Generalforsamling den 7. juni 2015 - Referat

Generalforsamling den 1. juni 2014 - Referat

Generalforsamling den 9. juni 2013 - Referat

Referater fra tidligere generalforsamlinger findes i arkivet


Referat fra Generalforsamling den 7. juni 2015

Der var 21 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.


1.  Valg af dirigent

Niels Brunsgaard, Damstien nr. 20B, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol

Sidste ordinære Generalforsamling blev afholdt den 1. juni 2014, og referatet fra generalforsamlingen er dateret 10. juni 2014 og uddelt den 12. juni 2014.

Der var ingen bemærkninger til referatet, og referatet blev godkendt.


3.  Beretning om foreningens virksomhed

På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.


Oversigt over økonomien

På Generalforsamlingen i 2014 aftalte vi, at det kommende regnskabsår skulle være et projektmæssigt set stille år med opsparing til fortsættelse af vort fortovsprojekt fra skellet mellem Damstien 21B og Damstien 23 frem til skellet mellem Søkrogen 2 og Damstien 31.

Som det fremgår af regnskabet, har vi i regnskabsåret anvendt godt 10.000 kr. til diverse driftsudgifter og har således et overskud på ca. kr. 65.000 for regnskabsåret og en samlet formue på godt kr. 134.000.


Damstiens generelle vedligeholdelsesstatus

I år vil jeg starte med at give et overblik over den generelle vedligeholdelsesstatus for træer, asfalt og fortove for Damstien og Søkrogen, og dernæst vil jeg gå over til en omtale af de direkte aktiviteter, der har været.

Træer
Vi har gennem de senere år udskiftet mange af vore gamle vejtræer og fået gjort det på en måde, så det hyggelige lidt landsbyagtige miljø stadig er tilstede.
Der er nu 11 gamle vejtræer tilbage, og de har klaret sig fint gennem efterårets og vinterens storme. Bestyrelsens vurdering er, at de godt kan klare et par år til, inden det bliver nødvendigt at begynde udskiftningen, samtidigt er der enkelte af de knap så gamle træer, der ligeledes godt kunne trænge til udskiftning.

Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
Med den milde vinter, som vi har haft, har vore asfaltbelægninger på vejbanerne klaret sig pænt gennem vinteren, og der har ikke efter vinteren været behov for at foretage nogen reparationer.
Asfalten forventes at kunne holde yderligere nogle år, inden en større fornyelse bliver nødvendig. Formentlig bliver det bakken op fra Ålekistevej, der først bliver trængende, men den ser umiddelbart ud til at kunne holde 3-4 år endnu.

Fortove og rabatter
Vi har gennem de forrige 2 år gennemført omlægning af vore fortove og opretning af vore rabatter med lerholdigt grus.
Fra bestyrelsens side synes vi, at de gennemførte projekter har pyntet og rettet op på vejen.

Vi har som omtalt med vilje holdt en pause med renoveringen for at samle kapital til næste indsats, og vi har en plan for den kommende indsats, som vi gerne vil præsentere under punktet "Fastsættelse af kontingent", hvor også investeringsplan for det kommende år og investeringsskitser for de efterfølgende 2 år skal behandles.


Diverse forskellige aktiviteter i det forgangne regnskabsår

Medlemsskab af Københavns Højskoleforening
Damstiens Vejforening er som besluttet på Generalforsamlingen i 2014 blevet foreningsmedlem af Højskoleforeningen, således at vore medlemmer kan nyde godt af medlemsskabets muligheder, og at vi kan holde vor generalforsamling og det efterfølgende samvær i en form for fælles regi med Højskolen og ikke som et lån af lokaler.

Efterårs- og Forårsrengøringsdage
Vi havde Efterårsrengøring den 16. november 2014 og Forårsrengøring den 19. april 2015, hvor der også var bestilt lerholdigt grus til reparation og genopretning af vore grusrabatter.

Tilslutningen var god, og vi nåede de aktiviteter, som var planlagt.

I forbindelse med bestilling af containere til Forårsrengøringen viste det sig, at Københavns Kommune havde skiftet politik og nu ønskede en betaling på kr. 1.400 for en container til grønt og kr. 2.000 for en container til storskrald.

Vi mener, at behovet for og fordelen ved 3 containere i forhold til 2 fortsat taler for 3 containere. Så vi fortsætter indtil videre med 3 containere - men den samlede årlige udgift er faktisk umiddelbart steget med kr. 9.600.

Grus til vinterforanstaltninger
Som sædvanligt havde Vejforeningen også i år, da det i december så ud til at blive vinter, sørget for at anskaffe grus til glatførebekæmpelse.
Men heldigvis slap vi med en meget mild vinter, og det var kun en mindre del af de 2 grusbunker, der var anvendt, da det resterende grus i foråret blev annonceret til fri afbenyttelse for vejforeningens medlemmer.

Vedligeholdelse af rabatter
På sidste generalforsamling havde vi renholdelse af vore rabatter og opfølgning i henhold til Vej foreningens vedtægter oppe til drøftelse, og bestyrelsen lovede at vende tilbage med sine overvejelser på næste generalforsamling.

Omfanget af de husstande, der ikke holder deres rabatter i henhold til vedtægterne, kan opgøres til 6-8, men det varierer noget hen over året. Omfanget må derfor vurderes at være ret beskedent.

Vi har tidligere drøftet en evt. ændring af rabatterne, og konklusionen var at fastholde grusrabatterne. Bestyrelsen har hele tiden haft en positiv holdning til grusrabatterne og er helt enig i, at grusrabatterne skal fastholdes, og at dette kan kræve påtale og håndhævelse i henhold til vedtægterne ved manglende renholdelse/vedligeholdelse. Det vil være vigtigt for alle parter, at den enkelte husejer forstår en evt. påtale og konsekvensen ved ikke at følge den.

Af hensyn til at undgå store grusmængder i rendestensbrøndene ved Damstiens start ved Ålekistevej er det bestyrelsens holdning at forholde sig pragmatisk til/se gennem fingre med et evt. græsdække på de første ca 10 meter af rabatten på Damstien ud for Ålekistevej nr. 15 og Ålekistevej nr. 17 under forudsætning af, at græsdækket bliver holdt, dvs. jævnligt klippet og passet af de respektive ejere.

For at få et lidt bedre kendskab til rabatter rundt omkring i kommunen har vi talt med formanden for Vanløse Grundejer Sammenslutning, som vidste, at Grundejerforeningen Vanløse Haveby havde haft ønske om at skifte fra asfaltbelægning til græsbelægning i rabatten mellem flisekant og kantsten. Det har de fået afslag på, og vi har fået en kopi af afslaget fra formanden for grundejerforeningen.

Afslaget er begrundet med, at kommunen gerne på fortovene vil bevare en rimelig gå-bredde og derfor ønsker bevarelse af et befæstet areal eller fast belægning mellem flisekant og kantsten af hensyn til fodgængere med f.eks. barnevogn, rollator, kørestol m.m.

Så derfor må kommunen forventes at være enig i Damstiens Vejforenings beslutning om bevarelse af vore grusrabatter.


Spørgsmål og bemærkninger til beretningen

Jens Gøtrik, Damstien 7b, spurgte, om det var af saglige eller holdningsmæssige grunde, bestyrelsen ville se gennem fingre med renholdelsen af rabatterne, og at det efter hans opfattelse ville være umuligt at styre evt. dispensationer, samtidigt med at vedtægterne derved ikke blev efterkommet.

Jens Askov svarede, at årsagen helt klart var saglig, og at græs i de første metre af rabatterne i starten af Damstien viste sig at have en meget positiv evne til at holde på gruset, så det ikke løber ned i rendestensbrøndene.
Dette kan ses på grusmængden, der i forbindelse med de halvårlige arbejdsdage samles op fra de 2 rendestensbrønde placeret i begyndelsen af Damstien.
Græsarealet var efter Jens Askovs mening meget klart afgrænset/defineret og skal som anført plejes og klippes af de respektive ejere.

Jens Gøtrik var ikke enig og mente, at bestyrelsen skulle overholde og håndhæve Vej foreningens Vedtægter, og hvis ikke måtte man gå ind i en proces med ændring af vedtægterne.
Jens Gøtrik refererede til sit forlag sendt til bestyrelsen i august 2014, hvor han foreslog, at bestyrelsen til de grundejere, der ikke overholder deres renholdelsespligt uddeler gule og røde kort med f.eks. 14 dages interval, og at bestyrelsen 14 dage efter et rødt kort kunne tage bestemmelsen i vedtægternes paragraf 5 i anvendelse, der giver bestyrelsen bemyndigelse til at lade det forsømte udføre på vedkommende medlems bekostning.

Jens Askov svarede, at bestyrelsen desværre havde haft et hukommelsessvigt om Jens Gøtriks mail, men at man havde svaret på den i september, men ikke efterfølgende havde været opmærksom på, at forslaget, hvis bestyrelsen ikke var indstillet på iværksættelse af forslaget, så skulle betragtes som forslag til en førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen har derfor ikke forberedt en nærmere præsentation og drøftelse af forslaget fra Jens Gøtrik.

Efter det fremførte er det efter Jens Askovs mening ca. 2x10 meter græs og proceduren for opfølgning og håndhævelse, der er forskellige meninger om.

Efter yderligere ordvekslinger foreslog dirigenten, at det burde være op til bestyrelsen at finde en god løsning på spørgsmålet om påtale og håndhævelse af renholdelse og vedligeholdelse af rabatterne på Damstien og Søkrogen.
Dette blev accepteret, og formandens beretning blev godkendt.

4.  Det reviderede regnskab for 2014/2015

Steen Petersen fremlagde regnskabet for perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015, som er revideret af Vejforeningens revisor og dateret 26. maj 2015.

Indtægterne er i alt på kr. 75.600, hvor kr. 75.000 er fra vejbidrag, og kr. 600 er betaling fra ejendomsmæglere, der har indhentet oplysninger fra Vejforeningen i forbindelse med salgsudbud af ejendomme.
Udgifterne er i alt på kr. 10.176, hvor den største post er driftsudgifter på kr. 6.207, der bl.a.skyldes den uventede udgift til forårets containere.
Udgiften til gebyrer og blanketter er på kr. 386 og dækker også over udgiften til et anbefalet brev om manglende betaling af vejbidrag. Alene portoen for det anbefalede brev beløber sig til kr. 86, og bestyrelsen vil fremover tillægge et gebyr på 10% af det skyldige beløb.

Vedrørende posten "Tilgodehavende Vejbidrag" var der ved regnskabets afslutning manglende betaling af vejbidrag fra 12 medlemmer. Dette tal er efterfølgende faldet til 3.

Steen Petersen forventede inden næste forår at udvide indbetalingsmuligheden med bankindbetaling, således at den lidt besværlige og langsomme giroindbetaling kan undgås.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

5.  Fastsættelse af kontingent - herunder investeringsplan 2015/2016 og investeringsskitser for 2016/2017 samt 2017/2018

Jens Askov indledte med at sige, at fra bestyrelsens side synes vi, at vort kontingent har en tilpas størrelse, og at vi med forslaget til ændret fortovsrenovationsplan har en rimelig sund økonomi for de kommende år.
Så kontingentet foreslås bevaret uændret for det kommende år, men inden der blev stemt om kontingentet gennemgik bestyrelsen hovedelementerne i investeringsplanen for 2015-2016, således at man samtidigt kunne få en godkendelse af investeringsplanen for det kommende år.


Forslag til ændret renoveringsplan for fortov og kantsten

Jens Askov sagde, at der i bestyrelsen var enighed om at fortsætte fortovsrenoveringen.
Den resterende del strækker sig fra skellet mellem 21B og 23 på Damstien og hen til hjørnet ved Søkrogen og hele vejen ned og op i Søkrogen og hen til skellet på Damstien mellem Søkrogen 2 og Damstien 31.

I henhold til planerne sidste år ville projektet omfatte en omlægning af fliserne med stabilgrus samt opretning af kantstenene ved at tage disse op og sætte dem igen i beton.
I bestyrelsen er vi kommet til den konklusion, at en væsentlig del af kantstenene faktisk står rimelig pænt, og at vi derfor ikke opnår meget ved at tage kantstenene op og sætte dem igen.

Derfor vil vi foreslå en ændret plan, som stort set vil halvere udgiften til den resterende renovering og derfor vil bevirke, at vi kan udføre den samlede plan i et hug.

Planen går ud på at omlægge alle fliserne med stabilgrus lige fra startskellet til slutskellet.

For omlægning af kantstenene er der indskrænkninger: - De første meter kantsten ud for nr. 23 omlægges. Resten af kantstenene ud for 23 og 25 justeres ikke.
- Kantstenen udfor nr. 27 på Damstien omlægges.
- Kantstenene på de lige strækninger på Søkrogen justeres ikke.
- I rotunden i Søkrogen justeres enkelte kantsten.
- Enkelte kantsten på hjørnet af Søkrogen og Damstien justeres.

Dette giver en forventet samlet omkostning på ca. kr. 95.000, og hele projektet kan derfor udføres i indeværende regnskabsår, f.eks. i sensommeren eller i efteråret 2015.
Omkostningen er anført i Investeringsplanen for 2015-2016.

Ved det reviderede projekt får vi dels en hurtig gennemførelse til glæde for alle beboere, og dels kan en evt. senere omlægning af kantstenene udskydes til og koordineres med kommende asfaltarbejder.


Forslag til renovering af 2 rendestensbrønde

I Investeringsplanen for det kommende år foreslås afsat kr. 10.000 til at hæve en meget lav rendestensbrønd, så den kommer i niveau med rabatten, og til at udskifte karm og rist på en anden rendestensbrønd, der er gået i stykker.

Bestyrelsens forslag til ændret renoveringsplan for den resterende renovering af fortove og kantsten blev godkendt, og ligeledes blev Investeringsplanen for 2015-2016 godkendt, og samtidigt blev forslaget om uændret kontingent for 2015-2016 godkendt.


6.  Indkomne forslag

Det i august 2014 modtagne forslag fra Jens Gøtrik, Damstien 7B, var blevet behandlet i relation til dagsordenens punkt 3, og Jens Gøtrik ønskede ikke yderligere drøftelser.

Bestyrelsen havde ikke modtaget andre forslag til mødet.

7.  Valg af bestyrelse

Jens Askov oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg:

Bestyrelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:
     - Formand: Jens Askov, Damstien 8
     - Kasserer: Steen Petersen, Damstien 15
     - Sekretær: Peter Peitersen, Damstien 26B


8.  Valg af Revisor

Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9.  Valg af Suppleant

Nils Johannessen, Damstien 7A, var også indstillet på genvalg og blev genvalgt.


10.  Eventuelt

Pentanquebane i Højskoleforeningens Have.

Svend Bjerre Christensen, Københavns Højskoleforening, Damstien 25, oplyste, at foreningen havde planer om i løbet af sommeren at etablere en pentanquebane i haven. Banen vil blive stillet til fri afbenyttelse for medlemmer af foreningen herunder naturligvis også for medlemmer i Damstiens Vejforening.


Sikkerhed i vejkrydset Rødtjørnevej / Damstien.

Jens Askov orienterede om, at Uffe Nielsen, Damstien 32, havde sendt en mail til blandt andet bestyrelsen og foreslået en genoptagelse af drøftelserne om sikkerheden i krydset Rødtjørnevej / Damstien.
Flere gange om ugen opstår der sikkerhedsproblemer, hvor børn er involveret, fordi bilerne på Damstien og Rødtjørnevej kører for stærkt, samtidigt med at der er almindelig højrevigepligt i krydset. Bestyrelsen har drøftet sagen og er nået til den konklusion, at hajtænder på Rødtjørnevej vil være den bedste løsning.
Efterfølgende har bestyrelsen talt med Københavns Kommune, der har oplyst, hvem en ansøgning skal sendes til, og at Københavns Kommune vil tage kontakt til Politiet i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
Bestyrelsen har endvidere kontaktet formanden for Søgårdens Grundejerforening, der har sagt, at han ikke umiddelbart har indvendinger mod de foreslåede hajtænder.

På mødet var der fuld opbakning til, at bestyrelsen går videre med sagen og sender en ansøgning til Københavns Kommune.

I relation til drøftelsen blev der spurgt, om der kunne gives tilladelse til placering af yderligere et vejbump på strækningen fra Ålekistevej og frem til vejbumpet ud for Damstien 7 og 10, således at bilerne blev tvunget til at sænke hastigheden også i den ende af Damstien.
Bestyrelsen lovede at undersøge muligheden.


Skybrudsløsninger for Damhussøen og Damhusengen

Jens Askov orienterede om, at Københavns Kommune har lavet en plan for afklaring af de skybrudsløsninger for Damhussøen og Damhusengen, der bør indgå i de videre overvejelser.

I forbindelse med det forberedende arbejde er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Københavns Teknik og Miljøforvaltning og medlemmer fra Vanløse Lokaludvalg og arbejdsgruppen Natur og Miljø. Gruppen ser bl.a. på styrker og svagheder ved løsningerne.

Endvidere er der iværksat en antropologisk undersøgelse ved et konsulentfirma, der i løbet af de kommende 3 måneder skal afdække, hvilke opfattelser og anvendelse brugerne af Damhussøen og Damhusengen har både nu og tror de vil have i de kommende år.


Byggeplaner på Tivoligrunden i Rødovre.

Jens Askov gjorde opmærksom på, at Rødovre har et nyt forslag til lokalplan for Tivoligrunden på vej, som forventes at blive sendt i offentlig høring umiddelbart efter den 18. juni 2015.

Byggeplanerne blev præsenteret på et orienteringsmøde i januar 2015 og omfatter 48 boliger i en række sammenbyggede/tætbeliggende huse på op til 6 etager. Bebyggelsen vil give grunden en meget høj bebyggelsesgrad. De høje huse og den tætte bebyggelse må forventes at give den kendte silhuet af Damhuskroen og de grønne træer en væsentlig ændring, hvis planerne realiseres.

Bekæmpelse af japanske pileurter

Claus Salling, Damstien 5, fortalte, at han og andre villaejere ned til grøften ved Damhussøen havde problemer med planten japansk pileurt, der på linie med bjørneklo er sortlistet og skal ryddes bort. Det er vanskeligt, at få Københavns Kommune til at gå aktivt ind i kampen, og Claus ville høre om Vejforeningen havde mulighed for at yde hjælp til påvirkning af gartnerne.

Jens Askov svarede, at han ikke havde noget netværk til gartnerne, og at han defor desværre ikke mente, at han kunne hjælpe.København den 11. juni 2015

Niels Brunsgaard    Jens AskovPS: Tidspunkt og dato for Damstiens Vejforenings Generalforsamling i 2016

Bestyrelsen har aftalt med Højskoleforeningen, at næste års generalforsamling holdes den 19. juni 2016, og at den af hensyn til de mange børnefamilier med små børn starter kl. 15:00.


Referat fra Generalforsamlingen 1. juni 2014

Der var 23 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien nr. 20B, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol - Referat fra sidste generalforsamling
Sidste ordinære Generalforsamling blev afholdt den 9. juni 2013, og referatet fra generalforsamlingen er dateret 14. juni 2013.

Der var ingen bemærkninger til referatet, og referatet blev godkendt.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Vejtræer

Efterårsstormen medio oktober 2013 rev en stor gren af et af de gamle vejtræer ud for Damstien nr.15, heldigvis uden person eller materielle skader.
Nødvendigheden af at udskifte træet med et nyt blev umiddelbart besluttet af bestyrelsen, og de øvrige gamle vejtræer blev inspicerede med henblik på, om der var andre, der skulle med i udskiftningen. Træet ud for Damstien nr.18 vurderedes også at kunne trænge til fornyelse.
Medio februar forelå der 3 tilbud, og det billigste blev valgt. Tilbudet var samtidigt fra en gartner, Bo Jacobsen, som vi havde positive erfaringer med.
Projektet med udskiftning af de 2 træer forløb hurtigt og effektivt.

I forbindelse med udskiftningen af træerne aftalte bestyrelsen også at få savet en større vissen gren af vejtræet ud for Damstien nr. 2.

Nu hvor træerne blomstrer, har vi endnu en gang inspiceret de gamle træer, og bestyrelsen tror på, at der stadig er nogle år tilbage i dem.

Grus til vinterforanstaltninger

Som sædvanligt havde Vejforeningen også i år, da det blev vinter, sørget for at anskaffe grus til glatførebekæmpelse.

I stedet for det sædvanlige grus prøvede bestyrelsen at anskaffe grus med et indhold af ler, der samtidigt ville gøre det overskydende grus velegnet til reparation og udjævning af rabatterne.

Gruset blev anskaffet primo december og viste sig fint til glatførebekæmpelse, så længe det var frostvejr, men da det blev tøvejr, blev gruset smattet og uanvendeligt.

Derfor besluttede bestyrelsen umiddelbart at anskaffe 2 bunker af det sædvanlige grus og uddele en meddelelse til Vejforeningens medlemmer om skavankerne ved det lerholdige grus, og om at 2 nye bunker grus var bestilt og ville blive leveret umiddelbart.

Det overskydende grus af såvel det lerholdige som det normale grus har bestyrelsen efterfølgende haft held til at afsætte, dels i forbindelse med udskiftningen af de 2 vejtræer og dels i forbindelse med fortovsomlægningen.


Fortovsomlægning

Fortovsomlægningen omfattende etablering af et stabilgruslag under fliserne samt omlægning og opretning af fliserne fra skellet mellem Damstien nr.5 og nr.7A til skellet mellem Damstien nr.21B og nr.23. varede godt 2 uger fra ultimo marts til primo april.

Projektet blev besluttet på sidste års Generalforsamling og blev udført af Ahrensbergs Brolægning. Projektet forløb stille og roligt med en god oprydning og orden undervejs.

Samtidigt med opretningen af fortovet blev rabatterne også rettet op ved, at der blev lagt betydelige mængder ekstra grus på rabatterne, hvorved vi blandt andet kom af med en del gamle lunker i rabatterne, og således at det samlede billede af fortov og rabatter virker plant og rigtigt.

Efter bestyrelsens opfattelse har det været et vellykket projekt.

Med den gennemførte renovering er vi i foreningen kommet et stort stykke videre med vor omlægning og opretning af fortove og rabatter. Umiddelbart resterer renovering fra skellet mellem Damstien nr.21B og nr.23 og fremad forbi Høj skoleforeningen og Damstien nr.27 til Søkrogen og ned ad den ulige nummerside i Søkrogen og op ad den lige nummerside i Søkrogen og frem på Damstien til skellet mellem Søkrogen nr.2 og Damstien nr.31.

Bestyrelsen har udarbejdet et skitseforslag til gennemførelse af dette projekt opdelt i 2 faser og vil gennemgå forslaget under dagsordenens punkt 5 "Fastsættelse af kontingent - herunder investeringsplan for 2014-2015 og investeringsskitser for 2015-2016 og 2016-2017".


Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse

Vore asfaltbelægninger på vejbanerne har klaret sig pænt gennem vinteren, og der har ikke været behov for at foretage nogen reparationer efter vinteren.

Asfalten forventes at kunne holde yderligere nogle år, inden en større fornyelse bliver nødvendig.


Efterårs- og Forårsrengøring

Rengøringsdagene blev afholdt henholdsvis søndag den 10. november 2013 og søndag den 13. april 2014. Begge dage var der en ikke stor, men rimelig tilslutning og som sædvanlig positiv opbakning til gennemførelse af de planlagte aktiviteter.

Deltagerne i disse rengøringsdage er meget trofaste, og det sætter bestyrelsen stor pris på, men bestyrelsen vil gerne anbefale og opfordre flere husstande til at deltage. Det er faktisk en hyggelig og ukompliceret måde at lære naboerne at kende på Ålekistevej, Damstien og Søkrogen, som vi både boligmæssigt og vejforeningsmæssigt har et fællesskab med.

Vi, der deltager, hygger os godt og synes egentlig, at det er lidt synd for de andre, som ikke har opdaget, hvad de går glip af.


Afsluttende bemærkninger

Alt i alt fremtræder Damstien og Søkrogen i en god og rimelig velholdt tilstand.

Men ukrudtet florerer desværre kraftigt i en del af rabatterne og især i de rabatter, der ikke er blevet renoverede i år, og bestyrelsen vil gerne opfordre de pågældende grundejere til at gøre noget ved dette.


Spørgsmål og bemærkninger til beretningen

Jens Jessen, Damstien nr. 20A, spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at iværksætte en form for betaling for manglende deltagelse i en af de årlige arbejdsdage.

Jens Askov svarede, at han var bekendt med, at det blev praktiseret i visse grundejer- og vejforeninger med beløb fra kr. 200 og helt op til kr. 1.000, men at bestyrelsen ikke syntes, at det var nødvendigt, så længe der på rengøringsdagene var tilstrækkelig deltagelse til, at de nødvendige aktiviteter kunne blive gennemført.

Janne Hemmingsen, Damstien nr.19B, var utilfreds med det omlægningsarbejde, der var udført ud for hendes bopæl. Den vandpyt, der tidligere dannedes ved regnvejr, blev stadig dannet, og lunkerne i rabatten var måske blevet flyttet, men var stadig eksisterende. Hertil kom, at en flise vippede lidt, at der manglede noget sand mellem fliserne, og at fliserækkerne i indkørslen var blevet drejet.

Jens Askov svarede, at det var han ked af at høre, og at bestyrelsen gerne ville komme og inspicere de anførte forhold, men at han ud fra sin hukommelse mente, at forholdene ikke så helt så grelle ud som anført.

Jens Gøtrik, Damstien nr. 7B, spurgte, om der ikke i vedtægterne for Damstiens Vejforening var hjemmel for bestyrelsen til at gribe ind mod medlemmers manglende vedligeholdelse af rabatter m.v., og i givet fald hvordan bestyrelsen havde tænkt sig at anvende denne hjemmel.

Jens Askov svarede, at vedtægterne for Damstiens Vejforening pålægger de enkelte medlemmer pligt til at holde fortovet, rabatterne og vejbanen ud for deres ejendom i rengjort tilstand, og ved forsømmelse kan bestyrelsen lade det pågældende arbejde udføre på vedkommende medlems bekostning.
Bestyrelsen har ikke haft planer om at anvende denne hjemmel, men på baggrund af den nuværende udvikling kunne det være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan hjemmelen kunne sættes i funktion, og hvilke indledende skridt der bør være gennemført inden.
Bestyrelsen vil derfor overveje spørgsmålet, gå i tænkeboks, og fremkomme med forslag til næste års generalforsamling.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.


4. Det reviderede regnskab for 2013/2014
Steen Petersen fremlagde regnskabet for perioden 1. maj 2013 - 30. april 2014, som er revideret af Vejforeningens revisor og dateret 15. maj 2014.

Steen Petersen gennemgik de enkelte poster, og oplyste bl.a., at de ekstra indtægter på kr. 900 omfattede 3 gebyrbetalinger fra ejendomsmæglere, at udgiften til vejtræerne havde været kr. 21.625, og at de anførte udstående betalinger af 7 vejbidrag på kr. 10.500 nu var blevet reduceret til 3 på kr. 4.500.

Det reviderede regnskab blev godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent - herunder investeringsplan 2014/2015 og investeringsskitser for 2015/2016 samt 2016/2017
Jens Askov indledte med at gennemgå bestyrelsens forslag til gennemførelse af den resterende renovering af fortovene, som omfatter dels omlægning af de resterende fliser på et stabilgruslag og dels opretning af de tilhørende banketter og ikke mindst af kantsten, idet renoveringen nu er nået til den del af den ulige nummerside på Damstien, der sammen med Søkrogen har kantsten.

Kantstenene forventes at skulle rettes op til en højde på 10 til 15 centimeter svarende til Københavns Kommunes skybrudshøjde for acceptabelt regnvand på vejbanen. For indkørslerne vil højden formentlig være de nuværende ca. 3 cm.

Det at hæve kantstenene vil give anledning til mindre og visse steder også større ændringer af fortovsniveauet, og derfor er det fundet hensigtsmæssigt at dele projektet op i kun 2 faser.
Fase 1 udgøres af strækningen fra skellet mellem Damstien nr.21B og nr. 23 til skellet mellem Søkrogen nr.5 og nr.7, og fase 2 strækker sig fra skellet mellem Søkrogen nr.5 og nr.7 til skellet på Damstien mellem Søkrogen nr.2 og Damstien nr.31.

Bestyrelsen har på grundlag af et vist kendskab til bl.a. kalkulationspriser foretaget en skitseberegning af de forventede udgifter til gennemførelse af de 2 faser.
Skitseberegningen for fase 1 giver en forventet udgift på ca. kr. 110.000 inkl. moms, og skitseberegningen for fase 2 giver en udgift på ca. kr. 75.000 inkl. moms.

Årsagen til de lidt høje beløb i forhold til tidligere er, at renoveringen nu også omfatter kantsten.

Bestyrelsen synes, at det nuværende kontingent har en tilpas størrelse, og at vi har tid til at samle lidt penge sammen, inden vi går i gang med Fase 1 og Fase 2.

Derfor foreslår bestyrelsen, at det indeværende regnskabsår 2014-2015 skal bruges til konsolidering, og at der kun bør bruges penge til løbende og nødvendige udgifter, for dernæst i det efterfølgende regnskabsår 2015-2016 at gennemføre Fase 1 efter beslutning derom på den ordinære generalforsamling i juni 2015, og for det efterfølgende regnskabsår 2016-2017 at gennemføre Fase 2. efter beslutning derom på den ordinære generalforsamling i juni 2016.

I forslaget til investeringsplan for regnskabsåret 2014-2015 er derfor kun afsat kr. 10.000 til generel driftsudgift og kr. 15.000 til en udskiftning af et vejtræ eller til fjernelse af større grene, hvis nødvendigt..

Tilsvarende er der for regnskabsåret 2015-2016 afsat de samme beløb samt kr. 110.000 til Fase 1, og for regnskabsåret 2016-2017 er afsat det samme beløb til løbende drift og kr. 25.000 til evt. udgift til vejtræer og kr. 75.000 til Fase 2.

Spørgsmål og kommentarer til investeringsplaner og kontingent fastsættelse

Jens Gøtrik, Damstien nr. 7B, ville gerne høre, om bestyrelsen havde tænkt sig at rette henvendelse til Københavns Kommune om kantstenenes højde.

Jens Askov svarede, at hans viden om kantstenshøj der kom fra hans deltagelse i Arbejdsgruppen Natur og Miljø under Vanløse Lokaludvalg, hvor der bl.a. arbejdes med skybrudsplaner. Det er absolut ikke tanken at rette direkte henvendelse til Københavns Kommune vedrørende kantstenene på Damstien og Søkrogen, men det ville være ærgerligt at sætte kantstenene for lavt, hvis der efterfølgende kom en højere norm. Hvis der sker ændringer, forventes afklaringen at foreligge, inden vi i Vejforeningen får brug for at vide besked i forbindelse med Fase 1.

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på kr. 1.500, og forslag til investeringsplan for 2014-2015 og investeringsskitser for regnskabsårene 2015-2016 og 2016-2017 blev enstemmigt vedtaget.


6. Indkomne forslag
Jens Askov kunne til punktet oplyse, at der ikke var indkommet forslag.


7. Valg af bestyrelse
Jens Askov oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg.

Bestyrelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:
  -   Formand:    Jens Askov, Damstien nr. 8
  -   Kasserer: Steen Petersen, Damstien nr. 15
  -   Sekretær: Peter Peitersen, Damstien nr. 26B


8. Valg af Revisor
Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9. Valg af Suppleant
Nils Johannessen, Damstien 7A, var også indstillet på genvalg og blev genvalgt.


10. Eventuelt Medlemskab af Københavns Højskoleforening

Sven Bjerre Christensen, Højskoleforeningen, opfordrede alle de tilstedeværende til at blive medlemmer af Højskoleforeningen, hvis de ikke allerede var medlemmer, og samtidigt opfordrede han også Damstiens Vejforening til at blive medlem. Et medlemskab for Vejforeningen ville koste kr. 500 om året. Jens Askov svarede, at han ikke vidste, at foreninger kunne blive medlem, men at han mente, at et medlemskab for Damstiens Vejforening ville give en god naturlig balance for foreningens lån af Højskoleforeningens faciliteter og styrke forholdet mellem medlemmerne i Højskoleforeningen og i Damstiens Vejforening. På den baggrund ville bestyrelsen gerne tage imod tilbuddet om medlemskab af Højskoleforeningen.

Mailadresser

Jens Askov orienterede om, at den ved sidste års generalforsamling havde startet en indsamling af medlemmernes mailadresser, og at der stadig er adresser, som bestyrelsen mangler..

Med mailadresser vil bestyrelsen gerne etablere muligheden for, at meddelelser og informationer fra bestyrelsen kan sendes til hvert enkelt medlem, der har og anvender mailfaciliteter. Bestyrelsen ønsker at etablere dette således, at mailadresser på andre medlemmer ikke bliver synlige i forbindelse med udsendelse af disse mails. Desuden oplyste Jens Askov, at bestyrelsen ikke havde nogen intension om at oprette en hjemmeside.
København den 10. juni 2014

sign.
Niels Brunsgaard      
sign.
Jens AskovReferat fra Generalforsamlingen 9. juni 2013

Der var 24 husstande/medlemmer repræsenteret på mødet.


1.  Valg af dirigent
Niels Brunsgaard, Damstien nr. 20B, blev valgt som dirigent.


2.  Forhandlingsprotokol - Referat fra sidste generalforsamling
Sidste ordinære Generalforsamling blev afholdt den 3. juni 2012, og referatet fra generalforsamlingen er dateret 12. juni 2012.

Der var ingen bemærkninger til referatet, og referatet blev godkendt.


3.  Beretning om foreningens virksomhed
På bestyrelsens vegne aflagde Jens Askov beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år,

Projekter
I det forløbne år har der især været 2 store projekter, som bestyrelsen har beskæftiget sig med.

Det ene projekt var gennemførelsen af den besluttede omlægning af fortovsfliserne i den lige nummerside på Damstien fra Ålekistevej til hjørnet ved Rødtjørnevej. Gennemførelsen omfattede optagning af de eksisterende fortovsfliser, udgravning og lægning af en stabil bund under fliserne på 10-15 cm., og retablering af fortovet med genanvendelse af de eksisterende fuldkantede fliser og med supplering med nye fliser, desuden retablering af den flisebelægning og asfalt i indkørsler og indgange, der støder op til fortovsfliserne.
Alt i alt et stort projekt, som gav gener for alle berørte beboere, men som heldigvis var overstået i løbet af ca. 3 uger fra start af projektet den 27. august til medio september.
Den samlede pris for projektet blev på ca. kr. 105.000.

Det andet projekt var ikke planlagt, men dukkede op kl. 17 den 4. september indledningsvis i form af 2 parkeringsvagter fra Københavns Kommune. De 2 parkeringsvagter udskrev en række parkeringsbøder på Damstien med henvisning til § 3 i den nye udgave af "Bekendtgørelsen om standsning og parkering i København", der er dateret 18. november 2011, og som trådte i kraft 1. december 2011.
Bestemmelsens § 3 har nu flg. ordlyd:" Køretøjer må ikke standses eller parkeres med nogen del af køretøjet på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat eller lignende, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Dette gælder dog ikke cykler eller tohjulede knallerter."

På Damstien, hvor det altid har været brugt at parkere på rabatterne, havde ingen været opmærksom på den nye ordlyd, og på grund af fortovsarbejdet var der masser af parkerede biler, som holdt ulovligt i forhold til den nye ordlyd i bekendtgørelsen.

Fra bestyrelsens side tog vi næste morgen kontakt til Center for Parkering og Center for Trafik i Københavns Kommune for dels at høre nærmere om Bekendtgørelsen og om mulighederne for at få annulleret bøderne og dels for at høre om, hvordan man kan søge om parkeringstilladelse på Damstien og om mulighederne for at få en generel tilladelse til parkering på rabatterne.

Center for Parkering var meget venlige og forklarende om bekendtgørelsen, men fuldstændig stålsatte omkring fastholdelse af de udskrevne bøder. Ingen af bestyrelsens argumenter gjorde noget som helst indtryk, og derfor besluttede bestyrelsen udelukkende at koncentrere sig om at få tilladelse til at parkere på rabatterne, som vi altid har gjort.

Center for Trafik var meget hjælpsomme og forklarede, hvorledes en ansøgning skulle udformes og hvilke bilag især i form af tegninger, der skulle vedlægges, samt fortalte, hvor i København, der er eksempler på en parkeringstilladelse med opsatte skilte. Desuden udtrykte centret, at der formentlig ikke ville være noget til hinder for, at en ansøgning om parkeringstilladelse kunne imødekommes.

Dernæst gik det slag i slag med en del ping-pong i al fordragelighed med Center for Trafik:
Den 5. september uddelte bestyrelsen en orienteringsskrivelse med advarsel om parkering på rabatterne på Damstien.
Den 11. september kunne bestyrelsen orientere om, at ansøgning om tilladelse til parkering på Damstien var afleveret til Center for Trafik.
Den 23. oktober kunne bestyrelsen i en orienteringsskrivelse meddele, at Københavns Kommune og Politiet havde givet tilladelsen, og at Københavns Kommune ville levere og opsætte skiltene med anførsel af tilladelsen.
Den 27. november blev skiltene sat op, og parkeringen på Damstien kunne finde sine gamle folder.

Da skiltene og opsætningen blev forestået af Københavns Kommune har vore udgifter til projektet været beskedne, og de er blevet afholdt indenfor det normale driftsbudget.

På bestyrelsens vegne takkede Jens Askov for den støtte og bistand som bestyrelsen blev mødt med i forbindelse med projektet og rettede en særlig tak til Mogens Rulykke for hjælp i forbindelse med kopiering af tegninger af Damstien til ansøgningen.

Jens Askov fortsatte sin beretning med at oplyse, at bestyrelsens øvrige aktiviteter i regnskabsåret havde været mere indenfor de normale rammer.

Vejtræer
Hvad angår vejtræerne er der fortsat 13 træer tilbage af den gamle beplantning.

Bestyrelsen har inspiceret dem grundigt både i efteråret og her i foråret i forbindelse med løvspringet og blomstringen, og bestyrelsen mener ikke, at der er større grene, som er syge eller visne, og som udgør en fare for at falde ned.

Derfor behøver der ikke for det kommende år at blive afsat et særligt beløb til udskiftning af vejtræer, men at det for de efterfølgende år vurderes hensigtsmæssigt at gøre det.

Asfalt og anden vejbanevedligeholdelse
Asfaltbelægningerne på Damstien og Søkrogen har klaret sig pænt gennem vinteren, og der er kun foretaget mindre reparationer.

Asfalten forventes at kunne holde yderligere nogle år inden større fornyelser bliver nødvendige.

Efterårs- og forårsrengøring
Rengøringsdagene blev afholdt henholdsvis søndag den 4. november 2012 og søndag den 14. april 2013, Begge dage var der en rimelig tilslutning og positiv opbakning til gennemførelse af de planlagte aktiviteter.
Fra bestyrelsens side er det derfor holdningen at fortsætte med afholdelse af rengøringsdage på søndage og med at bestille 3 containere til disse dage.

Afsluttende bemærkninger
Alt i alt synes bestyrelsen, at Damstien og Søkrogen grundlæggende fremtræder i en god og rimelig velholdt tilstand.

Men ukrudtet florerer desværre kraftigt i en del af rabatterne, og der har aldrig været så mange mælkebøtter og andet ukrudt i rabatterne som i år. Fra Bestyrelsens side synes vi, at der blandt foreningens medlemmer bør være enighed om, at alle bør holde deres rabatter og hække så veltrimmede, at det er en fornøjelse og en positiv oplevelse at færdes på vejen.

I henhold til Vejforeningens vedtægter har det enkelte medlem pligt til at holde vejarealet, dvs. fortov, rabat og kørebane, ud for sin ejendom i farbar og rengjort stand, herunder at holde det frit for græs og ukrudt - - - og den pligt synes bestyrelsen fortsat bør kunne efterleves frivilligt.

I relation til forpligtelser mindede bestyrelsen også om den "mentor-ordning" vedrørende vejtræerne, som blev aftalt på en generalforsamling for nogle år siden, gående ud på at den enkelte husejer er mentor for de vejtræer, der står udfor den enkeltes grund med hensyn til at vande træerne i regnfattige perioder i sommerhalvåret.

Disse 2 "suk" var de afsluttende ord for bestyrelsens beretning.


Spørgsmål og bemærkninger til beretningen
Lis Kjærulff, Ålekistevej 15, roste bestyrelsen for den hurtige indsats omkring parkeringstilladelsen, og bestyrelsen takkede for rosen.

Janne Hemmingsen, Damstien 19B, ville gerne høre om planerne for det gamle vejtræ og rendestensbrønden ud for Damstien 19B i relation til de oversvømmelser, der tidligere havde været. Bestyrelsen svarede, at i forbindelse med den forventede omlægning af fortovet i den ulige nummerside af Damstien ville der ske en naturlig planering af niveauet for rabat og fortov, som ville mindske vandansamlingen, og at bestyrelsen, som tidligere foreslået, ville anbefale nedgravning af en lang smal rist i nedkørslens bredde i kanten til nedkørslen med afløb til husets kloaksystem.

Søren Lund, Damstien 28, ønskede oplyst om mulighederne for anvendelse af de eksisterende grøfter til afløb for store regnmængder.
Jens Askov oplyste, at Arbejdsgruppen for Natur og Miljø, som han er medlem af, gerne ser, at overfladevand i forbindelse med skybrud kan afledes direkte til grøfter, f. eks. til 100 års grøften. Drøftelser med Københavns Kommune om dette møder modstand og er endnu i sin vorden.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


4. Det reviderede regnskab
Steen Petersen fremlagde regnskabet for perioden 1. maj 2012 - 30. april 2013, som er revideret af Vej foreningens revisor og dateret 21. maj 2013.

Steen Petersen gennemgik de enkelte poster, og oplyste bl.a., at antallet af skyldige vejbidrag var faldet fra 9 til 4.

Det reviderede regnskab blev godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent - herunder investeringsplan 2013/2014 og investeringsskitser for 2014/2015 samt 2015/2016
Jens Askov gennemgik bestyrelsens investeringsplan for 2013/2014, der primært omfatter omlægning af fliserne - inklusiv etablering af et stabilgruslag under fliserne - fra skellet mellem Damstien nr. 5 og 7A til skellet mellem Damstien nr. 21B og nr. 23. Denne omlægning vurderes at ville koste ca. kr. 73.000.

Omlægning af fliserne fra Damstien nr. 23B og ned til og evt. rundt i Søkrogen og frem til skellet mellem Søkrogen 2 og Damstien nr. 31 bør efter bestyrelsens mening gennemføres sammen med en opretning af kantstenene dels på nogle af de "lige" strækninger og dels af de kantsten, der afgrænser hjørnerne på Søkrogens udmunding i Damstien.
Bestyrelsen ser de pågældende opretninger og omlægninger som et eller flere selvstændige projekter, og de er ikke vurderet økonomisk endnu.

Desuden forventer bestyrelsen ikke, at det vil være nødvendigt med udskiftning af nogle af de gamle vejtræer i det kommende år. Til gengæld er der for en sikkerheds skyld kalkuleret med en udskiftning af ca. 5 træer både i regnskabsåret 2014/2015 og regnskabsåret 2015/2016.

Bestyrelsen forventer derfor i de kommende år at kunne samle beløb sammen til den fortsatte renovering af fortove og kantsten samt til ny asfaltbelægning, således at der er penge til gennemførelse af de projekter og vedligeholdelser, der måtte vurderes som påtrængende. Samtidig vil der kunne opbygges en økonomisk buffer til at klare en haste udskiftning, hvis et eller flere vejtræer skulle blive nødlidende.

Derfor går bestyrelsen, som det også er anført i indkaldelsen til generalforsamlingen, også ind for et uændret kontingent på kr. 1.500,- for det kommende år.

Spørgsmål og kommentarer til investeringsplaner og kontingent fastsættelse
Kurt Havn, Damstien 13A, ville gerne høre i forbindelse med omlægning af fliserne, om udgiften til en stabilbund under fliserne er pengene værd med henblik på at udgiften kunne spares.
Bestyrelsen mente, at stabilbunden havde en væsentlig positiv effekt og bør bibeholdes. Bestyrelsens synspunkt fik bred støtte fra forsamlingen.

Esben Sønderstrup, Damstien 36, rejste spørgsmål om genanvendelse af de gamle fliser eller udelukkende anvendelse af nye fliser i forbindelse med renoveringen af fortovene.

Bestyrelsen svarede, at den godt kunne lide de gamle fliser, og hellere så dem anvendt end nye fliser. Et bredt flertal i forsamlingen var enig i bestyrelsens synspunkt.

Bestyrelsens forslag til investeringsplan og fastsættelse af kontingentet til kr. 1.500,- for 2013/2014 blev herefter godkendt.


6. Indkomne forslag
Jens Askov kunne til punktet oplyse, at der ikke var indkommet forslag.


7. Valg af bestyrelse
Jens Askov oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg, og alle blev genvalgt.

Bestyrelsen består således fortsat af følgende medlemmer:
  -   Formand:    Jens Askov, Damstien nr. 8
  -   Kasserer: Steen Petersen, Damstien nr. 15
  -   Sekretær: Peter Peitersen, Damstien nr. 26B


8. Valg af Revisor
Søren Lund, Damstien 28, var ligeledes indstillet på genvalg og blev genvalgt.


9. Valg af Suppleant
Nils Johannessen, Damstien 7A, var også indstillet på genvalg og blev genvalgt.


10. Eventuelt

Siv i 100 års grøften
Klaus Salling, Damstien 5, forespurgte, om bestyrelsen også tog sig af et problem i relation til vildtvoksende siv i 100 års grøften for enden af haverne mod Damhussøen udfor bl.a. husnumrene 3, 5, 7B på Damstien. Problemet er især at få etableret den rette kontakt til og få en positiv dialog med og svar fra Københavns Kommune.
Jens Askov lovede, at orientere sig om sagen og vende tilbage til Klaus Salling.

Indhentning af mailadresser
Bestyrelsen orienterer om, at den fremover gerne ville have mulighed for at sende elektroniske meddelelser til medlemmerne i Damstiens Vejforening, herunder nyheder og oplysninger af forskellig art. Derfor ville bestyrelsen gerne have en e-mail adresse oplyst fra hvert medlem, som den må anvende til dette formål. For de medlemmer, der ikke har en e-mail adresse, vil bestyrelsen naturligvis sørge for, at der for væsentlige forhold sker en orientering på anden måde.

Der var fuld accept af og støtte til bestyrelsens forslag og forberedte liste, hvor de tilstedeværende medlemmer kunne anføre deres mail-adresse blev rundsendt. Bestyrelsen vil efterfølgende indhente mailadresser fra de medlemmer, der ikke var tilstede.


Opfordring til medlemskab af Københavns Højskoleforening
Niels Holmen, næstformand Københavns Højskoleforening, opfordrede medlemmerne af Damstiens Vejforening til at blive medlemmer af Københavns Højskoleforening.
Et halvårligt kontingent koster for singler kr. 275,- og for par kr. 400,-.
Medlemskabet giver adgang til de mange spændende arrangementer m.v., der arrangeres i Højskoleforeningens regi.


København den 14. juni 2013

sign.
Niels Brunsgaard      
sign.
Jens Askov


 Til top /Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 16.7.2015