Beskæftigelse i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2004.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2003 og nogle pr. 1.1.2004.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Bosiddende beskæftigede efter erhverv og arbejdssted
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 23 - i 2001 var det tabel 21)


1.1.2003
Bosiddende beskæftigede med arbejdsplads i
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
5
126
1
184

395
129
391
18
121
530
113
62

2075

2178
17
500
41
145

1215
684
2055
987
723
1554
767
3

8691

8698
35
1087
44
588

1626
633
1588
514
925
1650
524
-

9214

9433
57
1713
86
917

3236
1446
4034
1519
1769
3734
1404
65

19980

20309
0,3
8,6
0,4
4,6

16,2
7,2
20,2
7,6
8,9
18,7
7,0
0,3

100
0,3
7,1
0,4
3,6

17,6
8,0
21,5
6,7
8,4
17,7
8,3
0,5

100


Arbejdspladser efter erhverv og de beskæftigedes bopæl
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 24 - i 2001 var det tabel 22)


1.1.2003
Arbejdspladser med beskæftigede fra
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
5
126
1
184

395
129
391
18
121
530
113
62

2075

2178
1
135
40
198

343
137
385
44
225
604
212
1

2325

2404
3
297
91
548

547
138
803
193
199
649
237
1

3706

4001
9
558
132
930

1285
404
1579
255
545
1783
562
64

8106

8583
0,1
6,9
1,6
11,5

15,9
5,0
19,5
3,1
6,7
22,0
6,9
0,8

100
0,2
6,1
0,5
2,4

15,8
8,9
25,3
10,0
6,5
14,5
9,6
0,4

100


Virksomheder efter erhverv og størrelse
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 26 - i 2001 var det tabel 23)


 Oktober 2004
Ansatte i virksomheden
I alt
% fordeling
  01-45-910-
19
20-
49
50-
99
100 og
fl.
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvind.
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomh.
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og
 forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foreninger,
 forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen
11
76
-
135

257
42

604
-
38
87

119
39

1408

1379


69,3
59,6
2
28
-
53

115
27

119
-
3
47

29
-

423

447


20,8
25,0
-
8
-
7

22
-

11
-
2
22

10
1

83

85


4,1
6,0
-
5
-
8

3
6

5
-
2
25

3
-

57

64


2,8
4,4
-
1
-
7

6
-

2
1
4
15

4
-

40

37


2,0
2,8
-
-
-
1

1
2

1
1
4
5

1
-

16

19


0,8
1,1
-
1
1
1

-
-

1
1
-
1
-

-

6

6


0,3
1,0
13
119
1
212

404
77

743
3
53
202

166
40

2033

2037


100
100
0,6
5,9
0,0
10,4

19,9
3,8

36,5
0,1
2,6
9,9

8,2
2,0

100
0,6
5,0
0,1
5,2

22,9
3,9

37,0
0,6
2,2
8,3

12,0
2,1

100


Befolkning efter socioøkonomisk status og alder
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 22 - i 2001 var det tabel 20)


1.1.2003
Hele
befolk-
ningen
Alder
% fordeling
16-66 år
under
16 år
16-66 år67 år og
derover
Van-
løse
hele
byen
Hele Vanløse
  (1+2+3)

Sidste år

Arbejdsstyrken (1+2)
Sidste år

Beskæftigede(1)
Selvstændige og
 medarb. ægtefæller
Topledere
Lønmodtagere
 højeste niveau
 mellemniveau
 grundniveau
 Øvrige

Arbejdsløse(2)
Forsikrede
Ikke forsikrede

Uden for
 arbejdsstyrken(3)

Beskæftigelse uden løn
Uddannelsesforanstaltning
Særlig aktivering
Aktiveringsydelse i øvrigt
Revalideringsydelse
Arbejdsmarkedsorlov
Ledigshedsydelse
Barselsdagpenge
Sygedagpenge
Efterløn
Overgangsydelse
Folkepensionister
Førtidspensionister
Tjenestemandspensionister
Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelsessøgende *)
Øvrige voksne
Børn og unge under 16 år

36223
36229

20643
20910

19980

932
374

3716
4024
7159
3775

663
648
15


15580
22
122
157
70
156
17
10
62
73
742
66
4660
1137
60
513
1001
958
5754

5850
5765

96
104

96

-
-

1
-
19
76

-
-
-


5754
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5754

25501
25334

20364
20615

19701

872
373

3701
4015
7111
3629

663
648
15


5137
22
122
157
70
156
17
10
62
73
742
66
-
1137
57
512
1001
933
-

4872
5130

183
191

183

60
1

14
9
29
70

-
-
-


4689
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4660
-
3
1
-
25
-

100
100

79,9
81,4

77,3

3,4
1,5

14,5
15,7
27,9
14,2

2,6
2,5
0,1


20,1
0,1
0,5
0,6
0,3
0,6
0,1
0,0
0,2
0,3
2,9
0,3
-
4,5
0,2
2,0
3,9
3,7
-

100
100

73,4
75,0

69,8

3,5
1,0

12,6
11,8
24,7
16,2

3,6
3,1
0,5


26,6
0,2
0,8
0,9
0,7
0,9
0,1
0,0
0,2
0,5
2,3
0,2
-
5,5
0,2
3,4
5,1
5,5
-

 *) Kun uddannelsessøgende på 16 år og derover, der ikke samtidig har
    anden socioøkonomisk status.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007