Byplanlægning i Vanløse

Projektet er udført af tre studerende ved BYG-DTU Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2005 som et midtvejsprojekt.

Grundejersammenslutningen i Vanløse har taget initiativ til rapporten, fordi dens bestyrelse i lang tid har manglet et samlet oplæg til en bydelsplan.

Diskussionerne om Vanløses handel, trafik og kulturelle tilbud er hidtil ikke kædet sammen. Det kan medføre, at muligheder overses, og det mangelfulde beslutningsgrundlag giver risiko for store fejlinvesteringer. Initiativet blev forelagt i Vanløse Lokalråd før igangsættelsen.

Projekt Vanløse er et oplæg til diskussion. Studieopgaverne kan i sagens natur ikke påvirkes af rekvirenten. Forslagene fremlægges til drøftelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Vanløse Grundejersammenslutnings holdninger.

Rapporten omfatter 133 A4-sider og 52 sider bilag.

I Vanløsebasens udgave af rapporten er medtaget de afsnit, som har betydning for debatten i Vanløse.
Afsnittene om projektets indhold og afgrænsning, afsnittene med de endelige forslag og borgerinddragelse og forslag til det videre arbejde, samt konklusion er gengivet uforkortet.
Resumé af udviklingsmulighederne, foreløbige forslag og interviewpersonernes vurdering og forslag er udarbejdet af Vanløse Grundejersammenslutning.


Klik til stort foto

    Luftfoto af de 3 grunde


Indhold:
 •  Forord og indledning
 •  Problemformulering
 •  Projektafgrænsning
 •  Udviklingsmuligheder i Vanløse bymidte, resumé
 •  Sammenfatning af muligheder og foreløbige forslag, resumé
 •  Interviewpersonernes vurderinger og forslag, resumé
 •  Endelige forslag til anvendelse af de 3 grunde
 •  Borgerinddragelse og forslag til det videre arbejde
 •  Konklusion


 Forord

Denne rapport omhandler et byplanlægningsprojekt om udnyttelsen af tre specifikke grunde i Vanløse bymidte. Rapporten er udarbejdet som et midtvejsprojekt i samarbejde med BYG•DTU på Danmarks Tekniske Universitet i perioden fra februar til juni 2005.
Hovedvejlederen på projektet er Lektor Morten Elle, til hvem vi vil rette en tak for god vejledning.

Projektet er udarbejdet gennem Videnskabsbutikken på DTU, hvor Forskningsassistent Søsser Brodersen har været til stor hjælp i hele processen. I den forbindelse vil vi sige tak til hende. Projektet er desuden udarbejdet i samarbejde med de tre medlemmer af Vanløse Grundejersammenslutning Bent Andersen, Erik Honoré og Jan Mørch, til hvem vi ligeledes vil sige tak for inspiration og stor hjælpsomhed.

Desuden rettes en tak til Jacob Gadd fra KRAK, der har givet os lov til at indsætte kort fra KRAKs hjemmesider. Alle kort fra KRAK er Copyright Kraks Forlag AS 2005.

 Indledning

Vanløse har i de sidste år været under store forandringer både trafikalt, bymæssigt og kulturelt. Metrostrækningen til Vanløse blev indviet i 2003, stationsbygningen er blevet renoveret, og der er blevet anlagt et stort cykelparkeringshus ved stationen. Vanløse Torv har desuden fået en ny, interessant udformning, der blev indviet i 2004, og på nuværende tidspunkt er en ombygning af Vanløse Kulturhus samt opførelsen af et center med forskellige tilbud til borgerne i gang.
Trods de mange nye tiltag er der ikke udarbejdet en helhedsplan for Vanløses videre udformning. Denne rapport har som formål at få et helhedsperspektiv på Vanløse som en bydel i København og ud fra opsatte strategier for Københavns udvikling samt teorier og praktiske erfaringer inden for byplanlægning at komme frem til reelle forslag til udnyttelsen af tre specifikke grunde i bymidten. Forslagene skal styrke bydelen og gøre den mere attraktiv for både de bosatte i Vanløse og for udefrakommende borgere. De vil ligeledes være med til at styrke København som helhed.

Vanløse bymidte med de 3 grunde: Ferrings, Banestyrelsens og Toyota-grunden


Der arbejdes hen imod nogle endelige forslag til, hvad der vil være fordelagtigt at placere på tre konkrete grunde i Vanløse bymidte. Rapporten består i hovedtræk af en teorigennemgang samt en gennemgang af strategier. Derpå følger en stedsanalyse og nogle midlertidige forslag, hvilke er udarbejdet på baggrund af teori, strategier og stedsanalysen. En interviewundersøgelse er blevet foretaget og beskrevet, og i sammenhæng med det før beskrevne er der udarbejdet nogle endelige forslag, som kan benyttes som inspiration til en helhedsplan for Vanløses fremtid.

 Problemformulering

Det ønskes at foretage et casestudie af Vanløse med fokus på Vanløse bymidte og tre grunde placeret centralt i bymidten. På baggrund af casestudiet ønskes det at udarbejde forslag til, hvad der i fremtiden kan opføres på de tre grunde ud fra et helhedsperspektiv, der skal inkludere såvel København, Vanløse som helhed, bymidten og borgernes interesser. Dette skal ske ved en sammenkobling af studier af teori, praktiske erfaringer, strategier for Københavns udvikling, en stedsanalyse og et indblik i, hvilke ønsker Vanløseborgere kan have for deres bydel.

 Projektafgrænsning

Det er som nævnt projektets formål at udarbejde en helhedsløsning for Vanløse bymidte med udgangspunkt i udnyttelsen af tre grunde nær Vanløse Station.

I projektet er det i den forbindelse fravalgt at foretage en nærmere analyse af de trafikale forhold og detailhandlen i Vanløse grundet opgavens tidsbegrænsning. Ved udarbejdelsen af løsningsforslagene til den bedste udnyttelse af de tre stationsnære grunde lægges der i stedet op til, hvilke indsatsområder – herunder bl.a. en nærmere analyse af de trafikale forhold og detailhandlen i Vanløse – der er væsentlige at tage op, før end der arbejdes videre med løsningsforslagene.

Stedsanalysen, der er udarbejdet i forbindelse med projektet, omfatter hele Vanløse, men i og med opgavens fokus er rettet mod Vanløse centrum, er den øvrige del af Vanløse kun beskrevet overordnet. Denne overordnede beskrivelse har først og fremmest skulle give et overblik over, hvilke faciliteter, aktiviteter og andre former for tilbud Vanløse i dag kan byde på, for at det dermed er blevet muligt at vurdere, hvordan de tre grunde i bymidten bedst udnyttes.

Med hensyn til de tre grunde er det i projektet antaget, at grundene er til vores fulde rådighed. Dette har medført, at vi i planlægningen først og fremmest har undladt at tage højde for nødvendige opkøb af grundene. Dernæst er det antaget, at de nuværende lokalplaner kan ændres, så de endelige forslag kan implementeres uden problemer i den henseende. Eventuelt forurenede grunde er ligeledes forudsat renset efter bestemmelserne på området, før de tages i brug.

Ved udformningen af de endelige forslag har mange forskellige parametre fra både teori, praktiske erfaringer, strategier for Københavns udvikling, stedsanalysen og de udarbejdede interviews spillet ind. Derudover er det valgt, at målgruppen, der planlægges for, i høj grad er borgerne i Vanløse, men samtidig har der været et ønske om at tiltrække bestemte befolkningsgrupper til bydelen. Disse valg har derfor tillige været af betydning for de endelige forslags udformning.

For at kunne komme i dybden med de foretagne interviews er det valgt at begrænse antallet af udførte interviews til fem interviews med seks respondenter. De udførte interviews kan imidlertid give en indsigt i en anderledes måde at se bydelen på og kan give nye input og idéer til forslagene, som det ikke har været muligt at opnå i stedsanalysen. Desuden kan de danne udgangspunkt for en mere omfattende borgerinddragelsesproces i forbindelse med den videre udvikling af Vanløse bymidte.


 Udviklingsmuligheder i Vanløse bymidte resumé  

"Der kan fortættes i Vanløses bymidte uden at bydelens grønne præg ødelægges."
Vanløse er omkranset af mange grønne områder, og villakvarternes åbne bebyggelse forstærker bydelens grønne og åbne præg. Etagebyggeriet findes især langs de store veje og i nogle koncentrerede områder. Kommuneplanstrategien går ud på at bevare yderkvarterernes grønne og åbne præg. De gamle industrigrunde i bykernerne skal udnyttes til fortætning af byen (funktionsintegrering). Fortætningen skal især foregå i de stationsnære områder.

"Vanløse bymidte skal være funktionsintegreret. Det vil sige at både skal være boliger, erhverv, service og aktiviteter i bymidten."
Tæt eller spredt by? En stationsnær placering af erhverv og service medfører mindre behov for privatbilisme, derfor færre parkeringspladser. Det er nødvendigt at blande byfunktioner for at understøtte funktionel, social og kulturel alsidighed. Det taler for at etablere både erhverv, service og boliger.

"Der skal være plads til videnserhverv og kreative vækstmiljøer i Vanløse."
Den gode by skal indrettes, så den enkelte føler sig godt tilpas. Rammerne skal være menneskelig aktivitet, kreativitet, tolerance, samt mangfoldighed og gode boligforhold. Byen skal være ramme om en god livskvalitet, og det er nødvendigt for at tiltrække videnserhverv og kreative vækstmiljøer.

  Klik til stort foto
    Banestyrelsens område

"Der skal være et bredt udbud af aktiviteter, faciliteter og mødesteder i Vanløse."
Folk føler sig godt tilpas, når der udbydes aktiviteter og faciliteter, der opfylder deres behov. Det er vigtigt, at der skabes områder med valgfrie aktiviteter og et rart bymiljø. Der skal være mulighed for at betragte/observere andre mennesker, og mulighed for, at der kan skabes sociale relationer mellem borgerne.

"Der skal anlægges fleksible idrætsfaciliteter i Vanløse."
De offentlige fælles rum skal opmuntre til fysisk aktivitet. De fælles rum skal være fleksible, så de kan anvendes til mange former for aktivitet. Vanløses idrætsaktiviteter er placeret i bydelens periferi, og de er utilstrækkelige og nedslidte. I bymidten kan placeres idrætsfaciliteter, inklusive en svømmehal.

"Der kan anlægges et kongrescenter i Vanløse."
I Kommuneplanstrategi 2004 efterlyses et mindre kongrescenter. Og i HUR´s erhvervspolitiske strategi er et af målene at tiltrække internationale konferencer og internationale kulturbegivenheder. Konferencecentret skal også kunne anvendes af regionale og lokale institutioner og af erhvervslivet.

  Klik til stort foto
    Ferrings område

"Der er mangel på parkeringspladser i Vanløse, men hensynet til bæredygtighed taler imod."
Der mangler parkeringspladser i Vanløse bymidte. Den stationsnære beliggenhed skal medføre, at en større del af transporten klares af den kollektive transport. Det vil også have gunstige miljømæssige virkninger.

"Der oprette ikke pasnings- og fritidsfaciliteter i Vanløse bymidte."
Kommuneplanstrategien for 2004 anbefaler, at pasningstilbuddene lægges i forbindelse med boligområderne.

"Der kan anlægges en uddannelsesinstitution i Vanløse"
For at opnå målet om den kompetente hovedstadsregion, skal der oprettes flere uddannelsesinstitutioner. Tanken om de blandede byfunktioner kan udmærket rumme en uddannelsesinstitution i Vanløses centrum med de gode trafikforbindelser.


 Sammenfatning af idéer til anvendelse af de 3 grunde
      og foreløbige forslag
resumé  

 •  Boliger, hvor der tages hensyn til, at der skal være blandede boliger i Vanløse.
 •  Erhvervsvirksomheder, der gerne skal indeholde kontorvirksomheder for videnserhverv og kreative vækstmiljøer.
 •  Et rekreativt mødested, der skal lægge op til øget fysisk aktivitet hos borgerne, og hvor indretningen skal være præget af fleksibilitet og multifunktionalitet.
 •  Et idrætscenter, eventuelt med svømmehal, der kan tilfredsstille den stigende mangel på idrætsfaciliteter i København. Og som samtidig kan fungere som et lokalt mødested. Her skal multifunktionaliteten og fleksibiliteten ligeledes tænkes ind.
 •  Et mindre kongrescenter både til international, national, regional og lokalt brug. Igen skal begreberne multifunktionalitet og fleksibilitet indgå i planlægningen.
 •  Parkeringsplads, da der er mangel herpå i Vanløse centrum. Dette skal dog kun være i begrænset omfang.
 •  Et uddannelsescenter for de naturvidenskabelige og tekniske fag, hvor dialogen med erhvervslivet prioriteres højt.

Vanløsegruppen har givet følgende yderligere forslag til grundenes anvendelse: Agenda-21 center, sundhedscenter (kommunens genoptræningsopgaver som følge af kommunalreformen), et butikstorv på Ferrings grund og en uddannelsesinstitution, f.eks. en afdeling af Handelshøjskolen.

Udvælgelse af foreløbige forslag

Som led i en interview undersøgelse af nogle Vanløseborgeres ønsker til Vanløse bymidte er der udvalgt 4 forslag. Ved udvælgelsen er det tilstræbt, at forslagene er i overensstemmelse med kommuneplanstrategien for København, og at forslagene samtidig er til gavn for Vanløse og for borgerne. Desuden tilstræbes at forslagene kan tiltrække kreative iværksættere, der kan være med til at styrke bydelen i fremtiden.

 •  Iværksætterhus:
Et sted, hvor iværksættere har mulighed for at starte egen virksomhed op. Det vil sige kontorer til en rimelig leje, hvor iværksætterne samtidig kan drage nytte af hinandens erfaringer både med hensyn til virksomhedsopstart og i konkrete projekter. Idéen er, at der skal være forskellige fællesfaciliteter som kantine/café, printerrum, konferencerum/ mødelokaler, udstillingslokaler, motionsrum, omklædningsrum mv.


  
 •  Multifunktionelt mødested:
Et grønt rekreativt område med forskellige aktivitetsfelter som idrætsbaner til f.eks. basketball, fodbold, hockey etc., opholdspladser, en scene til udendørs arrangementer, et scaterområde og evt. nogle små haver, der drives af beboerne i området. Om vinteren kan der laves en midlertidig skøjtebane som på Frederiksberg Allé og Kgs. Nytorv.


  
 •  Fleksibelt idræts- aktivitetshus:
Et fleksibelt idræts- aktivitetshus, der f.eks. kan indeholde svømmehal, varmtvandsbassin, boldbaner, gymnastiksal, fitnesscenter. Også et sundhedscenter med genoptræning og støttegrupper, hvor fitnesscenter og varmtvandsbassin kan benyttes til genoptræning. Desuden et kongrescenter med lokaler og konferencerum, der også kan bruges til indendørs scene og festlokaler for borgerne.


  
 •  Kollegium og ungdomsboliger:
Kollegieværelser og lejligheder i forbindelse med ungdomsboliger, så der er mulighed for at unge kan blive boende efter endt studie. Til boligerne kan tilknyttes fællesfaciliteter som café, udlejningslokaler mv.  

 Interviewpersonernes vurderinger og forslag resumé  

Der er en række ting, som interviewpersonerne sætter pris på i deres bydel. Heri indgår de grønne områder og bydelens generelt grønne præg, den provinsielle karakter og den blandede boform. Desuden nævnes en god kollektiv trafik (især Metroen, nærheden til hovedfærdselsårer og indre by, samt arrangementer, der er blevet afholdt i bydelen.

Dette er ting, det er vigtigt at holde fast i og bevare, da de er grundlæggende elementer, der gør Vanløse til en attraktiv bydel.

Interviewpersonerne peger på en række punkter, der er med til at skabe en god by. Der skal være en god kollektiv transport, grønne arealer og legepladser, samt aktiviteter og arrangementer, kulturelle tilbud, sportsfaciliteter og et godt bredt udvalg af butikker.

Interviewpersonerne har givet udtrykt for, at den kollektive trafik og de grønne arealer er tilfredsstillende. De resterende ting opfatter interviewpersonerne som mangler i Vanløse, derfor skal disse ting tildeles opmærksomhed.


Forslag fra interviewpersonerne

 •  Cykelparkering
Det bør undersøges i hvor stort omfang, der er behov for ekstra cykelparkeringspladser i Vanløse bymidte.
Der anlægges cykelparkering i tilslutning til de endelige forslag, men intet separat cykelparkeringsområde som supplement til de allerede eksisterende.

 •  Parkeringsforhold
Der anlægges ikke ekstra parkeringspladser i Vanløse bymidte.
Der anlægges dog en begrænset mængde i forbindelse med de endelige forslag. De nyanlagte parkeringspladser bør have en anden tilkørselsvej end Jernbane Allé.
Detailhandelen må satse på et koncept, der ikke kræver, at kunderne kommer i bil.

 •  Detailhandel
Markedet for detailhandel i Vanløse må undersøges nærmere.
Der anlægges et lille areal med mulighed for butikstorv.

 •  Kultur
Det vurderes, at det ombyggede Kulturhus sammen med etableringen af de opstillede forslag vil give en passende mængde kulturtilbud i Vanløse bymidte.

 •  Boliger
Det opstillede forslag om kollegier og ungdomsboliger fastholdes.
 •  Fælleslokaler
Det bør undersøges, hvor meget der skal til for at dække Vanløses behov for fælleslokaler.
De lokale ildsjæle bør have opbakning til aktiviteter og arrangementer.

 •  Plantecenter
Der anlægges ikke et plantecenter i Vanløse bymidte.

 •  Kontorer
Iværksætterhuset kan huse alle typer erhverv, der er egnet til at ligge stationsnært, såfremt der er tale om opstart af virksomhed.

 Til top

Opdateret d. 7-2-2006