Det vedtages i medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. bekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949, at pålægge arealet begrænset af Ålekistevej, bagskellene af matr.-nr.ne 381-1 o Vanløse, sydvestskellet af matr.-nr. 1 o Vanløse, Damstien, sydvestskellet af matr.-nr. 182 Vanløse, bagskellene af matr.-nr.ne 182, 183 og 192 Vanløse, sydvest- og vestskellet af matr.-nr. 1 m Vanløse, Åbjergvej, sydvestskellet af matr.-nr. 2820 Vanløse samt nordvestskellet af matr.nr. 2820 og 1 d Vanløse nedennævnte byplan.

På vedhæftede plan nr. 15064 er grænsen for det af byplanen omfattede område angivet med stiplet linie.

På planen er byplanområdet med prikket linie delt i tre områder, nemlig område 1 (ABONA), område 2 (BCDEFGHRPOB) og område 3 (NOPRHJKLMN).

Byplanen omfatter herefter, som det fremgår af planen, følgende matrikelnumre: 1 a, 1 d, 1 e, 1 i, 1 k, del af 1 l (gadeareal), 1 m, 1 o, 1 q, 1 r, 1 s, 1 t, 1 u, 1 v, 1 x, 147, 148, del af 154 (gadeareal), 182, 183, 184, 192, 193, 381, 950, 965, 966, 967, 968, 969, 977, 1170, 1857, 2820, 3017, 3079 og 3107, alle af Vanløse, samt de fra disse matrikelnumre udstykkede parceller.

1.

Gadelinierne inden for byplanområdet fastsættes således:

Ålekistevej opretholdes med sin nuværende anlægsbredde 12,50 m fra gadens midtlinie.

Åbjergvej og Damstien fastlægges i 18,83 m bredde.

Ledagervej fastlægges i 5,0 m bredde fra gadens midtlinie.

Hasselvej opretholdes med sit nuværende udlæg til vendeplads og sti fra denne til Ålekistevej.

2.

Område 1, der omfatter følgende matrikelnumre i Vanløse: del af 1 d, del af 1 e, del af 1 l (gadeareal) og 3079, fastlægges som boligområde med etagehuse, for hvilket der udover de i byggelovens § 44 stk. i omhandlede bestemmelser, for hver ejendom skal gælde følgende

etageboligservitut:

a. Bebyggelsen må højst have 3 etager (beboelseslag).
b. Bebyggelsen skal udstyres som facade såvel mod gaderne som mod nabogrundene.

3.

Område 2, der omfatter følgende matrikelnumre i Vanløse: 1 a, del af 1 l (gadeareal), 1 o, 1 q, 1 r, 1 s, 1 t, 1 u, 1 v, 1 x, 147, 148, del af 154 (gadeareal), 182, 183, 184, 192, 193, 381, 950, 965, 966, 967, 968, 969, 977, 1170, 1857, 3017 og 3107, fastlægges som boligområde med villaer, for hvilket der for hver ejendom skal gælde følgende

villaservitut:

a. På hver grund må kun opføres en beboelsesbygning med højst to fulde etager (beboelseslag) foruden enkelte kvistværelser, der dog ikke må være indrettet til selvstændig beboelse. Hver etage (beboelseslag) må kun tjene til bolig for en enkelt familie. Endvidere kan opføres mindre udhuse til beboernes behov.
b. Uanset de til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser om udnyttelsesgrad må højst 1/3 af grundens areal bag gade- eller byggelinien bebygges.
c. Bebyggelsen skal holdes mindst 2,5 og 3,5 m fra naboskel for henholdsvis en- og toetages huse, idet dog udhuse med naboens samtykke kan tillades opført i skel.

Beboelsesbygninger kan dog til én side tillades sammenbygget med en tilsvarende bygning på nabogrunden, når disse bygninger efter magistratens skøn i højde, udseende og udstyr harmonerer med hinanden, hvorom der i påkommende tilfælde må tinglyses en særlig deklaration med magistraten som eneste påtaleberettigede.

d. Grundens ubebyggede areal (også det eventuelt udlagte gadeareal) skal anlægges og vedligeholdes som have. Grunden skal indhegnes med et for kvarteret passende hegn såvel mod gade som mod nabogrund, med mindre anden ordning godkendes af magistraten.

e. Såvel bygninger som grund skal benyttes således, at kvarterets fastlagte præg ikke lider skade. Der må ikke haves butik eller anden erhvervsvirksomhed, ligesom der desuden intet må finde sted, som efter magistratens skøn er til ulempe for de omboende, såsom ved at forårsage støj, lugt eller røg eller ved at virke skæmmende. Der kan opføres de for kvarteret nødvendige fællesanlæg såsom børneinstitutioner, varmecentral m. m.

4.

Område 3, der omfatter følgende matrikelnumre i Vanløse: del af 1 d, del af 1 e, 1 i, 1 k, del af 1 l (gadeareal), 1 m og 2820 fastlægges som boligområde med villaer, for hvilket der for hver ejendom skal gælde den for område 2 angivne villaservitut, dog at magistraten, jfr. bestemmelsen i byplanlovens § 2, nr. 6 om, at der kan træffes bestemmelse om byggegrundenes dybde, bredde og arealindhold, er bemyndiget til at meddele dispensation til opførelse af rækkehuse. For sådanne træder i stedet for foranstående villaservituts pkt. a og c nedenstående servitutbestemmelse:

På hver grund må kun opføres et rækkehus med højst to fulde etager (beboelseslag) og med ensartet profil og facade inden for hver gruppe. Hvert hus må kun tjene til bolig for en enkelt familie.

5.

De i byplanvedtægten indeholdte bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den nuværende bebyggelse og dens nuværende udnyttelse, forudsat at såvel denne bebyggelse som benyttelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.

6.

Den samlede magistrat kan indrømme enkelte mindre betydende lempelser i vedtægtens bestemmelser, når man ikke derved ændrer karakteren af det kvarter, byplanen søger at skabe.

7.

Forandringer i denne byplan kan ske ved kommunalbestyrelsens beslutning og ministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye planer, jfr. byplanlovens § 5.

Denne byplanvedtægt er vedtaget af Københavns kommunalbestyrelse i dennes møde den 20. maj 1954.

Københavns magistrats 4. afdeling,
den 10. juni 1954.
I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949, godkendes foranstående af Københavns kommunalbestyrelse vedtagne forslag til byplanvedtægt for et område i Vanløse vest for Ålekistevej.

Boligministeriet, den 26. oktober 1954.Indhæftede vedtægt med ligeledes indhæftede plan nr. 15064 begæres herved i henhold til § 10 i lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med den i loven foreskrevne retsvirkning tinglyst på matr.-nr.ne 1 a, 1 d, 1 e, 1 i, 1 k, del af 1 l (gadeareal), 1 m, 1 o, 1 q, 1 r, 1 s, 1 t, 1 u, 1 v, 1 x, 147, 148, del af 154 (gadeareal), 182, 183, 184, 192, 193, 381, 950, 965, 966, 967, 968, 969, 977, 1170, 1857, 2820, 3017, 3079, 3107, 3411, 3412 og 3413 alle af Vanløse.

De på den indhæftede plan 15064 anførte matr.-nr.e har under byplansagens behandling været genstand for matrikulære ændringer, idet matr.-nr.ne 3411, 3412 og 3413, Vanløse er udstykket fra matr.-nr.ne 184, 968 og 969 ibd.

De ændrede matrikulære forhold er vist på indhæftede plan 15766.

Københavns magistrat, den 17. november 1954.


INDFØRT I DAGBOGEN
den 18. november 1954
KØBENHAVNS BYRET
Lyst

Til top  / Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 1.4.2011