synlighed, medlemmerne får for pengene. Og så gælder det i øvrigt stadig, at medlemskabet ikke er en forudsætning for at have en præsentationsside.


Aktiviteter i 2006
Grundejersammenslutningen bestilte i 2005 gennem DTU's videnskabsbutik et studieprojekt om en byplan for de tre centrale grunde ved Vanløse Station. De studerendes rapport med forslag om, hvordan grundene kunne udnyttes under hensyntagen til den regionale planlægning og Vanløseborgernes egne behov er placeret i Vanløsebasen.

Fredningsforslaget om Vanløses parker og den tilhørende udviklingsplan samt det igangværende arbejde med en plan for Harrestrup Å vandsystem blev i efteråret omredigeret til en samlet overskuelig form. Der findes korte forklaringer, link til både de lokale forslag og kommunens og hovedstadsregionens materiale. I Lokaludvalgets byplanudvalg er der opfordret til at udarbejde en tilsvarende oversigt for de relevante dokumenter. Så formen er åbenbart forståelig, og det er netop et af Vanløsebasens formål at gøre relevante oplysninger på internettet lettere tilgængelige. Afsnittet med fotoserier er udvidet med 6 serier om lokale begivenheder, f.eks. afsløringen af relieffer ved Kulturhuset og julemarkedet.

Der er anskaffet nogle luftfoto af Vanløse fra omkrig 1937 fra Det Kongelige Bibliotek. De er tænkt anvendt i forbindelse med udstillinger om f.eks. Damhusengen og Grøndalsparken. Og vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.

Folderne om Seniortilbud i Vanløse Grøndal og VanløseInfo er ajourført og genoptrykt i årets løb.
Vanløsebasen har deltaget i arrangementet "Velkommen til Vanløse" i september. Her var ikke mange deltagere. "Ældredagen" den 8. oktober blev for første gang afholdt i Vanløse Kulturhus. Der var mange deltagere og stor interesse for Vanløsebasen. Ved begge arrangementer var de nyanskaffede udstillingsplancher i brug.


Plan for 2007
Synliggørelsen af Vanløsebasen har fortsat høj prioritet. Eremias Fond har givet et bidrag på 7.500 kr. Beløbet vil blive anvendt til et reklamepostkort for 2007. Temaet for årets fotomotiver forventes at blive "daglige liv i Vanløse". Vanløsebasens medlemmer opfordres til at bidrage til basens synliggørelse ved at henvise til www.vanloese.dk, når der indrykkes annoncer i lokalaviserne om arrangementer.

I løbet af 2007 kommer der gang i bydelsplanlægningen for Vanløse. En stor del af baggrundsmaterialet findes allerede i Vanløse Aktuelt, men kan opstilles mere overskueligt i den oversigtsform, der er anvendt for Fredningssagen, Plejeplanen og Harrestrup Å vandsystem.

Menuen Vanløse Debat vil blive ændret til Vanløse Netdebat. Erfaringen fra et forsøg i Egedal Kommune med weblog eller "blog" tyder på, at ordet "netdebat" bør anvendes i stedet for "blog", som folk i almindelighed ikke forbinder noget med. Det forventes, at Netdebats side med blogadresser kan etableres i forbindelse med at nogle af Vanløse Lokaludvalgs udvalg begynder at anvende "netdebat". Brugen af netdebat, sideløbende med møder og lokalaviser kræver en vedholdende indsats gennem flere år.

Tak til alle i bestyrelsen for opbakning og gode råd i årets løb.


1. marts 2006   
Beretning for 2005

I det forløbne år er indholdet i Vanløsebasen forøget. Det eksisterende indhold i basen ajourføres løbende, og tilsvarende gælder for folderne om Seniortilbud og VanløseInfo.
Vanløsebasens indhold er til dels knyttet til de emner, som optager Vanløseborgerne, f.eks. Frederikssundmotorvejens betydning for trafikken på Jyllingevej, kommuneplanens betydning for Vanløse Bymidte og udviklingen på de 3 grunde, der skal skifte anvendelse i de kommende
I forbindelse med Kommunalvalget præsenterede basen de lokale kandidater for de fleste partier, og der var link til partiernes hjemmesider.

En stor del af arbejdet består i tilpasning af foreningers og institutioners præsentationssider. Det skal også nævnes, at der hver måned foretages kontrol og ajourføring af basens link på grundlag af en liste fra Halibut. Det forøger basens brugervenlighed, at brugerne oplever, at linkene fungerer.


Økonomi og medlemmer
Regnskabet er afsluttet med et overskud, selv om indtægterne fra sponsorer gik lidt ned, og der er anskaffet et nyt oplag af papir til trykning af foldere. Medlemstallet er ikke steget så meget, som vi forudsatte i budgettet. Der er sket en udvidelse af antallet af præsentationssider, men færre har valgt at blive medlem af foreningen Vanløsebasen. Der er i år 80 betalende medlemmer, sidste år var der 76.


Aktiviteter i 2005
I årets løb er der afholdt generalforsamling og 3 bestyrelsesmøder. I det følgende nævnes de vigtigste aktiviteter i årets løb.

En studierapport om Damhussøen og -engen udarbejdet af 4 studerende fra Landbohøjskolen er i uddrag indlagt i basen. Indholdet kan indgå i arbejdet med Pleje-og Udviklingsplanen for Vanløses parker. Vanløsebasen har fået tilladelse til at anvende Københavns Kommunes fugleplakat med tegninger udført af professor Jon Fjeldså i elektronisk form og til opsætning i udhængsskabet på Ishuset. I udhængsskabet er der henvisning til Vanløsebasens information om Damhussøen og -engen. Vanløsebasen har fået 5.000 kr. fra Nordea Danmarks Gavefond til information om Damhussøen og -engen i forbindelse udarbejdelsen af Pleje- og Udviklingsplanen for området. Anvendelsen af gaven vil ske i samarbejde med Enggruppen.

I forbindelse med Kommuneplanforslaget er der indlagt materiale i basen om de 3 grunde i Vanløse Bymidte. Studierapporten om Byplanlægning i Vanløse Bymidte blev indlagt i basen i februar 2006. Rapporten er udarbejdet af studerende på DTU på foranledning af Grundejersammenslutningen.

Motorvejstrafik på Jyllingevej som følge af Williammodellen har givet anledning til, at Williammodellen og Vejdirektoratets forslag kan læses i Vanløse Aktuelt.

Lokalhistorisk Forening har givet tilladelse til at lægge indholdet i hæftet "Hvornår skete det - Vanløse gennem tiderne" i Vanløsebasen. I forvejen findes indholdet af hæftet om Vejenes historie og folderen om Damhussøens historie i basen.

Materiale fra Lokalrådets og Ældrerådets møder indlægges løbende i basen. Ældrerådets sider er udbygget, så man nu også kan se Fællesudvalgets udtalelser til kommunen.
Ældredagen har fået sin egen præsentationsside, der indeholder link til materiale om årets emne, "hjernegymnastik". Til Ældredagen var folderen om Seniortilbud i Vanløse-Grøndal genoptrykt med ajourførte oplysninger. Ved P&O's møder for nye folkepensionister uddeles Ældrerådets folder, hvor der bl.a. er henvisning til basens materiale om Ældrerådet.

Efterhånden bruger flere foreninger og arrangører basens forside til at reklamere for arrangementer og til at få nye medlemmer. Forsideannoncerne er gratis for medlemmerne.

Synliggørelsen af Vanløsebasens kalender sker bedst ved at koordinere reklamer for arrangementer og henvisninger til yderligere oplysninger via basens kalender eller arrangørens egen hjemmeside. En tilsvarende virkning for Vanløse Aktuelt kan opnås ved at henvise til yderligere oplysninger i Vanløsebasen i pressemeddelelser og læserbreve. Det er endnu ikke lykkedes at få disse fremgangsmåder indarbejdet, så foreninger og arrangører anvender dem rutinemæssigt.

Store dele af basen kan ikke synliggøres på denne måde. Det gælder således præsentationssiderne for Vanløses foreninger og forretninger og de ca. 250 link til hjemmesider fra offentlige myndigheder og landsdækkende interesse-organisationer m.fl.
Også de generelle oplysninger om Vanløse og VanløseInfo, der er målrettet Vanløses ca. 4.000 voksne tilflyttere må præsenteres på andre måder. VanløseInfo præsenteres således i en folder, der uddeles gennem ejendomsmæglere, boligkontorer og andels- og grundejerforeninger. Oversigten over aktiviteter for ældre, Seniortilbud, præsenteres ligeledes i en folder. Basens indhold om Vanløse synliggøres f.eks. i forbindelse med information om arbejdet i Enggruppen.

Det første oplag på 10.000 stk. af folderpapiret med Vanløse byvåben er brugt i løbet af ca. 3 år. 2. oplag på 5.000 stk. er leveret og taget i brug. Papiret tænkes fortsat brugt til folderne om VanløseInfo og Seniortilbud i Vanløse-Grøndal.


Vanløsebasens benyttelse
I 2005 er brugen af basen steget med ca. 30%, når det måles på antallet af læste html-sider og antal hit. Årsgennemsnittet for antal læste sider er steget fra 15.900 til 22.300 pr. md. (ca. 250 skærmbilleder pr. dag) og antal hit er steget fra 41.300 til 63.800 pr. md. På årsbasis er det 270.000 læste html sider og 700.000 hit. Antallet af brugere kan ikke opgøres korrekt, fordi mange boligforeninger og institutioner har fælles telelinier. Det medfører, at der kun registreres ét opslag, selvom flere benytter linien. Det skønnes, at der er ca. 3.000 forskellige brugere pr. md.


Planer for 2006
Nogle af opgaverne i 2006 tegner sig allerede klart.

I forbindelse med Vej & Parks udarbejdelse af Pleje- og Udviklingsplanen for Vanløses Parkområder, bliver der behov for at stille information til rådighed for interesserede Vanløseborgere. En del materiale findes allerede og mere kommer til.

Lokalrådets høring om udviklingen i Vanløse Bymidte og det forventede udkast til lokalplan for Ferringsgrunden kan give anledning til at bruge DTU rapporternes idéer. Dels forslagene om cykelruter til Vanløse Bymidte, dels om anvendelsen af de 3 grunde.

Synliggørelsen af Vanløsebasen vil blive større som følge af ovennævnte opgaver, og den forventes at blive suppleret med uddeling af reklamekort og specialfoldere om relevante emner. Vanløsebasen har fra Eremias Fond fået 6.000 kr. til materiale, der synliggør basen. Der skal også designes og trykkes et oplag af et nyt folderpapir, der skal supplere det hidtil anvendte.

Arbejdet med en oversigt over idrætstilbud i Vanløse er sat i gang og det forventes færdigt senere på året. Hvis Idrætssamvirket har brug for en præsentationsside vil det være en naturlig del heraf.

Præsentationssiderne skal udvides med kreative forretninger og spisesteder.

Og der må gerne komme inspiration til nye idéer.

Domænenavnet www.vanloese.dk er oprettet i november 1998.
Hvordan markerer vi 10-året for basens tilblivelse?

Foreningen Vanløsebasen er stiftet af initiativgruppen i april 2002.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for året der gik, og tak til alle der i årets løb har vist interesse for Vanløsebasen.


9. marts 2005   
Beretning for 2004

I foråret 2004 blev der mulighed for at anvende æ, ø, og å i domænenavne. DK-Hostmaster, der står for de danske domænenavne, fastsatte regler for overgangen til anvendelse af danske bogstaver. Hvis flere gjorde krav på samme navn, skulle der holdes auktion i tre runder. Prisen for deltagelse var 5.000 kr. pr. runde. Hvis der var mere end én i 3. runde, blev domænenavnet tildelt efter lodtrækning. Vi kunne altså komme til at betale op til 15.000 kr. for at få domænenavnet vanløse.dk.

Der var 3 andre, som også ønskede at få rettigheder til navnet vanløse.dk. Heldigvis faldt de fra allerede i første budrunde, hvor der skulle betales 5.000 kr. Vi valgte at afvente DK-Hostmasters opkrævning af beløbet. I november kunne vi konstatere, at de 5.000 kr. ikke blev opkrævet. Det var altså lykkedes at få vanløse.dk uden betaling, men hele året blev præget af den økonomiske usikkerhed. Domænenavnet vanløsebasen.dk fik vi registreret uden problemer.

Fra januar 2005 anvendes vanløse.dk og vanløsebasen.dk som alias for vanloese.dk, der indtil videre fastholdes som vores hoveddomænenavn. Alle tre domænenavne fremgår af Vanløsebasens forside sammen med henvisning til oplysninger om, hvordan Microsoft Internet Explorer skal suppleres for at kunne acceptere æ, ø og å. Hvor længe vi skal fastholde vanloese.dk må tiden vise, vanloese.dk blev registreret den 21-11-1997.


Vanløsebasens medlemmer og økonomi
I årets løb er der sket en lille udskiftning af medlemmer, således at der nu er 76 mod 77 sidste år. Der har ikke været tid til en aktiv indsats for at få flere medlemmer, som det var forudsat i budgettet (110 medlemmer). Antallet af bidragydere og sponsorer er uændret 9. Det er ikke lykkedes at få flere sponsorer. Overskud skyldes især, at der ikke blev behov for at købe nyt fortrykt papir til foldere. I budgettet for 2005 er der regnet med indkøb af fortrykt papir og medlemsantallet søges forøget til 110.


Aktiviteter i 2004
I årets løb er afsnittet Vanløse Aktuelt blevet ajourført løbende med nyheder, der indgår i den aktuelle debat i Vanløse, bl.a. ansøgningen om Agende21 center og lokalplanen for Vanløse Skole og Hyltebjerghal nr.2, samt indlæg fra Engforum og Daciv, De aktive cyklister i Vanløse.

I efteråret blev en studierapport til DTU, Projekt Vanløse, By- og Trafikplanlægning lagt i basen. Rapporten forventes at støtte debatten i Vanløse om cykelruter til institutioner og til bymidten, om indretning af Jernbane Allé som sivegade og om forskønnelse af pladser og byrum.

Oplysningerne om Damhusengen og Damhussøen er suppleret med lister over flora, fugle og flagermus.

Vanløsebasen forventer at skulle formidle oplysninger om Agenda21 arbejdet i Vanløse. Som bekendt fik Vanløse ikke et Agenda21 center, men det lokale arbejde for at få et center fortsætter.

Samarbejdet med Handels- og Erhvervsforeningen udvikler sig i takt med, at butikkerne får interesse for at præsentere sig på internettet. Der er etableret en søgemulighed i Vanløsebasen, der også kan anvendes til at finde forretningerne.

I januar 2004 blev VanløseInfo lagt i basen. Det første oplag af folderen om VanløseInfo blev trykt med lidt forsinkelse, fordi Kailow på det tidspunkt var i gang med at flytte og vores fortrykte papir var begravet i flyttekasserne. Folderen blev trykt på Medborgerhusets nye kopimaskine og uddeles til nye vanløseborgere gennem ejendomsmæglere, pengeinstitutter, store ejendomsadministratorer, Medborgerhuset, Biblioteket og Borgerservice. Der skal stadig arbejdes med at finde flere kanaler til uddeling af folderen. Der mangler bl.a. kontakt til de almennyttige boligforeninger og de store andelsboligforeninger.

Folderen om Seniortilbud i Vanløse er ajourført og genoptrykt. Folderne trykkes nu efter behov på Lindersvolds kopimaskine. Det har den fordel, at foldernes indhold bliver ajourført hyppigere. De tilsvarende oplysninger i basen ajourføres løbende. Folderen blev uddelt ved Ældredagen i oktober og ved 'Pension og Omsorg's informationsmøde for kommende folkepensionister.

Ældrerådet tog i foråret initiativ til en folder om Ældrerådsvalget og udvidelse af Ældrerådets præsentationsside. Vanløsebasen leverede oplæg til folderen, og den blev trykt på Lindersvolds kopimaskine på basens papir med Vanløse byvåben. Folderen blev trykt i 1.000 stk. Det skal nævnes, at den generelle del af folderens indhold efter aftale også blev anvendt af Ældrerådet på Østerbro. Valgdeltagelsen til Ældrerådsvalget i Vanløse blev den højeste i København. Ældrerådet har betalt for anvendelse af det fortrykte papir til kostpris og givet et bidrag til Vanløsebasen for arbejdet med folderens tekst.


Brugen af Vanløsebasen
Benyttelsen af basen er på niveau med 2003. Antallet af unikke brugere kan ikke længere bruges som mål for benyttelsen. Nu sammenlignes der på antal leverede sider, antal hit og den leverede datamængde. Antal leverede sider er 18-21.000 sider pr. md. (6-700 sider pr. dag). Antal hit er 45-55.000 pr. måned og mængden af leverede data er 125-150 MB pr. md. Basen fylder ved årsskiftet ca. 37 MB og har ca. 3.800 filer. Forøget brug af billedserier gør basens indhold mere informativ. Billederne medfører et større forbrug af plads. I 2005 skal abonnementet hos Cybercity udvides til 50 MB.

Vi har en aftale med Vanløsefirmaet Halibut.dk om at anvende deres program til kontrol af link i basen, så vi kan kontrollere, at de mange link stadig er aktive. Vi benytter også firmaets søgerutine, der giver mulighed for at udvide søgninger i Vanløsebasen med søgning i andre baser, f. eks. Handels- og Erhvervsforeningen, lokalaviserne og biblioteket. Som modydelse har Halibut en sponsorreklame i Vanløsebasen.

Danmarks Statistiks opgørelse af brugen af internettet i foråret 2004 viser, at 69% af befolkningen anvender internettet hver uge. 53% anvender det dagligt. 83% af befolkningen har adgang til internettet hjemme eller på arbejdet. I aldersgruppen 60-74 år har 54% adgang til internettet. Så der er store muligheder for at udvide Vanløsebasens brugerkreds.


Planer for 2005
Vanløsebasens kalender, der fremstilles sammen med den landsdækkende kalender KultuNaut, kan ikke længere læses i VanløseBladet. Bestyrelsen har igangsat en undersøgelse af mulighederne for sammen med Vanløses forretninger at fremstille en folder, der tænkes uddelt gennem bydelens forretninger og institutioner. Folderen skal, dels reklamere for Vanløses bymidte, dels formidle kendskabet til Vanløses aktiviteter i en kalender. Vanløsebasens bidrag tænkes at være kalenderen, mens lay-out og trykning betales af annoncer for Vanløses forretninger og kulturinstitutioner.

I februar 2005 er studierapporten fra KVL om Damhussøen og Damhusengen lagt i basen. Senere på året forventes en studierapport fra DTU-studerende om udformningen af Vanløses bymidte, hvori indgår anvendelsen af Ferrings grunde og bygninger og anvendelsen af Toyotagrunden.

En oversigt over idræts- og motionstilbud i Vanløse på linie med seniortilbud i Vanløse-Grøndal er under forberedelse.

Nogle foreningers og institutioners hjemmesider skal udvides med billeder af deres aktiviteter.

Bestyrelsen vil overveje, hvorledes kontakten til Vanløsebasens medlemmer kan udbygges.

Til slut en tak til bestyrelsen og alle, der i årets løb har vist interesse for Vanløsebasen.

 Til top / Til Vanløsebasen

Opdateret d. 22.4.2015