Projekt Vanløse By- og trafikplanlægning Planforslag

Planforslaget er studierapporter, udarbejdet af 3 studerende ved Danmarks Tekniske Universitet.

Grundejersammenslutningen i Vanløse har taget initiativ til rapporten, fordi dens bestyrelse i lang tid har manglet et samlet oplæg til en bydelsplan.

Diskussionerne om Vanløses handel, trafik og kulturelle tilbud er hidtil ikke kædet sammen. Det kan medføre, at muligheder overses, og det mangelfulde beslutningsgrundlag giver risiko for store fejlinvesteringer. Initiativet blev forelagt i Vanløse Lokalråd før igangsættelsen.

Projekt Vanløse er et oplæg til diskussion. Studieopgaverne kan i sagens natur ikke påvirkes af rekvirenten. Forslagene fremlægges til drøftelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Vanløse Grundejersammenslutnings holdninger.

Internetudgaven består dels af et resumé, dels af selve planforslaget.

Resuméet er udarbejdet af Vanløse Grundejersammenslutning og indeholder en oversigt over planforslagets 3 hovedafsnit:
•   Bedre forhold for bløde trafikanter
•   Forbedring af handelsmiljøet i Vanløse bymidte
•   Forbedring af Vanløses torve og friarealer

Planforslaget består af:
•   Planforslag for bløde trafikanter
•   Cykelruter 1-4, eksisterende forhold på ruterne
•   Cykelruter 1-4, løsningsforslag
•   Planforslag for byrum
•   Planforslag for detailhandlen
•   Sammenfatning om handlingsplan for Vanløse bymidte

Den samlede rapport omfatter et analyse- og teoriafsnit på 195 sider og bilag på 45 sider, samt planforslag på 67 sider. Studierapporten kan læses på Vanløse Biblioteks læsesal eller hjemlånes på en cd-rom.

Opdateret d. 3-11-2004