Formålsparagraf og vedtægter

Formålsparagraf og vedtægter ændret ved beslutning på
ekstraordinær generalforsamling den 30.09.2001.


.

§ 1. Navn:

Løvholmens Vejlaug af 12. juni 2000

 Hjemsted:

Københavns Kommune

 Formål:

Vejlaugets formål er at sikre vejens vedligeholdelse, herunder:
  1. Vejens belægning
  2. Fortove og kantsten
  3. Rendestensbrønde
  4. Dæksler og riste
  5. Overkørsler

 

i henhold til de af kommunen fastsatte standarder, således at vejen fremtræder som en sammenhængende enhed.

 

Vejlauget repræsenterer de enkelte medlemmer i forhold til offentlige myndigheder og offentlige og private entreprenører.

Vejlauget skal sikre medlemmerne - gennem en nærmere fastsat fordelingsnøgle - mindst mulige udgifter i forbindelse med vedligeholdelses- og anlægsarbejder på vejen.

§ 2. Medlemmer:

 

Vejlaugets medlemmer er ejerne af matr. nr. 323, 325, 428, 429, 479, 683, 684, 946, 948, 961, 978, 979, 980, 1862 og 2822, der omfatter ejendommene Løvholmen 1 - 11, Løvholmen 2 - 14 samt Klingseyvej 17 og 19.

Ejendomme opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening betragtes som ét medlem.

§ 3. Indmeldelse:

 

Medlemskab opnås ved bestyrelsens modtagelse af indmeldelsesblanket, underskrevet af ejerne eller medejerne af en af ovennævnte matrikler.

§ 4. Udmeldelse:

 

Udmeldelse af Vejlauget skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Ved fraflytning ophører medlemskabet automatisk den dag ejerforpligtelserne på ejendommen ophører.

§ 5. Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen er Vejlaugets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i maj måned. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

 

To medlemmer kan - hvis de finder særlig anledning hertil - kræve afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 2 ugers varsel. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske senest én uge efter begæringens modtagelse.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved flertal. Hvert matrikelnummer har én stemme.

Til beslutning om ændring af Vejlaugets vedtægter kræves, at 2/3-dele af Vejlaugets medlemmer stemmer herfor.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt

§ 6. Bestyrelse:

 

Vejlauget repræsenteres af en bestyrelse på 3 medlemmer, formand, kasserer og et menigt medlem, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved direkte valg. Desuden vælges 1 suppleant, der indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtræden, og der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Det er bestyrelsens opgave at
  •Repræsentere Vejlaugets medlemmer over for offentlige myndigheder, entreprenører og lignende.
  •Indkalde til generalforsamling.
  •Forestå syn af vejen forud for hver generalforsamling og eventuelt fremlægge forslag til forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på baggrund af mindst 2 indhentede tilbud.
  •Sørge for at referater tilgår medlemmerne hurtigst muligt efter hvert møde.
  •Sørge for at viderebringe informationer, der har interesse for Vejlauget, til medlemmerne.
  •Informere nye tilflyttere om Vejlauget.

 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og afholdelse af møder.

§ 7. Kapital- og Hæftelsesforhold:

 

Til Vejlaugets kasse indbetales årligt et beløb til den almindelige løbende vedligeholdelse og snerydning fastsat på grundlag af bestyrelsens budgetoplæg ved generalforsamlingen. Beløbet indbetales på Vejlaugets konto som et engangsbeløb eller efter nærmere aftale i rater.

Kassereren kan med bestyrelsens fuldmagt disponere over kassebeholdningen til betaling af vedligeholdelsesudgifter og snerydning. I kassererens fravær kan formand og menigt bestyrlsesmedlem disponere på kontoen ved check, som skal være forsynet med begges underskrift for at være gyldig.

Den enkelte grundejer hæfter for udgifter til dækning af de af kommunen påbudte vedligeholdelsesarbejder eller de af Vejlauget vedtagne beslutninger om anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder i forhold til den vedtagne fordelingsnøgle, beregnet ud fra den enkelte ejendoms fortovslængde. For snerydning hæftes med en fast årlig pris pr. parcel. For ejendommene Klingseyvej 17 og 19 er kun de fortove, der støder ud til Løvholmen, medregnet.

Fakturering af udgifterne til ovennævnte vedligeholdelses- og anlægsarbejder samt til snerydning sker til Vejlauget, der på medlemmernes vegne afregner med kreditor.

I tilfælde af salg og fraflytning hæfter ejeren for sin andel af de arbejder, der er udført på vejen inden salg af ejendommen. Hæftelsen kan overdrages til køber af ejendommen, såfremt den fremgår af den endelige refusionsopgørelse i forbindelse med salg af ejendommen, og såfremt den nye ejer tilmelder sig Vejlauget.

Indestående beløb for en ejendom i Vejlaugets regnskab vil, såfremt det fremgår af refusionsopgørelsen i forbindelse med salg af ejendommen, blive overført til den nye ejer, såfremt den nye ejer tilmelder sig Vejlauget.

§ 8. Opløsning af Vejlauget

 

Opløsning af Vejlauget skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de stemmeberettigedes stemmer for en opløsning.

Ved en opløsning af Vejlauget opgøres kassebeholdningen og alle medlemmer får tilbagebetalt deres indestående med et fradrag på 5% til dækning af udgifterne ved opløsningen. Fradraget på de 5% beregnes på grundlag af det beløb pr. parcel, der på opløsningstidspunktet skulle være indbetalt til Vejlaugets kasse, det vil sige også af eventuelle restancer i indbetalingerne.

Fremtidig vedligeholdelse af vejen påhviler herefter den enkelte grundejer; men i forbindelse med opløsningen vil der blive fremlagt en tro og love erklæring om, at fremtidig vedligeholdelse af fælles investeringer f.eks. i form af etablering af stillevejsprojekt med bump eller lignende, der ligger ud over almindelig vedligeholdelse af vejen, afholdes i fællesskab i henhold til Vejlaugets fordelingsnøgle, og som forventes tiltrådt af alle medlemmer af det opløste Vejlaug med juridisk gældende virkning for nuværende og fremtidige ejere af ejendommene i det opløste Vejlaug.

§ 9. Fordelingsnøgle:

 

AdresseMatr. nr.Fortovlængde i mProcentsats
Klingseyvej 1942831,009,61%
Løvholmen 268322,506,98%
Løvholmen 668425,007,75%
Løvholmen 896120,506,36%
Løvholmen 10282212,003,72%
Løvholmen 10A97912,003,72%
Løvholmen 1297816,004,96%
Løvholmen 1494624,507,60%
Klingseyvej 1732324,507,60%
Løvholmen 132527,508,53%
Løvholmen 342919,005,89%
Løvholmen 547922,006,82%
Løvholmen 794825,007,75%
Løvholmen 998021,506,67%
Løvholmen 11186219,506,05%
I alt 322,50100,00%


Eksempel på brug af fordelingsnøgle:

 

En regning på kr. 50.000,- vil efter fordelingsnøglen blive delt som følger:

 

Klingseyvej 199,61% af kr. 50.000 kr.  4.805
Løvholmen 26,98% af kr. 50.000kr.  3.490
Løvholmen 67,75% af kr. 50.000kr.  3.875
Løvholmen 86,36% af kr. 50.000kr.  3.180
Løvholmen 103,72% af kr. 50.000kr.  1.860
Løvholmen 10A3,72% af kr. 50.000kr.  1.860
Løvholmen 124,96% af kr. 50.000kr.  2.480
Løvholmen 147,60% af kr. 50.000kr.  3.800
Klingseyvej 177,60% af kr. 50.000kr.  3.800
Løvholmen 18,53% af kr. 50.000kr.  4.265
Løvholmen 35,89% af kr. 50.000kr.  2.945
Løvholmen 56,82% af kr. 50.000kr.  3.410
Løvholmen 77,75% af kr. 50.000kr.  3.875
Løvholmen 96,67% af kr. 50.000kr.  3.335
Løvholmen 116,05% af kr. 50.000kr.  3.025
I alt kr. 50.005

 

Nøjagtigere bliver det nok ikke uden et par decimaler mere i procentsatserne.

 Til top /Til Løvholmens Vejlaug

Opdateret d. 29-12-2002