Litteraturliste:

Andersen, R.B. & B. Andersen (2004): Fugleliste.
Vanløsebasen [01-11-2004] [link]

ATV (2003): Effekter af klimaændringer – tilpasninger i Danmark,
Baggrundsrapport.
Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV), Layout og tryk: ATV.

Baagoe, H. J. (1999) Flagermus i huset.
Skov- og Naturstyrelsen, København [04-11-2004]  [link]

Bartholdy, J. & B. Hasholt (1992): Kompendium i Fluvialmorfologi.
Geografisk Institut, Københavns Universitet.

Berger, C. (2004): Attracting aerial acrobats to your yard.
National Wildlife Federation, USA [29-11-2004] [link]

Bischop-Larsen, E.M. (1995): Bedre miljø og mere natur på offentlige arealer.
1. Udgave. Svendborg Tryk.

Brix, B., A. Kristiansen, C. Lundmark Jensen, B. L. Madsen, J. Jensen (1999):
Naturforvaltning gennem ti år - 1989-1998.
Skov og Naturstyrelsen, København [01-12-2004] 

Cappelen, J. (2003): Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark,
Version 2; 1873-2002. DMI teknisk rapport 03-22 [link]

Christensen, H. S.(u. å.): Autenticitet og naturgenopretning. I: Jette Hansen-Møller (2004). Mening med landskab - en anatologi om natursyn.
Museum Tusculanums forlag, Københavns universitet, pp.71-85.

Danske anlægsgartnere (2000): Pleje af grønne områder.
1. udgave, 1. oplag. Forlaget grønt miljø.

DMU (u. å.a): Miljøordbog: Flodemål. Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde. 31. marts 2004.
(Flodemål iflg. Miljøordbogen: Højdeangivelse, som fastsætter en vandhøjde, f.eks. en øvre højde for et vandspejl ved et stemmeværk)

DMU (u. å.b): Miljøordbog; Kote. Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde. 31. marts 2004.
(Kote (Elevation, level) iflg. Miljøordbogen: Angivelse af et punkts højde (i meter) over havoverfladen, Dansk Normal Nul (DNN*). Højdekurve.)

DOF, (2004): Danmarks Fugle
Dansk Ornitologisk Forening [16-11-2004] [link]

DOFbasen (2004a): DOFbasen af Dansk Ornitologisk Forening,
Dansk Ornitologisk Forening, København. [25-10-2004] [link] og vælg:amt=København, Kommune=København, lokalitet=Damhussøen

DOFbasen (2004b): DOFbasen af Dansk Ornitologisk Forening,
Dansk Ornitologisk Forening, København [07-11-2004]  [link] og skriv:artsnavn=grågås, årstal=2002, lokalitet=damhussøen, se 09-06-2004

Ellenberg, H., H.Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner, D. Paulissen (2001):
Indicator value of plants in central Europe. 1. Udgave. Verlag Erich Goltze, KG, Göttingen.

Eurobats (2004): An introduction to Eurobats
EUROBATS Secretariat, Bonn [25-10-2004] 

Fejlberg, J. & B. Løjtnant (1999): Den store nordiske Flora.
2. udgave 1.oplag. G.E.C. Gads Forlag. Aktieselskabet af 1994

Fenger, J. & P. Frich (2001): Dansk tilpasning til et ændret klima, Faglig rapport, nr. 401, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Fog, K.(2001): Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet. Naturrådet, København [01-12-2004]. Arbejdspapir 3

Fredningsnævnet (1966). Deklaration vedrørende Damhussøen og Damhusengen. Naturfredningsnævnet for København.

Fritzbøger, B. (2001): Kulturskoven – Dansk skovbrug fra oldtid til nutid.
1. udgave, 2. oplag. DSR Forlag, Frederiksberg C.

GEUS Jupiter Boredata (2004) [link]

Gjellerup (1988): Gjellerups fremmedordbog. 1 udg., 1 oplag, Gjellerup & Gad, København.

Hansen, K. (2000): Dansk Feltflora, 1.udgave, 9. oplag. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Copenhagen

Hansen, K. (2003): Der er et yndigt land. 1.udgave, 1.oplag
G.E.C. Gads Forlag, København

Henriksen H.J. & A. Sonnenborg (2003): Ferskvandets Kredsløb.
GEUS, København K. 7. maj 2003. NOVA 2003. Temarapport  [link]

Houmark-Nielsen, M. & S. Sjørring (1991): Om istiden i Danmark. Geografisk Centralinstitut, Københavns Universitet.

Høy, T. & H. Dahl 1995: Danmarks Søer. Bind 3: Søerne i Roskilde Amt, Københavns Kommune og Københavns Amt. Strandbergs Forlag, Vedbæk.

IPCC (Intergovernmental Panel On Climate Change) (2001): IPCC third assessment report, working group 1. Summary for policy makers, edited by D.L. Albritton et al., Cambridge New York.

Jensen, F. S. (2004): Mundtlig meddelelse, forelæsning d. 30. september - friluftsliv. Forsker ved Skov & Landskab, KVL.

Kjær, C., M. Strandberg, N. Elmegaard & S. Larsen (2002): Effekter af sprøjtemiddelafdrift på bærbærende buske og træer som indikator for biodiversitetsforandringer. Miljøstyrelsen, København. [07-12-2004]. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 60. 

Krogh, L. (1996): Kompendium i Jordbundsgeografi. Jordbundsdannende processer. FAO-UNESCO jordbundsklassifikation 3. udg. Geografisk Institut. Københavns Universitet.

Krøigaard, S. (1997). Vanløse gennem tiderne – Hvornår skete det? Vanløse Lokalhistoriske forening.

Løbner, O. (2004): Personlig meddelelse. Sektionsleder i parkafdelingen. Københavns Kommune, Byrumskontoret, Njalsgade 13, 2300 Kbh. S, tlf.nr: 33663417.

Madsen, M. (2004): Personlig meddelelse. Senior formand i Vanløse Idrætsforening. Vanløse Idrætsforening, Klitmøllevej 20, 2720 Vanløse, tlf.nr.: 38300171.

Meltofte, H. & J. Fjeldså (red) (2002). Fuglene i Danmark. 2. udgave, 1. oplag. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Copenhagen.

Miljø- og Energi ministeriet (1995): Bydelsatlas – Vanløse. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1995. Miljø- og Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Kommune.

Miljø- og Energiministeriet (1993): Vejledning om naturbeskyttelsesloven. Udgivet af: Miljøministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1993. ISBN: 87-601-3371-6 

Naturfredningsnævnet (1966): Deklaration vedrørende Damhussøen og Damhusengen, hovedjournal nr. 141413.

Nielsen, H.(red), (1998) Introduktion til alger & bakterier. 1.udgave, 9.oplag. Nucleus, Århus

Nielsen, K.E. & J.L. Bak (2003): Tålegrænser for kvælstof for Idom Hede, Ringkøbing Amt. Faglig rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser 453. [02-11-2004] [link]

NKN (2004): Naturklagenævnet informerer. Naturklagenævnet, København. [02-12-2004] 

Nørregård, G. (1959): Københavns vandforsyning i ældre tid.
Københavns kommunalbestyrelse (1959). Københavns vandforsynings historie. J. Jørgensen & Co Bogtrykkeri A/S, København, Danmark (pp. 11-117).

Olsen, I. A. (1999): Planter i miljøet. Forlaget grønt miljø.

Pedersen, M.B., E. Aude, K. Tybirk (2004): Adskillelse af effekter af herbicider og kvælstof på vegetation og leddyr i hegn og græslandsvegetation. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 87 [20-10-2004] 

Pedersen, S.A.S. (1989): Jordartskort over Danmark. Sjælland, Øer og Bornholm. DGU.

Rasmussen, L.V. (2003): Floraliste, Vanløsebasen, Vanløse [7-11-2004]  [link]

Rasmussen, L.V. (2004): Flagermus ved Damhussøen og Damhusengen, Vanløsebasen, Vanløse [10-11-2004] [link]

RSPB (2004a): Reedbeds, RSPB, Ecology department, Storbritannien [05-11-2004] Ecology department. 

RSPB (2004b): Island location and design, RSPB, Ecology department, Storbritannien [05-11-2004] 

RSPB (2004c): Managing water levels on wetlands, RSPB, Ecology department, Storbritannien [06-11-2004] 

Sand-Jensen K. & C. Lindegaard (1998): Økologi i søer og vandløb. 1. udgave. Gads Forlag, København.

Simonsen S., L. Gervin & D. Rømø (2003): Vandmiljøovervågning, NOVA 2003. Damhussøen 2003. Miljøkontrollen i Københavns Kommune

SNS (2004a): Danske arter omfattet af Natura 2000, Skov og Naturstyrelsen, København [25-11-2004] 

SNS (2004b): Bilag 1, Kriterier for opdatering af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområderne, Skov og Naturstyrelsen, København [04-11-2004] 

Smed, P. (1981): Landskabskort over Danmark, Sjælland, Lolland og Falster, blad 4. Geografforlaget, Brenderup.

Snog, J. (2004): Personlig meddelelse. Driftsleder i distrikt 5: Brønshøj/Husum/Vanløse/Bispebjerg. Københavns Kommune, Byrumskontoret, Njalsgade 13, 2300 Kbh. S. Tlf.nr: 33663523

SPAHRR (1995): Fælleskommunal spildevandsplanlægning for oplandet til Harrestrup Å. Resumérapport, PH-Consult/Krüger.

Stengade, P. (2004). Arkitekt. Tofteøjevej 3C, 2720 Vanløse, telefon: 38716640.

Thomsen, I. M. & F. Rune (1998): Svampe på eg i skoven. Videnblade – Skovbrug. Skader på skov, blad nr. 8.7-9. Miljø- og energiministeriet, Forskningscentret for Skov og Landskab, København.

Vanløsebasen (2004): Om naturen ved Damhusengen og Damhussøen [Citeret 20-09-04] [link]

Vej & Park (2001): Driftplan for Damhusengen og Damhussøen. Københavns Kommune.

Vejre, H. (2004): Mundtlig meddelelse, forelæsning 4/10 – Naturgenopretning. Agronom, lektor ved KVL.

Vejre, H. (u. å.): Natur som proces eller funktion. I: Jette Hansen-Møller (2004). Mening med landskab - En anatologi om natursyn. Museum Tusculanums forlag, Københavns universitet, pp.59-69.

Vikstrøm, T. (1990): Gentofte Sø og Brobæk Mose - et værdifuldt naturområde midt i storbyen. Upubl. specialerapport, RUC.

Vikstrøm, T. (1994): Bræmmebreddens betydning for agerlandets flora. - Upubl. ph.d-afhandling, Københavns Universitet.

Vikstrøm, T. & M. Nielsen (1998): Fuglelokaliteterne i Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 1. udgave. Dansk Ornitologisk Forening, København

Vikstøm, T. (2004): Personlig meddelelse. Biolog. DOF - Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V. 33310512-26

Weidema, I. R. (2001): Udsåning af urter, Naturrådet. [16-11-2004] [link]

Wittendorf, A. (1973): Alvej og Kongevej – Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århundrede. Afhandling antaget til offentligt at forsvares for den filosofiske doktorgrad 3. april 1973. Akademisk forlag, København.

Kort:

Bygge- og Teknikudvalget (2003): Fredninger omkring Damhussøen m.m. [28-11-2004]

Vanløse lokalhistorisk forening (1988): 6 Vanløse kort – 1786 til 1901. Brødrene Pedersens bogtrykkeri, Vanløse.


• Se Bilag

 Til top

Opdateret d. 6.4.2014