7) Eksisterende målsætninger

7.1. Fredningsdeklaration
Der ligger en fredningsdeklaration på Damhussøen og Damhusengen. Deklarationen er fra 1966, hvor søen stadig fungerede som vandforsyning til København.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben for offentligheden og den rekreative udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Københavns Kommune står for al vedligeholdelse og drift af Damhussøen og –engen. Søen skal bevares som sø. Parken skal være offentlig tilgængelig og bevares som rekreativt grønt område.

Der må ikke opføres bygninger, boder, skure, eller andre indretninger hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. (Naturfredningsnævnet 1966) Der er dog opført et ishus som har opnået dispensation fra fredningsnævnet (NKN 2004). Deklarationen fra 1966 er forældet idet Damhussøen ikke længere fungerer som drikkevandsreservoir og fredningen indeholder en række punkter der omhandler vandforsyningen. Fredningen er derfor under revision (Løbner 2004).

7.2. Ny fredningsdeklaration og plejeplan

Klik til stort luftfoto
Luftfoto
(Bygge- og Teknikudvalget 2003)
 

En ny fredningsdeklaration er i øjeblikket under udarbejdelse af Københavns Kommune. Der ønskes en ny, samlet fredning af Damhussøen, Damhusengen, Vigerslevparken, Krogebjergparken og Grøndalsparken.

Parkerne ligger i forlængelse Damhusengen/-søen og parkerne har alle det samme udtryk med grønne græsplæner, eng og fritvoksende træer. Fredningsdeklarationen forventes færdigbearbejdet i løbet af et par år. I forbindelse med fredningen laves en fælles plejeplan for parkerne (Løbner 2004).7.3. Enggruppen


Klik til stort kort
Damhusengen
 

Enggruppen er en gruppe af aktive beboere langs Damhusengen, som dannede en gruppe i 2000. Enggruppens forslag (link her) til Damhusengen indeholder blandt andet et ønske om at de eksisterende vådområder bliver permanente, genetablering af dele af det gamle åløb samt en let udgravning af den gamle midtergrøft, der løb tværs gennem Damhusengen.

Beboerne er utilfredse med den nuværende pleje af området og ønsker medindflydelse i den plejeplan, som udarbejdes i forbindelse med den nye fredning.7.4. Genopretning af Harrestrup ÅKlik til stort foto
Harrestrup Å
 

Igennem en årrække har der været tværkommunalt arbejde i gang med henblik på forbedring af vandkvaliteten og de hygiejniske forhold i Harrestrup Å/Damhuså, ligesom der har været taget flere initiativer til udarbejdelse af en samlet plan. (SPHARR 1995).

Der er allerede foretaget nogle afskæringer af spildevandstilløb til åen og bygget sparebassiner i oplandet for at reducere spildevandsudledningen. Her renses vandet lokalt.

Københavns Kommune ønsker indenfor de nærmeste år en samlet vandområdeplan for åen, som indebærer en forbedring af vandløbets forureningstilstand og de rekreative muligheder i åens omgivelser.

Denne genopretning kan omfatte en række tiltag i vandløbet og dets nærmeste omgivelser.

  •    Reduktion af spildevandsudledning gennem etablering af underjordiske opsamlingsbassiner.
  •    Forøgelse af sommervandføring gennem øget separering af spildevandssystemet i oplandet med efterfølgende tilbageholdelse i vådområder.
  •    Fjernelse af beton og fliser i vandløbet og genskabelse af varierede fysiske forhold, evt. ved udlægning af sten og ved at ændre vandløbsprofil til et dobbeltprofil.
(Løbner 2004)

7.5 Eksisterende driftsplan
Målsætningen for indsatsområdet er at sikre området som park og at give varierende tilbud af både biologisk, landskabelig og rekreativ art, samt at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder. For søen er målet at vandet skal være så rent at det er lugtfrit og giver mulighed for et naturligt/sundt dyre- og planteliv. (Vej & Park 2001).


• Læs afsnit 8 Problemidentifikation

 Til top

Opdateret d. 30.11.2006