Generalforsamling den 3. juni 2012 - Referat

Generalforsamling den 13. juni 2011 - Referat

Generalforsamling den 13. juni 2010 - Referat

Generalforsamling den  7. juni 2009 - Referat

Generalforsamling den 15. juni 2008 - Referat

Ekstraord. Generalforsamling den 10. nov. 2007 - Referat

Generalforsamling den 10. juni 2007 - Referat

Generalforsamling den 11. juni 2006 - Referat

Generalforsamling den 21. juni 2005 - Referat

Generalforsamling den 17. juni 2004 - Referat

Generalforsamling den 15. juni 2003 - Referat

Generalforsamling den 13. juni 2002 - Referat

Generalforsamling den 14. juni 2001 - Referat

Generalforsamling den 20. juni 2000 - Referat

Generalforsamling den 15. juni 1999 - Referat


Udstykningssag vedr. matr. 1t Damstien 17


Referat fra Generalforsamlingen 3. juni 2012

Der var 23 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien nr. 20B, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol - Referat fra sidste generalforsamling
Den sidste Generalforsamling blev afholdt den 13. juni 2011, og referatet dateret 22. juni blev uddelt til medlemmerne i de efterfølgende dage.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På Bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år, og indledningsvis sagde Jens Askov, at iværksættelsen af den på forrige bestyrelsesmøde besluttede omlægning af fortovsfliserne på Damstien fra Ålekistevej og til henholdsvis Rødtjørnevej og Søkrogen sammen med de løbende driftsaktiviteter har været det primære arbejde for bestyrelsen i det forgangne år.


Omlægning af fortovsfliser

Bestyrelsen valgte at sigte på gennemførelse af første halvdel af omlægningen i foråret evt. sommeren 2012, og at der skulle være tilbudsindhentning fra mindst 2 firmaer i det tidlige forår 2012.

På grundlag af tilbuddene blev firmaet Ahrensberg Brolægning valgt til at gennemføre omlægningen.

Det er med firmaet besluttet, at der i sommeren 2012 foretages omlægning af fliserne på den lige nummerside af Damstien fra Ålekistevej til, hvor hjørnet Damstien/Rødtjørnevej tidligere blev repareret ud for Damstien nr. 30. Desuden at der udgraves og lægges en stabil bund under fliserne på 10 - 15 cm., at de eksisterende "fuldkantede" fliser genanvendes, og at der suppleres med nye fliser, der så vidt muligt samles i den ene ende af det renoverede fortov.
Der anvendes samme flisetykkelse på hele strækningen.

I forbindelse med omlægningen af fliserne vil der ved Ålekistevej og ved de indgange og indkørsler, hvor der er asfaltbelægning, være behov for at skære i asfalten i en bredde på ca. 10 - 15 cm. på begge sider af fliserækken, og hvor der er fliser eller brosten at tage de rækker op, der støder op til fortovsflisekanten.

Entreprisen omfatter naturligvis også, at der efterfølgende foretages genetablering af asfalt og af de optagne fliser og brosten op til fortovsflisekanten.

Omlægningen af fliserne i højresiden ligger i størrelsen ca. kr. 95.000 og forventes udført i august 2012.
Gennemførelse af omlægningen af fortovet på den anden side af Damstien er planlagt at finde sted i næste regnskabsår og ses gerne gennemført så tidligt som muligt under forudsætning af, at erfaringerne med første etape taler herfor. På Generalforsamlingen til næste år er det planen, at erfaringerne og den kommende omlægning af venstre side bliver behandlet.


Vejtræer

Der er 13 gamle træer tilbage. De forventes at kunne holde et par år endnu før de første af dem skal udskiftes.
Træet ud for Damstien nr. 9 blev påkørt i marts og rettet op i forbindelse med forårsrengøringsdagen og skal formentlig have tov på ca. 4-6 måneder endnu. Træet forventes at overleve i sin genetablerede lodrette tilstand. Træet ud for Damstien nr. 30 udskiftes, når andre træer samtidigt udskiftes.


Brønde og banketter

For rendestensbrønden udfor Damstien nr. 19B er der ingen umiddelbare aktuelle planer.
"Søen", der dannes ved stærk regn, skyldes formentlig en kombination af dårligt fald mod brønden og evt. brøndens reducerede evne til at trække store mængder vand. Brønden observeres løbende.
Faldet vil blive justeret i forbindelse med omlægning af fliserækken.

Banketterne fik ekstra lerholdigt grus ved efterårsrengøringen i november 2011 og er generelt set i god stand både på Damstien og på Søkrogen.
Den enkelte grundejer er i henhold til Vejforeningens vedtægter ansvarlig for at holde sine banketter fri for bl.a. ukrudt, men ser man på banketterne er det tydeligt, at en del grundejere svigter deres lugepligt.


Asfalt

Der har i det forløbne år været et par enkelte mindre huller i den eksisterende asfalt, som er blevet repareret.
Desuden er furer i siden af asfalten på bakken ved Ålekistevej blevet afhjulpet ved at fylde lerholdigt grus på banketten og støde det ind under asfaltkanten.


Efterårs- og forårsrengøring

De 2 årlige rengøringsdage blev afholdt henholdsvis søndag den 6. november og søndag den 15. april.
Begge dage var der en rimelig tilslutning og positiv opbakning til gennemførelse af de planlagte aktiviteter.
Fra bestyrelsens side går vi derfor ind for, at vi fortsat baserer os på søndage og på at have 3 containere.


Til afslutning på sin beretning sagde Jens Askov, at det forgangne regnskabsår totalt set har været ret roligt og uden større hændelser.


Spørgsmål og bemærkninger til beretningen

De spørgsmål og bemærkninger, der blev fremsat i forlængelse af beretningen, havde ikke direkte tilknytning til selve beretningen, og en del af besvarelsen eller hele besvarelsen blev derfor flyttet til dagsordenpunktet "Eventuelt" og er referatmæssigt medtaget under dette punkt.

Der var således ingen direkte spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og beretningen blev enstemmigt godkendt.


4. Det reviderede regnskab
Steen Petersen fremlagde regnskabet for 2011/2012, som er revideret af Vejforeningens revisor og dateret den 15. maj 2012.

Steen Petersen fremhævede blandt andet, at der i det forløbne år kun havde været afholdt udgifter til den daglige drift, og at foreningen derfor gik ud af regnskabsåret med en kassebeholdning på ca. kr. 130.000.

Spørgsmål og bemærkninger til det reviderede regnskab

Henrik Bech Nielsen, Damstien nr. 16, syntes, at antallet af restancer var højt og ville gerne høre, om der var en særlig årsag hertil.

Steen Petersen svarede, at der var 9 restancer i regnskabet, og at dette niveau er det samme som sidste år. Desuden oplyste Steen Petersen, at de 4 af de 9 har indbetalt deres kontingent i maj måned, således at antallet af restancer nu var 5 kontingenter.

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent
Jens Askov indledte punktet med at orientere om, at bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 1.500, således som det også fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Årsagen til forhøjelsen er, at bestyrelsen i forbindelse med omlægning af fortovsfliserne har valgt en kvalitetsmæssig væsentlig bedre løsning, som også er mere holdbar, men som desværre også er dyrere i etablering end tidligere budgetteret, samtidigt med at bestyrelsen generelt finder, at udgifterne til indkøb af materialer til vejens drift og til at få udført arbejder er blevet dyrere.
Kontingentet blev sidst ændret på den ordinære generalforsamling i juni 2007 med virkning fra 1. maj 2007.

Med tørre tal kan det også belyses, hvilke udgifter der formentlig må regnes med i den kommende 10-års periode.

I perioden fra 2012-2013 til 2022-2023 må flg. udgiftsposter forventes:
  •   Udskiftning af 13+2 vejtræer à kr. 7.500 i alt ca. 115.000
  •   Ny asfalt fra Ålekistevej til Søkrogen ca. 2.050m2 à kr. 190 i alt ca. kr. 400.000
  •   Omlægning af 525 m. fortov i alt ca. kr. 200.000
  •   Reparationer af brønde, fortove og steler i alt ca. 50.000
  •   Løbende drift 10 år à kr. 10.000 i alt ca. 100.000

Tilsammen må der således forventes en samlet udgift på ca. kr. 865.000, som kan holdes op mod en nuværende kassebeholdning på kr. 130.000 og en kontingentbetaling på kr. 750.000, i alt kr. 880.000.

Jens Askov gennemgik dernæst investeringsplanen for 2012-2013 samt skitse til investeringsplan for 2013-2014 og for 2014-2015, der er baseret på en forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 1.500, og som viser en forventet kassebeholdning ved udgangen af 2012-2013 på kr. 99,000, ved udgangen af 2013-2014 på kr. 60.000 og ved udgangen af 2014-2015 på kr. 85.000.

Spørgsmål og bemærkninger til fastsættelse af kontingent

Klaus Salling, Damstien nr. 5, spurgte, om kontingentforhøjelsen ville være permanent.
Jens Askov svarede, at 10 årsplanen viser, at der er behov for forhøjelsen i hele perioden, men at det er uvist, især hvornår asfalten trænger til fornyelse. Bestyrelsen har intet behov for at opbygge en unødig stor reserve, og da kontingentfastsættelsen tages op hvert år, kan kontingentet derfor godt justeres ned, hvis det skønnes rimeligt.

Det årlige kontingent på kr. 1.500 samt investeringsplanen for det kommende år og investeringsskitserne for de efterfølgende 2 år blev vedtaget.


6. Indkomne forslag
Jens Askov kunne til punktet oplyse, at der ikke var indkommet forslag.


7. Valg af bestyrelse

Jens Askov oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg, og alle blev genvalgt.

Bestyrelsen består således fortsat af følgende medlemmer:
  -   Formand:    Jens Askov, Damstien nr. 8
  -   Kasserer: Steen Petersen, Damstien nr. 15
  -   Sekretær: Peter Peitersen, Damstien nr. 26B


8. Valg af revisor

Søren Lund havde desværre måtte melde afbud til generalforsamlingen, men Jens Askov kunne oplyse, at Søren var indstillet på genvalg.

Søren Lund blev genvalgt.


9. Valg af suppleant

Nils Johannessen oplyste, at han ligeledes var indstillet på genvalg, og Nils Johannessen blev genvalgt.


10. Eventuelt

Under dette punkt er samlet såvel spørgsmål og bemærkninger henvist fra Punkt 3. "Beretning om foreningens virksomhed" som spørgsmål og bemærkninger taget op under selve punktet.

Aktiviteter til forebyggelse af skader ved fremtidige skybrud
. Allan Frederiksen, Søkrogen nr. 2, spurgte i relation til skybruddet 2. juli 2011, hvad der sker af aktiviteter med henblik på undgåelse af fremtidige skader ved skybrud.
Jens Askov svarede, at Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) og Vanløse Lokaludvalg (VLU) i samarbejde var i færd med en spørgeskemaundersøgelse for i Vanløse at skabe et overblik over udsatte områder og skadernes art. Overblikket ønskes med henblik på at iværksætte forsøg med LAR-projekter (lokal afledning af regnvand) og at kunne rådgive om og medvirke til etablering af LAR-projekter bl.a. som fællesprojekter for flere boligejere. Af projekter under etablering kan nævnes et projekt i Krogebjergparken og et fællesprojekt for 27 husejere på Bangsbo Plads.
Foreløbigt var der modtaget ca. 900 besvarede spørgeskemaer, og fristen for aflevering er blevet forlænget til 10. juni 2012.
Spørgeskemaerne findes elektronisk på VLU's hjemmeside og besvarelsen kan sendes elektronisk til VLU. Klaus Salling, Damstien nr.5, oplyste, at der som direkte hjælpeforanstaltninger bl.a. var installation af højvandslukkere, og hvis de ikke var installeret eller fungerede, så kunne belastede sandsække i toilettet og på gulvafløb anvendes som nødforanstaltning.

Nabofællesskab
Fra mange af de tilstedeværende var der ønske om at høre om status på behandlingen af de henvendelser, som en del medlemmer havde rettet til Jens Askov om Damstien nr. 17.
Jens Askov bekræftede, at han i sin egenskab af at være formand havde modtaget en del henvendelser, og at han havde viderebragt essensen såvel mundtligt som skriftligt og henstillet, at forholdene bliver bragt i orden i henhold til lokalområdets vedtægter indenfor en given tidsfrist.
Fra de tilstedeværende blev der udtrykt fuld støtte og opbakning til Jens Askov til den gjorte og fremtidige indsats.

Parkering på Ålekistevej
Ingrid Gehl, Damstien nr. 27, fortalte, at hun syntes, at vognmandsfirmaet Ali på den anden side af Ålekistevej ofte parkerede for tæt på Damstiens udmunding i Ålekistevej, og at hun havde klaget til Politiet over forholdet.
Politiet havde ikke villet tage sig af sagen, men havde henvist til Københavns Kommune.

Holdning af banketterne
Henrik Bech Nielsen, Damstien nr. 16, spurgte, om banketterne ønskedes med græs eller grus.
Jens Askov svarede, at det af vedtægterne for foreningen fremgår, at banketterne er grusbanketter, og at de skal holdes fri for ukrudt og græs.
Kun er der skabt en form for præcedens for, at banketten på Damstien ud for Ålekistevej 15 er græsbelagt, fordi græsset og dets rødder ved kraftige regnbyger er i stand til at fastholde gruslaget på banketten.


Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 18:20, og dirigenten takkede for god ro og orden.


København den 12. juni 2012
sign.
Niels Brunsgaard      
sign.
Jens Askov


Referat fra Generalforsamlingen 13. juni 2011

Der var 29 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien nr. 20B, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol - Referat fra sidste generalforsamling
Den sidste Generalforsamling blev afholdt den 13. juni 2010, og referatet dateret 18. juni blev uddelt til medlemmerne i weekenden samme uge.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Vejtræer

Vejtræerne på Damstien har været det største aktivområde for bestyrelsens arbejde i det forløbne år.

I efteråret og starten af vinteren havde vi 3 større grene på 3 vejtræer på "eventyr":
  •   En gren på et vejtræ ud for Damstien 14 brækkede af i et natligt stormvejr i august.
  •   Tilsvarende brækkede en gren af træet ud for Damstien 13A i starten af vinteren.
  •   Endelig var der en gren, der begyndte at flække af fra stammen på et vejtræ ud for Damstien 13B. Grenen blev for sikkerhedens skyld savet af den 8. januar 2011.

Heldigvis skete der ingen skader i forbindelse med grenene.

Det planlagte vejtræsrenoveringsprojekt blev indledt med inspektion af vejtræerne efter løvfald sammen med en specialist fra vor sædvanlige leverandør for at få en vurdering af hvilke træer, der allerede var, eller som måtte forventes at blive nødlidende indenfor det kommende 1 til 2 år. Projektet kom til at omfatte i alt 7 træer inklusiv de 3 træer med "eventyrlige" grene, og blev herved allerede fra start mere omfattende og dyrere end budgetteret. I det oprindelige budget var afsat kr. 25.000 baseret på en forventet udskiftning af ca. 5 træer til en pris på ca. kr. 5.000 pr. træ.
Da vi modtog tilbud fra vor sædvanlige leverandør viste det sig yderligere, at Københavns Kommune havde så mange gartnerprojekter i gang, at prisniveauet i københavnsområdet stort set var steget 100% indenfor det sidste år.
Vi måtte derfor indhente yderligere tilbud fra et anbefalet firma i Nordsjælland, som vi efterfølgende valgte. Vi opnåede herved en rimelig pris for leverancen, som samtidig viste sig at være både kvalitetsmæssig og servicemæssig helt i orden.
De 7 vejtræer blev fældet i marts, og de nye træer blev plantet ca. 14 dage senere i begyndelsen af april, netop som foråret havde bidt sig fast.
Vi forventer i bestyrelsen, at de 13 resterende "gamle vejtræer" mindst vil kunne holde fra 2 til 4 år endnu.


Brønde

Rendestensbrønden ud for Damstien 19B havde allerede sidste forår tendens til dannelse af en "sø" ved selv mindre regnskyl.
Med kloakfirmaet Refbjerg på Frederiksberg blev i starten af sommeren 2010 aftalt at foretage en spuling af brønden og en efterfølgende kikkertundersøgelse for at afklare årsagen til forstoppelsen. Undersøgelsen viste, at en rod fra et vejtræ var gået gennem afløbet fra brønden, men som held i uheld viste det sig også, at spulingen og kikkertundersøgelsen medførte, at afløbet fra brønden atter fungerede. Det blev derfor besluttet at afvente det videre forløb i brøndens genvundne evne til at bortlede regnvand - og brønden har faktisk fungeret siden.


Grus banketterne

Efter vinterens slid på grus banketterne bl.a. fra motoriserede fejemaskiner blev det besluttet i forbindelse med forårsrengøringen den 10. april at supplere grus banketterne med nyt lerholdigt grus blandt andet ud for Damstien 3, 23-27 og på østsiden af Søkrogen.


Fortove

Der er stort set intet gjort ved fortovene i den forgangne sæson, fordi det i bestyrelsen blev besluttet, at det var mere væsentligt at få udskiftet alle de nødlidende vejtræer.
Til gengæld forventes der nu at kunne holdes en 2 årig pause med træerne, og at fokus kan rettes mod renovering af fortovene.
I de kommende 2 år er der derfor afsat i alt ca. kr. 90.000, således at opretning af fortovene burde kunne gennemføres fra Ålekistevej og ned til henholdsvis Søkrogen og Rødtjørnevej.


Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse

Der er kun foretaget reparation af enkelte små huller i vejbelægning, og der er ikke foretaget egentlige asfaltarbejder i den forgangne periode.


Efterårs- og Forårsrengøring

Rengøringsdagene blev afholdt henholdsvis søndag den 7. november og søndag den 10. april. Begge dage var der en rimelig tilslutning og positiv opbakning til gennemførelse af de planlagte aktiviteter.
Fra bestyrelsens side blev det derfor foreslået og besluttet uden bemærkninger, at der fortsættes med at lægge de 2 årlige rengøringsdage på søndage og med at have 3 containere til de 2 arrangementer.


Donation til Damstiens Vejforening

Fra Casper og Morten Roth, Damstien 24A , har vi som donation til foreningen med tak modtaget de 2 rendestensrensere, som Ole og Lizette Roth altid velvilligt har stillet til rådighed for rensningen af vore rendestensbrønde.


Andre forhold af interesse:

Vejbelysning og betaling for belysningen
I efteråret var betalingsspørgsmålet oppe og vende på bl.a. et grundejersammenslutningsmøde i Valby, hvor betalingsspørgsmålet for private fællesveje blev manet i jorden endnu en gang.
Til orientering rører kommunen nu atter på sig i sagen, og fra VGS holdes der skarpt øje med kommunens øvelser. Den evt. betaling kan tidligst blive aktuel fra midten af 2013. Størrelse af evt. betaling for elforbrug anslås til ca. kr. 600 årligt pr. husstand, og hertil kommer evt. udgift til vedligeholdelse eller udskiftning af eksisterende gadelamper. En udskiftning kunne efter sigende reducere strømforbruget til det halve.

Renovation
City Renovation overtog renovationen i Vanløse i efteråret 2010 og gjorde sig bl.a. bemærket ved de første onsdage i december med lidt sne, at køre gennem vejen uden at tømme skraldespande, selvom de var sat frem til vejkanten.
For at det ikke skulle danne præcedens sendte vi fra foreningens side en påtale af forholdet til City Renovation, og tilsvarende gjorde en række andre grundejerforeninger, og VGS fulgte op.
De samlede bestræbelser hjalp.


Spørgsmål og bemærkninger til beretningen

Fra Janne Hemmingsen, Damstien 19B, blev bemærket, at den omtalte rendestensbrønd var begyndt at være langsommere til at bortlede vandet efter regnskyl.
Jens Askov lovede, at bestyrelsen ville være opmærksom på problemet.

Bent Andersen, Damstien 18, spurgte, om bestyrelsen var opmærksom på, at der i kanten af asfalten på bakken ned mod Ålekistevej var begyndt at komme langsgående furer/revner.
Jens Askov svarede, at bestyrelsen ikke havde bemærket forholdet, men ville se på problemet.

Uffe Nielsen, Damstien 32, gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at der ved den kommende omlægning af fortovsfliserne blev foretaget en bedre styrkelse af fundamentet for fortovsfliserne i forhold til det arbejde, der for et par år siden var udført ved renovering af hjørnet Rødtjørnevej/Damstien.
Jens Askov svarede, at man fra bestyrelsens side ikke var enig i, at kvaliteten af det udførte arbejde i forbindelse med renoveringen havde været dårlig, men at bestyrelsen tog Uffe Nielsens synspunkt ad notam.

Birgit Marggard, Søkrogen 2, gjorde opmærksom på, at med de store lastbiler, der vendte ved at bakke bagenden ned i Søkrogen og kører hen over kantstenshjørnerne på begge sider af Søkrogen, så kunne det ikke betale sig at udskifte de knækkede fliser på fortovene i begge sider.
Jens Askov svarede, at det var helt korrekt, men at bestyrelsen gerne ville udskifte de pågældende fortovsfliser, der er ca. 8 cm tykke med den kraftigere model, der er 12 cm tykke.


Med de anførte spørgsmål, bemærkninger og svar blev beretningen godkendt.


4.  Det reviderede regnskab

Steen Petersen fremlagde regnskabet for 2010/2011 og fremhævede blandt andet, at regnskabet meget tydeligt viste de større udgiftsposter, og at året sluttede med en aktiv beholdning på ca. kr. 79.000.

Desuden fremlagde Steen Petersen forslag til investeringsplan for 2011/2012 samt skitse til investeringsplan for 2012/2013 og 2013/2014, under forudsætning af uændret kontingent for de kommende år. Af investeringsplanerne fremgår, at der er afsat i alt Kr. 90.000 til renovering af fortove og brønde i de kommende 2 år.

Både regnskabet og investeringsplanen blev godkendt med forbehold i henhold til det efterfølgende punkt om fastsættelse af kontingent.


5.  Fastsættelse af kontingent

Jens Askov indledte dette punkt med at orientere om, at bestyrelsen har drøftet behovet for evt. kontingentforhøjelse for det kommende år, og som det fremgår af indkaldelsen, går bestyrelsen ind for uændret kontingent for varetagelse og gennemførelse af de normale aktiviteter.

Men da der løbende og især i vintertiden er en række "rumlerier" om det ønskelige i maskinel snerydning af vejbanen på Damstien og Søkrogen, har bestyrelsen undersøgt, hvad det i givet fald ville koste og tilfredsheden med en sådan ordning der, hvor man har haft en aftale.

Ved forespørgsel i bestyrelsen for Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) havde bestyrelsen fået oplyst:
  •   at det årlige prisniveau er i størrelsen kr. 300 til 400 pr. parcel
  •   at tilfredshedsgraden er svingende, men overvejende positiv

De utilfredsstillende forhold gik på:
  •   at selv om rydningen af sneen skete hurtigt, så var noget af sneen altid kørt fast, inden rydningen var gennemført
  •   at ved de frostgrader, der optrådte sidste år, virkede vejsaltet ikke, men alligevel saltede man i forbindelse med rydningen
  •   at der blev dannet bræmmer foran parkerede biler og indkørsler
  •   at meddelelse til kontaktperson om, at snerydningen kom, tit blev modtaget samtidigt med, at sneploven arriverede.

Bestyrelsen ville derfor gerne stille forslag til simpel flertalsafstemning, om vi skal gå ind i en fælles snerydningsaftale for alle vore medlemmer, f.eks. med firmaet "Snevagten Aps." eller et andet firma, som VGS måtte indgå fællesaftale med.
Hvis der er positiv stemning for forslaget, bemyndiges bestyrelsen til at indgå en aftale om maskinel snerydning og til at hæve kontingentet med det aktuelt forbrugte beløb ligeligt fordelt på alle medlemmer.
Første år betragtes som et testforsøg, og en evt. fortsættelse tages op på næste års ordinære generalforsamling.

Forslaget bragte en del diskussion, og mange ytrede sig både for og imod forslaget.
Der var også bemærkninger om i stedet at etablere en fælles maskinel snerydning af fortovene til glæde for gående og cyklister.

Ved afstemningen om forslaget med at indgå i en aftale om fælles maskinel snerydning af vejbanen på Damstien og Søkrogen var der kun en meget behersket tilslutning til forslaget.
Forslaget blev således forkastet med overvejende majoritet.

Dernæst blev drøftet forslaget om uændret kontingent for det kommende år, og der blev ikke fremført forslag til kontingentforhøjelser i relation til foreningens nuværende aktivitetsområder.

I relation til den nuværende kontingentopkrævning, der foretages i april måned i sidste måned af regnskabsåret, der løber fra 1. maj til 30. april efterfølgende år, blev bragt i forslag, om der henover et par år skulle foretages en ændring til, at opkrævningen foretages i første måned af regnskabsåret. Fra bestyrelsen var der intet særligt ønske om den pågældende ændring, selv om den naturligvis ville øge likviditeten.

Den efterfølgende afstemning viste, at der var enighed om uændret kontingent for det kommende år og for fastholdelse af, at opkrævninger af det årlige kontingent foretages i april måned.

Kontingentet for det kommende år blev således fastsat til uændret kr. 1.250,- pr. medlem i foreningen, der opkræves i sidste måned i regnskabsåret.


6.  Indkomne forslag

Uffe Nielsen, Damstien 32, havde i foråret 2011 fremsendt et forslag til bestyrelsen om, at Damstiens Vejforening fik sin egen hjemmeside for eksempel på Intranettet, og således at meddelelser og informationer til og fra medlemmer og bestyrelse kunne udveksles frit, og at den nuværende "Nabohjælp Ordning" med kontaktpersoner og telefonnumre kunne indgå i sammenhængen. Den årlige udgift til vedligeholdelse m.v. blev i forslaget anslået til ca. kr. 3.000.

Forslaget medførte en del kommentarer og drøftelser.

Fra Bent Andersen, Damstien 18, blev blandt andet bemærket, at Damstiens Vejforening allerede nu havde en hjemmeside i Vanløsebasen, som betaltes af de kr. 200 som foreningen betalte til medlemskab af Vanløsebasen, og at anvendelsen af hjemmesiden naturligvis kunne udvides til også at omfatte meddelelser m.v., samtidig med at der i Vanløsebasens programmel indgik et særligt program, der formentlig var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende til håndtering af "Nabohjælp Ordningen".

Fra Jens Askov blev peget på, at det for bestyrelsen var vigtigt, at alle medlemmer modtog de mere officielle meddelelser fra bestyrelsen. Det kunne man især være sikker på ved fysisk at aflevere meddelelserne i de enkelte medlemmers postkasse, i modsætning til hvor meddelelserne blot blev lagt på en hjemmeside og dernæst skulle hentes elektronisk af de enkelte medlemmer. Samtidig var det vigtigt for bestyrelsen, at informationerne i "Nabohjælp Ordningen" om kontaktpersoner og telefonnumre sikkerhedsmæssigt var forsvarligt beskyttede.

Drøftelsen mundede ud i, at bestyrelsen tilbød at undersøge nærmere om en større udnyttelse af hjemmesiden i Vanløsebasen kunne være hensigtsmæssig primært i relation til udveksling af meddelelser mellem medlemmer og bestyrelse.


7.  Valg af bestyrelse

Alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg, og alle blev genvalgt.
Bestyrelsen udgøres således af:

  -   Formand: Jens Askov, Damstien 8
  -   Kasserer: Steen Petersen, Damstien 15
  -   Sekretær: Peter Peitersen, Damstien 26B


8.  Valg af Revisor

Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9.  Valg af Suppleant

Nils Johannessen, Damstien 7A, accepterede også genvalg og blev genvalgt.


10.  Eventuelt

Bestyrelsen havde til dette punkt i indkaldelsen annonceret tre emner, som man gerne ville orientere om.

Trafikplaner for området afgrænset af Damhussøen, -engen, Jyllingevej og Ålekistevej.

Peter Peitersen fortalte, at han sammen med repræsentanter fra de andre vej-/grundejerforeninger i Damhussøkvarteret har udarbejdet og er nået til enighed om en fælles strategi for trafikregulering af hele området. Formålet er at hindre unødig gennemkørsel i området samt at hastighedsdæmpe den trafik, som har ærinde til området. Efter at afklaring er forestående om supercykelruten fra Albertslund til København forventes den udarbejdede trafikreguleringsplan taget op med forvaltningen.

Projektet "Skru ned for varmen - få en bedre varmeudnyttelse".

Jens Askov fortalte, at den af Arbejdsgruppen Natur og Miljø under Vanløse Lokaludvalg udarbejdede pjece var blevet og fortsat er en succes. Pjecen er nu blevet trykt i 15.000 eksemplarer og pjecen er udover i Vanløse også uddelt i blandt andet i de københavnske grundejerforeningerne på Amager.
En ny pjece om hvordan man hensigtsmæssigt kan spare på varmeforbruget i lejligheder er under udarbejdelse, og den forventes at foreligge til efteråret.

Den nye postlov og tilbud fra firmaet "Postkassemontøren"

Jens Askov orienterede blandt andet på grundlag af artikel i "grundejeren.dk" marts 2011 om de retningslinier, der gælder for villa- og parcelhusejere i forbindelse med den nye postlov, der blev vedtaget af Folketinget i december 2010, og som er gældende fra 1. januar 2012.

Jens Askov gjorde blandt andet opmærksom på, at den nye postlov betyder, at postkassen senest fra denne dato skal være rykket ud til vejen og være placeret således, at postbuddet kan aflevere posten fra offentlig vej uden at stige af cyklen.
Offentlig vej inkluderer i denne forbindelse også fortov, offentlig sti eller privat fællesvej.

Nærmere uddybning af reglerne om hvordan og hvor postkassen monteres kan ses på den hjemmeside, som PostDanmark har etableret til formålet.
Hjemmesidens adresse er: http://www.nypost.postdanmark.dk

For handicappede med flere er der mulighed for at søge dispensation fra reglerne. I København skal denne søges via Borgerservice.

For de, der gerne ville have hjælp til placering og montering af postkassen, fortalte Jens Askov, at Damstiens Vejforening i lighed med andre vej- og grundejerforeninger havde fået tilbud fra firmaet "Postkassemontøren" gående på, at foreningens medlemmer kunne anskaffe den nye postkasse gennem firmaets hjemmeside med 15% rabat på firmaets salgspris for postkasse og stander ved bestilling før 1. juli 2011 og ved i forbindelse med bestillingen at indtaste firmaets grundejerkode for Damstiens Vejforening, som er 27201865.
Desuden tilbyder firmaet at forestå monteringen af den nye postkasse til en pris inklusiv moms på kr. 699 ved bestilling senest 31. juli 2011 og for kr. 860 ved bestilling efter 31. juli 2011.
Tilbudet omfatter placering og montering efter reglerne i den nye postlov, herunder at der bruges kabelsøger inden gravningen foretages, således at der undgås overgravede kabler til el, antenne og telefon, og at standeren støbes fast i jorden i beton, inden selve postkassen monteres.

Jens Askov havde til illustration af tilbudet modtaget og medbragt en stak brochurer fra firmaet, og yderligere interesserede vil efterfølgende kunne få en brochure ved henvendelse til Jens Askov.

Kunst på Ålekistevej

Fra Bent Andersen, Damsten 18, var der som sidste emne under dette punkt en forespørgsel til alle om, hvad de syntes om de kunstværker, der er udstillede på Ålekistevej, i form af billedmodeller af forskellige gavlpartier og huse på Ålekistevej blandt andet af hjørnehuset på højre side af Buskager lige over for Damstien.
Bent opfordrede de, der havde lagt mærke til kunstværkerne om at kontakte ham senere på aftenen.


Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 18:45 og dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.


København, den 22. juni 2011
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat fra Generalforsamlingen 13. juni 2010

Der var 26 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.
I forbindelse med åbningen af generalforsamlingen meddelte Jens Askov, at Ole Steenberg, formand for Københavns Højskoleforening, der havde tilbudt at orientere om Status og Planer for Københavns Højskoleforening desværre havde måttet meddele, at han først kunne deltage fra kl. 18:30 og at det derfor var blevet aftalt, at orienteringen ville finde sted under kaffen i det efterfølgende samvær.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien nr. 20B, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol - Referat fra sidste generalforsamling
Den sidste Generalforsamling blev afholdt den 7. juni 2009, og referatet dateret 17. juni blev uddelt til medlemmerne den 18. juni 2008.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

I maj måned sidste år blev afsluttet, både projektet med etablering af et nyt bump mellem Damstien nr. 25 og Damstien nr. 30, samt opretning af de 2 eksisterende bump fra Ålekistevej og op til det nye bump samt projektet med retablering af fortove og kantstene ud for Damstien nr. 30 og Damstien nr. 32.

I resten af det forløbne regnskabsår har det mest været de almindelige opgaver omkring vedligeholdelse og drift og en række mindre aktiviteter, der har kendetegnet bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens aktiviteter kan deles op i følgende hovedområde, som i det følgende vil blive kort omtalt:
    -   Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
  -   Vejtræer
  -   Fortove, brønde og grusbanketter
  -   Efterårs- og forårsrengøring

Som afslutning på beretningen lovede Jens Askov kort at orientere om de lokale arbejdsgrupper og aktiviteter, som medlemmerne fra bestyrelsen er involveret i.


Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse

Der er ikke foretaget egentlige asfaltarbejder udover de, der er foretaget i forbindelse med de 2 projekter, der blev afsluttet i maj sidste år.

For stelernes vedkommende er der i efteråret blevet udskiftet en påkørt stele ud for Damstien nr. 7. Stelen blev et par måneder efter atter påkørt. Denne gang af en skraldevogn. R98 nåede ikke at udskifte stelen, før vinteren satte ind, og derfor skete det først her i foråret. Den nye stele er desværre sat noget højere end de andre steler, og R98 er derfor blevet bedt om at sænke stelen.
En anden stele, der har lidt overlast i perioden, er stelen ud for Damstien nr. 27, som blev påkørt og knækket i forbindelse med placering af containeren udfor Damstien nr. 27 til vor Forårsrengøringsdag. Vognmanden har accepteret at betale for retablering af stelen. En ny stele er blevet plantet, og regningen for retableringen er under behandling.


Vejtræerne

Det skrantende vejtræ ud for Damstien nr. 30 er som lovet i løbet af vinteren blevet udskiftet af K&S Tree Care. Træet har efter løvspring vist sig at være et almindeligt rønnebærtræ og ikke en bornholmsk røn. K&S Tree Care er blevet gjort opmærksom på forholdet, som forventes rettet.
I forbindelse med en af vinterstormene faldt en større gren ned fra træet ud for Damstien nr. 13A. Heldigvis skete der ingen skader. De øvrige træer blev umiddelbart checket en ekstra gang for at sikre, at der ingen fare var for lignende nedfald.

I budgettet for 2010-2011 er der afsat penge til udskiftning af 4 - 5 træer i det kommende år. I alt har vi en lille snes gamle træer tilbage, og ca. halvdelen af disse forventes at skulle udskiftes i de kommende år.


Fortove, brønde og grusbanketter

Fortove

På sidste års generalforsamling talte bestyrelsen om, at vore fliser i fortovene er begyndt at ligge skævt og at kante i forhold til hinanden, samtidig med at nogle af dem er knækkede eller har fået slået kanter af. Bestyrelsen fortalte om at prøve en forsøgsordning, hvor vi skulle betale et fast beløb pr. dag for at hyre en mand med en ladvogn med grus og erstatningsfliser, og hvor der så skulle ske en renovering af fortovene efter en prioriteringsliste udarbejdet af bestyrelsen.
Da vi gennemgik forslaget til liste med brolæggeren, sagde han, at det ikke ville komme til at se pænt ud med en række små stykker fortov af renoverede flisestykker adskilt af små stykker med gamle skævt liggende fliser, og at han ville foreslå, at vi fik renoveringen gjort i store strækninger.
Indvendingen blev taget ad notam, og bestyrelsen har derfor gennemført som forsøg en renovering af de første 75 meter fortov fra Ålekistevej og op ad Damstien ca. til skellet mellem Damstien nr. 5 og Damstien nr. 7.
Renoveringen omfattede 110 fliser, og af dem blev 10 fliser udskiftet med nye. De nye fliser er samlet i den sidste ende af strækningen.

Fra Bestyrelsens side synes vi, at resultatet er godt, og at den videre renovering af fortovsfliserne bør følge denne model suppleret med en samtidig renovering af grusbanketterne med lerholdigt grus på begge sider af fliserækken.


Brønde

I det forgangne år har vi fået renoveret karmen og risten på brønden ud for Damstien nr. 8, og fået hævet brønden ud for Damstien nr. 26A.
Brønden ud for Damstien nr. 19B, der har det lidt svært ved store regnskyl, har vi fået en entreprenør med kikkertapparatur til at se nærmere på. På grundlag af hans indledende vurdering, har vi aftalt at brønden og afløbet bliver spulet, og at afløbet bliver undersøgt med kikkertapparaturet. Om brønden skal repareres yderligere vil undersøgelsen afsløre.


Grusbanketter

I forbindelse med efterårsrengøringsdagen blev der købt lerholdigt grus hjem, og der blev foretaget en yderlig renovering af grusbanketterne, som en fortsættelse af den grusudlægning, der var blevet foretaget ved forårsrengøringen et halvt år tidligere.

Grusbanketterne ser nu generelt ud til at være i rimelig stand. Dog er der behov for en mindre forøgelse af højden af banketterne ud for Damstien nr. 17,19A og 19B i forbindelse med renovering af fortovsfliserne, således at vandet ved regnvejr løber ned i de respektive rendestensbrønde og ikke samler sig i større pytter.

Vedrørende renholdelsen af grusbanketterne må det konstateres, at mælkebøtter og andet ukrudt står flottere, end det er set i mange år. Fra bestyrelsens side synes vi, at den manglende renholdelse har sænket det forholdsvis pæne niveau, som vi havde tidligere, og bestyrelsen appellerer til alle, der er blevet mere lemfældige med deres lugning og renholdelse, om at komme op minimum på deres gamle niveau. Mottoet bør være: " Lad os sammen være stolte af vor vej".


Efterårsrengøring og Forårsrengøring

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at fortsætte med at afholde rengøringsdagene på søndage, og der blev slået et slag for at flere støtter op om aktiviteterne.

Efterårsrengøringen 2009 blev afholdt den 15. november, og fremmødet var rimeligt. På trods af regndryp fra oven lykkedes det at få udlagt det hjemkøbte lerholdige grus på de trængende rabatter, og at få gennemført næsten alle de planlagte aktiviteter - kun maling af stelerne måtte opgives. Forårsrengøringen blev afholdt den 18. april og havde en større tilslutning. Hertil kom at vejret absolut var med os og med til at skabe et godt arbejdshumør. Vi nåede alle planlagte aktiviteter, og fik også afprøvet med succes at indlægge en fælles vand- og kaffepause ca. midtvejs, hvor vi gjorde status samt afstemte og omrokerede lidt på grupperne.

Fra bestyrelsens side synes vi, at dagens forløb var meget OK, og vi ser gerne, at kommende rengøringsdage bliver som den.


Lokale arbejdsgrupper og aktiviteter, som bestyrelsen er involveret i

Peter er Vejforeningens repræsentant i en arbejdsgruppe under Lokaludvalgets "Arbejdsgruppe for Trafik og Planlægning".
Peter er involveret i udarbejdelse af en trafikplan for villaområdet, afgrænset af Damhussøen og Damhusengen på de 2 sider og af Jyllingevej og Ålekistevej på de andre 2 sider.
Tidsplanen er, at der skal foreligge et udkast til behandling i september/oktober i år.

Jens er som formand for Damstiens Vejforening sammen med ca. 300 andre formænd for diverse foreninger m.v. medlem af det repræsentantskab, der vælger de upolitiske medlemmer til Lokaludvalget for Vanløse.

I forbindelse med sidste valg blev Jens atter valgt som suppleant for Erik Honoré, der som formand for Vanløse Grundejersammenslutning - VGS - atter blev valgt til medlem af Lokaludvalget.
Jens er i den forbindelse medlem af 2 arbejdsgrupper under Lokaludvalget, "Arbejdsgruppen for Trafik og Planlægning" og "Arbejdsgruppen for Natur og Miljø".

Endvidere er Jens medlem af bestyrelsen for Miljøpunkt Vanløse, hvor han varetager Vanløse Grundejersammenslutnings plads i bestyrelsen.


Beretningen blev godkendt.


4.  Det reviderede regnskab
Steen fremlagde regnskabet for 2009/2010 og fremhævede blandt andet, at året sluttede med en aktiv beholdning på godt kr. 83.000.

Desuden fremlagde Steen forslag til investeringsplan for 2010/2011 samt skitse til investeringsplan for 2011/2012 og 2012/2013.

Både regnskabet og investeringsplanen blev godkendt.


5.  Fastsættelse af kontingent
I relation til fremsættelse af forslag til kontingent for det kommende år havde bestyrelsen udarbejdet en oversigt over de forventede udgifter i de kommende 12 år.

De hovedområder som bestyrelsen har vurderet er:
   •  Løbende driftsudgifter - sat til kr. 10.000 pr år
   •  Asfalt - renovering med ny asfalt fra Ålekistevej til Søkrogens udmunding i Damstien. I alt ca. 2000 m² ny asfalt
   •  Fortove - renovering af ca. 800 meter fortov
   •  Vejtræer - udskiftning af ca. 12 vejtræer

Kapitalbehovet til "Løbende diverse udgifter" og forventede større udgifter i de kommende 12 år vurderede bestyrelsen ville beløbe sig til ca. kr. 680.000, hvilket er i balance med kontingentbetalingen for 12 år, der svarer til ca. kr.750.000.

Om der så hen ad vejen skal foretages/ bør foretages en pristalsjustering af det årlige kontingent kan hensigtsmæssigt tages op om 1-2 år.

På denne baggrund foreslog bestyrelsen et uændret kontingent på kr. 1.250 for regnskabsåret 2010/2011.

Der udspandt sig i relation hertil en diskussion om den forventede tidshorisont for, hvornår asfalten på Damstien fra Ålekistevej til Søkrogens udmunding skulle udskiftes og hvor store skævheder i flisebelægningen, der kunne tolereres.

Diskussionen medførte ingen ændringer, og bestyrelsens forslag til uændret kontingent for 2010/2011 blev vedtaget.


6.  Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag til dette punkt.


7.  Valg af bestyrelse
Alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg, og alle blev genvalgt. Bestyrelsen udgøres således af:
  -  Formand:  Jens Askov, Damstien 8
  -  Kasserer:  Steen Petersen, Damstien 15
  -  Sekretær:  Peter Peitersen, Damstien 26B


8.  Valg af Revisor
Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9.  Valg af Suppleant
Nils Johannessen, Damstien 7A, var også indstillet på genvalg og blev genvalgt.


10.  Eventuelt

Enggruppen
Bent Andersen, Damstien nr. 18, uddelte på vegne af Lokaludvalgets Enggruppe den udarbejdede brochure om Damhussøen og -engen. I forlængelse heraf gav Bent på opfordring en kort orientering om Damhussøens 200 års historie, samt status på den verserende fredningssag af søen og engen.

Emne til næste års generalforsamling
Bestyrelsen havde 3 forslag til emne, der kunne tages op på næste års generalforsamling. De tre forslag var:
 -  Orientering om de på det tidspunkt foreliggende trafikplaner for villaområdet
 -  Orientering om projektet "Skru' ned for varmen i Vanløse - få en bedre varmeudnyttelse"
 -  Orientering om bedre sikkerhed mod indbrud.Orientering om status og planer for Københavns Højskoleforening

Ole Steenberg, formand for Københavns Højskoleforening, sagde blandt andet
  •  at status for medlemstallet er, at det i de senere år er dalet til ca. 200.
  •  at Højskoleforeningen er meget glad for deres sommerresidens på Damstien og ikke har nogen planer om at neddrosle anvendelsen endsige sælge ud af de 4 matrikler/villagrunde, som foreningen ejer. Foreningen ønsker at bevare stedet som en helhed.
  •  at man er meget tilfreds med naboskabet, samt at medlemmerne trives og føler sig godt tilpas i området.
  •  at man meget gerne ser at medlemmerne i Damstiens Vejforening deltager i Højskoleforeningens arrangementer enten som betalende gæster for det enkelte arrangement eller som medlemmer af højskoleforeningen. Priserne for deltagelse og medlemskab er meget rimelige. På Foreningens hjemmeside findes en oversigt over samt detailinformation om arrangementerne.
  •  at Højskoleforeningen normalt er forhindret i udlån af stedet til private arrangementer på grund af Højskoleforeningens særlige struktur.Næste års generalforsamling
Ved afslutningen af det efterfølgende samvær blev datoen for næste års ordinære generalforsamling aftalt til søndag den 12. juni 2011.


København den 18. juni 2010
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat fra Generalforsamlingen 7. juni 2009

Der var 27 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol - Referat fra sidste generalforsamling
Den sidste Generalforsamling blev afholdt den 15. juni 2008. Referatet er dateret 22. juni og blev udsendt ultimo juni 2008.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

En væsentlig del af bestyrelsens arbejde i det forgangne år har koncentreret sig om at komme videre med etablering af den hastighedsdæmpende foranstaltning, som har været på vej de sidste par år, og i forbindelse hermed at få retableret hjørnet Rødtjørnevej - Damstien.

Københavns kommune har i den forbindelse fortsat vist sig som en ret langsom medspiller, og til illustration af dette blev gennemgået hovedtræk i det sidste års papirgang med kommunen.

I forlængelse af sidste års generalforsamlingsmøde fremsendte bestyrelsen en ansøgning den. 30. juni om tilladelse til etablering af et nyt cirkelbump mellem Damstien nr. 25 og nr. 30 og modtog et afvisende svar den 19. september med anførsel af nogle ikke kendte formelle krav til bumpets placering, som meget gerne skulle overholdes i ansøgningen.

Alle kravene kunne ikke overholdes samtidigt, og det gav derfor noget hovedbrud at finde frem til det bedste kompromis. Bestyrelsen fremsendte en korrigeret ansøgning til Københavns Kommune den 20. oktober om tilladelse til etablering af et nyt cirkelbump mellem Damstien nr. 23 og nr. 30 og med naboerklæringer fra de berørte ejendomme. Den 27. november fik bestyrelsen besked om, at kommunen desværre ikke kunne nå at behandle sagen indenfor 30 dages reglen, og den 16. december fulgte et brev om, at behandling af sagen afventede udpegning af en sagsbehandler, men at der kunne forventes svar senest 1. april 2009.

Svar og tilladelse blev modtaget den 9. marts 2009. Tilladelsen indeholdt nogle restriktioner blandt andet om, at bumpet skulle være et kuppelafrundet bump, og at bumpet på begge sider skulle forsynes med skakternmarkering til advarsel for trafikanterne. Disse blev drøftet med kommunen, og bestyrelsen modtog den 27. marts en supplerende skrivelse, der opfyldte de aftalte ændringer af restriktionerne.

Dernæst gik det rimelig hurtigt med at indhente tilbud på etablering af det nye bump og på opretning af de 2 eksisterende, men nedslidte, bump på Damstien fra Rødtjørnevej til Ålekistevej samt med at indhente tilbud på retablering af det stærkt nedslidte hjørne Rødtjørnevej - Damstien.

Gennemførelsen af de 2 projekter blev afsluttet medio maj.

Bestyrelsen finder, at det er et udmærket og pænt stykke arbejde, der er udført både af Asfaltfirmaet og Brolæggerfirmaet.

Hjørnet er blevet rettet op og fremtræder pænt med fliser frem til rendestenskanten på Damstien og med grus i stedet for asfalt i rabatterne på Rødtjørnevej.
Bumpene ser velholdte og harmoniske ud, og tilsammen har de 3 bump tilsyneladende en væsentlig større afskrækkende effekt på bilisterne end den de 2 bump havde tidligere.

I alt har de 2 projekter kostet ca. kr.135.000.


Vedrørende de almindelige opgaver omkring vedligeholdelse og drift har bestyrelsen generelt haft en behersket fremfærd for at sikre budget til de 2 projekter, som bestyrelsen først kendte den samlede økonomi for ultimo april 2009.

Hovedområder for disse aktiviteter er:
  -  Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
  -  Vejtræer
  -  Fortove, brønde og rabatter
  -  Efterårs- og forårsrengøring

Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
Der er ikke foretaget asfaltarbejder udover de, der er foretaget i forbindelse med de 2 gennemførte projekter.

For stelernes vedkommende er der i efteråret udskiftet en knækket stele på det cirkelbump der er ud for Damstien nr. 38 på vejen Ved Damhussøen. Desværre har ingen set noget i forbindelse med påkørslen, og ingen har meldt sig som ansvarlig, så den økonomiske udgift er afholdt af Vejforeningen.
Stelerne er blevet vedligeholdt med maling både ved Efterårsrengøringen og ved Forårsrengøringen, og reflekserne er blevet frisket op.

Vejtræerne
Der er ikke blevet foretaget beskæring eller udskiftning af nogle af de gamle vejtræer.

Det nye vejtræ ud for Damstien nr. 30, som skranter meget, var med firmaet K&S Tree Care aftalt udskiftet med et nyt sundt træ, men foråret kom så overraskende tidligt, at gartnerafdelingens træer sprang ud med løv, før K&S Tree Care nåede at gennemføre lovningen.
Udskiftningen må derfor desværre vente til efteråret eller vintertiden, hvor det så vil kunne kædes sammen med en gennemgang af træerne og fjernelse af diverse udgåede grene samt eventuel udskiftning af enkelte gamle træer.

I budgettet er der for 2009/2010 afsat kr. 10.000 til opfølgning på vejtræerne.

Fortove, rabatter og brønde

Fortove
Fliserne i fortovene er begyndt at ligge skævt i forhold til hinanden, og enkelte er knækkede.

Bestyrelsen har foretaget en gennemgang af fortovene og noteret, hvor fliser bør rettes op, og hvor knækkede og/eller på anden måde beskadigede fliser skal erstattes med nye. Reparationerne er prioriteret indbyrdes i forhold til deres behov for renovering.

Til gennemførelse af en successiv renovering har bestyrelsen aftalt en forsøgsordning med Brolæggerfirmaet, som retablerede hjørnet Rødtjørnevej - Damstien, hvor der betales et fast beløb pr. dag for at hyre en mand og en ladvogn med grus og erstatningsfliser, hvorefter fortovene renoveres efter prioriteringen. Aftalen giver Brolæggerfirmaet fuld frihed til at detailplanlægge, hvornår udførelsen passer ind i firmaets øvrige arbejdsplaner. Forsøgsordningen forventes afprøvet efter sommerferien og vil indledningsvis omfatte nogle få arbejdsdage.

Brønde
De brønde der især trænger til opmærksomhed er:
  -  brønden udfor Damstien nr. 8, hvor dækslet er løst
  -  brønden udfor Damstien nr. 19B, der ved store regnskyl danner en sø, som indikerer at afløbet er forstoppet eller knækket
  -  brønden udfor Damstien nr. 26A, hvor dækslet ligger meget lavt i forhold til rabatten.

I budgettet for 2009/2010 er afsat kr. 20.000 til vedligeholdelse af brønde og fortove.

Rabatter
Teknik- og Miljøforvaltningen har i marts været på inspektionstur i Søkrogen, hvor man var faldet over en for høj flisekant på grund af en for lav rabat mellem fortovsfliserne og rendestenskanten, hvorfor der blev truet med et påbud om reparation overfor Søkrogen nr. 5 og Søkrogen nr. 7, hvis forholdet ikke blev bragt i orden, og hvor eventuelle bemærkninger ønskedes inden 15. april.

Et venligt brev til kommunen med anførsel af, at forholdet ville blive bragt i orden den 19. april i forbindelse med den halvårlige rengøringsdag for Vejforeningens medlemmer og en gennemførelse på denne dag af udlægning og tromling af lerholdigt grus på rabatten, løste problemet.

I forbindelse med Forårsrengøringen var der købt lerholdigt grus både til udbedring af rabatterne i Søkrogen og rabatterne på Damstien.

Efterårsrengøring og Forårsrengøring
På generalforsamlingen den 15. juni 2008 blev det besluttet som et forsøg på at øge deltagelsen på rengøringsdagene at placere de 2 årlige dage på søndage i stedet for på lørdage.

Efterårsrengøringen fandt sted den 9. november, og forårsrengøringen fandt sted den 19. april - begge dage var søndage.

Det er bestyrelsens vurdering, at valget af søndage ikke har ændret ret meget. Det er fortsat de samme trofaste, der møder op og giver en hånd de par timer, som "rengøringen" varer, og nye ansigter har bestyrelsen ikke set meget til.

Bestyrelsen vil foreslå at rengøringsdagene også i det kommende år lægges på søndage for at give forslaget med søndage en yderligere chance, fordi bestyrelsen finder, at det er meget vigtigt, at der fra medlemmernes side sluttes op om disse dage.

I virkeligheden synes bestyrelsen, at det er synd, at så mange medlemmer gør sig selv en bjørnetjeneste ved at forpasse den mulighed, som rengøringsdagene giver for at lære andre medlemmer af Vejforeningen bedre at kende på den lette og uforpligtende måde, som det er at deltage.

Den anden side af medaljen er, at det på sigt kan blive nødvendigt at lade diverse større arbejdsopgaver, som udskiftning af knækkede steler, udlægning af lerholdigt grus og lignende, udføre af hyret arbejdskraft med en væsentlig kontingentstigning til følge. Ved forårsrengøringen kunne der kun med nød og næppe skrabes de nødvendige 2 hold sammen til udlægning af gruset.

Bemærkninger til beretningen

I relation til de hastighedsdæmpende foranstaltninger blev bemærket, at fartsynderne på Damstien både før og efter etableringen af de nye bump og opretningen af de 2 bump ikke kun er bilister udefra. Det er i stor udstrækning også beboere på Damstien og Søkrogen som er fartsyndere. Alle bør derfor overveje, om de kører forsvarligt - både Damstien og Søkrogen er stilleveje med maksimal hastighed på 30 km i timen.

I relation til fremmødet på "rengøringsdagene" udspandt der sig en længere diskussion om forskellige tiltag til styrkelse af fremmødet, herunder både af forskellige sanktionsmuligheder i form af no-show gebyr, højere kontingent for ikke fremmøde, hver husstand skal have pligt til mindst et fremmøde pr. år, og også om forskellige belønningsmuligheder i form af betaling for fremmøde, reduceret kontingent for fremmøde, deltagelse i betalt fælles frokost i forlængelse af rengøringsindsatsen.

Bestyrelsen tog diskussionen til efterretning og vil overveje at udarbejde et oplæg til en mere struktureret drøftelse på næste års generalforsamling.
Bestyrelsen ser helst, at deltagelse i Vejforeningens rengøringsaktiviteter på rengøringsdagene fortsat er en pligt for alle, men at det er frivilligt for den enkelte, om man møder frem.

Med de anførte bemærkninger blev beretningen godkendt.


4.  Det reviderede regnskab
Steen fremlagde regnskabet for 2008/2009 og fremhævede blandt andet, at årets resultat på godt kr. 50.000 skyldes, at de 2 projekter "Hastighedsdæmpende foranstaltninger" og "Retablering af hjørnet Rødtjørnevej - Damstien" havde været længere tid undervejs end forventet på budgetteringstidspunktet. Til gengæld havde Vejforeningen ikke haft behov for midlertidigt at tage et lån i forbindelse med betalingen.

Desuden fremlagde Steen forslag til investeringsplan for 2009/2010 samt skitse til investeringsplan for 2010/2011 og for 2011/2012.

Både regnskabet og investeringsplanen blev godkendt.


5.  Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 1.250 for det kommende år, idet kontingentet sidst var blevet hævet ved den ordinære generalforsamling i juni 2007, og der ikke umiddelbart var konkrete planer om større projekter.

Dette affødte bemærkninger om, at det kunne være hensigtsmæssigt at samle lidt ekstra formue sammen i foreningens kasse subsidiært at lade kontingentet følge pristallet.

Det aftaltes, at bestyrelsen på næste års ordinære generalforsamling præsenterer en revideret masterplan.

Med denne beslutning blev det uændrede kontingent vedtaget.


6.  Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag til dette punkt.


7.  Valg af bestyrelse
Alle medlemmer af bestyrelsen var indstillet på genvalg, og alle blev genvalgt.
Bestyrelsen udgøres således af:
  -  Formand:  Jens Askov, Damstien 8
  -  Kasserer:  Steen Petersen, Damstien 15
  -  Sekretær:  Peter Peitersen, Damstien 26B


8.  Valg af Revisor
Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9.  Valg af Suppleant
Nils Johannessen, Damstien 7A, var også indstillet på genvalg og blev genvalgt.


10.  Eventuelt

Indbrud på Damstien
En rundspørge viste, at der i det forløbne år havde været en stigning i antallet af indbrud både i Søkrogen og på Damstien. Så alle må fortsat opfordres til at være opmærksom på mistænkelige personer og lyde.

Hensyn overfor cyklister.
Der blev anmodet om, at bilister ved parkering på Damstien viser hensyn overfor cyklister ved ikke at parkere tæt på stelerne. Cyklister bør kunne passere mellem steler og rabatten.

Markering af parkeringsforbud udfor Rødtjørnevejs udmunding i Damstien
Der ønskedes en markering af, at det ikke er tilladt at parkere langs kantstenen udfor Rødtjørnevejs udmunding i Damstien.
Frem for en kantstensbemaling syntes bestyrelsen, at en diskret markering ville være at foretrække. Bestyrelsen vil kontakte Københavns Kommune omkring etablering af et par gule parkeringstrekanter på rendestenen.

Større emner i foreningens regi
Det blev efterlyst, at der blev taget større emner op i foreningens regi, som for eksempel miljø. Alle var positive overfor forslaget, og bestyrelsen modtager gerne forslag til emner.

Styrkelse af samarbejdet med Højskoleforeningen
Medlemmerne i Damstiens Vejforening har en naturlig interesse i, at Højskoleforeningen trives og kan bevare sin nuværende status og position og gerne udvikle sig til glæde for alle.
Det aftaltes, at man gerne drøftede mulighederne for udbygning og styrkelse af forholdet på næste års ordinære generalforsamling.


København den 17. juni 2009
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat fra Generalforsamlingen 15. juni 2008

Ved generalforsamlingen den 15. juni 2008 var 32 medlemmer repræsenterede.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol
Den Ordinære Generalforsamling blev afholdt den 10. juni 2007. Referatet er dateret 23. juni og blev udsendt ultimo juni.

Derudover blev der afholdt en Ekstraordinær Generalforsamling den 10. november 2007, fordi der var for få husstande repræsenteret på den ordinære generalforsamling til, at godkendelsen af de nye vedtægter for Vejforeningen var gyldig. Referatet fra den Ekstraordinære Generalforsamling er dateret 20. november og udsendt ultimo november.

Både referatet fra den Ordinære Generalforsamling og referatet fra den Ekstraordinære Generalforsamling blev godkendt uden bemærkninger.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Rammen for bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været den plan for 2007/2008 og de aktiviteter, der blev vedtaget på den Ordinære Generalforsamling den 10. juni 2007.

Foreningens virke kan groft inddeles i følgende områder:
 -  Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
 -  Vejtræer
 -  Fortove, rabatter og brønde
 -  Efterårs- og forårsrengøring
 -  Projekter

Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
Der har ikke været udført noget asfaltarbejde i det forløbne år, hvilket er i fuld overensstemmelse med budgettet.

Den nye asfalt, som blev lagt forrige regnskabsår fra Søkrogen og ned rundt hjørnet Ved Damhussøen, ser ud til at være et "hit". Asfalten ser stadig godt ud og har blandt andet overhovedet ikke svedt noget tjære i sommervarmen.

Vejtræerne
Projektet med udvidelse af alléen af vejtræer med 8 nye træer udfor ejendommene Damstien nr. 30-38 blev afsluttet ultimo oktober / primo november 2007.

De nye træer står gennemgående flot, og 7 af dem ser også livskraftige ud, medens træet udfor Damstien nr. 30 ser ud som om, at det er begyndt at skrante. Hvis bedring ikke opnås, vil bestyrelsen drøfte en udskiftning af træet med K&S Tree Care.

For de der undrer sig over, at der kun er 2 støttestolper for de 7 af træerne, kan jeg oplyse, at årsagen er, at kablerne i jorden ligger så tæt, at det ikke var muligt at placere 3 pæle i en trekant omkring det enkelte træ.

Bestyrelsen synes, at K&S Tree Care har udført et flot og omhyggeligt arbejde med plantningen af træerne.

Bestyrelsen har også haft K&S Tree Care til at foretage syn og skøn af alle vejtræerne i februar måned for at få at vide, om der var rådne eller døde grene eller hele træer, der burde fjernes, og om der var anden misvækst eller virus i forbindelse med træerne.
K&S Tree Care fandt, at der var i alt ca. 12-14 træer, der burde erstattes af nye indenfor de kommende 2-3 år.
Dette tal inkluderer også de 2 træer, der blev skændet i efteråret ved, at der blev snittet i barklaget i en næsten ubrudt ring rundt om stammen.
De 2 træer havde et løvspring på linie med alle andre træer, og til orientering har bestyrelsen valgt indtil videre at lade træerne stå, men at have dem under særlig observation. Bestyrelsen har i øvrigt ikke fået nogen henvendelse, der har ført til nærmere viden om hvem, der har gjort det.

I relation til de nye og de nyere vejtræer mindede Jens Askov om den mentorordning for vejtræerne, som blev vedtaget for et par år siden, og som går ud på, at de der bor udfor et nyere eller nyt vejtræ i de første 2 til 3 år efter plantningen af træet har pligt til at sikre, at træet får ca. 2 kander vand af 10 liter mindst 2 gange hver uge i tørre perioder.

I budgettet for 2007/2008 havde vi afsat ca. kr. 50.000 til vejtræer, og udgifterne har holdt sig lidt under dette beløb.

Fortove, rabatter og brønde
I det forløbne år har bestyrelsen ikke afholdt særlige udgifter indenfor dette område.

Der er fortsat 4-5 tilfælde af brønde, som trænger til opretning, udskiftning af dæksler og for en enkelt brønd evt. undersøgelse af, om afløbet er forstoppet/knækket.
Brøndene forventes ordnet i løbet af det kommende år, idet udførelsen vil finde sted i forbindelse med lignende aktiviteter.

Desuden begynder opretning og anden renovering af fortove at trænge sig på, og der vil blive udarbejdet en nærmere plan for dette i løbet af det kommende år.

For rabatternes vedkommende klarer de sig gennemgående pænt, og ved de seneste efterårs- og forårsrengøringer har bestyrelsen ikke fundet det hensigtsmæssigt /nødvendigt at tage lerholdigt grus hjem, men behovet vurderes løbende som et led i forberedelsen af efterårs- og forårsrengøringerne.

Efterårsrengøring og Forårsrengøring
Efterårsrengøringen fandt sted i forlængelse af den Ekstraordinære Generalforsamling lørdag den 10. november, og blev gennemført med god tilslutning.

Forårsrengøringen fandt sted den 12. april og blev ligeledes gennemført med god tilslutning.

Bestyrelsen synes, at tilslutningen til rengøringsdagene er udmærket, men opfordrede alligevel til at flere andre også mødte op, så det ikke fik karakter af "Tordenskjolds soldater".

Projekt: Hastighedsdæmpende foranstaltning - Hjørnet Rødtjørnevej / Damstien
Status med forslag til skitseplan for projektet blev uddelt 3. juni sammen med Regnskab for 2007-2008 og Investeringsplan for det kommende år.

Status er, at bestyrelsen sammen med Jan Gehl har brugt megen tid på at udarbejde en række forslag til, hvorledes hjørnet Damstien / Rødtjørnevej kunne udformes, således at der bliver opnået en harmonisk fornyelse og samtidig etableret en hastighedsdæmpende effekt.

Skitserne har blandt andet gået på:
 •  Etablering af Rødtjørnevejs udmunding i Damstien som en sidevejsoverførelse, dvs at fortovet i den lige nummerside for Damstien blev ført hen over Rødtjørnevej.
 •  Etableringer af fortovsudposninger for fortovet på Damstien som indsnævrer Rødtjørnevejs udmunding.
 •  Mindre radius i de 2 runde hjørner, således at hjørnerne bliver mere spidse - svarende til hjørnerne for Søkrogen.

Kommunen har i sin behandling af forslagene lagt vægt på, at der ved gennemførelsen af det enkelte forslag ikke sker en forringelse af trafiksituationen hverken på Damstien eller på Rødtjørnevej. Samtidig har kommunen ikke ønsket, at der foretages nogen indsnævring i krydset, som kunne være til gene for brand- og renovationskøretøjer m.v.

Dette har bevirket, at der reelt kun vurderes at være 2 alternativer for at opnå en hastighedsdæmpende effekt.:

Etablering af et trapezbump i form af en hævet flade eller lignende i selve krydset samt retablering af hjørnet med oprettelse og fornyelse af fliser og kantsten.

Fuld retablering af det nuværende hjørne med oprettelse og fornyelse af kantsten og fliser samt etablering af et nyt cirkelbump på Damstien i retning mod Ålekistevej i ca. samme afstand fra hjørnet og med samme form som cirkelbumpet udfor nr. 27-nr. 32. En skitse af hjørnet visende de tre bump indgik i det uddelte materiale.

På basis af indhentede tilbudsoverslag fra NCC og brolæggerfirmaet HCA Anlæg & Service A/S vurderes:
 •  Etablering af et trapezbump inklusive retablering af fortov og kantsten at ville koste ca. kr. 180.000, og at det kun kan gennemføres som et samlet projekt.
 •  Retablering af hjørnet samt etablering af et cirkelbump at ville koste ca. kr. 75.000 for retableringen og ca. kr. 37.500 for cirkelbumpet, og at det vil kunne udføres som 2 adskilte projekter.

Fra bestyrelsens side vurderes det, at løsningen med et cirkelbump som den hastighedsdæmpende foranstaltning vil give den mest harmoniske løsning, og samtidig vil den give en udmærket hastighedsdæmpende effekt, fordi der fra hjørnet i alle 3 retninger vil være et cirkelbump indenfor den første snes meter.

Bestyrelsen anbefaler derfor denne løsning, og at gennemførelsen foretages ved, at der i regnskabsåret 2008-2009 afsættes kr. 75.000 til gennemførelse af selve retableringen af hjørnet, og at der umiddelbart søges om tilladelse i kommunen til at etablere det nye cirkelbump.

I forslaget til investeringsplan er der i regnskabsåret 2008-2009 afsat kr. 75.000 og i forslaget til investeringsplan for 2009-2010 afsat kr. 37.500 til gennemførelse af projektet.

Respekt for andre - bedre affaldshåndtering
I efteråret 2007 oplevede beboerne på Damstien ikke kun hærværk mod vejtræer, men også mod et par biler, der stod parkeret på Damstien.

Fra ejerne af den ene af disse biler er bestyrelsen blevet bedt om at opfordre til, at alle beboere udviser mere hensynsfuldhed og omtanke i håndtering af deres affald, således at intet affald så vidt muligt ligger og flyder i unødig tid på Damstien.

Opfordringen går på:
 -  At grønt affald og affald til storskrald opbevares på egen grund og først lægges frem dagen før afhentningen.
 -  At bygningsaffald og lignende ligeledes så vidt muligt opbevares på egen grund, og at man sørger for at det løbende fjernes, hvis det lægges på Damstien.

Jens Askov sagde, at han fuldt ud kunne tilslutte sig opfordringen, som var helt på linie med Vedtægterne for Damstiens Vejforening, og at han gerne ville supplere med at opfordre til, at Københavns Kommunes parkeringsregler for påhængsvogne bliver overholdt, idet han synes, at det skæmmer meget og er unødvendigt, at trailere - hvad enten de er tomme eller med affald - parkeres på Damstien.


Bemærkninger til beretningen

Fremmøde til efterårs- og forårsrengøringsdagene:
I relation til opfordringen om et mere bredt fremmøde til efterårs- og forårsrengøringsdagene blev bemærket, at en flytning fra lørdag formiddag til søndag formiddag formentlig ville have en positiv indvirkning på fremmødet, fordi der om lørdagen altid var mange forskellige gøremål, der skulle nås, og derfor var lørdag formiddag lidt ubelejligt for mange.

Bestyrelsen syntes umiddelbart godt om idéen og en hurtig afstemning viste, at et overvældende flertal hellere så rengøringsdagene lagt om søndagen end om lørdagen.

Bestyrelsen besluttede derfor at lægge de 2 rengøringsdage på søndage i det kommende år, så erfaringer kunne indhentes. Desuden ville bestyrelsen overveje, hvordan containerkapaciteten kan styres og tilpasses, så der fortsat er ledig kapacitet på rengøringsdagen.

Vedr. projektet: Hastighedsdæmpende foranstaltning - Hjørnet Rødtjørnevej / Damstien:
Der udspandt sig en længere drøftelse med synspunkter om de 2 alternativer med overvægt for løsningen baseret på fuld retablering af hjørnet og etablering af et nyt cirkelbump på Damstien i retning mod Ålekistevej.

Det blev i den forbindelse også fremført, at "fartsynderne" på Damstien mere er beboerne på Damstien og Rødtjørnevej, end det er udefra kommende bilister. Desuden blev det bemærket, at farlige situationer opstår indtil flere gange hver dag, og at det desværre kun er et spørgsmål om, hvornår uheldet er ude.

Endelig beslutning om valg samt tidsplan og finansiering af løsningen blev valgt udskudt til punkt 6 på dagsordenen.

Med ovenstående bemærkninger og beslutning blev beretningen enstemmigt vedtaget.


4.  Det reviderede regnskab
Steen Petersen fremlagde regnskabet for 2007/2008 og fremhævede blandt andet, at med det forhøjede årlige kontingent og det forhold, at projektet "Hjørnet Rødtjørnevej / Damstien" fortsat er på planlægningsstadiet, så har resultatet for året været på kr. 13.100. Herved er de samlede aktiver ved indgangen til det nye regnskabsår kr. 121.622.


5.  Fastsættelse af kontingent
Ved forrige Ordinære Generalforsamling vedtog Generalforsamlingen en forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 1.250.
Bestyrelsen foreslog derfor uændret kontingent på kr. 1.250 for det kommende år.


6.  Indkomne forslag
Drøftelsen af bestyrelsens forslag til projektet "Hastighedsdæmpende foranstaltning - hjørnet Rødtjørnevej / Damstien" blev genoptaget under dette punkt.

Det blev besluttet at gå ind for en gennemførelse af bestyrelsens forslag med fuld retablering af hjørnet og etablering af et yderligt cirkelbump.

Desuden blev det besluttet at gennemføre både retableringen af hjørnet og etableringen af cirkelbumpet i et samlet forløb og gerne i løbet af efteråret.

Det forventes derfor, at bestyrelsen hurtigt sender ansøgning om tilladelse til etablering af cirkelbumpet til Københavns Kommune, således at endelige tilbud kan indhentes, og aftaler om arbejdets udførelse kan indgås.

I relation til finansieringen blev det besluttet, at det er op til bestyrelsen at etablere denne på en hensigtsmæssig måde indenfor de givne muligheder.


7.  Valg af bestyrelse
Alle i bestyrelsen var indstillet på genvalg, og alle blev genvalgt. Bestyrelsen udgøres således af:
 - Formand:   Jens Askov, Damstien 8
 - Kasserer:   Steen Petersen, Damstien 15
 - Sekretær:   Peter Peitersen, Damstien 26B


8.  Valg af revisor
Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9.  Valg af suppleant
Nils Johannessen, Damstien 7A, var også indstillet på genvalg og blev genvalgt.


10.  Eventuelt

R98's månedlige afhentning af grønt affald:
Der blev rejst kritik af, at første afhentning i 2008 af grønt affald fra R98 først skete i maj - en mere jævn plan for forårs- og sommerhalvåret ville være hensigtsmæssig.

Jens Askov svarede, at han var blevet gjort opmærksom på problemet, og at han havde rejst sagen overfor Erik Honoré, formand for Grundejersammenslutningen. Erik Honoré er medlem af Repræsentantskabet for R98 og har lovet at tage sagen op. Desuden vil Erik Honoré også være opmærksom på forholdet i forbindelse med den forestående udlicitering af R98`s renovationsaktiviteter i Vanløse.

Parkering forbudt udfor Rødtjørnevejs udmunding i Damstien:
Der blev gjort opmærksom på, at der var blevet givet parkeringsbøder i relation til Rødtjørnevejs udmunding i Damstien, idet det i forbindelse med T-krydset ikke er tilladt at parkere langs kantstenen foran Højskoleforeningen i en afstand på 10 meter til begge sider fra krydset.

For at gøre parkerende bilister opmærksom på forholdet blev det foreslået at få malet kantstenen "gul" på dent pågældende strækning.
Bestyrelsen lovede, at tage dette op i forbindelse med gennemførelse af det besluttede projekt.

Steler på Rødtjørnevej
I forbindelse med at der for nylig er sket en påkørsel af den ene stele på cirkelbumpet på Rødtjørnevej udfor ejendommen Damstien nr.30 og Damstien nr.32, så man gerne, at Damstiens Vejforening tog kontakt til Grundejerforeningen for Rødtjørnevej for at få fremskyndet retableringen af stelen.
Bestyrelsen lovede at tage den ønskede kontakt og forsøge at fremskynde processen med retableringen.

Regulering af eksisterende bump
I relation til drøftelsen af det nye cirkelbump blev anført, at de fleste af de eksisterende bump efterhånden har mistet lidt af højden og den ideelle facon, således at de uden gener for de fleste biler kan forceres med hastigheder væsentlig over 30 km i timen. Bestyrelsen blev derfor opfordret til at se nærmere på retablering af bumpene.

Fra bestyrelsens side var man ikke uvillig til dette, men da det vil være forholdsvis dyrt at få foretaget en sådan renovering, vil den af budgetmæssige hensyn nok skulle vente nogle år.

København den 22. juni 2008
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat fra Ekstraordinær Generalforsamlingen 10. nov. 2007

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2007 var 24 medlemmer repræsenteret.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var at få en gyldig vedtagelse af det forslag til nye vedtægter for Damstiens Vejforening, der er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe foråret 2007, og som der var fuld enighed om på generalforsamlingen den 10. juni 2007, men hvor den efterfølgende fintælling viste, at der var for få medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen til, at godkendelsen var gyldig.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20, blev valgt som dirigent.


2.  Behandling af forslag til nye vedtægter for Damstiens Vejforening
Jens Askov indledte behandlingen med at orientere om formålet med den ekstraordinære generalforsamling, og at bestyrelsen som materiale til mødet havde omdelt til hvert medlem en ny kopi af arbejdsgruppens forslag til justering af lovene for Damstiens Vejforening, som var identisk med det materiale, der havde dannet grundlag for behandlingen på generalforsamlingen den 10. juni 2007, og som på det møde var blevet gennemgået paragraf for paragraf for de paragraffer, hvor der var ændringer.

Jens Askov mente derfor, at der formentlig ikke var behov for at gennemgå materialet endnu engang, og at man kunne gå direkte til eventuelle spørgsmål og bemærkninger.

Der var fuld enighed om at undlade en ny gennemgang og at gå direkte til spørgsmål og bemærkninger.

Fra Lis Kjærulff og Kaare Bjørke, Ålekistevej 15, var der spørgsmål til bortfald af sætningen i § 4 om, at "betaling for snerydning af vejbanen afholdes af foreningens kasse".

Jens Askov forklarede, at den pågældende lovning er næsten umulig at håndtere i forhold til de nuværende krav til glatførebekæmpelse fra Københavns Kommune, og at en opfyldelse i givet fald vil koste en urimelig masse penge i forhåndsaftaler m.v., hvis det overhovedet er muligt at indgå sådanne. Derfor har den pågældende lovning heller ikke været praktiseret i mange år.

Lis Kjærulff og Kaare Bjørke havde også bemærkning til sætningen i § 5 om, at "rabatten mellem fortov og kørebane skal holdes fri for græs og ukrudt", idet deres erfaring var, at det for et par år siden udlagte lerholdige grus på deres skrånende rabat ned mod Ålekistevej havde haft en gavnlig virkning med hensyn til at holde på gruset, men at de for at holde på gruset i forbindelse med det sidste års heftige regnbyger havde valgt ikke at luge rabatten, og i stedet slå den med græsslåmaskinen, hvilket man gerne ville fortsætte med.

Jens Askov svarede, at Damstiens Vejforening altid havde haft grusrabatter og denne passus om renholdelse af rabatterne, og at der bør gælde ensartede regler for renholdelsen.

José Olsen, Damstien 22A, orienterede om, at han i forbindelse med sit ombygningsprojekt, hvor han havde haft en del bygningsaffald og andre materialer liggende på Damstien, havde modtaget anonyme breve med opfordring til at få ryddet op. José Olsen efterlyste i den forbindelse større overbærenhed og tolerance i forbindelse med projekter af den pågældende art.

Ingen af de tilstedeværende kendte noget til de anonyme breve, og alle syntes, at hvis man var utilfreds eller irriteret over visse forhold, så bør man henvende sig direkte.

Jens Askov supplerede med at gøre opmærksom på, at Københavns Kommune som andre kommuner har en række direktiver og bestemmelser om blandt andet bygningsmaterialer og affald i forbindelse med om- og tilbygninger, som man naturligvis skal være opmærksom på, men som man kan søge midlertidig dispensation for. Desuden har alle formentlig en naturlig tolerance overfor rod og bunker af forskellig art, men hvis der går for lang tid, uden at der sker noget, så ebber tolerancen ud. Derfor bør man prøve at se på sine bunker og andet rod også med andres øjne, og hvis man kan lave en "midtvejs oprydning", så kunne det måske være en behændig måde at bevare tolerancen hos sine naboer og genboer på.

Efter disse bemærkninger blev der stemt om forslaget til nye vedtægter for Damstiens Vejforening.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

De nye "Vedtægter for Damstiens Vejforening" er vedlagt som bilag til referatet.


3.  Eventuelt
Bent Andersen, Damstien 18, ville gerne have en hurtig status på, hvor mange af de tilstedeværende, der var bekendt med at Vanløse havde fået et Lokaludvalg, og af hvor mange, der havde set den netop udsendte avis "Vanløse bydel" om Lokaludvalget og dets medlemmer og aktiviteter.
Det kunne konstateres, at lidt under halvdelen af de tilstedeværende var vidende om Lokaludvalgets eksistens, og at en del af disse også havde set avisen.

Jens Askov orienterede om, at projektet med udvidelse af alléen af vejtræer med 8 nye træer ud for ejendommene Damstien nummer 30 - 38 nu var afsluttet. Det er efter bestyrelsens opfattelse et pænt og omhyggeligt arbejde, der er udført, og træerne ser både flotte og livskraftige ud.

Desuden oplyste Jens Askov, at Københavns Kommune havde meldt klart "Nej" til en eventuel nedlæggelse af hele eller dele af de eksisterende kantsten på Damstien.

Vedr. projektet med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i forbindelse med hjørnet Rødtjørnevej / Damstien er den eneste reelle hastighedsdæmpende foranstaltning, der kan accepteres af de officielle myndigheder et fladt trapezformet bump i krydset. Københavns Kommune har lovet at udarbejde et indledende skitseforslag, som grundlag for den endelige skitsering og for vurdering af de forventede udgifter til etablering.
Efterfølgende er der fra Københavns Kommune i uge 46 modtaget meddelelse om, at Københavns Kommune desværre ikke må yde den lovede service til private fællesveje, og at der derfor henvises til at få et projektforslag udarbejdet af en entreprenør. Bestyrelsen har derfor for at komme videre i sagen rettet henvendelse til NCC og aftalt møde den 21. november med henblik på en drøftelse og afklaring af de forskellige muligheder.

København den 20. november 2007
Niels Brunsgaard       Jens Askov

Bilag vedlagt referatet: Vedtægter for Damstiens Vejforening


Referat fra Generalforsamlingen 10. juni 2007

Ved generalforsamlingen den 10. juni 2007 var 30 medlemmer repræsenterede.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20, blev valgt som dirigent.


2.  Referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt uden bemærkninger - forrige års generalforsamling blev afholdt den 11. juni 2006, og referatet er dateret 21. august 2006.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Bestyrelsens arbejde har været baseret på den plan for 2006/2007, der blev vedtaget på sidste generalforsamling, samt på de særlige aktiviteter, som det blev besluttet at iværksætte på generalforsamlingen.


Asfalt og anden vedligeholdelse
Asfaltprojektet med fornyelse af asfalten på Damstien fra Søkrogens udmunding i Damstien til rundt hjørnet Ved Damhussøen er gennemført og afsluttet.

Arbejdet blev indledt med kantstensopretning i marts, dernæst med forskellige forberedelser i dagene op til Påske og med regulering af brønde og asfaltudlægning umiddelbart efter Påske. I alt blev udlagt 560 m² asfalt, hvoraf de 132 m² vedrører ejendommene Damstien nummer 31 og 33.

Det er opfattelsen i bestyrelsen, at NCC har udført arbejdet som aftalt - bortset fra lidt svigt med kommunikationen - og i en helt tilfredsstillende kvalitet. Beløbsmæssigt holdt budgettet flot. Damstiens Vejforening havde en udgift på kr. 66.200 mod budgetteret kr. 70.000.

Den knækkede stele udfor Damstien nummer 32 er blevet skiftet ud med foreningens sidste reserve-stele i forbindelse med Efterårsrengøringen. Erstatning i form af 2 nye reserve-steler er blevet lovet og accepteret som kompensation.

Der er fra Vej & Park modtaget information om de reviderede krav til hastighedsdæmpende bump, der træder i kraft fra 1. august 2007, og om at Københavns Kommune har iværksat en undersøgelse af samtlige vejbump i København for at finde af hvilke af dem, der overholder de nye krav, og hvilke der ikke gør. Underretning om bump, der skal justeres vil blive modtaget medio 2007. På baggrund af det tilgængelige materiale om vejbump forventes de eksisterende bump på Damstien at leve op til de nye krav.


Vejtræerne
I budgettet for 2006/2007 var der ikke regnet med udgifter til nogen af de eksisterende træer.

Men natten mellem 31. december og 1. januar blev et af de nyplantede vejtræer - et træ ud for Damstien nummer 24A - vandaliseret ved, at stammen blev knækket. Dette medførte en uventet udgift for Vejforeningens kasse på kr. 4.875 til Ravn's Træpleje for en nyplantning.

Samtidig benyttede bestyrelsen lejligheden til at få Ravn's Træpleje til at se på de vejtræer, som er blevet leveret gennem de sidste år, men hvor der synes at være nogle væsentlige skader især i barken. Bedømmelsen fra Ravn's Træpleje var, at det var skader, som er opstået efter, at træerne er plantet, og at 3 af træerne - ud for Damstien 18, 25 og 27- burde udskiftes for foreningens regning. Det modtagne pristilbud er på kr. 16.000. Den eventuelle udskiftning vil blive foretaget i tilknytning til anden plantning af vejtræer.


Fortove, rabatter og brønde
I planen for 2006/2007 indgik en renovering af fortovet ud for Damstien nr. 32, men på grund af de iværksatte projekter dels om udvidelse af alléen af vejtræer og dels om en hastighedsdæmpende foranstaltning hjørnet Rødtjørnevej / Damstien har bestyrelsen været tilbageholdende med at iværksætte renoveringen, fordi det vil være logisk at udføre den som en aktivitet integreret med det ene eller begge de forestående projekter.

I forbindelse med Efterårsrengøringen blev der foretaget kontrol af rendestensbrøndenes tilstand. Kun 2 af brøndene viste sig at være nødlidende - brønden ud for nr. 8 og brønden i skellet mellem nr. 26 og 28. Ingen af reparationerne er kritiske, og de planlægges derfor udført sammen med andre lignende aktiviteter.

Det i budgettet afsatte beløb på kr. 15.000 er derfor ikke blevet anvendt.


Efterårs- og forårsrengøring
Efterårsrengøringen fandt sted lørdag den 4. november og omfattede fordeling af lerholdigt grus på rabatterne, rensning af rendestensbrønde samt opretning og maling af steler og stolper samt udskiftning af den knækkede stele udfor Damstien nummer 32.

Forårsrengøringen fandt sted den 14. april og omfattede rensning af rendestensbrønde, opretning af steler og stolper samt fjernelse af vildskud. Desuden blev der også brugt en del energi på at fjerne "asfaltklatter" på den gamle asfalt på Søkrogen og Damstien. Klatterne var "smådryp" fra det netop afsluttede asfaltprojekt.

Endvidere blev der udlagt et mindre grusdepot på Søkrogen op mod hegnet for Damstien nummer 27 til anvendelse, hvis/når den nye asfalt bliver blød i overfladen i den forestående sommervarme.


Projekt: Udvidelse af alléen af vejtræer på Damstien
Ansøgning om udvidelse af alléen af vejtræer er blevet behandlet i Københavns Kommune. Vejforeningen har modtaget tilladelse ultimo november til at gennemføre udvidelsen. Planen omfatter udvidelse med i alt 8 træer ud for numrene 30-38. Træerne forventes etableret i efteråret 2007.

Tilbudsindhentning er iværksat, men ikke afsluttet. Budgetmæssigt forventes en udgift i størrelsesorden kr. 50.000.


Projekt: Hastighedsdæmpende foranstaltning -
   hjørnet Rødtjørnevej / Damstien

Med Jan Gehl, som "primus motor", er der skitseret forslag til gennemførelse af en hastighedsdæmpende foranstaltning i forbindelse med Rødtjørnevejs udmunding i Damstien.

Det primære forslag er baseret på at føre fortovet i den vestlige side af Damstien igennem hen over Rødtjørnevejs udmunding i Damstien, således at fortovet med fliser og rabatter danner et plateau i forhold til vejbanen på Rødtjørnevej og på Damstien. Samtidigt etableres der skrå kørselsramper på begge sider til plateauet.

Det andet forslag er baseret på, at der i krydset Damstien/Rødtjørnevej på Damstiens vejbane i fuld vejbanebredde og på de sidste 1 - 2 meter på Rødtjørnrvejs vejbane etableres et fladt plateau hævet op til normal kantstensniveau. Samtidig hæves kantstenene op til dette niveau, og der etableres ramper op til plateauet fra såvel Rødtjørnevej som fra de 2 sider på Damstien.

Budgetmæssigt er der i budgetåret 2007-2008 afsat kr. 80.000 til gennemførelse af projektet.

Fra Teknikforvaltningen i Københavns Kommune ventes spændt på svar.


Indbrud hos Vejforeningens medlemmer
Jens oplyste, at der i det forgangne år har været en stigning i antallet af indbrud. Bestyrelsen har modtaget oplysninger om mindst 5 indbrud hos Vejforeningens medlemmer svarende til en indbrudsprocent på 10 eller derover.

Jens sagde, at der desværre ikke er nogen mirakelkur, men at man skal have fat i "alle bække små" for at dæmme op mod indbrud, og at en af grundreglerne er, at sikre at hjemmet hele tiden ser beboet ud, og som om, at der er nogen hjemme.
Derfor opfordrede han alle til, når de er borte fra hjemmet at træffe aftale med naboer eller andre, således at der trækkes for om aftenen og tændes lys, at postkassen tømmes mv., således at aviser, post og reklamer ikke hænger ud af postkassen eller ligger på måtten foran hoveddøren. Ved længere tids fravær bør der også træffes aftaler om renholdelse og pleje af de ydre omgivelser såsom fortov, græsplæne, blomsterbede mv.

Samtidig bør vi alle være opmærksomme på hvem, der færdes i området.

Bestyrelsen ser således naboovervågning og nabohjælp som en naturlig del af beskyttelsen mod indbrud.

For at styrke sammenholdet og vort interne netværk i Vejforeningen vil bestyrelsen også gerne opfordre de resterende cirka 25 medlemmer til at tilslutte sig Vejforeningens Internet Service, hvor de enkelte medlemmers husstande kan blive oprettet med internetadresser og telefonnumre til husstandens personer og til kontaktpersoner. Formålet er for alle tilsluttede at etablere et netværk til anvendelse, når og hvis en skade, indbrud eller andet uheld skulle ske. Samtidig vil man også gennem netværket umiddelbart modtage oplysning om de indbrud, som bestyrelsen måtte få kendskab til.

Tilslutning til Vejforeningens Internet Service er gratis. Tilmelding og kontakt varetages af Steen Petersen, Damstien 15.


Bemærkninger til beretningen
I relation til den gennemførte kontrol af rendestensbrøndenes tilstand blev fra Damstien nummer 19B gjort opmærksom på, at brønden ud for denne matrikel ikke kunne klare større regnbyger, men forholdsvis hurtig dannede en stor vandpyt. Bestyrelsen lovede at notere dette på reparationslisten.

Det blev påpeget fra flere, at der havde været problemer med belysningen på Damstien og Søkrogen. Årsagen mentes at være, at passerende unge vandrere på Damstien har moret sig med at sparke på lygtepælene, idet et spark kan forårsage, at lyset i den pågældende lygte kortvarigt går ud, eller at pæren beskadiges så meget at den skal udskiftes. I visse tilfælde kan det også forårsage, at lyset i flere lygtepæle bliver berørt.

Jens oplyste, at han var vidende om et tilfælde af større "mørklægning", hvor cirka 2/3 af lygtepælene havde været omfattet, og at han ved at ringe via Dong's Servicetelefon til et aftenservicenummer havde fået retableret belysningen i løbet af cirka 1 time.

Jens oplyste desuden, at han gerne ville kontaktes, hvis der sker "mørklægninger" af lygter, så vil han tage affære. Man er også velkommen til selv at tage kontakt til Dong, så vil han godt underrettes efterfølgende.

På baggrund af orienteringen om projektet "Hastighedsdæmpende foranstaltning - hjørnet Rødtjørnevej / Damstien" var der en kort drøftelse af bestyrelsens umiddelbare mandat til den videre gennemførelse af projektet.

Der var enighed om:
Hvis Københavns Kommune giver "grønt lys" til det primære forslag, og budgettet nogenlunde passer med udgiften til etablering, så kan bestyrelsen umiddelbart gå videre med og gennemføre projektet.
Hvis Københavns Kommune kun vil give "grønt lys" til en løsning baseret på det store flade trapez-bump (forslag 2), så skal løsningen forelægges på en formentlig ekstraordinær generalforsamling.

Med ovenstående bemærkninger og beslutning blev beretningen enstemmigt vedtaget.


4.  Regnskab
Steen Petersen fremlagde regnskabet for 2006/2007 og fremhævede bl.a., at selv om der har været en ekstra udgift til udskiftning af et vejtræ på kr. 4.875, viser regnskabet et mindre forbrug på cirka kr. 14.500 i forhold til budgettet, primært fra udskydelse af udgifter til vedligeholdelse af fortove og brønde samt en mindre besparelse på asfaltprojektet.

Desuden gennemgik Steen bestyrelsens forslag til investeringsplan for 2007/2008, som primært inkluderer de 2 projekter for henholdsvis "Udvidelse af alléen af vejtræer" og "Hastighedsdæmpende foranstaltning - hjørnet Rødtjørnevej / Damstien" med budgetterede udgifter på henholdsvis kr. 50.000 og kr. 80.000, samt skitseplanerne for 2008/2009 og 2009/2010. Budgetterne er alle baseret på en forventet positiv beslutning om en forøgelse af det årlige kontingent til kr. 1.250 pr. medlem.


Drøftelse og fastlæggelse af kontingentet for regnskabsåret 2007-2008
På forrige års generalforsamling blev det besluttet, at fastsættelse af det årlige kontingents størrelse fremover skal indgå som et fast punkt i dagsordenen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde til drøftelsen og beslutningen udarbejdet en oversigt over størrelsen af de forskellige udgifter i de kommende 12 til 15 år. Oversigten, "Kontingentovervejelser" dateret 10. juni 2007, er vedhæftet som bilag til nærværende referat.

Oversigten blev gennemgået af Jens og viser, at en stigning af kontingentet til kr. 1.250 årligt - som foreslået af bestyrelsen i indkaldelsen til generalforsamlingen - vil skabe en rimelig balance mellem indtægter og udgifter ved det nuværende aktivitetsniveau inklusive de 2 planlagte projekter i 2007/2008 under forudsætning af, at der i de kommende år løbende foretages inflationstilpasninger.

På baggrund af oplægget var der en drøftelse af det betimelige i at lade kontingentet stige 25 %, som mundede ud i, at forslaget om stigningen af det årlige kontingent fra 1. maj 2007 til kr. 1.250 blev enstemmigt vedtaget.

I forlængelse heraf blev regnskabet og investeringsplan for regnskabsåret 2007/2008 ligeledes vedtaget.


5.  Indkomne forslag
Fra den på sidste generalforsamling nedsatte arbejdsgruppe var der udarbejdet et forslag til justering af lovene for Damstiens Vejforening, som var blevet omdelt til hvert medlem den 29. maj. Udover ændringer/justeringer til teksten i en del af paragrafferne indeholder forslaget også ændring af overskriften fra "Love for Damstiens Vejforening" til "Vedtægter for Damstiens Vejforening".

Forslaget blev af Jens Askov gennemgået paragraf for paragraf for de paragraffer, hvor der var ændringer i forhold til den tidligere tekst.

Der var fuld enighed om de foreslåede ændringer/justeringer og også om den nye betegnelse "Vedtægter for Damstiens Vejforening".

Desværre har en fintælling af antallet af repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen efterfølgende vist, at godkendelsen skal gentages på en ekstraordinær generalforsamling for at være fuldgyldig - jævnfør § 7.

Bestyrelsen vil tage initiativ til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, idet dog indledende afklaring af projektet "Hastighedsdæmpende foranstaltning - hjørnet Rødtjørnevej / Damstien" afventes, før indkaldelsen foretages.

Et eksemplar af forslaget til de nye vedtægter er vedlagt som bilag til nærværende referat.

Der var ikke indkommet andre forslag.


6.  Valg af bestyrelse
Alle i bestyrelsen var indstillede på genvalg og alle blev genvalgt. Bestyrelsen udgøres således af:
 -  Formand: Jens Askov, Damstien 8
 -  Kasserer: Steen Petersen, Damstien 15
 -  Sekretær: Peter Peitersen, Damstien 26B


7.  Valg af revisor
Søren Lund, Damstien 28, blev genvalgt som revisor.


8.  Valg af suppleant
Nils Johannessen, Damstien 7A, blev genvalgt som suppleant.


9.  Eventuelt
Jan Gehl, Damstien 27, fremførte at Damstien er en enestående og en meget smuk vej med sine træer og rabatter, som vi alle bør yde vores til at bevare. Det er derfor blandt andet ønskeligt, at alle er med til at begrænse parkeringen på vejen mest muligt. Jan opfordrede således alle til, så vidt det overhovedet er muligt at parkere køretøjer inden for eget areal.

Bent Andersen, Damstien 18, oplyste, at der var planer om at udvide Vanløsebasen med de regler og bekendtgørelser, der er gældende i Københavns Kommune for private og offentlige veje. Udvidelsen forventes etableret i løbet af 2007.

Jenny Dahl Knudsen, Damstien 7B, fremførte, at der i stigende grad i forbindelse med de halvårlige efterårs- og forårsrengøringer og især den seneste havde været et kapacitetsmæssigt problem med containeren til "grønt affald", idet containeren havde været næsten fuld allerede fredag eftermiddag. Bestyrelsen lovede at forsøge fremover at få leveret 2 containere til "grønt affald", idet dette vurderes hensigtsmæssigt og relevant det stigende behov taget i betragtning frem for en stærkere styring af åbningstider for containerne.

Jens Askov gjorde som afslutning på punktet "Eventuelt" opmærksom på, at de nyere vejtræer i den kraftige sommervarme trænger til vand og bør vandes - gerne mindst 2 gange om ugen med 2 kander vand hver gang. Derfor appellerede han til de medlemmer, som har nyere træer stående ud for deres parcel, om at være "mentor" for disse træer og sikre dem vand i sommermånederne.

Niels Brunsgaard       Jens Askov


BILAG - Kontingentovervejelser

Damstiens Vejforening


10.juni 2006   

Kontingentovervejelser

De forventede udgifter i de kommende 12 - 15 år kan opgøres til flg.:

Løbende diverse udgifter
De årlige diverse udgifter ligger i størrelse kr. 5-10.000 pr. år inklusive moms.

Asfalt
Den anvendte asfalt forventes at have en holdbarhed i størrelsesorden 15 år evt. lidt mindre for de første 60 meter fra Ålekistevej og op ad bakken. Der vil derfor formentlig i perioden være tale om renovering af asfalten fra Ålekistevej til Søkrogens udmunding i Damstien, idet asfaltering af Søkrogen og den resterende del af Damstien ikke forventes at blive aktuel.

I alt ca. 2050 m² a' kr. 155 pr. m² inklusive moms = kr. 317.750.

Fortov
Udskiftning og omlægning af 2/3 af de ca. 900 meter fortov forventes at blive aktuelt. Udgiften skønnes at være ca. kr. 450 pr. løbende meter inklusive moms.

I alt ca. kr. 600x450 = kr. 270.000.

Vejtræer
Der er 20 "gamle" vejtræer tilbage, hvor formentlig op til halvdelen skal udskiftes, hertil kommer nogle få vejtræer, som på grund af sygdom eller andre skavanker bør udskiftes.
Forventet udgift pr. træ ca. kr. 5.000 inklusive moms.

I alt ca. kr. 14x5.000 = kr. 70.000.

Eksisterende projekter
Udvidelse af alléen af vejtræer skønnet udgift ca. kr. 50.000.

Hastighedsdæmpende foranstaltning for hjørnet Rødtjørnevej - Damstien ca. kr. 80.000.

Konklusion
I alt må der således forventes et kapitalbehov over 12 år på ca. kr. 910.000 og over 15 år på ca. kr. 940.000.
Inddrages den nuværende kapital på ca. kr. 110.000 skal der dækkes et beløb på ca. kr. 800.000 over 12 år og ca. kr. 830.00 over 15 år.
Ved et årligt kontingent på kr. 1.250 vil kontingentbetalingen for foreningens 50 medlemmer over 12 år subsidiært 15 år udgøre kr. 750.000 og kr. 937.500.

En kontingentforhøjelse til kr. 1.250 pr. år vil skabe en rimelig balance ved det nuværende aktivitetsniveau og under forudsætning af, at der løbende foretages inflationstilpasninger.

Bestyrelsen


BILAG -
Forslag til nye vedtægter

Damstiens Vejforening


10.juni 2007   


Forslag til nye vedtægter for Damstiens Vejforening

§ 1:
Foreningens formål er at vedligeholde, forbedre og påse renholdelse m.m. af vejarealer for ejendommene Damstien nr. 3 - 27 og nr. 2 - 38, for ejendommene Søkrogen nr. 1 - 7 og nr. 2 - 6 og af vejarealerne på Damstien for ejendommene Ålekistevej 11, 15 og 17, alle numre inklusive, samt at varetage medlemmernes interesser vejen vedrørende i alle relationer.

§ 2:
Foreningen er stiftet af 15 grundejere på Damstien, som i henhold til overdragelsesdokument af 16. november 1928 fra tidligere forpligtede, har påtaget sig vejens vedligeholdelse og dermed retten til at opkræve det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte årlige bidrag.

§ 3:
Alle ejere af de i § 1 nævnte ejendomme samt ejere af ejendomme, der måtte blive udstykket fra disse, er pligtige at være medlemmer af foreningen. Endvidere kan som medlemmer optages ejere af ejendomme, der har naturlig og hensigtsmæssig tilknytning til de i § 1 nævnte ejendomme. Der vil på ejendommene ved ejernes foranstaltning og bekostning være at tinglyse en deklaration om pligten til at være medlem af foreningen.

§ 4:
Medlemmerne skal for hver selvstændig matrikuleret ejendom betale et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Kontingentet betales årligt bagud i april måned og opkræves ved udsendelse af indbetalingskort. Ved for sen betaling af kontingentet kan bestyrelsen opkræve et gebyr på 10 % af det skyldige beløb.

§ 5:
Medlemmerne er pligtige til at holde vejarealet (fortovet, rabatten og vejbanen) ud for deres ejendom i farbar og rengjort stand i overensstemmelse med de til enhver tid givne offentlige forskrifter. Fortovet skal holdes fri for ud- eller nedhængende grene fra buske og træer samt for sne og is. Rabatten mellem fortov og kørebane skal holdes fri for græs og ukrudt. Reparation af fortov og vejbane samt beskæring af vejtræer foretages ved foreningens foranstaltning.

Genstande og affald til renovationsafhentning må stilles frem dagen før afhentningen.

Leverede/tilkørte materialer f.eks. grus og lignende må ikke henligge på vejarealet og bør flyttes indenfor 24 timer. Etablering af behørig afmærkning er den enkelte ejers ansvar subsidiært Vejforeningens ansvar for Vejforeningens aktiviteter.

Hvis et medlem ikke overholder bestemmelserne i denne §, kan bestyrelsen lade det forsømte udføre på vedkommende medlems bekostning.

Vejforeningen har generel accept fra medlemmerne til at fravige disse regler i forbindelse med sine aktiviteter, f.eks. ved containeropstillinger og udlægning af grusdepoter til udbedring af rabatter samt til anvendelse ved glatførebekæmpelse.

§ 6:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned og indkaldes skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Forhandlingsprotokol
  3. Beretning om foreningens virksomhed
  4. Det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Valg af suppleant
  10. Eventuelt.

Regnskab og eventuelle forslag skal udsendes samtidig med dagsorden. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling kan ethvert medlem forlange optaget forslag, som skriftligt er indgået til bestyrelsen inden 15. maj.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, enten når bestyrelsen finder det fornødent eller mindst 5 medlemmer skriftligt indsender anmodning herom til bestyrelsen. I begge tilfælde gives 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det. Ved foretagelse af valg, hvor der er opstillet flere, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt. Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende, idet der dog ved afstemning om forslag om lovændringer eller forslag om foreningens opløsning kræves, dels at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede eller repræsenterede, og dels at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede eller repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Ethvert medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til afgivelse af sin stemme ved generalforsamlingen. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden indkaldes med mindst 8 dages varsel. En sådan generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, og almindelig stemmeflerhed er afgørende. Angående forhandlinger på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder optages en kort beretning i en forhandlingsprotokol.

§ 8:
Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, formand, sekretær og kasserer, der alle vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Endvidere vælger generalforsamlingen hvert år en suppleant og en revisor. Genvalg kan finde sted. Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem forpligter foreningen.

§ 9:
Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Foreningens likvide midler indsættes på konto i vejforeningens navn til forrentning i en sparekasse eller bank.

§ 10:
Ved foreningens ophævelse tager den afsluttende generalforsamling bestemmelse om de tilstedeværende midlers anvendelse.


Vedtaget på den konstituerende generalforsamling 11. april 1928.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 24. juni 1940.
Ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. juni 1963.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 16. juni 1977.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 19. juni 1980.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 18. juni 1981.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 16. juni 1991.
§1 ændret pr. 13/11 1998, Damstien 36 optaget i Vejforeningen i henhold til §3.
Referat af generalforsamlingen 11. juni 2006

Ved generalforsamlingen den 11. juni 2006 var 30 husstande repræsenteret


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20 B, blev valgt som dirigent.


2.  Referat fra sidste generalforsamling
Referatet fra forrige års generalforsamling den 21. juni blev godkendt uden bemærkninger.


3.  Beretning om foreningens virksomhed

På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed.

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været baseret på planen for 2005/2006, der blev vedtaget på sidste Generalforsamling.
Basis er en rullende 3-års plan for Damstiens Vejforening, der hvert år bliver ajourført og tilføjet et nyt 3. år.

Foreningens virke kan groft inddeles i følgende områder:
  -   Asfalt og anden vejvedligeholdelse
-   Vejtræer
-   Fortove, rabatter og brønde
-   Hastighedsdæmpende foranstaltninger
-   Efterårs- og forårsrengøring
-   Iværksatte og planlagte aktiviteter


Asfalt og anden vedligeholdelse

Et af de større projekter, som har været på bordet i det forgangne år, er fornyelse af asfalten på Damstien fra Søkrogens udmunding i Damstien og rundt hjørnet Ved Damhussøen.

Sidste år blev der åbnet mulighed for at gennemføre projektet under en rammeaftale mellem NCC og Grundejersammenslutningen for Vanløse og Brønshøj efter en model, som Sundbyernes Grundejerforening har etableret.

Modellen giver en række fællesbetingelser for arbejdets udførelse bl.a. kvaliteten af arbejdet og enhedspriser for de enkelte arbejdselementer samt mulighed for en klækkelig rabat for de væsentligste af aktiviteterne afhængig af den samlede mængde af den pågældende enhed, som Grundejersammenslutningens medlemmer tilsammen skal have udført det pågældende år.

Behovet for asfaltarbejder viste sig at være meget beskedent i 2005 for medlemmerne i Grundejersammenslutningen for Vanløse og Brønshøj - hvorimod det vurderedes at ville være markant større i 2006.

På den baggrund besluttede bestyrelsen at udskyde ordren på asfaltprojektet til 2006.

Forventningerne har foreløbig holdt stik, og det tilbud som bestyrelsen for nylig har modtaget er ca. 25% lavere end sidste år.

Tilbuddet omfatter også asfaltarbejde ud for ejendommene Damstien 31 og 33, som ikke er medlemmer af Damstiens Vejforening. På grund af ferie m.v. har ejerne endnu ikke haft mulighed for at acceptere deres andel af tilbuddet.

Asfaltarbejdet forventes udført i september - oktober i år.

Budgettet for Vejforeningens andel er kr. 70.000, og dette forventes at holde.

To steler er blevet påkørt og knækket i april og maj, og andre steler har fået nogle skrammer i løbet af året - skrammerne er blevet dækket af maling i forbindelse med efterårs- og forårsrengøringen.

Den ene knækkede stele er ud for nr. 10. Uheldet skete den 27/4, hvor en skraldevogn overså stelen og påkørte denne. R98 har påtaget sig skylden samt retableringen, og en ny stele er blevet etableret på stedet.

Den anden stele er udfor nr. 32, hvor stelen blev knækket i Store Bededags weekenden 12-14. maj.
Ejeren af nr. 32 har lovet at udrede trådene omkring dette uheld.


Vejtræerne

I budgettet for indeværende år havde bestyrelsen overført kr. 15.000 fra forrige år, således at der var en sum på kr. 45.000 til diverse arbejder.

På basis af inspektion fra "Ravns Træpleje" i foråret 2005 var den endelige beslutning at udskifte træerne udfor følgende ejendomme:

 Damstien 1/Ålekistevej 15
 Damstien 14
 Damstien 19A
 Damstien 19A/19B
 Damstien 21A
 Damstien 24A
samt at foretage beskæring af træerne ud for nr. 2 og 16.

Arbejdet blev udført den 14. november som et totalt projekt, hvor de gamle træer blev fældet, grene, stammer og rødder fjernet og ny jord og nyt træ placeret på det gamle træs plads.

Dette var en meget vellykket øvelse, som reducerede forstyrrelsen til én dag, bevarede vejens udseende og var billigere, fordi alle de ressourcekrævende aktiviteter blev udført i forlængelse af hinanden på samme dag.

Alle de plantede træer har bestået løvspringsprøven her i foråret 2006.


Fortove, rabatter og brønde

I budgettet for 2005/2006 var afsat kr. 15.000 til opretning af fortove og brønde. Bestyrelsen syntes, at behovet generelt har været lille, og at kun fortovet udfor nr. 32 er direkte trængende. Vi har ventet på, at projektet med omlægning af haven for nr. 32 og kantning af denne skulle blive afsluttet, hvilket nu er tilfældet og med et meget nydeligt resultat.

Det er derfor planen i løbet af efteråret at gennemføre en renovering af fortovet udfor nr. 32.

I relation til rabatter er der blevet lagt lerholdigt grus ud i forbindelse med efterårsrengøringen, og dette vil ligeledes blive gentaget ved den kommende efterårsrengøring.

For brøndenes vedkommende vil der i forbindelse med efterårsrengøringen blive samlet op på tilstanden for de enkelte brønde og efterfølgende iværksat en reparation af de "nødlidende" brønde.


Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Den knækkede stele på Rødtjørnevej lige inden udmundingen på Damstien er blevet erstattet af en ny stele.

De nuværende tøndeformede "bump" på Damstien vil ikke være i overensstemmelse med de nye forskrifter gældende fra juli 2007 - og skal evt. erstattes af flade bump eller af vejindsnævringer.

Bestyrelsen vil se på dette i det kommende år.


Efterårsrengøring

Efterårsrengøringen fandt sted ultimo Oktober 2005 og blev gennemført med god tilslutning og godt humør og omfattede fordeling af lerholdigt grus på rabatterne, rensning af brønde samt opretning og maling af steler og stolper samt lapning af et par mindre huller i vejen.


Forårsrengøring

Forårsrengøringen fandt sted den 22. april ligeledes med en god tilslutning og med et fint humør, og omfattede de sædvanlige aktiviteter, rensning af brønde samt opretning og maling af steler og stolper samt lapning af huller i asfalten og udskiftning af et par 3-stolpesæt med flade stolper mod vejbanen.


Iværksatte og planlagte aktiviteter for det kommende år

Gennemførelse af asfaltprojektet

Fornyelse af asfalten på Damstien fra Søkrogens udmunding i Damstien og rundt hjørnet Ved Damhussøen forventes gennemført i efteråret 2006.

Udvidelse af alléen af vejtræer på Damstien til også at omfatte plantning af vejtræer foran ejendommene Damstien nr. 30-38 for styrkelse af helhedspræget.

På sidste års generalforsamling blev der rejst et ønske om, at der blev udarbejdet en plan og lagt op til et projekt for beplantning med vejtræer foran ejendommene 32-38.

Bestyrelsen syntes, at nr. 30 også skal inddrages, og har indledningsvis udarbejdet et skitseforslag, som er sendt til Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune til kommentering og accept.

Planen omfatter 8 vejtræer og er indledningsvis budgetteret til ca. kr. 50.000.

Gennemgang og justering af "Love for Damstiens Vejforening"

Vedtægterne for Damstiens Vejforening er sidst blevet justeret juni 1991, og den nuværende præcedens i foreningens virke indeholder afvigelser fra den gældende ordlyd bl.a. i relation til kontingentopkrævning og anbringelse af likvide midler.

Bestyrelsen vil gerne nedsætte en arbejdsgruppe for gennemgang og justering af de nuværende vedtægter. Bestyrelsen vil ligeledes selv indgå i arbejdsgruppen.

Det forventes, at de justerede vedtægter kan behandles på generalforsamlingen i 2007.


Drøftelser i forlængelse af beretningen

Vedr. udvidelse af alléen af vejtræer

Forslag blev fremsat om at give bestyrelsen mulighed for at disponere de ca. kr. 50.000 til etableringen, hvis Bygge- og Teknikforvaltningen accepterer skitseforslaget uden hindrende forbehold.

Forslaget blev ikke nærmere behandlet, fordi bestyrelsen kan indhente evt. mandat til disponeringen ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

I relation til den tekniske løsning blev det foreslået, at det ville styrke helhedspræget yderligere hvis kantstenene i højre side af Damstien blev sløjfet.

Denne mulighed vil blive taget op overfor Vej & Park i Bygge- og Teknikforvaltningen.


Vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger

Der blev fremsat ønske om, at der blev iværksat aktiviteter for at dæmpe den hastighed, hvormed biler fra Rødtjørnevej runder hjørnet til Damstien.

Der blev i relation hertil fremført forslag om at føre fortovet på Damstien hen over Rødtjørnevejs udmunding - evt. kombineret med placering af steler i udkørslen eller opbygning af et "fladt bump".

Bestyrelsen lovede at udarbejde et forslag og forelægge dette evt. på en ekstraordinær generalforsamling.

Afsluttende bemærkninger

Bestyrelsen takkede for forslagene og diskussionerne, og der var generel enighed om at holde projektet om udvidelse af alléen af vejtræer adskilt fra projektet om Rødtjørnevejs udmunding i Damstien.


Beretningen om foreningens virke blev godkendt.


4. Regnskab

Michael Skov fremlagde regnskabet for 2005/2006.

Regnskabet viste et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca. kr. 90.000 primært fra ikke afholdte udgifter til "asfaltprojektet" samt til vedligeholdelse af fortove og brønde.

Desuden gennemgik Michael bestyrelsens forslag til investeringsplan for 2006/2007 samt skitse til investeringsplaner for 2007/2008 og 2008/2009.

I relation til investeringsplanerne blev bragt op, at der med de planlagte og drøftede aktiviteter var behov for en forhøjelse af kontingentet, og at kontingentets størrelse bør indgå som et fast punkt i dagsordenen på generalforsamlingen.

Der var enighed om dette fra såvel medlemmerne som bestyrelsen, og bestyrelsen vil lade punktet indgå i dagsordenen fremover.

Regnskabet for 2005/2006 og investeringsplanen for 2006/2007 samt skitseplanerne for 2007/2008 og 2008/2009 blev vedtaget.


5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.


6. Valg af bestyrelse

Jens Askov oplyste, at Michael Skov allerede for et år siden havde meddelt, at han af hensyn til andre interesser havde besluttet at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet med udgangen af regnskabsåret 2005/2006, og Jens takkede Michael for en meget veludført indsats i hans virke som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen indstillede, at suppleant Steen Petersen indtrådte i bestyrelsen og indstillede til genvalg for de øvrige medlemmer.

Indstillingen blev vedtaget, og bestyrelsen består herefter af:
  Formand:Jens Askov, Damstien 8
Kasserer:Steen Petersen, Damstien 15
Sekretær:  Peter Peitersen, Damstien 26B


7. Valg af revisor

Søren Lund, Damstien 28, blev genvalgt som revisor.


8. Valg af suppleant

Bestyrelsen foreslog Nils Johannessen, Damstien 7A, som bestyrelsessuppleant, og Nils blev valgt som ny suppleant.


9. Eventuelt

Fredningssag for Damhussøen:

Bent Andersen, Damstien 18, orienterede om, at der var kommet nyt liv i fredningssagen for Damhussøen og -engen, som var startet i 1966. Bent henviste interesserede til VanløseBasen, hvor der er etableret "link" til en ajourført beskrivelse og gennemgang af sagen.

Søkrogen markeret som "stille vej":

Fra Carsten Dalbo Pedersen, Søkrogen 7, fik bestyrelsen en varm tak for at have været lydhør overfor ønsket om, at Søkrogen med skilt blev markeret som en blind vej. Det havde fjernet al unødig trafik på vejen og gjort den til en ægte "stille vej" til glæde for alle herunder også børnene i Søkrogen og i den vestlige ende af Damstien.

Arbejdsgruppe til gennemgang og justering af "Love for Damstiens Vejforening":

Vedrørende arbejdsgruppen ville Jens Askov gerne have markering af hvem, der var interesserede i at indgå i den foreslåede arbejdsgruppe.

Flg. meldte sig og indgår i gruppen:
  Lotte Kolind Poulsen, Damstien 6A
Jens Gøtrik, Damstien 7B
Søren Lund, Damstien 28

Bestyrelsen vil tage initiativ til iværksættelsen, og fra bestyrelsen vil Nils Johannesen og Jens indgå i arbejdet.

Næste års generalforsamling:

Der blev fra flere sider - både under og efter generalforsamlingen - udtrykt stor tilfredshed med arrangementet i forbindelse med dette års generalforsamling, og der blev fremsat stærke ønsker om, at fremtidige generalforsamlinger ligeledes blev afholdt en søndag omkring midten af juni og sidst på dagen ligeledes med fælles grillning og spisning i Højskolens have og med samvær frem til ca. kl. 22.

Annoncering af datoen skulle ligeledes foreligge i god tid, så alle kunne få det ind i deres kalendere.

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor dette og vil drøfte det med Højskoleforeningen.

København den 21. august 2006
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat af generalforsamlingen 21. juni 2005

Ved Generalforsamlingen var 12 ejendomme repræsenteret

1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20 B, blev valgt som dirigent.

2.  Referat fra sidste generalforsamling
Referatet fra forrige års generalforsamling den 17. juni blev godkendt uden bemærkninger.

3.  Beretning om foreningens virksomhed

På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed.

Baggrunden for bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været den plan for 2004/2005, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.
Planen omfatter en rullende 3-års periode, der hvert år bliver ajourført og tilføjet et nyt 3. år.

Asfalt og anden vejvedligeholdelse

Vedligeholdelsen i år har primært bestået i:
  -   Udskiftning af en påkørt og knækket stele ud for nr. 27 i forbindelse med Efterårsrengøringen.
  -   Lapning af et par mindre huller i den mest slidte del af asfaltbelægningen.
  -   Udbedring af en kraftig skramme på stele udfor nr. 34.i forbindelse med Forårsrengøringen.
  -   Opretning og maling af alle stelerne i forbindelse med såvel Efterårs- som Forårsrengøringen.

Desuden blev det på sidste års generalforsamling besluttet at etablere et projekt med fornyelse af asfalten på Damstien fra Søkrogen og rundt hjørnet Ved Damhussøen.

Dette projekt er stadig på ordrestadiet, idet der i løbet af det forgangne år er åbnet mulighed for at gennemføre projektet under en rammeaftale mellem NCC og Grundejersammenslutningen for Vanløse og Brønshøj efter en model som Sundbyernes Grundejerforening har etableret.

Aftalen giver en række fællesbetingelser for arbejdets udførelse, som beskriver bl.a. kvaliteten af arbejdet. Desuden indeholder aftalen enhedspriser for de enkelte arbejdselementer samt mulige rabatter på prisen for de fleste af enhederne afhængig af den samlede mængde af den pågældende enhed som Grundejerforeningens medlemmer tilsammen skal have udført i det pågældende år. I størrelsesorden vil rabatten kunne give et nedslag på gennemsnitlig 20%-25%.

Den nuværende status er flg.:

Inden rammeaftalen for vort område begyndte at tage form blev tilbud på projektet indhentet fra asfaltselskaberne NCC og Colas. Tilbudene viste, at de 2 selskaber ligger på samme niveau for samme arbejde før den ekstra rabat.

Rammeaftalen er endnu ikke færdigforhandlet og underskrevet. Dette forventes at ske inden udgangen af juni måned.

Der er ikke p.t. et klart overblik over hvilke asfaltarbejder der ønskes gennemført i år af de enkelte foreninger i Sammenslutningen, og den mulige rabat for indeværende år er derfor ikke kendt. Det er nogenlunde sikkert, at mængden af asfaltarbejder til næste år vil blive af mindst samme størrelse som i år.

For Damstiens Vejforening er det vigtigt at få arbejdet med i en rimelig stor pulje, da vi kun har mindre arbejder, der skal udføres, som ikke berettiger os direkte til nævneværdige rabatter. Det er derfor usikkert, om vi skal gå med i år eller eventuelt vente til næste år.

Desuden har vi 2 parceller, som er omfattet af asfaltarbejdet, og som ikke er medlemmer af Damstiens Vejforening, og som derfor skal give 100% tilsagn om at gå med, hvilket de først ønsker at gøre, når de kender den forventede endelige pris for deres andel af asfaltarbejdet.

Andelen er generelt tilbudt som den merpris det koster at tage de 2 parcellers vejarealer med i asfaltarbejdet.

På baggrund af beregninger af den forventede pris er det tidligere budgetterede beløb på 60.000 kr. i forbindelse med overførelsen til det nye års budget hævet til 70.000 kr.
Stigningen skyldes blandt andet at belægningen bør udføres med en større tilslutningsfræsning til den gamle asfalt end tidligere forudsat, og at Damstiens Vejforening's andel af de 550 m², der skal asfalteres, har vist sig at være større end tidligere forventet.

Der er ikke i budgettet regnet med opretning af bumpet på Ved Damhussøen.

Vejtræerne

Bestyrelsen lader hvert år en specialist gennemgå vejtræerne og komme med anbefalinger til, hvad der bør gøres.

Inspektion af vejtræerne er foretaget fra "Ravns Træpleje", og anbefalingen var, at 5 træer bør udskiftes, og at 2 trænger til beskæring, men at der intet akut behov er.

De træer, der bør udskiftes, er træer udfor flg. ejendomme: nr. 14, 19A, i skellet mellem 19A og 19B, 21A og 24A. De træer, der trænger til beskæring, er udfor flg. ejendomme: nr. 2 og 16.

For at få mest træarbejde for foreningens penge er valgt ikke at lade udføre noget træarbejde i indeværende år, men i stedet i budgettet for det kommende år at medtage alle de anbefalede træarbejder.

Fortove, rabatter og brønde

Der er i det forgangne år blevet foretaget reparation af rendestensbrønden ud for nr. 27.

Desuden blev der i forbindelse med Efterårsrengøringen udlagt bunker med lerholdigt grus og foretaget opretning af grusrabatterne.

Der er i budgettet for 2005/2006 afsat 15.000 kr. til opretning af fortove og brønde.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Bestyrelsen har måttet konstatere, at de lovede tiltag fra Grundejersammenslutningens side ikke har fået megen tilslutning fra de andre foreninger i Vanløse, og at det ikke har været muligt at få samling om nogle generelle tiltag, som f.eks. en drøftelse af en fælles plan om hastighedsdæmpende foranstaltninger i området mellem Ålekistevej og Damhussøen.

DamstiensVejforening har kontaktet Rødtjørnevejs Grundejerforening for at drøfte fælles tiltag for at øge trafiksikkerheden ved hjørnet Damstien / Rødtjørnevej. Herunder blev også drøftet reetablering af den knækkede stele ved Rødtjørnevejs udmunding i Damstien.

Af hastighedsdæmpende foranstaltninger blev etableringen af hajtænder ved Rødtjørnevejs udmunding i Damstien drøftet, og begge parter var positive overfor dette. Ifølge Vej & Park skal tilladelse gives af Politiet, og en sådan er især mulig at få, når der foreligger en samlet trafikplan for området. Drøftelserne med Vej & Park har desuden efterfølgende givet det indtryk, at effekten af hajtænder er begrænset.

Tilbage er kun et stort fladt bump, som i givet fald bør indgå i en total overvejelse om vore bump på vejen, idet de nuværende tøndeformede bump efter oplysning fra Vej & Park ikke vil være lovlige efter juli 2007.

Efterårsrengøring

Efterårsrengøringen fandt sted den 30. oktober 2004 og blev gennemført med god tilslutning og omfattede udover udskiftning af en påkørt og knækket stele desuden fordeling af lerholdigt grus på rabatterne, rensning af brønde samt opretning og maling af steler og stolper.

Desuden blev i forbindelse med Efterårsrengøringen Københavns Kommunes netop modtagne skrivelse om evt. opdeling af Damstien 17 i 2 parceller drøftet. Det blev besluttet at etablere en selvstændig gruppe, som skulle udarbejde forslag til en skrivelse om, hvorfor dette var uacceptabelt, og dernæst indhente underskrifter og fremsende materialet til Københavns Kommune.

Aktionen lykkedes som bekendt fuldt ud, og umiddelbart inden Jul kom det glædelige budskab, at kommunen ikke gik ind for et tilsagn til udstykningen.

Forårsrengøring

Forårsrengøringen fandt sted den 29. april ligeledes med en god tilslutning og omfattede ud over den tidligere omtalte renovering af en skrammet stele, rensning af brønde samt opretning og maling af steler og stolper.

Den ene container kom lidt forsinket frem i løbet af lørdag formiddag, men nåede alligevel at blive fuld inden søndag aften.

Øvrige initiativer og tiltag

Ved sidste års Generalforsamling var der under punktet "Eventuelt" rejst ønske om en række initiativer, som bestyrelsen har taget sig af.
 

Vejforsikring
Spørgsmålet blev rejst om, hvilke specifikke forhold foreningens vejforsikring dækker, og om der ville være fordele ved at indgå i fællesforsikringen for Grundejersammenslutninger i København.

Den nuværende forsikring dækker foreningens ansvar overfor 3. mand, dvs. at den f.eks. dækker, hvis en person får en nedfaldende gren i hovedet. Vor forsikring koster ca. kr. 1.100 om året.

Man skal være medlem af Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København for at få adgang til fællesforsikringen. Et sådant medlemskab koster 15 kr. pr. medlem dvs. for Vejforeningen vil det koste kr. 750, og dertil kommer forsikringspræmien.
Så det er ikke en god ide.

Vejkontingent ved udstykning i parceller
Såfremt en grund i Vejforeningen bliver delt i flere parceller, var der enighed om, at hver parcel skal være selvstændigt medlem og betale til Vejforeningen, men vil dette kræve en ændring af Vejforeningens love?

Et efterfølgende check mod Vejforeningens love viste, at følgende del af ordlyden i § 3 dækker forholdet: "Alle ejere af de i § 1 nævnte ejendomme samt ejere af ejendomme, der måtte blive udstykket fra disse, er pligtige at være medlem af foreningen".

Telefonliste ved indbrud og lign.
På sidste års generalforsamling blev besluttet for alle medlemmer at etablere muligheden for at kunne tilmelde sig en særlig telefonliste med de tilmeldte medlemmers dagtelefonnumre, mobiltelefonnumre og telefonnummer til evt. kontaktperson, så man hurtigt kunne få kontakt med ejeren eller en repræsentant for ejeren, såfremt et indbrud eller en anden uheldig situation måtte opstå/blive observeret.

Ordningen har nu været fungerende i ca. 9 måneder, og der er 16 husstande, der er tilmeldt ordningen.
Tilmelding foretages ved henvendelse til Michael Skov, Damstien 6B.

4.  Regnskab
Michael Skov fremlagde regnskabet for 2004/2005. Regnskabet viste et overskud på kr. 38.526,05 og en samlet likviditet på kr. 137.058,98.

Desuden fremlagde Michael forslag til investeringsplan for 2005/2006 samt skitse til investeringsplan for 2006/2007 og for 2007/2008 (ses under regnskab).

5.  Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag hverken fra medlemmer eller bestyrelse.

6.  Valg af bestyrelse
Bestyrelsen indstillede til genvalg og alle blev genvalgt.

- Formand: Jens Askov, Damstien 8
- Kasserer: Michael Skov, Damstien 6B
- Sekretær: Peter Peitersen, Damstien 26B.

7.  Valg af revisor
Søren Lund blev genvalgt som revisor.

8.  Valg af suppleant
Steen Petersen, Damstien 15, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

9.  Eventuelt
Under dette punkt blev en række emner bragt frem og drøftet. Blandt andet flg.:
  -   Med henblik på vejens helhedspræg blev drøftet udarbejdelse af en plan for beplantning med vejtræer foran ejendommene 32-38. Desuden blev også foreslået, at der blev plantet 1 eller 2 træer yderligere foran Højskoleforeningen, hvor de 2 træer ser lidt ensomme ud.
Bestyrelsen havde en positiv holdning til yderligere vejtræer og kunne bl.a. oplyse, at overvejelser om træer udfor nr. 32 til nr. 38 var under drøftelse, herunder at få et positivt tilsagn fra Vej & Park om, at der i rabatterne kunne plantes vejtræer uden at disse efterfølgende ville forårsage beskadigelse af ledningerne i rabatterne.
  -   Det blev fremført, at der i sidste vinterhalvår udenfor Nytårsaften havde været en del afbrænding af fyrværkeri på Damstien. Dette var en uskik, og forældre bedes sikre, at deres børn ikke deltager i dette.
  -   - Næste års Generalforsamling blev foreslået afholdt en søndag med fællesgrill og -spisning i Højskoleforeningen, og hvis muligt med musik fra "Damstiens Husorkester".
Alle var enige om forslaget. Søndag den 11. juni blev udpeget som en mulig dato, og der blev nedsat en festkomite for den nærmere tilrettelæggelse.

København den 15. oktober 2005
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat af generalforsamlingen 17. juni 2004

Ved Generalforsamlingen var 18 ejendomme repræsenteret.

1.  Valg af Dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20 B, blev valgt som dirigent.

2.  Referat fra sidste generalforsamling
Referat fra 15. juni 2003 godkendtes uden bemærkninger.

3.  Beretning om foreningens virksomhed

På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed.

Baggrunden for bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været det budget og den plan for 2003/2004, der blev vedtaget på sidste Generalforsamling, og som er en del af den rullende langsigtede 3-års plan for Damstiens Vejforening. Desuden blev der på sidste Generalforsamling rejst ønsker om en række initiativer, som bestyrelsen ligeledes har taget sig af.

Asfalt og anden vejvedligeholdelse.
Som besluttet på Generalforsamlingen sidste år har der ikke været behov for nogen asfaltarbejder i det forgangne år.

Vejvedligeholdelsen har indskrænket sig til lapning af et par mindre huller og opretning og maling af stelerne i forbindelse med Efterårsrengøringen og yderligere opretninger ved forårsrengøringen.

Planen for det kommende år omfatter et større projekt, idet asfalten på Damstien fra Søkrogen og rundt hjørnet Ved Damhussøen trænger til fornyelse. Der er i næste års budget afsat kr. 60.000 til dette projekt, idet det er meningen at de husstande, der ligger ud til dette stykke af Damstien og som ikke er medlemmer af Vejforeningen, skal bære deres del af udgiften.

Vejtræer
Bestyrelsen tilstræber hvert år at lade en specialist gennemgå træerne og komme med anbefalinger til hvad der bør gøres, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om hvilke tiltag, der skal gennemføres.

På baggrund af inspektion fra "Ravns Træpleje" og efterfølgende drøftelser er der i år for de to træer der markerer indkørslen til Damstien fra Ålekistevej foretaget en beskæring af kronerne, så træerne kan holde nogle år endnu.

Derudover er der fældet 5 træer som er erstattet med nye, samt foretaget en beskæring af de øvrige træer dels for at undgå afbræk af grene og dels for at mindske vægten af kronerne.

I alt har vi 26 gamle træer i vor bestand af vejtræer, og desværre har "Ravns Træpleje" meddelt at alle de gamle træer generelt set er i en meget dårlig stand og bør udskiftes indenfor et kortere åremål.

I budgettet for det kommende år er derfor afsat et beløb på 15.000 til udskiftning af 2-3 træer samt træpleje af de øvrige gamle træer.

Fortove, rabatter og brønde
Der er blevet foretaget opretning af fliserne især på den lige nummerside af Damstien, samt foretaget hævning af rendestensbrønden ud for nr. 14 så rabatten kunne komme i niveau. Desuden er ud for nr. 22A blevet sænket et for højt dæksel og et revnet dæksel ud for nr. 22 B er blevet erstattet af et helt.

I næste års budget er afsat kr. 10.000 til opretning af fortove og brønde og en del af dette beløb er allerede disponeret, idet der ved forårsrengøringen viste sig at være en defekt rendestensbrønd ud for nr. 27, som efterfølgende har fået ny krave og dæksel.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Bestyrelsen har drøftet hastighedsdæmpende foranstaltninger især i relation til Rødtjørnevejs udmunding i Damstien. Vi mener, at et forslag til "hajtænder" nok er det mest praktiske at etablere, men at et sådant forslag ikke kan blive accepteret af de offentlige myndigheder som et alene stående forslag, men bør være en del af et større sammenhæng.

Vi har derfor kontaktet Erik Honoré, formand for Grundejersammenslutningen i Vanløse, og foreslået at vort problem med manglende agtpågivenhed ved Rødtjørnevejs udmunding i Damstien tages op i en større sammenhæng, således at Grundejersammenslutningen går ind i og står for udarbejdelse af en samlet trafikløsning for hele området mellem Ålekistevej og Damhussøen baseret på "hajtænder" eller lignende.

Dette er blevet positivt modtaget af Erik Honoré, som synes at forslaget om at etablere en samlet plan skal tages op på et møde med foreningsformændene og gerne til august, hvor også rapporten fra de 3 studerende om trafikforholdene i Vanløse vil foreligge.

Efterårsrengøring
Efterårsrengøringen fandt sted den 15. nov. 2003 og blev gennemført med god tilslutning og omfattede ligesom forrige år fordeling af lerholdigt grus på rabatterne og desuden opretning og maling af stelerne.

Forårsrengøring
Forårsrengøringen fandt sted den 17. april ligeledes med en god tilslutning. Som noget nyt var der udover de sædvanlige aktiviteter afrensning af graffiti på vore EL-, telefon- og kabelkasser hvilket forløb med et meget positivt og nydeligt resultat.

Tilsynsmyndigheden Vej og Park
Myndigheden har meddelt at den desværre ikke har midler/ressourcer til at foretage inspektioner, men at vedligeholdelsespligten fortsat eksistere for de enkelte grundejere og foreninger, samt at myndigheden fortsat gerne giver rådgivning.

Initiativer og tiltag
Ved sidste års generalforsamling var der under punktet "Eventuelt" rejst ønske om en række initiativer som bestyrelsen ligeledes har taget sig af.
 

Ejeren af Ålekistevej 15 gjorde opmærksom på at de sidste ugers regnvejr havde resulteret i store skader i grusrabatten ud for ejendommen på Damstien. Skaderne var så alvorlige at de skulle rettes indenfor kort tid.

Bestyrelsen tog umiddelbart initiativ til, at lerholdigt grus blev bestilt, og at udbedringen blev foretaget få dage efter generalforsamlingen.

Fra ejeren af Søkrogen 7 blev der klaget over mangel på snerydning såvel på Damstien som i Søkrogen. Bestyrelsen var enig i at generel snerydning ikke var blevet udført på vejbanerne og lovede at være opmærksom på problemet.

Bestyrelsen har i den passerede vinter ikke set behov for snerydning med større maskiner.

Ligeledes blev der fra ejeren af Søkrogen 7 fremsat ønske om, at der ved indkørslen til Søkrogen opsættes et skilt med " Blind Vej".

Bestyrelsen har undersøgt omkostningerne til anskaffelse af det pågældende skilt. Skiltet er efterfølgende anskaffet og opsat.

Ejeren af Damstien 22A gjorde opmærksom på den manglende respekt for vigepligtsreglerne i forbindelse med Rødtjørnevejs udmunding i Damstien, hvilket jævnligt forårsager farlige situationer. Bestyrelsen lovede at tage problemet op med Vejlavet på Rødtjørnevej.

Bestyrelsen har med henvendelsen til Grundejersammenslutningen for Vanløse taget et bredt initiativ.

Ejeren af Damstien 32 gjorde opmærksom på vejskiltets tilstand på hjørnet af Rødtjørnevej og Damstien.

Bestyrelsen har tilskrevet Vej og Park, som har kvitteret for modtagelsen og vil vende tilbage til sagen.

Afsluttende Bemærkninger
Formanden afsluttede sin beretning med at han generelt syntes, at Damstien og Søkrogen står flotte, men at der var to forhold der lå ham og den øvrige bestyrelse på sinde.

Det første forhold vedrører Damstiens rabatter. Det er i vedtægterne anført, at medlemmerne ud for deres ejendom skal holde rabatten mellem fortov og kørebane fri for ukrudt og græs. Og sådan synes bestyrelsen at det skal vedblive med at være.
Det betyder, at medlemmerne ind imellem skal foretage lugning af rabatten. For nogle synes der at gå lidt lang tid mellem, at det er "ind imellem" tid.

Det andet forhold vedrører de nye vejtræer, hvor bestyrelsen gerne - for at være sikker på at de får tilstrækkeligt med vand - vil indføre en slags "mentor-ordning" for de nye vejtræer. Ordningen går ud på, at der for hvert nyplantet træ udpeges en "mentor", der skal sørge for at træet i dets første og evt. andet år i foråret, i sommertiden samt i evt. tørre perioder i efteråret får et vandtilskud på mindst 20 liter om ugen.

4.  Regnskab
Michael Skov fremlagde regnskabet for 2003/2004.

Regnskabet viser et underskud for året på Kr. 7.642,70 og en samlet likviditet på Kr. 98.531,98.

Desuden blev fremlagt forslag til investeringsplan for 2004/2005 samt skitse til investeringsplan for 2005/2006 og for 2006/2007.

Investeringsplan for 2004/2005 samt skitse for 2005/2006 og for 2006/2007 ses under regnskab.

5.  Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsatte forslaget om indførelse af en "Mentor-ordning" for de nye vejtræer og om at det er bestyrelsen, der laver aftale om pasning af træet med de ejere, som bor ud for eller tæt ved de nye vejtræer.
Ordningen blev vedtaget.

Der var ingen indkomne forslag fra andre.

6.  Valg af bestyrelse
Bestyrelsen indstillede til genvalg og alle blev genvalgt.

- Formand: Jens Askov, Damstien 8
- Kasserer: Michael Skov, Damstien 6B
- Sekretær: Peter Peitersen, Damstien 26B.

7.  Valg af revisor
Søren Lund blev genvalgt som revisor.

8.  Valg af suppleant
Steen Petersen, Damstien 15, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

9.  Eventuelt
Under punkt 3 "Bemærkninger om foreningens virksomhed" og under nærværende punkt "Eventuelt" blev der rejst spørgsmål, forslag og bemærkninger.

Vejforsikring
Spørgsmålet blev rejst om hvilke specifikke forhold foreningens vejforsikring dækker, og om der ville være fordele ved at indgå i fællesforsikringen for grundejersammenslutninger i København.

Bestyrelsen kunne kun svare generelt på spøgsmålet vedrørende forsikringens dækningsområder og lovede at undersøge de specifikke områder for policen nærmere herunder om policen evt. skal ændres. Vedrørende evt. fordele ved tilslutning til fællesforsikringen vil dette også indgå i den afklaring bestyrelsen foretager.

Vejkontingent ved udstykning i parceller
Såfremt en grund i Vejforeningen bliver delt i flere parceller var der enighed om at hver parcel skal være selvstændigt medlem og betale til Vejforeningen, men vil dette kræve en ændring af Vejforeningens love ?

Bestyrelsen syntes at spørgsmålet var meget aktuelt og lovede at tage emnet op.

En efterfølgende check mod Vejforeningens love viser at følgende ordlyd i § 3 formentlig dækker forholdet:
"Alle ejere af de i § 1 nævnte ejendomme samt ejere af ejendomme, der måtte blive udstykket fra disse er pligtige at være medlem af foreningen"
Bestyrelsen vil undersøge dækningen nærmere.

Telefonliste ved indbrud og lign.
Der har været 4 indbrud på Damstien og Søkrogen i løbet af de første 5 måneder. Fra bestyrelsens side fremsattes til drøftelse forslag om for de medlemmer, der måtte være interesseret, at etablere en særlig telefonliste med medlemmernes dagtelefonnumre, mobiltelefonnumre og telefonnummer til evt. kontaktperson, så man hurtigt kunne få kontakt med ejeren eller en repræsentant for ejeren, såfremt et indbrud eller en anden uheldig situation måtte blive observeret.

Der var enighed om, at det ville være en god ide med en sådan liste, og det aftaltes at bestyrelsen ville tage initiativ til at listen etableres og efterfølgende vedligeholdes og suppleres med yderligere medlemmer, der måtte ønske at komme med på listen

København den 18. September 2004
Niels Brunsgaard       Jens AskovReferat af generalforsamlingen den 15. juni 2003

Ved generalforsamlingen var 24 ejendomme repræsenteret.

1. Valg af Dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien 20 B, blev valgt som dirigent.

2. Referat fra sidste generalforsamling
Referat dateret 24. juni 2002 godkendtes uden bemærkninger.

3. Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed, da Bent Lysgaard-Hansen i forbindelse med flytning fra Damstien havde ønsket at blive frigjort for sine forpligtigelser som formand.

Baggrunden for bestyrelsens arbejde i det forløbne år har været den plan for 2002/2003, der blev forelagt på sidste generalforsamling og som havde sin basis i den langsigtede investeringsplan fra 2001.

De områder som vedrører foreningens virke er:

-   Asfalt og/eller vejvedligeholdelse
-   Vejtræer
-   Fortove og brønde
-   Hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Vejtræerne
På baggrund af inspektion og tilbud fra "Henrik Ravn Træpleje" blev i efteråret foretaget sikkerhedsmæssig beskæring af 6-7 ældre træer, hvor større grene blev fjernet. Desuden blev der foretaget en opstamning af 12 af de yngre træer, så bl.a. den krævede frihøjde under grenene blev opfyldt

Alt i alt en meget vellykket operation. Vi vil i bestyrelsen gå ind for at der hvert år foretages en sådan inspektion, og dernæst træffes beslutning om, hvilke tiltag der skal gennemføres på baggrund af inspektionens anbefalinger. I det kommende år er budgetteret med dette og en udskiftning af 6-7 vejtræer.

Desuden har der ud for nr. 20 endnu en gang været problemer med udsivning af gas fra rørsystemet. Udsivningen tog livet af et vejtræ som er blevet udskiftet. Med den grundighed skaden denne gang blev repareret, bør udsivning af gas på dette sted ikke kunne finde sted mere.

Fortovsarbejder
I efteråret er gennemført opretning af og udskiftning af fliser ud for nr. 17-19B, samt gennemført udskiftning af defekte fliser ud for bl.a. nr. 32 og 36. Disse udskiftninger og opretninger var tiltrængte og var også anførte i rapporten fra Vej og Park's inspektion.

I næste års budget er afsat kr. 8.000 til opretning af fortove og brønde.

Asfalt og/eller vedligeholdelse
I forbindelse med Efterårsrengøringen blev gennemført lapning af enkelte huller i asfaltbelægningen. Den anvendte form for kold asfalt lapning ser ud til at holde godt og bør fortsat foretages mindst en gang om året, således som det også længe har været praksis.

Idet kommende år er der ikke afsat penge til ny asfaltbelægning.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger
Den gruppe der blev nedsat (generalforsamlingen i 2001) for at fremkomme med forslag til foranstaltninger har ikke barslet endnu, men vil formentlig komme med forslag i løbet af efteråret hvorefter forslagene vil blive behandlet og afklaret af bestyrelsen før forelæggelse for foreningens medlemmer.

Efterårsrengøring
Efterårsrengøringen fandt sted den 9. november 2002 og blev gennemført med god tilslutning. Som noget nyt var hjemtaget lerholdigt grus til supplement af grusrabatterne, hvor disse var sunkne eller hvor regnvandet havde lavet furer i banketten.

Dette ser ud til at være en god fornyelse, som både er holdbart og slidstærkt.

Forårsrengøring
Forårsrengøringen var planlagt til den 26. april, men gik i vasken både på grund af regnvejr og på grund af mangel på containere, idet R98 undlod at opfylde deres lovning på levering af containere. En container til "grønt affald" blev fremskaffet til den efterfølgende week-end og rensning af rendestensbrøndene blev foretaget af en lille gruppe lørdag den 2. maj.

Tilsynsmyndigheden Vej og Park
Damstiens kontaktpersoner er Leon Nielsen og Kurt Nielsen. Den varslede inspektion fandt sted 7. oktober 2002 og forløb både fredeligt og hyggeligt. Resultatet af inspektionen var en rapport med ønsker om udbedringer og forslag til anbefalinger:

Udbedringer
 -  
Opretning af fliser/udskiftning af fliser. Arbejdet er udført i løbet af efteråret.
 
 -  
Påfyldning af grus ved sænkninger af rabatten ud for nr. 30 og nr. 32.
Anbefalinger
 -  
Kørebanen på nederste del af Damstien bør have nyt slidlag indenfor de kommende 3-5 år.
 
 -  
Enkelte vejtræer rækker ud over fortovet i for lav højde og bør beskæres, så frihøjden bliver 2.8 meter.
 
 -  
Kantstenene på hjørnerne af Søkrogen og Damstien bør hæves.

Udbedringerne var bestyrelsen i forvejen opmærksomme på, og de er alle blevet taget op og gennemført. Anbefalingerne vil blive vurderet på linie med de øvrige tiltrængte vedligeholdelsesarbejder.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab
Michael Skov fremlagde regnskabet for 2002/2003.

Regnskabet viser et overskud for året på Kr. 26.700,- og en samlet likviditet på Kr. 106.000,-.

Desuden blev fremlagt forslag til investeringsplan for 2003/2004, samt skitse til investeringsplan for 2004/2005 og for 2005/2006.

Regnskabet og investeringsplanen blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag hverken fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen indstillede følgende, som alle blev valgt.

- Formand: Jens Askov, Damstien 8
- Kasserer: Michael Skov, Damstien 6B
- Sekretær: Peter Peitersen, Damstien 26B.

7. Valg af revisor
Søren Lund genvalgtes som revisor.

8. Valg af suppleant
Steen Pedersen, Damstien 15, blev valgt som bestyrelsessuppleant.

9. Eventuelt
Under pkt.3 "Beretning om foreningens virksomhed" og under nærværende punkt blev rejst/rettet en række spørgsmål, forslag og bemærkninger til bestyrelsen.

•  Ejeren af Ålekistevej 15 gjorde opmærksom på, at de sidste ugers regnvejr havde resulteret i store skader i grusrabatten ud for ejendommen på Damstien. Skaderne var så alvorlige, at de skulle rettes indenfor kort tid. Bestyrelsen tog efterfølgende initiativ til, at dette skete ved udlægning af lerholdigt grus.
•  Fra ejeren af Søkrogen 7 blev der klaget over mangel på snerydning såvel på Damstien som i Søkrogen. Bestyrelsen var enig i, at generel snerydning ikke var blevet udført på vejbanerne og lovede at være opmærksom på problemet.
•  Ligeledes blev der fra ejeren af Søkrogen 7 fremsat ønske om, at der ved indkørslen til Søkrogen opsættes et skilt med "Blind vej". Bestyrelsen har besluttet at undersøge omkostningerne til anskaffelse af det pågældende skilt og vil dernæst tage stilling til ønsket.
•  Ejeren af Damstien 22A gjorde opmærksom på den manglende respekt for vigepligtsreglerne i forbindelse med Rødtjørnevejs udmunding i Damstien, hvilket jævnligt forårsager farlige situationer. Bestyrelsen lovede at tage problemet op med Vejlauget på Rødtjørnevej.
•  Ejeren af Damstien 32 gjorde opmærksom på nedslidt vejskilt på hjørnet af Rødtjørnevej og Damstien. Bestyrelsen lovede at tage sagen op med Vej og Park.

Vanløse den 14. Oktober 2003
Niels Brunsgaard
Dirigent

Jens AskovReferat af generalforsamlingen den 13. juni 2002

Ved generalforsamlingen var 17 ejendomme repræsenteret.

Punkt 1. Niels Brunsgaard, Damstien 20B, valgtes til dirigent.

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen godkendtes uden bemærkninger.

Punkt 3. Beretning

Mange af vejens gamle træer er generelt i dårlig stand. Der er i det forløbne år udskiftet syv af dem. Det har været tilstræbt, at vejens ensartede allépræg har kunnet fastholdes, men de dårligste træer er overvejende i enden mod Ålekistevej, hvilket har betydet en større udskiftning her. Træerne skal de første par år vandes i tørre perioder. Medlemmerne må gerne tænke på træerne ud for egen grund når de alligevel er ude med vandkanden.

I næste regnskabsår forventer vi at udskifte yderligere 5-10 træer. Herudover skal der foretages beskæring af de resterende af hensyn til fare for nedfald af grene.

De nye træer skal opstammes og beskæres, så de opfylder frihøjden både mod fortov og vej. På nogle af dem er desværre observeret skader fra kanonslag, skæring med knive og påkørsel. I håbet om, at undgå påkørselsskaderne blev der ved forårsrengøringen nedsat stolper ved to af dem.

For anden gang er et træ ud for nr. 20 skadet af sivning fra gasledningen. Københavns Energi vil igen blive bedt om at erstatte træet samt lappe ledningen.

Belægning på strækningen fra Søkrogen til Ved Damhussøen 2 er planlagt fornyet i 04/05.

Foreningen har flere gange været i dialog med Københavns Kommune om hastighedsdæmpende foranstaltninger på baggrund af medlemsønsker på sidste generalforsamling. Der er en del vanskeligheder knyttet til opgaven. Forslagsstillerne om nye tiltag på området er derfor blevet bedt om at medvirke ved problemets konkretisering og mulige løsning.

Fortovsfliserne ser på de fleste strækninger pæne ud, men der er nogle steder, hvor rødder har løftet fliserne eller hvor niveauet er forskudt som følge af opgravninger og sætninger. Strækningen ud for Damstien 19A og 19B ser f.eks. ikke godt ud. Der skal i indeværende regnskabsår ske en udbedring af de værste steder. Det er også nødvendigt at udskifte et par defekte brønddæksler. Til formålet er afsat 30.000 kr.

Vor tilsynsmyndighed Vej & Park har ændret signaler efter at den fra pr. 1. april i år er blevet omorganiseret med fast kontaktpersonale til hvert distrikt. Nu vil man i højere grad end tidligere gå i dialog med grundejerne, hvis der er forhold, der skal forbedres. Der forestår to-årige vejsyn, hvor kommune og forening gennemgår vejen m.h.p. udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan.

Årets fastelavnsfest havde succes med mange deltagere.

I april 2003 har foreningen 75 års jubilæum. Bestyrelsen åbner mulighed for en fejring af jubilæet i forbindelse med generalforsamlingen i juni 2003.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var énstemmigt godkendt.

Punkt 4. Regnskabet
Den afgående kasserer, Niels Brandrup, tidl. Damstien 5, fremlagde regnskabet og oplyste blandt andet, at stigningen i vejbidrag udelukkende skyldes forhøjelsen med 25% til 1000 kr. og at stigningen i renteindtægter skyldes bankskift, der også har medført en gevinst ved salg af bankaktier.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Punkt 5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

Punkt 6. Valg af bestyrelse
Da kassereren er fraflyttet vejen, var Michael Skov, Damstien 6B af bestyrelsen indstillet til ny kasserer. Michael Skov blev valgt.
I øvrigt genvalg.

Punkt 7. Valg af revisor Søren Lund, Damstien 28, genvalgtes som revisor.

Punkt 8. Valg af bestyrelsessuppleant
Peter Peitersen, Damstien 26B, genvalgtes som bestyrelsessuppleant.

Punkt 9. Eventuelt
Under "Eventuelt" berørtes problemer med ræveplage og byrden af de stærkt stigende skatter på grundværdien. Vedr. det sidste er der mulighed for at klage over værdifastsættelsen, men ingen i salen kunne fremkomme med positive erfaringer i den forbindelse.

Vedr. planlægningen af en evt. jubilæumsfest næste år meldte Bjørn Skovgaard sig som ankermand.

Vanløse, den 24. juni 2002

Niels Brunsgaard     Bent Lysgaard-Hansen
Dirigent


Referat af generalforsamlingen den 14. juni 2001

Ved generalforsamlingen var 20 medlemmer repræsenteret.

Punkt 1. Til dirigent valgtes Niels Brunsgaard.

Punkt 2. Referatet af sidste års generalforsamling blev godkendt.

Punkt 3. Beretning:

Reparationen efter fjernvarmeopgravningen blev afsluttet i efteråret 1999. Bestyrelsen har siden udarbejdet udkast til en langsigtet plan for vedligeholdelsen af Damstien. Kommunen har opsagt kontrakter om vedligeholdelse af private veje og lagt op til, at standarden for vedligeholdelse af disse skal forbedres. Samtidig er der givet udtryk for, at kommunen ikke vil gribe ind i vedligeholdelsesplaner, som grundejerforeningerne selv har udarbejdet. Der vil dog stadig blive givet påbud om udbedring af ulovlige forhold. Bestyrelsen har udsendt udkastet til den langsigtede plan og investeringsoversigten for 2001-2004. På denne baggrund foreslås kontingentet forhøjet fra 800 kr. til 1.000 kr. årligt.

Vedligeholdelsesplanen består af 4 projekter: Asfaltarbejde, udbygning af hastighedsdæmpende foranstaltninger, udskiftning af fortovsfliser og opretning af kantsten, samt udskiftning af vejtræer.

Den nylagte asfalt forventes at holde i ca. 15 år. I løbet af 3-5 år skal den sidste gamle asfalt fra Søkrogen og ned til søen fornyes. Prisen anslås til 46.000 kr.

Der er afsat penge til 2 nye bump eller lignende.

De gamle vejtræer forventes udskiftet i løbet af de kommende 20 år. Der mangler at blive udskiftet 39 træer. Ved orkanen i 1999 brækkede 2 store grene af, selvom træerne ikke viste særlige tegn på svækkelse. Dette er en del af baggrunden for, at bestyrelsen har indhentet tilbud på fældning og nyplantning af 10 træer, ca. 60.000 kr. inkl. moms. Ved udvælgelsen af træerne tilstræbes at bevare synsindtrykket af den gamle allé. Målsætningen er, at Damstien skal have store træer gennem hele udskiftningsperioden. De nuværende 19 nye træer vil være 30-40 år ved planperiodens udløb.

Fortovene er fra 1955 og har en teknisk levetid på ca. 50 år. Derfor må det forventes, at vi skal udskifte ca. 900 meter fortov i løbet af de kommende 15-20 år. I forbindelse med udskiftningen af fliser skal der foretages opretning af kantsten i Søkrogen og på Damstien, således at reglerne om kantstenshøjde overholdes. På den del af Damstien, hvor der ikke er kantsten, bør fortovet hæves nogle cm, således at reglerne om fortovets hældning mod vejbanen opfyldes.

Når langtidsplanen rækker 15-20 år frem i tiden, kan der selvfølgelig ikke angives årstal for, hvornår de enkelte arbejder skal gennemføres. Det må afgøres, efterhånden som behovene bliver synlig.

I år var der for første gang fastelavnsfest på vejen, arrangeret af en gruppe medlemmer. Der var god tilslutning og bestyrelsen synes det var et godt initiativ og håber, at arrangementet bliver en tradition. Vejforeningen betalte alle udgifter ved det første arrangement. Vi skal være opmærksomme på, at vejforeningens formål er meget snævert og primært er at vedligeholde vejen. Bestyrelsen mener, at man godt kan afholde mindre udgifter til fælles aktiviteter, men at det kun kan lade sig gøre, så længe alle medlemmer er enige om det. Til orientering er "Kompostlauget" og "Trailergruppen", samt andre fælles redskaber, finansieret af deltagerne. Som sædvanlig kan der tales om disse aktiviteter under dagsordenens punkt Eventuelt.

Det har ikke været muligt at finde plads til yderligere avisbeholdere på Damstien. Bestyrelsen vil gerne have tilbud om placeringsmuligheder. Man er højst bundet af placeringen ét år, hvis det viser sig at give uforudsete gener.

Der er stadig nabohjælpsordning på Damstien. Tal med naboer og genboer om at se efter huset, når I holder ferie.

Damstien Vejforenings vedtægter og referater m.v. er på Internettet som en del af Vanløsebasen: www.vanloese.dk.

Formand og kasserer ønsker efter mange år i bestyrelsen ikke genvalg. Det er heldigvis lykkedes at få gode kandidater til begge poster. Formanden rettede en tak til kollegerne i bestyrelsen for mange års godt samarbejde og til medlemmerne for deres interesse for Vejforeningen i form af gode råd og deltagelse i vejforeningens arrangementer.

Følgende emner blev behandlet i drøftelsen om beretningen:
•  Til investeringsplanen blev der spurgt, om den gælder for 3 år og om prioriteringen af bump kan ændres. Bestyrelsen betragter investeringsplanens år 2 og 3 som hensigtserklæringer. Man vil tilstræbe at have en årligt ajourført 3-årsplan. Der er den fornødne likviditet til at rykke investeringen i ekstra bump frem, såfremt det viser sig muligt at få fastlagt placeringer og at få tilladelserne hurtigere end forventet. Den nye bestyrelse anmodes om at tage sagen op tidligt på efteråret. Der køres for hurtigt omkring hjørnet ved Rødtjørnevej. Bumpenes udformning skal overvejes. Bumpene bør være højere, selvom vejreglerne kun tillader en højde på 10 cm. Trapezbump bør overvejes.
•  Kan generalforsamlingen modsætte sig en investeringsplan? Det er bestyrelsen, der har ansvaret for vejvedligeholdelsen. Eventuelle ulovlige forhold skal bestyrelsen udbedre. Valget af standard for vejvedligeholdelsen bør drøftes på generalforsamlingen og kan her vedtages sammen med retningslinier for investeringsplanen for det kommende år.
•  Vejtræerne giver Damstien karakter og påvirker nærmiljøet. Træerne skal bevares. Bestyrelsen vil bedst muligt søge at opretholde indtrykket af alléen på Damstien, men træerne er allerede ca. 20 år ældre end sædvanligt for bornholmsk Røn.
•  Behovet for fortovenes fornyelse er ikke meget synligt. Er det et kommunalt krav? Bestyrelsen har medtaget fortovenes fornyelse i planen, fordi fliserne ved planperiodens udløb er ca. 70 år, altså 20 år mere end sædvanlig teknisk levetid. Flisernes overflade smuldrer og det vil fra et tidspunkt kunne gå hurtigt, hvis vintrene bliver med skiftevis frost og tø. I 3-årsplanen er medtaget opretning og udskiftning af knækkede fliser. På sigt vil det være uøkonomisk at oprette og erstatte enkelte fliser, når hele strækninger trænger til fornyelse. Kommunen har ikke givet påbud om opretning af fliser, selvom opspringene er store efter gældende praksis. Der er ikke givet påbud om opretning og fornyelse i vore naboforeninger. Kommunen har imidlertid i disse år et problem, fordi man har opsagt alle kontrakter med grundejerforeninger om vejvedligeholdelse. Hvis man giver påbud i sådanne foreninger, kan det ende med, at kommunen bliver nødt til at udføre arbejdet, fordi kontrakten om vedligeholdelse ikke er opfyldt. Påbud gives ofte på baggrund af konkrete klager over farlige ulovlige forhold.
•  Ved større arbejder som fornyelse af fortovsfliser er det god praksis at bringe vejen i overensstemmelse med gældende normer for vejprofilen. På Damstien ligger fortovet mange steder i niveau med kørebanens kant. Reglen er, at fortovet skal have en hældning mod kantstenen på 1 cm pr. meter.
•  Der var opbakning til at fortsætte fastelavnsfesten.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og det blev godkendt.

Punkt 5. Indkomne forslag. Kontingentet foreslås forhøjet fra 800 kr. til 1.000 kr. Forhøjelsen blev godkendt enstemmigt.

Punkt 6. Til bestyrelsen blev nyvalgt:
  Formand Bent-Lysgaard Hansen (nr. 12)
Kasserer Niels Brandrup (nr. 5)
Der var genvalg af:
Sekretær Jens Erik Askov (nr. 8).

Punkt 7. Til revisor genvalgtes Søren Lund (nr. 28).

Punkt 8. Til suppleant genvalgtes Peter Peitersen (nr. 26B).

Punkt 9. Eventuelt.
Kompostgruppen og Trailer/redskabsgruppen optager gerne nye medlemmer. Henvendelse til henholdsvis Bent Andersen, nr. 18, og Uffe Nielsen, nr. 32.

Formanden for Højskoleforeningen inviterede til Skt. Hans Fest og til Gehls foredrag den 8. august om Københavns havnefront "Havet, havnen og byen - tanker om udviklingen af Københavns havn". Desuden inviteres til 2 åbne debataftener d. 1. og 4. august i forbindelse med sommerhøjskolen. Program kan hentes i Højskoleforeningen eller se det på www.vanloese.dk eller i Vanløsebasen i VanløseBladet.

Vanløse, d. 29.juni 2001

Niels Brunsgaard     Bent Andersen
Dirigent


Referat af generalforsamlingen den 20. juni 2000

Ved generalforsamlingen var 17 medlemmer repræsenteret.

Punkt 1. Til dirigent valgtes Niels Brunsgaard.

Punkt 2. Referatet af sidste års generalforsamling blev godkendt.

Punkt 3. Beretning:

I efteråret 1999 blev der lagt asfalt på den forreste del af Damstien, og dermed er retableringen efter fjernvarmearbejdet afsluttet. I de kommende år vil der ske opgravninger i forbindelse med, at de sidste huse forsynes med fjernvarme.

Forårsrengøringen i 2000 måtte aflyses, fordi Renholdningsselskabet R98 ikke havde containere til os. Efterårsrengøringen bliver gennemført som sædvanligt. Beholderne til papir har ikke tilstrækkelig kapacitet, men det er stadig ikke lykkedes at finde et egnet sted for yderligere 2 beholdere. Gode ideer til placering efterlyses, de skal helst stå let tilgængelige og ikke for synlige.

En sportsklub har gennem mange år foretaget fordeling af telefonbøger fra Damstien. Det viser sig at kræve tilladelse fra vejkontoret, når vejen benyttes til oplagring. Fordelingen af telefonbøger fra Damstien er derfor ophørt.

Nabohjælpen eksisterer stadig, men i en periode har der ikke været opmærksomhed om det, fordi antallet af indbrud har været lavt. Nu er tyvene igen blevet aktive, så der er grund til at være opmærksomme på, hvad der foregår i vores området. Ring til politiet om mistænkelige personer. Ring hellere en gang for meget end en for lidt. Formanden vil gerne have besked om indbrud.

Kommunen vil stramme kravene til vedligeholdelsen af private veje. Vejkontoret har oplyst, at der vil blive taget hensyn til foreningernes egne vedligeholdelsesplaner. Bestyrelsen har derfor udarbejdet et første oplæg til en vedligeholdelsesplan for de næste 20 år. Det nuværende kontingent er ikke tilstrækkeligt. Når bestyrelsen næste år fremlægger vedligeholdelsesplanen, må det forventes, at der samtidig stilles forslag om en stigning i kontingentet til niveauet 1.000 til 1.200 kr. årligt.

Vedligeholdelsesplanen består at 4 projekter: Asfaltarbejde, udbygning af hastighedsdæmpende foranstaltninger, udskiftning af fortovsfliser og opretning af kantsten, samt udskiftning af vejtræer.

Den nylagte asfalt forventes at holde i ca. 15 år. I løbet af 3-5 år skal den sidste gamle asfalt fra Søkrogen og ned til søen fornyes. Prisen anslås til ca. 50.000 kr.

Der er afsat penge til 2 nye bump eller lignende. Kommunens planer om at dæmpe hastigheden overalt i byen til 40 km vil også virke på sidevejene. Tiden vil vise, om det bliver gennemført.

Der skal udskiftes ca. 900 meter fortov. Fortovet er ca. 50 år gammelt. I forbindelse med udskiftningen af fliser skal der foretages opretning af kantsten i Søkrogen og på Damstien.

De gamle vejtræer forventes udskiftet i de kommende 20 år. Der mangler at blive udskiftet ca. 40 træer. Bestyrelsen vil undersøge, om træerne med fordel kan udskiftes i grupper, således at der udskiftes ca. 10 i hver gruppe. De dårligste træer fjernes først, og der tages i øvrigt hensyn til at bevare synsindtrykket af den gamle allé. Målsætningen er, at Damstien skal have store træer gennem hele udskiftningsperioden. De nuværende 13 nye træer vil være 30-40 år ved planperiodens udløb.

Damstien Vejforening er på Internettet som en del af Vanløsebasen: www.vanloese.dk.

Afslutningsvis rettede formanden en tak for året, der gik, til kollegerne i bestyrelsen og til de medlemmer, der i breve og samtaler har vist interesse for Damstien og Søkrogen.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 4. Formanden fremlagde på kassererens vegne det reviderede regnskab og det blev godkendt.

Kontingentet er uændret 800 kr. årligt. Vedligeholdelsesplanens beregninger tyder på, at kontingentet skal hæves til 1.000-1.200 kr. for at udgifterne kan dækkes.

Punkt 5. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

Punkt 6. Bestyrelsen blev genvalgt:
  Formand Bent Andersen (nr. 18)
Kasserer Ole Roth (nr. 24A)
Sekretær Jens Erik Askov (nr. 8).

Punkt 7. Til revisor genvalgtes Søren Lund (nr. 28).

Punkt 8. Til suppleant genvalgtes Peter Peitersen (nr. 26B).

Punkt 9. Eventuelt.

Man drøftede parkering af biler på rabatterne. Flere talte for, at medlemmerne så vidt muligt bør parkere på egen grund.

Hastigheden på Damstien er ind i mellem for høj. Flere bump, måske i ny udformning, vil måske kunne sænke hastigheden, men det bliver svært at finde placeringer, som ikke generer indkørslerne til de enkelte ejendomme. Der er for langt til første bump og træerne gør vejen uoverskuelig.

Børnenes leg på vejbanen bør kun ske under tilsyn af voksne. Forslag om at forældrene aftaler en fælles holdning til børnenes leg på vejbanen. Forslag om at der opsættes skilte, som advarer om legende børn. Problemet er, at skiltene ikke må opsættes på vejarealet. Der skal altså findes egnede steder i skellet, bagkanten af fortovet.

Vanløse, den 31. oktober 2000

Bent Andersen


Referat af generalforsamlingen den 15. juni 1999

Ved generalforsamlingen var 24 medlemmer repræsenteret, heraf 3 ved fuldmagt.

Punkt 1. Til dirigent valgtes Niels Brunsgaard.

Punkt 2. Referatet af sidste års generalforsamling blev godkendt.

Punkt 3. Beretning.

Ved generalforsamlingen i 1998 viste regnskabet, at reparationen efter fjernvarmearbejdet kunne afsluttes uden opkrævning af ekstra kontingent. På det tidspunkt vidste bestyrelsen ikke, at kommunen havde givet påbud om at hæve kantstenene ud for hjørneejendommen Damstien/Ved Damhussøen. Arbejdet med kantstenene og en reparation på 50 m2 asfalt efter et oliespild gav en udgift på ca. 30.000 kr. Denne uforudsete regning medfører, at der alligevel ikke er penge nok til i år at afslutte reparationen af Damstien efter fjernvarmearbejdet. Derfor foreslår bestyrelsen, at der opkræves et ekstra kontingent på 500 kr. til betaling senest 1. sept. 1999. Asfaltarbejdet forventes udført i efteråret. Det omfatter belægning i fuld bredde på Damstien fra Ålekistevej til første bump og belægning på den halve kørebane mellem første og andet bump, samt renovering af de 2 bump.

Kommunen har vedtaget at hæve standarden for de private veje. Samtidig har kommunen vedtaget at opsige alle kontrakter om vejvedligeholdelse med grundejerforeninger. Kontrakterne giver ikke mulighed for at opkræve tilstrækkelige beløb til vedligeholdelsen. Damstiens Vejforening har ikke kontrakt med kommunen og påvirkes derfor kun af de øgede krav til vedligeholdelsen.

Forbedringerne op til den nye standard skal ikke gennemføres på én gang. De nye krav skal overholdes ved større reparationer af kørebane, fortove, kantsten og rendestensriste. Kommunen vil normalt respektere vejforeningernes egne planer for vedligeholdelse. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde en vedligeholdelsesplan for foreningens veje. Planen vil omfatte kørebane, fortove, kantsten, vejtræer, rabatter og overkørsler.

Standardtal for udgiften til vejvedligeholdelse varierer fra 6-14 kr. pr. m2. Vores kontingent svarer til 8 kr. Der bliver brug for en forhøjelse af kontingentet, og bestyrelsen foreslår i første omgang en forhøjelse fra 700 til 800 kr. Det dækker prisstigningen siden 1992, hvor kontingentet sidst blev forhøjet.

Bilernes hastighed på Damstien kommenteres ofte på generalforsamlingen. Bumpene har hjulpet noget, men kan ikke forhindre en for høj hastighed. Københavns Politi har brugt automatisk hastighedskontrol på Ålekistevej og det har virket. Hastighedskontrollen vil i den kommende tid blive udviddet til sidevejene, hvor hastigheden skal være tilpasset forholdene. Papircontainerne har for lille kapacitet.

Bestyrelsen vil gerne have tilbud om placering af yderligere 2 containere i nærheden af Rødtjørnevej. Aviser og blade må ikke stilles ved siden af containerne, men skal tages med tilbage, når containerne er fyldte.

Nabohjælpsordningen er stadig nødvendig, selv om antallet af indbrud er faldet lidt. I øjeblikket er der fred og ro fortæller Valby Politis fællesgruppe. Formanden vil fortsat gerne orienteres om indbrud og indbrudsforsøg.

Damstiens Vejforening er på Internettet som en del af Vanløsebasen: www.vanloese.dk.

Afslutningsvis rettede formanden en tak for året, der gik, til kollegerne i bestyrelsen og til de medlemmer, der i breve og samtaler har vist interesse for Damstien og Søkrogen.

I diskussionen blev følgende emner omtalt:

Beretningen blev godkendt.

Punkt 4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og regnskabet blev godkendt. Bestyrelsens forslag om ekstraordinært kontingent på 500 kr. til betaling senest 1. sept. 1999 blev vedtaget, ligeledes blev bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse til 800 kr. årligt vedtaget.

Punkt 5. Efter § 6 i vejforeningens love skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen være indsendt til bestyrelsen inden 15. maj. Det udsendte forslag blev drøftet og uddybet med henblik på evt. senere vedtagelse.

Forslagsstilleren havde som udgangspunkt

Forslaget om at anmode myndighederne om at ensrette Damstien i retning mod Ålekistevej blev begrundet med, at der er sket flere uheld ud for Damstien-Buskager.

I diskussionen om hastigheden og bumpene blev der nævnt følgende synspunkter:

En vejledende afstemning om der skulle arbejdes videre med begrundelsen af forslaget om trapezbump og udgiften hertil viste, at halvdelen af deltagerne i generalforsamlingen ønskede forslaget bedre belyst. Bestyrelsen vil sammen med forslagsstilleren opstille et beslutningsgrundlag i løbet af efteråret.

Om forslaget til ensretning af Damstien med Ålekistevej blev bl.a. nævnt følgende:

En vejledende afstemning viste, at der ikke var interesse for at arbejde videre med forslaget.

Punkt 6. Bestyrelsen blev genvalgt:
  Formand Bent Andersen (nr. 18)
Kasserer Ole Roth (nr. 24A)
Sekretær Jens Erik Askov (nr. 8).

Punkt 7. Til revisor genvalgtes Søren Lund (nr. 28).

Punkt 8. Til suppleant genvalgtes Peter Peitersen (nr. 26B).

Punkt 9. Eventuelt.

Flere medlemmer fortalte om tyveri af tomme og fyldte flasker og kasser med øl og vand ved husene. For tiden er der folk, der går rundt ved husene om natten (mellem kl. 2 og 5).

Enkelte huse i foreningen har ved ejendomsvurderingen fået et tillæg for særlig god beliggenhed.

Vanløse, den 26. juli 1999

 Til top /Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 16.7.2015