Befolkningen i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003
og fra Befolkning - A.3.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle pr. 1.1.2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Befolkning: Folketal og befolkningstæthed 1996-2003

 pr. 1.jan. Vanløse Hele byen 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
35062
35292
35485
35614
35822
36049
36229
36223
476751
483658
487969
491082
495699
499148
500531
501285

*) I statistikken for årene indtil 2001 var området mellem Peter Bangsvej, Roskildevej og Ringbanen medregnet i Vanløses tal.

Vanløses befolkningstæthed i 2003 er 54 indbyggere pr. ha.

Gennemsnittet for København er 56 indbyggere pr. ha.

Det største antal indbyggere pr. ha i København er 199 i bydelen 'Ydre Nørrebro'.

Befolkningen efter alder og ægteskabelig stilling
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 1)

 
  Alder
1.1.2003
Ugifte
Gifte
Fra-
skilte
Enker/
enke-
mænd
  I alt  
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år

19-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år

60-64 år
65-66 år
67-69 år
70-74 år
75-79 år

80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-    år

I alt

Sidste år
1367
1126
3335
824

2913
3440
2159
1282

827
615
415
309

159
35
56
90
98

80
62
26
12

19230

18995
-
-
-
1

137
679
1133
1394

1307
1286
1163
1184

755
241
304
478
425

309
130
38
8

10972

11102
-
-
-
-

3
64
182
298

301
396
506
565

424
131
150
187
150

124
67
26
9

3583

3524
-
-
-
-

-
1
-
5

12
20
39
89

132
66
128
290
385

528
462
242
39

2438

2608
1367
1126
3335
825

3053
4184
3474
2979

2447
2317
2123
2147

1470
473
638
1045
1058

1041
721
332
68

36223

36229
3,8
3,1
9,2
2,3

8,4
11,6
9,6
8,2

6,8
6,4
5,9
5,9

4,1
1,3
1,8
2,9
2,9

2,9
2,0
0,9
0,2

100
4,2
3,2
8,0
1,9

10,4
14,6
11,3
8,6

6,2
5,4
5,2
5,3

3,6
1,1
1,6
2,5
2,4

2,2
1,5
0,7
0,2

100


Befolkningen 16-66 år efter køn, uddannelse og alder
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 18 - i 2001 var det tabel 16)

Højeste fuldførte
uddannelse
1.1.2002
16-19
år
20-29
år
30-39
år
40-59
år
60-66
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Mænd
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Kvinder
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Mænd og kvinder
Grundskole
Alm. gymnasialudd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Sidste år
heraf under uddannelse

524
30
7
-
-
-
-
-
561
436


467
54
9
4
-
-
-
-
534
389


991
84
16
4
-
-
-
-
1095
825

1050
800

773
683
275
1032
161
164
175
160
3423
1006


697
1111
243
822
115
373
200
147
3708
1400


1470
1794
518
1854
276
537
375
307
7131
2406

7130
2380

605
310
73
1075
223
358
66
528
3238
194


491
237
67
877
168
663
97
458
3058
227


1096
547
140
1952
391
1021
163
986
6296
421

6237
411

1000
285
34
1608
209
632
29
693
4490
51


1081
183
24
1347
273
1119
20
402
4449
102


2081
468
58
2955
482
1751
49
1095
8939
153

8794
154

295
13
6
369
30
74
3
66
856
2


432
18
1
370
37
123
-
40
1021
-


727
31
7
739
67
197
3
106
1877
2

1832
2

3197
1321
395
4084
623
1228
273
1447
12568
1689


3168
1603
344
3420
593
2278
317
1047
12770
2118


6365
2924
739
7504
1216
3506
590
2494
25338
3807

25043
3747

25,4
10,5
3,1
32,5
5,0
9,8
2,2
11,5
100
13,4


24,8
12,6
2,7
26,8
4,6
17,8
2,5
8,2
100
16,6


25,1
11,5
2,9
29,6
4,8
13,8
2,3
9,8
100
15,0

100
15,0

30,6
14,3
3,0
25,9
4,2
8,1
3,4
10,5
100
17,3


29,2
17,1
2,5
21,3
4,1
13,8
3,8
8,2
100
21,7


29,9
15,7
2,8
23,6
4,2
10,9
3,6
9,3
100
19,5

100
19,6

Forklaring:
• 
Grundskole mv. omfatter personer, der har afsluttet folkeskolens 7.-10. klasse samt personer, der alene har gennemført en specialarbejderuddannelse. Desuden indgår personer med uoplyst uddannelsesbaggrund. Det er især blandt ældre og personer med en udenlandsk uddannelse, at der kun foreligger en sporadisk registrering af uddannelse.
• 
Almen gymnasial uddannelse (10-12 udd. år) udgøres af uddannelserne i gymnasieskolerne, HF og studenterkurser.
• 
Erhvervsgymnasial uddannelse (10-12 udd. år) omfatter uddannelserne højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX) samt adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.
• 
Erhvervsfaglig uddannelse (10-12 udd. år) omfatter alle, der har afsluttet en Efg uddannelse, lærlingeuddannelse og tilsvarende.
• 
Kort videregående uddannelse (13-14 udd. år) udgøres af uddannelser som f.eks. akademiøkonom, datamatiker og laborant.
• 
Mellemlang videregående uddannelse (15-16 udd. år) omfatter typisk folkeskolelærere, sygeplejersker, pædagoger, journalister, bibliotekarer, socialrådgivere.
• 
Bachelor (15-16 udd. år) udgøres eksempelvis af erhvervssproglige uddannelser og HA'ere.
• 
Lang videregående uddannelse (17-18 udd. år) omfatter kandidatuddannelser fra universiteter eller andre højere læreranstalter f.eks. cand.polit., ingeniør, tandlæge mv.

Befolkningen efter statsborgerskab og alder
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 3)


  1.1.2003
0-5
år
6-18
år
19-44
år
45-59
år
60-
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Statsborgerskab
Norden ekskl. Danmark
EU-lande 1)
Nye EU-lande 1.1.2004
  heraf Polen
Øvrige Europa
 heraf Bosnien
       Jugoslavien
       Makedonien
       Tyrkiet

Afrika
 heraf Marokko
       Somalia

Nordamerika
Syd- og Mellemamerika

Asien
 heraf Irak
       Iran
       Kina
       Pakistan
       Thailand
Oceanien
Statsløse

Udland i alt i Vanløse
Danske statsborgere
Hele Vanløse

Sidste år
Udland i alt
Danske statsborgere
Vanløse i alt

17
11
-
-
59
7
15
14
19

16
4
8

1
4

52
17
4
9
11
-
-
-

160
2333
2493


179
2288
2467

19
21
8
8
97
7
26
18
40

26
6
13

3
7

68
17
1
9
15
7
1
-

249
3911
4160


261
3820
4081

173
263
43
20
261
29
44
36
100

124
29
29

38
42

318
54
21
44
69
35
13
6

1292
14845
16137


1301
14850
16151

52
89
15
12
50
8
20
1
15

16
6
3

18
7

72
7
9
12
17
9
2
1

322
6265
6587


319
6193
6512

26
37
4
4
28
3
15
2
5

8
3
2

3
2

31
1
2
1
10
-
-
-

139
6707
6846


129
6889
7018

287
421
70
44
495
54
120
71
179

190
48
55

63
72

540
96
37
75
122
51
16
7

2162
34061
36223


2189
34040
36229

13,3
19,5
3,2
2,0
22,9
2,5
5,6
3,3
8,3

8,8
2,2
2,5

2,9
3,3

25,0
4,4
1,7
3,5
5,6
2,4
0,7
0,3

100

13,6
17,9
2,8
1,7
21,0
1,9
5,3
1,8
9,2

12,5
3,1
5,0

3,3
2,2

24,2
4,7
1,7
2,1
6,0
2,0
0,7
1,7

100

1) Ekskl. Danmark, Finland og Sverige

Udenlandske statsborgere i procent af hele befolkningen i Vanløse er 6,0 %, for hele byen er det 11,2 %.

Familier efter familietype og antal børn
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 10 - i 2001 var det tabel 8)

Familier
og
familetyper
1.1.2002
uden
børn
med
1
barn
med
2
børn
med
3
børn
med
4
eller
flere
børn
Fami-
lier
med
børn
i alt
Fami-
lier
i alt
%
fordel.
Van-
løse
%
fordel.
hele
byen
Ægtepar/reg.par
samlevende
par i alt

enlige mænd
enlige kvinder
enlige i alt

ikke hj.boende
 børn
familier i alt

%-fordeling
   Vanløse
%-fordeling
  hele byen

Sidste år
2821
1765
4686

6271
7638
13909


59
18554


82,6

84,7

18584
923
419
1342

84
589
673


-
2015


9,0

8,2

1988
1024
238
1262

17
226
243


-
1505


6,7

5,3

1486
255
38
293

4
25
29


-
322


1,4

1,4

304
46
8
54

1
4
5


-
59


0,3

0,5

47
2248
703
2951

106
844
950


-
3901


17,4

15,3

3825
5069
2468
7537

6377
8482
14859


59
22455


100

100

22409
22,6
11,0
33,6

28,4
37,8
66,2


0,3
100
17,5
11,3
28,8

33,4
37,5
71,0


0,2
100

Forklaring:
• 
Børn er defineret som personer under 18 år, som ikke selv har hjemmeboende børn og ikke indgår i et par. Et barn regnes til forældrenes familier, hvis det har samme folkeregisteradresse som mindst en af forældrene. Hvis de ikke bor sammen med mindst en af forældrene, regnes de som deres egen familie under betegnelsen ikke hjemmeboende børn.

Befolkningens bevægelser, 1998-2002
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 6)

  1998  1999  2000  2001  2002 
Levende fødte
Døde
Tilflyttede fra andre bydele
Fraflyttede til andre bydele
Tilflyttede fra andre kommuner
Fraflyttede til andre kommuner
Tilflyttede fra udland 1)
Fraflyttede til udland 1)
I alt tilflyttede
I alt fraflyttede

489
483
1986
1945
2476
2493
363
305
4825
4743
459
413
1952
1961
2402
2337
353
278
4707
4576
505
429
1973
1875
2443
2481
401
354
4817
4710
486
465
1936
1890
2528
2433
377
376
4841
4699
535
457
1917
1940
2351
2506
423
344
4691
4790
Folketal ved periodens begyndelse
Fødselsoverskud
Nettotilflyttede
 andre bydele
 andre kommuner
 udland
 i alt
Korrektioner 2)
Ændringer i alt
Folketal ved periodens slutning

35485
6

41
-17
58
82
41
129
35614
35614
46

-9
65
75
131
31
208
35822
35822
76

98
-38
47
107
44
227
36049
36049
21

46
95
1
142
17
180
36229
36229
78

-23
-155
79
-99
15
-6
36223

1) Inkl. Færøerne og Grønland
2) Korrektioner omfatter forsvundne og genfundne personer og er desuden en afstemningspost.

Til- og fraflytninger
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 7 - i 2001 var det tabel 6)

Flytninger
2002
Tilflyt-
ninger
Fraflyt-
ninger
Netto-
tilflyt-
ninger
Tilflytnings-
hyppighed
Fraflytnings-
hyppighed
%
Vanløse
%
 hele 
byen
%
Vanløse
%
 hele 
byen
Flytninger
Inden for Vanløse
Fra/til andre bydele
Indenbys i alt

Fra/til:
Frederiksberg
Københavns Amt
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt
Hovedstadsregionen i alt

Øvrige Sjælland
Øvrige Danmark

Indland i alt

Udland

Flytninger i alt

Sidste år

1310
1917
3227


419
788
221
175
1603

166
582

2351

423

6001

6134

1310
1940
3250


347
987
292
222
1848

197
461

2506

344

6100

5992

-
-23
-23


72
-199
-71
-47
-245

-31
121

-155

79

-99

142

3,6
5,3
8,9


1,2
2,2
0,6
0,5
4,4

0,5
1,6

6,5

1,2

16,6

4,8
8,6
13,3


1,0
2,2
0,8
0,5
4,4

0,5
1,9

6,9

1,9

22,2

3,6
5,4
9,0


1,0
2,7
0,8
0,6
5,1

0,5
1,3

6,9

0,9

16,8

4,8
8,6
13,3


1,1
2,6
0,9
0,5
5,2

0,6
1,4

7,2

1,9

22,4
Alder
0 år
1-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80- år

I alt

42
240
169
114
281
1453
1423
838
471
441
258
82
58
131

6001

61
348
198
142
237
1131
1385
927
544
473
257
129
81
187

6100

-19
-108
-29
-28
44
322
38
-89
-73
-32
1
-47
-23
-56

-99

16,3
14,4
9,2
7,1
20,6
55,8
34,2
23,8
15,6
9,2
6,0
3,1
2,7
5,6

16,6

20,2
16,8
11,5
9,8
29,6
65,8
37,4
25,9
19,0
12,8
8,1
5,8
4,0
7,7

22,2

23,7
20,8
10,8
8,8
17,4
43,4
33,2
26,4
18,0
9,9
6,0
4,9
3,7
8,0

16,8

30,5
24,2
15,4
11,3
23,5
49,1
38,2
30,8
22,5
14,1
8,3
6,3
4,4
8,6

22,4

En flytning er defineret som en persons bevægelse fra én adresse til en anden. En persons flytning registreres både som en fraflytning og en tilflytning. Hvis samme person skifter adresse flere gange i løbet af et kalenderår, registreres et tilsvarende antal til- og fraflytninger.

Opgøres antallet af flytninger inden for samme geografiske område f.eks. en bydel, er antallet af fraflytninger lig med antallet af tilflytninger. Hvis flytninger derimod opgøres mellem forskellige geografiske områder f.eks. to bydele, kan antallet af fraflytninger afvige fra antallet af tilflytninger. Bydelen har herved enten en positiv eller en negativ nettotilflytning.

Flyttehyppighed beregnes som forholdet mellem antallet af flytninger og distriktets middelfolketal.
Middelfolketallet er beregnet som gennemsnittet af folketallet i begyndelsen og slutningen af året.

Befolkningsfremskrivning 2003-2015 efter alder
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 8 )

 
Faktisk folketal
pr. 1 januar
Fremskevet folketal
pr. 1 januar
2002
2003
2005
2010
2015
Alder       
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år
19-22 år
23-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-84 år
85- år

I alt

1329
1138
3283
798
1758
1410
4260
6296
4719
4220
1406
1100
1089
2253
1170

36229

1367
1126
3335
825
1720
1333
4184
6453
4764
4270
1470
1111
1045
2099
1121

36223

1400
1184
3481
877
1750
1350
4034
6632
4946
4292
1596
1166
951
1869
1049

36577

1402
1252
3779
1052
2083
1402
3635
6630
5492
4095
1949
1415
985
1427
935

37533

1376
1207
3795
1124
2402
1631
3953
6022
5670
4401
1722
1693
1206
1364
800

38366

Statistisk Kontors befolkningsfremskrivningsmodel er en kombineret befolknings- og boligorienteret model. Med udgangspunkt i den seneste 4 års periode opstilles nogle forudsætninger om fødsler, dødsfald og flytninger samt om ændringer i boligmassen, hvorefter modellen kan beregne de befolkningsmæssige konsekvenser af de opstillede forudsætninger.
Befolkningsfremskrivningen tager udgangspunkt i befolkningen pr. 1.1.2003 og baserer sig på befolkningsudviklingen 1998-2001. I fremskrivningen er den samlede fertilitet (dvs. det gennemsnitlige antal levendefødte børn, som en kvinde kan forventes at få i løbet af de fødedygtige aldre 15-49 år) svagt stigende igennem hele fremskrivningsperioden.
Forudsætningerne vedrørende planlagt til- og afgang af boliger er leveret af Økonomiforvaltningens 8. kontor (kommuneplankontoret).

Folketal i Vanløses sogne
(Befolkning, tabel A3.5)

    1.1.2000  1.1.2001  1.1.2002 1.1.2003Personer
18 år og
derover
1.1.2003
Adventskirken
Grøndalskirken
Hyltebjerg
Vanløse
6858
7898
9402
10302
6934
7955
9500
10311
6962
7983
9550
10400
6904
7988
9539
10417
5760
6613
8126
8180


Til top

Opdateret d. 8.3.2007