Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 22. april 2015 kl. 19.00
i Kulturstationen Vanløse Kulturhuset

I generalforsamlingen deltog 11 personer: Jan og Lise Thygesen, Per Stengade, Bent Christensen, Jan Mørch, Annie Dühring, Freddy Christiansen, Jens Askov, Dan Bjørnebo, Gerda Andersen og Jørn Kofod.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra bestyrelsen
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Forslag fra foreningens medlemmer
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

Foreningens formand Dan Bjørneboe bød velkommen til generalforsamlingen

1.  Valg af dirigent:
Freddy Christiansen, Vanløse Jazzklub blev enstemmigt valgt til dirigent.

2.  Beretning fra bestyrelsen:
Formand Dan Bjørnebo fremlagde bestyrelsens beretning med særlig fokus på behovet for at konvertere Vanløsebasens tekniske fundament. Målet er dels at lette vedligeholdelsen af indholdet, så den frivillige arbejdskraft kan aflastes, dels at modernisere basens udseende og præsentationsmuligheder. Formanden redegjorde for, at der var taget kontakt til en konsulent, der har givet tilbud om at foretage konverteringen for et beløb på 30.000 kroner.

Jens Askov, Damstiens Vejforening, spurgte, om der med aftalen kunne findes mulighed for at købe vedligehold efter bestyrelsens og de frivilliges behov. Dan tilkendegav, at der givet kan etableres en klippekortsordning til opgaven.

Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt enstemmigt.

3.  Fremlæggelse af regnskab for 2014
Årets resultat udviste et mindre underskud på 1.462,50 kroner. Underskuddet skyldes bortfald af en hovedsponsor. Vanløsebasens formue udgør pr. 31. december 2014 71.718,55 kroner.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4.  Forslag fra foreningens medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

5.  Fastsættelse af næste års kontingent.
Det årlige kontingent blev enstemmigt fastsat til 200 kroner med mulighed for, at enkeltforeninger betaler særkontingent.

6.  Valg af bestyrelse:

  a.  Jan Mørch blev valgt til kasserer for perioden 2015-2017

  b.  Ole Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for perioden 2015-2017

  c.  Lise Thygesen og Freddy Christiansen blev valgt som suppleanter for perioden 2015-2016

  d.  Jan Thygesen og Erik Honore blev valgt som revisor og revisorsuppleant for perioden 2015-2016.

  7.  Eventuelt
Jørn Kofod tilkendegav, at han gerne vil følge arbejdet med basen fremadrettet.   Referater fra tidligere år findes i arkiv.

 Til top / Til Vanløsebasen

Opdateret d. 2.6.2014