9) Målsætning

En ny forvaltningsplan for Damhussøen og -engen skal løse problemerne defineret ovenfor.
Det er et overordnet mål at bevare de åbne vidder, og brugerne skal kunne færdes frit i området. Det eksisterende dyre- og planteliv skal bevares og diversiteten skal forøges for alle dyregrupper og for floraen. Den øgede artsdiversitet for både fugle, padder og flora, skal bevirke at brugerne får en naturoplevelse uden at skulle langt udenfor byen.
Det øgede naturindhold skal formidles, så området også får en oplysnings- og undervisningsmæssig værdi. Dette vil blandt andet være af stor betydning for de mange børn og unge fra de omkringliggende skoler og institutioner, som har let adgang til engen, og dermed potentielt til naturen.

9.1. Damhussøen
Der skal skabes flere forskellige habitater i søen, og langs dens bred. Flere raste og ynglefugle kan derved tiltrækkes til området.
I dag er der to mindre fugleøer og et lavvandet område i søen som bruges af søens fugle (se Vanløsebasens fugleliste).

9.2. Damhusengen
Damhusengen skal være mere tilgængelig på alle årstider. Det store udsyn – de åbne vidder skal bevares. Engen skal antyde, at dette er byens natur, og ikke vild natur, ved at fremstå med et naturligt præg, men samtidig rumme de nuværende funktioner som fodboldbaner, hundeluftningsarealer, bålpladser og legepladser.
Den naturlige flora skal blomstre i det højere græs.

9.2. Randområder
Træerne, trærækkerne og alléerne langs cykel- og gangstierne i randområderne ved Damhussøen og -engen skal bevares.
Træerne har stor æstetisk værdi. De giver desuden læ/skyggevirkning, og mange er et levn fra gammel tid og en del af de kulturelle værdier i området. Når udgåede træer skal erstattes skal det tilstræbes kun at bruge hjemmehørende arter, da disse er bedre tilpasset danske klimaforhold, og har en større insektfauna tilknyttet.
  Note 32: Arter som kan krydse med danske arter og arter som slet ikke sætter blomster og frugt i Danmark skal helt undgås, da de ikke kan danne fødegrundlag for insekter og fugle. (Bisschop-Larsen 1995 og Weidema 2001)

Området skal i højere grad kunne bruges til gennemkørsel for cyklister i alle døgnets timer.
Flagermusene på engen skal tilgodeses og ulovlig bekæmpelse skal forhindres.

Harrestrup Å indgår i de mere langsigtede planer. Åen skal integreres bedre i indsatsområdet. Ved et naturgenopretningsprojekt skal opnås bedre iltforhold, og en større biodiversitet i og omkring åen.

9.4. Succeskriterier
På baggrund af overstående opstilles succeskriterier, der er nødvendige at opfylde, for at projektet bliver en succes.

  •    Give en naturoplevelse inde i byen.

  •    Forøge antallet af brugere som også bevæger sig ud på selve engen.

  •    Oplysning om områdets historie, samt dyre og planteliv (bl.a. flagermusene). Oplysning vil tiltrække brugere.

  •    Plads til dyreliv, samtidig med at hundeluftere og brugere benytter området.

  •    Bevaring af populationen af flagermus der vil have en stor tiltrækningskræft på brugere under forudsætning af øget information.

  •    Bedre iltforhold og øget heterogenitet i Harrestrup Å der sikrer mere liv i og omkring åen.


• Læs afsnit 10 Planforslag

 Til top

Opdateret d. 5-2-2005