Oplæg til borgerinddragelse

I det følgende findes en liste over emner, det igennem udarbejdelsen af rapporten er blevet klart kunne være interessante at behandle i en borgerinddragelse.

 •   Der bør ske en kortlægning af Vanløses beboeres syn på deres egen bydel og den gode by. Herunder skal indgå, hvad de værdsætter, hvad de er utilfredse med og hvilke ønsker, de har for bydelen i fremtiden. I den forbindelse bør det også klarlægges, hvad det er, der ifølge borgerne gør en by god. Undersøgelsen bør være omfattende og kan eksempelvis bestå af en kombination af spørgeskemaundersøgelser, interviews og workshops, hvor borgerne kan diskutere og udarbejde eksempler på deres ønsker.
 •   De lokale ildsjæle har stor betydning for omfanget af lokale arrangementer og aktiviteter. Repræsentanter for de lokale klubber, foreninger og interessegrupper bør inddrages i en debat om, hvordan et godt lokalt samarbejde kan stables på benene, og hvilke ressourcer det kræver at holde fast i ildsjælene.
 •   Et udvalg af iværksættere fra såvel Vanløse som fra det øvrige København bør diskutere, hvorledes et iværksætterhus bedst kan organiseres og ledes, så det bliver til glæde for alle parter.
 •   I forbindelse med forslaget om et kongrescenter bør der ske en omfattende borgerinddragelse, hvori det klarlægges, om modstanden mod centret er generel, og hvis den er, hvad modstanden bunder i. Der bør udarbejdes et kompromis, som tager hensyn til modstanden, men som samtidig holder fast i kongrescentrets grundidé. Forslag til det videre arbejde

Før Vanløse bymidte omdannes, bør der foretages en række undersøgelser, der skal sikre, at bymidten udvikles bedst muligt. I det følgende er opstillet en række punkter med forslag til, hvad det videre arbejde kan indeholde.

 •   Der bør udarbejdes en helhedsplan for Vanløses trafikale situation. Helhedsplanen skal klarlægge den nuværende situation og vurdere, hvilken indflydelse de stillede forslag vil have på trafikmængden. Planen skal sikre, at der ikke sker en øget trafikal belastning af bymidten, samt sørge for at nygenereret trafik heller ikke ledes ad de rolige villaveje. I trafikundersøgelsen bør behovet for parkeringspladser også overvejes. Mængden af parkeringspladser bør begrænses, og tilkørslen til dem bør foretages hensigtsmæssigt i forhold til trafikken ad Jernbane Allé. Behovet for cykelparkeringspladser bør også undersøges. Det må klarlægges, hvilket omfang en tilfredsstillende cykelparkering skal have, og hvor denne parkering anlægges bedst, så den er oplagt at bruge. Der skal således være en let adgang til Vanløse Station, de lokale aktiviteter og detailhandlen.
 •   Der bør også laves en omfattende undersøgelse af detailhandlen. Undersøgelsen skal både omfatte de lokale butikker i Vanløse, de nærtliggende storcentre (Rødovre og Frederiksberg) og andre områder, der trækker handlen væk fra Vanløse (f.eks. indre by og Fields). Undersøgelsen skal klarlægge, om der er basis for at satse på en udvidelse af detailhandlen, eller om der ganske enkelt ikke er marked for det. Såfremt der er mulighed for at udvide detailhandlen i Vanløse, bør det undersøges, hvilken type butikker der er grundlag for, og hvilket koncept de bør satse på. Det bør tages ind i overvejelserne, at antallet af parkeringspladser skal holdes nede, hvorfor det bør være en særlig type handel, der skal være i bymidten.
 •   I forbindelse med opførelsen af det foreslåede kongrescenter skal det undersøges, hvilken profil centret skal have for at være et attraktivt alternativ til de eksisterende centre. Udformningen af lokaler og faciliteter skal overvejes, således at der skabes et kongrescenter med helt unikke muligheder og inspiration.
 •   Desuden bør den tidligere foreslåede borgerinddragelse foretages løbende både før og under projekternes udarbejdelse.

 Til top

Opdateret d. 24-1-2006