Befolkningen i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2001 og fra Befolkning - A.3.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2000 og nogle pr. 1.1.2001.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Befolkning: Folketal og befolkningstæthed 1995-2002

 pr. 1.jan. Vanløse Hele byen 
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001  *)
2002
36396
36538
36753
36961
37112
37330
36049
36229
471300
476751
483658
487969
491082
495699
499148
500531

*) Vanløses befolkningstal er lavere i forhold til tidligere år, da området mellem Peter Bangsvej, Roskildevej og Ringbanen er flyttet til Valby bydel med 1511 personer.

Vanløses befolkningstæthed i 2001 er 56 indbyggere pr. ha.

Gennemsnittet for København er også 56 indbyggere pr. ha.

Det største antal indbyggere pr. ha i København er 196 i bydelen 'Ydre Nørrebro'.

Befolkningen efter alder og ægteskabelig stilling
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 1)

 
  Alder
1.1.2001
Ugifte
Gifte
Fra-
skilte
Enker/
enke-
mænd
  I alt  
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år

19-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år

60-64 år
65-66 år
67-69 år
70-74 år
75-79 år

80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-    år

I alt
1321
1146
3167
762

3053
3357
1977
1195

775
578
417
236

125
41
66
100
102

85
73
38
11

18625
-
-
-
-

177
751
1191
1399

1263
1252
1273
1022

723
231
323
531
532

337
138
34
7

11184
-
-
-
-

11
68
203
258

301
428
572
497

386
112
155
187
164

122
66
27
4

3561
-
-
-
-

1
-
3
11

11
21
54
94

143
71
132
311
488

580
478
234
47

2679
1321
1146
3167
762

3242
4176
3374
2863

2350
2279
2316
1849

1377
455
676
1129
1286

1124
755
333
69

36049
3,7
3,2
8,8
2,1

9,0
11,6
9,4
7,9

6,5
6,3
6,4
5,1

3,8
1,3
1,9
3,1
3,6

3,1
2,1
0,9
0,2

100
4,0
3,2
7,6
1,8

11,1
15,1
11,0
8,1

6,0
5,4
5,5
4,8

3,4
1,2
1,7
2,7
2,8

2,4
1,6
0,7
0,2

100


Befolkningen 16-66 år efter køn, uddannelse og alder
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 16)

Højeste fuldførte
uddannelse
1.1.2000
16-19
år
20-29
år
30-39
år
40-59
år
60-66
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Mænd
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Kvinder
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Mænd og kvinder
Grundskole
Alm. gymnasialudd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

464
23
2
1
-
-
-
-
490
355


455
66
6
9
-
-
-
-
536
370


919
89
8
10
-
-
-
-
1026
725

793
716
275
1081
154
139
147
163
3468
997


672
1059
242
899
160
298
187
158
3675
1317


1465
1775
517
1980
314
437
334
321
7143
2314

634
274
66
1092
199
343
53
474
3135
180


505
246
71
847
211
622
79
401
2982
217


1139
520
137
1939
410
965
132
875
6117
397

968
269
26
1596
212
591
24
628
4314
51


1198
175
16
1344
294
990
20
346
4383
99


2166
444
42
2940
506
1581
44
974
8697
150

310
11
8
338
27
63
2
63
822
-


422
12
-
362
39
96
-
32
963
1


732
23
8
700
66
159
2
95
1785
1

3169
1293
377
4108
592
1136
226
1328
12229
1583


3252
1558
335
3461
704
2006
286
937
12539
2004


6421
2851
712
7569
1296
3142
512
2265
24768
3587

25,9
10,6
3,1
33,6
4,8
9,3
1,8
10,9
100
12,9


25,9
12,4
2,7
27,6
5,6
16,0
2,3
7,5
100
16,0


25,9
11,5
2,9
30,6
5,2
12,7
2,1
9,1
100
14,5

31,5
14,4
3,0
26,6
4,1
7,7
3,1
9,7
100
16,8


30,5
17,5
2,6
21,9
4,4
12,5
3,4
7,2
100
21,1


31,0
15,9
2,8
24,3
4,2
10,1
3,2
8,5
100
18,9

Forklaring:
• 
Grundskole mv. omfatter personer, der har afsluttet folkeskolens 7.-10. klasse samt personer, der alene har gennemført en specialarbejderuddannelse. Desuden indgår personer med uoplyst uddannelsesbaggrund. Det er især blandt ældre og personer med en udenlandsk uddannelse, at der kun foreligger en sporadisk registrering af uddannelse.
• 
Almen gymnasial uddannelse (10-12 udd. år) udgøres af uddannelserne i gymnasieskolerne, HF og studenterkurser.
• 
Erhvervsgymnasial uddannelse (10-12 udd. år) omfatter uddannelserne højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX) samt adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.
• 
Erhvervsfaglig uddannelse (10-12 udd. år) omfatter alle, der har afsluttet en Efg uddannelse, lærlingeuddannelse og tilsvarende.
• 
Kort videregående uddannelse (13-14 udd. år) udgøres af uddannelser som f.eks. akademiøkonom, datamatiker og laborant.
• 
Mellemlang videregående uddannelse (15-16 udd. år) omfatter typisk folkeskolelærere, sygeplejersker, pædagoger, journalister, bibliotekarer, socialrådgivere.
• 
Bachelor (15-16 udd. år) udgøres eksempelvis af erhvervssproglige uddannelser og HA'ere.
• 
Lang videregående uddannelse (17-18 udd. år) omfatter kandidatuddannelser fra universiteter eller andre højere læreranstalter f.eks. cand.polit., ingeniør, tandlæge mv.


Befolkningen efter statsborgerskab og alder
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 3)


  1.1.2001
0-5
år
6-18
år
19-44
år
45-59
år
60-
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Statsborgerskab
Norden
EU-lande 1)
Øvrige Europa
 heraf Bosnien
       Jugoslavien
       Tyrkiet

Afrika
 heraf Marokko
       Somalia

Nordamerika
Syd- og Mellemamerika

Asien
 heraf Irak
       Iran
       Pakistan

Oceanien

Udland i alt i Vanløse

Danske statsborgere

Hele Vanløse


22
13
68
6
23
20

19
3
11

1
3

60
17
4
16

-

186

2281

2467


14
25
111
14
28
43

14
4
6

6
6

53
12
2
9

-

229

3700

3929


175
280
327
39
58
115

120
38
25

42
38

305
35
32
70

10

1302

14703

16005


54
82
71
11
19
18

18
8
4

16
8

63
5
8
16

2

315

6129

6444


28
29
32
4
13
5

4
2
1

4
2

21
-
2
7

-

120

7084

7204


293
429
609
74
141
201

175
55
47
69
57

502

69
48
118

12

2152

33897

36049


13,6
19,9
28,3
3,4
6,6
9,3

8,1
2,6
2,2

3,2
2,6

23,3
3,2
2,2
5,5

0,6

100

12,6
17,6
24,9
2,3
5,9
10,1

13,1
3,3
5,3

3,1
2,1

24,1
4,9
1,9
6,1

0,5

100

1) Ekskl. Finland og Sverige

Udenlandske statsborgere i procent af hele befolkningen i Vanløse er 6,0 %, for hele byen er det 11,5 %.


Familier efter familietype og antal børn
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 8)

Familier
og
familetyper
1.1.2000
uden
børn
med
1
barn
med
2
børn
med
3
børn
med
4
eller
flere
børn
Fami-
lier
med
børn
i alt
Fami-
lier
i alt
%-fordel.
Van-
løse
%-fordel.
hele byen
Ægtepar/reg.par
samlevende
par i alt

enlige mænd
enlige kvinder
enlige i alt

ikke hj.boende
 børn
familier i alt

%-fordeling
   Vanløse
%-fordeling
  hele byen
2937
1793
4730

6057
7769
13826


52
18608


83,3

85,3
914
377
1291

75
566
641


-
1932


8,6

8,0
1015
244
1259

16
210
226


-
1485


6,6

5,0
204
41
245

2
24
26


-
271


1,2

1,2
39
5
44

-
3
3


-
47


0,2

0,4
2172
667
2839

93
803
896


-
3735


16,7

14,7
5109
2460
7569

6150
8572
14722


52
22343


100

100
22,9
11,0
33,9

27,5
38,4
65,9


0,2
100
17,4
11,1
28,5

33,4
27,9
71,2


0,2
100

Forklaring:
• 
Børn er defineret som personer under 18 år, som ikke selv har hjemmeboende børn og ikke indgår i et par. Et barn regnes til forældrenes familier, hvis det har samme folkeregisteradresse som mindst en af forældrene. Hvis de ikke bor sammen med mindst en af forældrene, regnes de som deres egen familie under betegnelsen ikke hjemmeboende børn.


Til- og fraflytninger
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 6

Flytninger
2000
Tilflyt-
ninger
Fraflyt-
ninger
Netto-
tilflyt-
ninger
Tilflytnings-
hyppighed
Fraflytnings-
hyppighed
&
Vanløse
%
 hele 
byen
%
Vanløse
%
 hele 
byen
Flytninger
Inden for Vanløse
Fra/til andre bydele
Indenbys i alt

Fra/til:
Frederiksberg
Københavns Amt
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt
Hovedstadsregionen i alt

Øvrige Sjælland
Øvrige Danmark

Indland i alt

Udland

Flytninger i alt

1312
1973
3285


425
816
235
179
1655

203
585

2443

401

6129

1312
1875
3187


344
991
294
223
1852

228
401

2481

354

6022

-
98
98


81
-175
-59
-44
-197

-25
184

-38

47

107

3,7
5,5
9,1


1,2
2,3
0,7
0,5
4,6

0,6
1,6

6,8

1,1

17,1

4,9
8,9
13,8


1,0
2,3
0,8
0,5
4,6

0,6
2,1

7,4

1,9

23,1

3,7
5,2
8,9


1,0
2,8
0,8
0,6
5,2

0,6
1,1

6,9

1,0

16,8

4,9
8,9
13,8


1,1
2,7
1,0
0,5
5,3

0,6
1,3

7,2

1,8

22,9

En flytning er defineret som en persons bevægelse fra én adresse til en anden. En persons flytning registreres både som en fraflytning og en tilflytning. Hvis samme person skifter adresse flere gange i løbet af et kalenderår, registreres et tilsvarende antal til- og fraflytninger.

Opgøres antallet af flytninger inden for samme geografiske område f.eks. en bydel, er antallet af fraflytninger lig med antallet af tilflytninger. Hvis flytninger derimod opgøres mellem forskellige geografiske områder f.eks. to bydele, kan antallet af fraflytninger afvige fra antallet af tilflytninger. Bydelen har herved enten en positiv eller en negativ nettotilflytning.

Flyttehyppighed beregnes som forholdet mellem antallet af flytninger og distriktets middelfolketal.
Middelfolketallet er beregnet som gennemsnittet af folketallet i begyndelsen og slutningen af året.

Folketal i Vanløses sogne
(Befolkning, tabel A3.5)

    1.1.2000  1.1.2001Personer
18 år og
derover
1.1.2001
Adventskirken
Grøndalskirken
Hyltebjerg
Vanløse
6858
7898
9402
10302
6934
7955
9500
10311
5805
6658
8144
8155


Til top

Opdateret d. 8.3.2007