Befolkningen i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005
og fra Befolkning - A.3.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2004 og nogle pr. 1.1.2005.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Befolkning: Folketal og befolkningstæthed 1996-2005

 pr. 1.jan. Vanløse Hele byen 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
35062
35292
35485
35614
35822
36049
36229
36223
36189
36276
476751
483658
487969
491082
495699
499148
500531
501285
501664
502362

*) I statistikken for årene indtil 2001 var området mellem Peter Bangsvej,
Roskildevej og Ringbanen medregnet i Vanløses tal.

Vanløses befolkningstæthed pr. 1.januar 2004 er 54 indbyggere pr. ha.

Gennemsnittet for København er 56 indbyggere pr. ha.

Det største antal indbyggere pr. ha i København er 197 i bydelen 'Ydre Nørrebro'.

Befolkningen efter alder og ægteskabelig stilling
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 1)

 
  Alder
1.1.2005
Ugifte
Gifte
Fra-
skilte
Enker/
enke-
mænd
  I alt  
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år

19-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år

60-64 år
65-66 år
67-69 år
70-74 år
75-79 år

80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-    år

I alt

Sidste år
1359
1132
3421
876

2989
3325
2224
1298

875
649
474
330

178
56
51
86
87

70
52
32
8

19570

19410
-
-
-
-

94
608
1219
1299

1350
1258
1204
1232

822
268
333
418
372

286
110
33
4

10910

10860
-
-
-
-

5
51
169
285

343
369
465
573

463
130
153
211
121

120
65
26
8

3557

3592
-
-
-
-

-
1
1
1

19
16
37
84

125
56
111
248
351

467
432
227
63

2239

2327
1359
1132
3421
876

3088
3985
3613
2883

2587
2292
2180
2219

1588
510
648
963
931

943
659
318
81

36276

36189
3,7
3,1
9,4
2,4

8,5
11,0
10,0
7,9

7,1
6,3
6,0
6,1

4,4
1,4
1,8
2,7
2,6

2,6
1,8
0,9
0,2

100
4,1
3,3
8,3
2,0

10,1
13,7
11,9
8,5

6,7
5,4
5,2
5,2

4,1
1,2
1,6
2,3
2,1

2,0
1,3
0,7
0,2

100


Befolkningen 16-66 år efter køn, uddannelse og alder
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 18)

Højeste fuldførte
uddannelse
1.1.2004
16-19
år
20-29
år
30-39
år
40-59
år
60-66
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Mænd
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Kvinder
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Mænd og kvinder
Grundskole
Alm. gymnasialudd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Sidste år
heraf under uddannelse

543
36
10
4
-
-
-
-
593
451


492
68
5
6
-
-
-
-
571
428


1035
104
15
10
-
-
-
-
1164
879

1095
825

810
656
278
865
152
171
185
150
3267
1071


677
1025
220
683
137
370
262
147
3521
1441


1486
1781
498
1548
289
541
447
297
6788
2512

7131
2406

625
299
85
1035
253
384
88
602
3371
243


451
240
63
811
179
697
134
526
3101
293


1076
539
148
1846
432
1081
222
1128
6472
536

6453
511

1021
309
33
1559
218
654
42
722
4558
73


1047
215
39
1356
259
1203
27
465
4611
118


2068
524
72
2915
477
1857
69
1187
9169
189

9034
159

273
25
7
414
30
98
2
92
941
5


410
32
-
387
43
142
1
51
1066
3


683
57
7
801
73
240
3
143
2007
8

1943
5

3272
1325
413
3877
653
1307
317
1566
12730
1843


3077
1580
327
3243
618
2412
424
1189
12870
2281


6349
2905
740
7120
1271
3719
741
2755
25600
4124

25492
4001

25,7
10,4
3,2
30,5
5,1
10,3
2,5
12,3
100
14,5


23,9
12,3
2,5
25,2
4,8
18,7
3,3
9,2
100
17,7


24,8
11,3
2,9
27,8
5,0
14,5
2,9
10,8
100
16,1

100
15,7

30,3
13,5
3,0
24,5
4,7
8,5
4,0
11,5
100
17,5


28,5
16,2
2,4
20,0
4,3
14,6
4,7
9,4
100
21,9


29,4
14,8
2,7
22,3
4,5
11,5
4,3
10,5
100
19,7

100
19,3

Forklaring:
• 
Grundskole mv. omfatter personer, der har afsluttet folkeskolens 7.-10. klasse samt personer, der alene har gennemført en specialarbejderuddannelse. Desuden indgår personer med uoplyst uddannelsesbaggrund. Det er især blandt ældre og personer med en udenlandsk uddannelse, at der kun foreligger en sporadisk registrering af uddannelse.
• 
Almen gymnasial uddannelse (10-12 udd. år) udgøres af uddannelserne i gymnasieskolerne, HF og studenterkurser.
• 
Erhvervsgymnasial uddannelse (10-12 udd. år) omfatter uddannelserne højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX) samt adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.
• 
Erhvervsfaglig uddannelse (10-12 udd. år) omfatter alle, der har afsluttet en Efg uddannelse, lærlingeuddannelse og tilsvarende.
• 
Kort videregående uddannelse (13-14 udd. år) udgøres af uddannelser som f.eks. akademiøkonom, datamatiker og laborant.
• 
Mellemlang videregående uddannelse (15-16 udd. år) omfatter typisk folkeskolelærere, sygeplejersker, pædagoger, journalister, bibliotekarer, socialrådgivere.
• 
Bachelor (15-16 udd. år) udgøres eksempelvis af erhvervssproglige uddannelser og HA'ere.
• 
Lang videregående uddannelse (17-18 udd. år) omfatter kandidatuddannelser fra universiteter eller andre højere læreranstalter f.eks. cand.polit., ingeniør, tandlæge mv.

Befolkningen efter statsborgerskab og alder
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 3)


  1.1.2005
0-5
år
6-18
år
19-44
år
45-59
år
60-
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Statsborgerskab
Europa
Norden ekskl. Danmark
EU-25
EU-15
EU10 (nye i EU 1.5.2004)
Øvrige Europa

Afrika

Nordamerika
Syd- og Mellemamerika

Asien

Oceanien

Statsløse

Uoplyst

Udland i alt i Vanløse
Danske statsborgere
Hele Vanløse

Sidste år
Udland i alt
Danske statsborgere
Vanløse i alt

71
15
21
18
3
40

13

-
2

50

-

-

-

136
2355
2491


158
2350
2508

140
16
36
32
4
96

35

2
7

64

-

-

-

248
4049
4297


254
3951
4205

775
190
406
356
50
255

118

43
55

393

18

10

-

1412
14744
16156


1376
14726
16102

208
56
131
115
16
48

13

17
7

70

3

1

-

319
6372
6691


331
6322
6653

104
24
60
55
5
34

9

4
3

34

-

-

-

154
6487
6641


151
6570
6721

1298
301
654
576
78
473

188

66
74

611

21

11

-

2269
34007
36276


2270
33919
36189

57,2
13,3
28,8
25,4
3,4
20,8

8,3

2,9
3,3

26,9

0,9

0,5

-

100

55,4
14,5
27,8
24,8
3,1
19,5

11,6

3,5
2,2

25,0

0,7

1,5

0,0

100

Udenlandske statsborgere i procent af hele befolkningen i Vanløse er 6,3 %,
for hele byen er det 11,2 %.

Familier efter familietype og antal børn
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 10)

Familier
og
familetyper
1.1.2005
uden
børn
med
1
barn
med
2
børn
med
3
børn
med
4
eller
flere
børn
Fami-
lier
med
børn
i alt
Fami-
lier
i alt
%
fordel.
Van-
løse
%
fordel.
hele
byen
Ægtepar/reg.par
samlevende
par i alt

enlige mænd
enlige kvinder
enlige i alt

ikke hj.boende
 børn
familier i alt

%-fordeling
   Vanløse
%-fordeling
  hele byen

Sidste år
2741
1676
4417

6528
7486
14014


48
18479


82,3

84,1

18502
895
425
1320

92
607
699


-
2019


9,0

8,4

2030
1016
250
1266

27
244
271


-
1537


6,8

5,5

1495
275
37
312

2
35
37


-
349


1,6

1,5

342
54
8
62

1
9
10


-
72


0,3

0,5

61
2240
720
2960

122
895
1017


-
3977


17,7

15,9

3928
4981
2396
7377

6650
8381
15031


48
22456


100

100

22430
22,2
10,7
32,9

29,6
37,3
66,9


0,2
100
17,1
11,2
28,3

34,1
37,4
71,5


0,2
100

Forklaring:
• 
Børn er defineret som personer under 18 år, som ikke selv har hjemmeboende
børn og ikke indgår i et par. Et barn regnes til forældrenes familier, hvis det har
samme folkeregisteradresse som mindst en af forældrene. Hvis de ikke bor
sammen med mindst en af forældrene, regnes de som deres egen familie under betegnelsen ikke hjemmeboende børn.

Befolkningens bevægelser, 2000-2004
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 6)

  2000  2001  2002  2003  2004 
Levende fødte
Døde
Tilflyttede fra andre bydele
Fraflyttede til andre bydele
Tilflyttede fra andre kommuner
Fraflyttede til andre kommuner
Tilflyttede fra udland 1)
Fraflyttede til udland 1)
I alt tilflyttede
I alt fraflyttede

505
429
1973
1875
2443
2481
401
354
4817
4710
486
465
1936
1890
2528
2433
377
376
4841
4699
535
457
1917
1940
2351
2506
423
344
4691
4790
509
437
2133
1981
2399
2721
378
346
4910
5048
495
410
2305
2185
2555
2764
383
330
5243
5279
Folketal ved periodens begyndelse
Fødselsoverskud
Nettotilflyttede
 andre bydele
 andre kommuner
 udland
 i alt
Korrektioner 2)
Ændringer i alt
Folketal ved periodens slutning

35822
76

98
-38
47
107
44
227
36049
36049
21

46
95
1
142
17
180
36229
36229
78

-23
-155
79
-99
15
-6
36223
36223
72

152
-322
32
-138
32
-34
36189
36189
85

120
-209
53
-36
38
87
36276

1) Inkl. Færøerne og Grønland
2) Korrektioner omfatter forsvundne og genfundne personer og er desuden en afstemningspost.

Til- og fraflytninger
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 7)

Flytninger
2004
Tilflyt-
ninger
Fraflyt-
ninger
Netto-
tilflyt-
ninger
Tilflytnings-
hyppighed
Fraflytnings-
hyppighed
%
Vanløse
%
 hele 
byen
%
Vanløse
%
 hele 
byen
Flytninger
Inden for Vanløse
Fra/til andre bydele
Indenbys i alt

Fra/til:
Frederiksberg
Københavns Amt
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt
Hovedstadsregionen i alt

Øvrige Sjælland
Øvrige Danmark

Indland i alt

Udland

Flytninger i alt

Sidste år

1381
2205
3686


493
871
292
188
1844

189
522

2555

383

6624

6297

1381
2185
3566


382
1070
342
246
2040

269
455

2764

330

6660

6435

-
120
120


111
-199
-50
-58
-196

-80
67

-209

53

-36

-138

3,8
6,4
10,2


1,4
2,4
0,8
0,5
5,1

0,5
1,4

7,1

1,1

18,3

5,2
9,6
14,8


1,1
2,5
0,8
0,5
5,0

0,6
1,9

7,5

2,0

24,3

3,8
6,0
9,8


1,1
3,0
0,9
0,7
5,6

0,7
1,3

7,6

0,9

18,4

5,2
9,6
14,8


1,2
3,0
1,0
0,6
5,8

0,7
1,4

8,0

2,0

24,7
Alder
0 år
1-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80- år

I alt

44
290
216
128
343
1546
1486
959
467
528
296
155
66
100

6624

69
395
234
149
250
1149
1431
1114
567
606
290
181
78
147

6660

-25
-105
-18
-21
93
397
55
-155
-100
-78
6
-26
-12
-47

-36

18,7
16,8
11,9
7,8
22,8
60,7
37,6
26,0
15,9
10,7
6,7
5,6
3,4
4,7

18,3

21,3
18,9
13,8
10,8
32,3
73,1
42,5
27,9
20,4
14,5
9,3
6,6
4,5
7,5

24,3

29,4
22,9
12,9
9,0
16,6
45,1
36,2
30,2
19,3
12,3
6,6
6,5
4,0
6,8

18,4

33,1
28,5
18,0
12,5
24,5
53,3
42,7
34,2
25,0
16,2
9,3
7,2
5,3
8,4

24,7

En flytning er defineret som en persons bevægelse fra én adresse til en anden. En persons flytning registreres både som en fraflytning og en tilflytning. Hvis samme person skifter adresse flere gange i løbet af et kalenderår, registreres et tilsvarende antal til- og fraflytninger.

Opgøres antallet af flytninger inden for samme geografiske område f.eks. en bydel, er antallet af fraflytninger lig med antallet af tilflytninger. Hvis flytninger derimod opgøres mellem forskellige geografiske områder f.eks. to bydele, kan antallet af fraflytninger afvige fra antallet af tilflytninger. Bydelen har herved enten en positiv eller en negativ nettotilflytning.

Flyttehyppighed beregnes som forholdet mellem antallet af flytninger og distriktets middelfolketal.
Middelfolketallet er beregnet som gennemsnittet af folketallet i begyndelsen og slutningen af året.

Befolkningsfremskrivning 2005-2015 efter alder
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 8 )

 
Faktisk folketal
pr. 1 januar
Fremskrevet folketal
pr. 1 januar
2004
2005
2006
2010
2015
Alder       
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år
19-22 år
23-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-84 år
85- år

I alt

1367
1141
3367
838
1666
1353
4095
6472
4837
4332
1523
1120
999
1996
1083

36189

1359
1132
3421
876
1794
1294
3985
6496
4879
4399
1588
1158
963
1874
1058

36276

1365
1160
3430
931
1802
1215
3846
6591
4909
4425
1667
1186
953
1744
1008

36230

1292
1158
3602
974
1871
1240
3359
6402
5182
4271
1939
1350
935
1357
852

35784

1190
1066
3686
1035
2029
1350
3403
5569
5355
4502
1785
1622
1106
1212
648

35458

Statistisk Kontors befolkningsfremskrivningsmodel er en kombineret befolknings- og boligorienteret model. Med udgangspunkt i den seneste 4 års periode opstilles nogle forudsætninger om fødsler, dødsfald og flytninger samt om ændringer i boligmassen, hvorefter modellen kan beregne de befolkningsmæssige konsekvenser af de opstillede forudsætninger.
Befolkningsfremskrivningen tager udgangspunkt i befolkningen pr. 1.1.2005 og baserer sig på befolkningsudviklingen 2001-2004.

Folketal i Vanløses sogne
(Befolkning, tabel A3.5)

   1.1.2002 1.1.2003  1.1.2004   1.1.2005Personer
18 år og
derover
1.1.2005
Adventskirken
Grøndalskirken
Hyltebjerg
Vanløse
6962
7983
9550
10400
6904
7988
9539
10417
6915
7938
9498
10472
6883
7955
9625
10463
5775
6575
8133
8149


Til top

Opdateret d. 9.3.2007