Vedtægter for Damstiens Vejforening

§ 1:
Foreningens formål er at vedligeholde, forbedre og påse renholdelse m.m. af vejarealer for ejendommene Damstien nr. 3 - 27 og nr. 2 - 38, for ejendommene Søkrogen nr. 1 - 7 og nr. 2 - 6 og af vejarealerne på Damstien for ejendommene Ålekistevej 11, 15 og 17, alle numre inklusive, samt at varetage medlemmernes interesser vejen vedrørende i alle relationer.

§ 2:
Foreningen er stiftet af 15 grundejere på Damstien, som i henhold til overdragelsesdokument af 16. november 1928 fra tidligere forpligtede, har påtaget sig vejens vedligeholdelse og dermed retten til at opkræve det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte årlige bidrag.

§ 3:
Alle ejere af de i § 1 nævnte ejendomme samt ejere af ejendomme, der måtte blive udstykket fra disse, er pligtige at være medlemmer af foreningen. Endvidere kan som medlemmer optages ejere af ejendomme, der har naturlig og hensigtsmæssig tilknytning til de i § 1 nævnte ejendomme. Der vil på ejendommene ved ejernes foranstaltning og bekostning være at tinglyse en deklaration om pligten til at være medlem af foreningen.

§ 4:
Medlemmerne skal for hver selvstændig matrikuleret ejendom betale et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Kontingentet betales årligt bagud i april måned og opkræves ved udsendelse af indbetalingskort. Ved for sen betaling af kontingentet kan bestyrelsen opkræve et gebyr på 10 % af det skyldige beløb.

§ 5:
Medlemmerne er pligtige til at holde vejarealet (fortovet, rabatten og vejbanen) ud for deres ejendom i farbar og rengjort stand i overensstemmelse med de til enhver tid givne offentlige forskrifter. Fortovet skal holdes fri for ud- eller nedhængende grene fra buske og træer samt for sne og is. Rabatten mellem fortov og kørebane skal holdes fri for græs og ukrudt. Reparation af fortov og vejbane samt beskæring af vejtræer foretages ved foreningens foranstaltning.

Genstande og affald til renovationsafhentning må stilles frem dagen før afhentningen.

Leverede/tilkørte materialer f.eks. grus og lignende må ikke henligge på vejarealet og bør flyttes indenfor 24 timer. Etablering af behørig afmærkning er den enkelte ejers ansvar subsidiært Vejforeningens ansvar for Vejforeningens aktiviteter.

Hvis et medlem ikke overholder bestemmelserne i denne §, kan bestyrelsen lade det forsømte udføre på vedkommende medlems bekostning.

Vejforeningen har generel accept fra medlemmerne til at fravige disse regler i forbindelse med sine aktiviteter, f.eks. ved containeropstillinger og udlægning af grusdepoter til udbedring af rabatter samt til anvendelse ved glatførebekæmpelse.

§ 6:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned og indkaldes skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Forhandlingsprotokol
  3. Beretning om foreningens virksomhed
  4. Det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Valg af suppleant
  10. Eventuelt.

Regnskab og eventuelle forslag skal udsendes samtidig med dagsorden. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling kan ethvert medlem forlange optaget forslag, som skriftligt er indgået til bestyrelsen inden 15. maj.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, enten når bestyrelsen finder det fornødent eller mindst 5 medlemmer skriftligt indsender anmodning herom til bestyrelsen. I begge tilfælde gives 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det. Ved foretagelse af valg, hvor der er opstillet flere, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt. Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende, idet der dog ved afstemning om forslag om lovændringer eller forslag om foreningens opløsning kræves, dels at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede eller repræsenterede, og dels at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede eller repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Ethvert medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til afgivelse af sin stemme ved generalforsamlingen. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden indkaldes med mindst 8 dages varsel. En sådan generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, og almindelig stemmeflerhed er afgørende. Angående forhandlinger på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder optages en kort beretning i en forhandlingsprotokol.

§ 8:
Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, formand, sekretær og kasserer, der alle vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Endvidere vælger generalforsamlingen hvert år en suppleant og en revisor. Genvalg kan finde sted. Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem forpligter foreningen.

§ 9:
Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Foreningens likvide midler indsættes på konto i vejforeningens navn til forrentning i en sparekasse eller bank.

§ 10:
Ved foreningens ophævelse tager den afsluttende generalforsamling bestemmelse om de tilstedeværende midlers anvendelse.


Vedtaget på den konstituerende generalforsamling 11. april 1928.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 24. juni 1940.
Ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. juni 1963.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 16. juni 1977.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 19. juni 1980.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 18. juni 1981.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 16. juni 1991.
§1 ændret pr. 13/11 1998, Damstien 36 optaget i Vejforeningen i henhold til §3.
Ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. november 2007.

Til top /Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 29.11.2007