VEDTÆGTER FOR WALK & TALK, VANLØSE

§ 1   Navn og hjemsted
Stk. 1   Foreningens navn er: Walk & Talk, Vanløse.
Stk. 2   Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.
Stk. 3   Foreningen er tilknyttet Folkesundhed, København.

§ 2  Formål
Stk. 1   Foreningens formål er først og fremmest at formidle gåture med eller uden stave/rollator gratis for medlemmerne og andre interesserede.
Stk. 2   At arrangere museumsbesøg, teaterbesøg, udflugter og andre kulturelle aktiviteter primært for foreningens medlemmer. Ledige pladser kan tilbydes andre mod en merpris.
Stk. 3   Medvirke til et bredere lokalt netværk.

§ 3  Medlemskreds
Stk. 1   Som medlemmer optages enhver, som har lyst til arbejde for foreningens formål.
Medlemmer indgår i et medlemskartotek med navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og eventuel mail-adresse.
Stk. 2   Medlemskabet er først gyldigt, når kontingent for perioden er betalt. Indmeldelse og betaling sker til kasserer.
Stk. 3   Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves forud. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3   Udgår.

§ 4  Generalforsamlingen
Stk. 1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2   Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved enten brev til medlemmerne og/eller annoncering i den lokale presse.
Stk. 3   Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, senest den 1. mandag i februar har betalt kontingent for det kommende år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Valg af stemmetællere
4.   Formandens beretning til godkendelse
5.   Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Fastsættelse af kontingent.
Beløbet blev fastsat til kr. 50,- for 2009 og for 2008 kr. 35,-.
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: alle vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år, således at formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år
Næstformand, kasserer vælges i ulige år
2 suppleanter vælges for 1 år.
9.   Valg af revisor for 2 år. 1 i lige år og 1 i ulige år samt 1 revisorsuppleant også for 1 år.
Ved stiftelse af foreningen vil de, der er på valg i ulige år, blive valgt for 1 år.
10.   Eventuelt
Stk. 5   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde mindst 1 måned før generalforsamlingen.
Stk. 6   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en deltager.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Hvis 2 personer får lige mange stemmer, foretages der omvalg.

§ 5  Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2   Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Stk. 3   Begrundet dagsorden offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.

§ 6  Foreningens daglige ledelse
Stk. 1   Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen mødes første gang senest 14 dage efter valget.
Stk. 2   Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 3   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 4   Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 7  Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2   Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4   Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8  Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer /bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen opretter en bankkonto med netbank til kasserer og med dankort til kasserer. Dankortet kan dog konverteres til et visakort, hvis behovet skulle opstå.

§ 9  Vedtægtsændringer
Stk. 1   Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2   Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

§ 10  Opløsning
Stk. 1   Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger med min. 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2   Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.
Stk. 3   Bestyrelsen kan ikke trække sig tilbage, før afvikling af formue m.m. er effektueret.

§ 11  Datering
Stk. 1   Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. april 2008 med ændringer (skrevet med "fed kursiv") senest på ordinær generalforsamling den 26.4.2010.


Dirigentens underskrift:

Bestyrelsens underskrifter:
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelsesmedlem:

  Til top

Opdateret d. 16.5.2010