Bilag 8)  Plejeplan

Plejeplanen indeholder kun pleje af de nye tiltag.
De ikke nævnte områder plejes som i den nuværende driftsplan.


Brugsplæne

Udførelsesperiode: 1. april - 31. oktober
Græsset skal være tæt og sam menhængende. Klippes 16 gange pr. år ned til 4 cm klippehøjde, da denne højde kan klare det slid en brugsplæne udsættes for. Afklip fjernes. Der klippes langs buen på den angivne plan. Der gødes med NPK 2 gange årligt, da plænen er udsat for et vist slid. Eftersåning af bare pletter 2 gange årligt. Opsyn med mængden af ukrudt udføres 1 gang årligt. Græsplanterne skal dække 80% af arealet.


Sportsplæne

Udførelsesperiode: 1. april – 31. oktober
Græsset skal være tæt og sammenhængende og må ikke være højere end 6 cm. Klippehøjden er 3,5 cm., som er standardhøjden for fodboldbaner så græsset ikke standser bolden. Afklip fjernes fra fladen. Klipning 25 gange pr. år. Der gødes 3 gange årligt med NPK, da plænen er udsat for et stort slid. Eftersåning af bare pletter 5 gange årligt. Der er løbende opsyn med vanding af plænen, eftersom en fodboldbane skal have så friske græstotter som muligt for at kunne klare det store slid.
Opsyn med mængden af ukrudt 2 gange årligt. Græsplanterne skal dække 90% af arealet pga. sliddet.
Dræning tilses efter 5 år, 10 år, 15 år, 20 år. Dræn skiftes efter 15-20 år.


Naturgræs

Udførelsesperiode: 1. april – 31. september
Græs/urtevegetationen slås i 10 cm højde 1 gang årligt.
Sliddet på græsset er begrænset og slåhøjden gør at græsset kan klare mere slid end en brugsplæne.
Afklip fjernes for at mindske næringsstoftilførslen og få en rigere flora.
Opsyn 1 gang årligt.
Der må ikke forekomme bjørneklo. Tidsler må forekomme til en vis grænse.


Rørskov

Udførelsesperiode:
Rørskoven hegnes fuldkommen ind indtil den er veletableret. Herefter tilplantes den 1 gang årligt hvis dette findes nødvendigt.
Hegn tilses 2 gange årligt i hegningsperioden. Der må ikke forekomme huller i hegnet.


Belysning

Udførelsesperiode: Oktober
Tilsyn med udskiftning af pærer en gang årligt.


Vandhuller

Udførelsesperiode: 1.oktober – 31 november
Tilsyn med vandhuller udføres 1 gang årligt så vandhullerne ikke gror helt til. En vis mængde græs og ukrudt må gerne forekomme så vandhullerne ser naturlige ud.
Cirka hvert tyvende år bør vandhullerne udgraves igen for at modvirke tilgroning.


Træer

Udførelsesperiode: 1. januar - 31. december
Træerne tilses 1 gang årligt for råd og svampeangreb. Angrebne træer fældes og køres væk.

Eksisterende: Træerne i den østlige og vestlige del af Damhusengen og -søen (langs stierne) udtyndes så der mellem de enkelte træer er udsyn ud over engen og søen. Alle andre træer langs stien bevares med det udtryk de fremstår med på nuværende tidspunkt.

Nye: Nye, opstammede piletræer plantes langs den østlige del af Damhusengen. Træerne plantes så udsynet ud over Damhusengen sikres. Gamle udgåede piletræer bliver stående som ly for flagermus. Grene fjernes så rådne grene ikke falder ned.
2 krat plantes ude på Damhusengen. Krattene beskæres en gang årligt så de forbliver 3-5 m høje og ikke bliver til træer.


Alléer og trærækker

Udgåede træer fældes og der plantes nye af samme art som de udgåede.Opbindingen skal fremstå fast så træet ikke beskadiges.
Beskæring udføres 1 gang årligt hvis det findes nødvendigt.
Beskæring udføres så træet skades mindst muligt så gul sporesvamp og andre svampeangrebundgås. Grene der generer færdsel beskæres 1 gang årligt.


Kilometersten

Udførelsesperiode:-
Skriften på kilometersten tilses 1 gang årligt.

 Til top

Opdateret d. 25-2-2005