VEDTÆGTER FOR VANLØSE LOKALHISTORISK FORENING

§ 1.
Foreningens formål er:
A. At samle personer med interesse for Vanløses historie.
B. At medvirke til indsamling og bevaring af billeder og papirer m.v., der belyser Vanløses historie.
C. At udgive litteratur og billeder med tilknytning til Vanløse.
D. At afholde møder og foredrag om Vanløse.

§ 2.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, samt firmaer, foreninger og institutioner. Hvert medlem kan medtage en deltager til foreningens arrangementer.
Foreningens hjemsted er Vanløse i Københavns Kommune.

§ 3.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling, der tillige vælger 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Valgene gælder for 2 år. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og den ene revisor og revisorsuppleant vælges pa ulige årstal. Kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og den anden revisor og revisorsuppleant vælges på lige årstal.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte udvalg med deltagere udenfor bestyrelsens kreds. I sådanne udvalg skal mindst 1 af bestyrelsens medlemmer have plads.
Foreningen tegnes af formanden og 1 af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i forening.
Til bestyrelsen for Vanløse Bydelshistoriske Arkiv udpeger bestyrelsen 3 medlemmer for 2 år samt 1 revisor for 2 år (alle i ulige år).

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel, skriftligt til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes efter skriftlig begæring til formanden fra mindst 20 medlemmer. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter begæringens aflevering. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som en ordinær generalforsamling. Beslutninger på generalforsamling sker ved håndsoprækning og ved almindelig stemmeflerhed.
Ved valg kan der kræves skriftlig afstemning. Hvert medlemsskab giver ret til en stemme.

§ 5.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6.
Det årlige kontingent fastlægges på det pågældende års ordinære generalforsamling.

§ 7.
Foreningen er forpligtet til at dække et eventuelt driftsunderskud i Vanløse Bydelshistoriske Arkiv med 3/5 i henhold til revideret årsregnskab.

§ 8.
Til vedtægtsændring eller til opløsning af foreningen kræves beslutning med mindst 3/4-dels flertal på en general forsamling, hvor mindst 1/3 af foreningens medlemmer er mødt. Er dette medlemstal ikke mødt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte.

§ 9.
Hvis foreningen opløses, overføres alle effekter og aktiver til Vanløse bydelshistoriske Arkiv.


Sidst ændret ved ekstraordinær generalforsamling 7. december 2011.

 Til top / Til Lokalhistorisk Forening

Opdateret d. 26.1.2015