Indhold:

printvenlig side

• Vanløses veje
• Parkering
• Tilladelse til anden anvendelse af vejarealet
• Grundejerens ansvar
• Ledninger i vejen og gravetilladelser
• Vejudstyr, skilte dæksler og kabelkasser m.v.
• Hastighedsdæmpende foranstaltninger
• Beskadigelse af vejen og vejudstyret
• Huller i vejene
• Indhentning af tilbud på vejreparation
• Renholdelse og snerydning
• Snerydningskontrakter
• Vej & Parks Team-Nord


Vanløses veje
De store veje, hvor der kører busser, er offentlige veje, f.eks. Jyllingevej, Jydeholmen, Grøndals Parkvej, Godthåbsvej, Jernbane Allé og Ålekistevej. Disse vej er en del af Københavnsområdets overordnede vejnet. De er anlagt til at bære tung trafik.

De mindre veje er beregnet til den lokale trafik, og er anlagt til at klare lettere trafik. Disse veje er private fællesveje, der vedligeholdes og renholdes af de enkelte grundejere.

De fleste lokale veje i Vanløse er anlagt i forbindelse med udstykningerne i perioden 1915-1930. I kommunens betingelser for udstykningen indgik, at de enkelte grundejere havde pligt til at være medlem af en grundejerforening eller et vejlag, hvis opgave er at vedligeholde vejene. Der er dog nogle få område, hvor der ikke er en servitutbestemt grundejerforening.

Kommunen er vejmyndighed for de private fællesveje. Det indebærer, at Vej & Park foretager vejgennemgang sammen med grundejerforeningen og giver vejledning om reparation af skader.

At vejene er beregnet til lokal trafik betyder ikke, at grundejerne kan forhindre parkering af biler, hvis ejere bor i nærliggende udlejningsejendomme. Man kan heller ikke slippe for hverken pendlerparkering eller parkering af kunder til forretningerne i strøggaderne. Derimod vil vejens ejere kunne kræve et bidrag til vejens vedligeholdelse, hvis en udenforstående systematisk parkerer på en privat fællesvej. Det kræver dog, at det kan bevises overfor domstolene.

Parkering
I København er det ikke tilladt at parkere med de to hjul på fortovene og langtidsparkering af lastbiler over 3,5 tons er kun tilladt på særligt afmærkede vejstrækninger.
Campingvogne og trailere må kun parkeres 24 timer.

Uddrag af Bekendtgørelse om standsning og parkering i København
§ 6. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 1900 – 0700 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg kun parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Se hele bekendtgørelsen her.

Parkeringsvagterne fra Københavns Kommune kontrollerer, at reglerne om parkering overholdes.

Tilladelse til anden anvendelse af vejarealet
Vej & Park kan give tilladelse til at anvende vejarealet til f.eks. midlertidig oplagring af byggematerialer og opstilling af en skurvogn eller container.

Der skal søges tilladelse til:
Arrangementer på veje og i parker
Udendørsservering, stadepladser mv.
Containere, gravetilladelser mv.
Opsætning af forskelligt udstyr på vejareal
Skrotbiler
Valgplakater
Øvrige

Se Vejledninger og skemaer her.

Grundejerens ansvar
På private fællesveje har den enkelte grundejer ansvaret for, at vejen ud for grunden er vedligeholdt, renholdt og om vinteren ryddet for sne.

Sker der et uheld, som skyldes vejens tilstand, vil grundejeren få en bøde og blive dømt til at betale erstatning for den skade, der er sket. Grundejerens forsikring dækker normalt erstatninger for skader, som følge af hændelige uheld på vejen.

Selvom vejvedligeholdelsen varetages af en servitutbestemt grundejerforening, er det grundejeren har det endelige ansvar.

Ledninger i vejen og gravetilladelser
Forsyningsselskaberne har efter lov om private fællesveje ret til at placere ledninger i vejen. Det er kommunen, som bestemmer, hvor ledningerne skal anlægges. Oplysninger om ledningernes beliggenhed i vejen fås hos den pågældende ledningsejer. I Københavns kommune er ledningernes beliggenhed indført i et edb-system hos Københavns Energi. Telefonselskaberne har deres egne edb-systemer over ledningerne.

Når ledningerne skal fornyes, eller når de bliver utætte, er man nødt til at grave i kørebaner og fortove. Ledningsejerne har pligt til at retablere vejen i sammen stand, som den havde før opgravningen. Gravetilladelser gives af kommunen, som også skal kontrollere, at retableringen foretages korrekt.

Opdager man utætheder i ledningerne, skal det meddeles til kommunens vagtcentral. Her vil man sørge for, at utætheden bliver undersøgt, og der vil blive foretaget den fornødne afspærring.
Sætninger i veje og fortove meddeles også til vagtcentralen, der vil sørge for fornøden afspærring. Vagtcentralen telefonnummer er 38 88 24 24

Vejudstyr, skilte dæksler og kabelkasser m.v.
En oversigt over det vejudstyr man kan møde på en privat fællesvej:

Vejnavneskilte opsættes og vedligeholdes af Vej & Park
Husnummerskilte opsættes og vedligeholdes af den enkelte grundejer
Færdselsskilte opsættes og vedligeholdes af vejlaget/grundejerforeningen efter godkendelse af Vej & Park
Hastighedsdæmpende foranstaltninger etableres og vedligeholdes af vejlaget/grundejerforeningen efter tilladelse fra Vej & Park
Vejbelysning etableres og vedligeholdes af Københavns Energi
Vejtræer plantes og vedligeholdes af vejlaget/grundejerforeningen efter tilladelse af Vej & Park
Rendestensbrønde og riste anlægges sammen med vejen på grundejernes regning. Vedligeholdelsen påhviler grundejerne *)
Hovedkloakker vedligeholdes af København Energi
Kloakdæksler vedligeholdes af Københavns Energi
Stikledninger indenfor skel, vedligeholdes af grundejeren,
mens den del af stikledningen, der er udenfor grunden, vedligeholdes af Københavns Energi
Fjernvarmeledninger vedligeholdes af Københavns Energi
Fjernvarmedæksler vedligeholdes af Københavns Energi
Dæksler til vandlåse vedligeholdes af Københavns Energi
Brandhaner vedligeholdes af Københavns Brandvæsen og Københavns Energi
Kabelkasser opstilles og vedligeholdes af Københavns Energi og teleselskaberne

*) Hvor der ikke er en grundejerforening, som varetager vejvedligeholdelsen, påhviler det den enkelte grundejer at foretage vedligeholdelsen. Det kan blive dyrt, 25-35.000 kr. koster en reparation af brønd og stikledning, f.eks. efter en sætning eller et rotteangreb.
NB. Forsikringen dækker ikke, fordi skaden er sket uden for ejendommens skel.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger
Af Vejdirektoratets vejregler fremgår, hvilke typer af hastighedsdæmpende foranstaltninger der er tilladt. Af Vej & Parks hjemmeside fremgår, at man kan rekvirere materiale til brug for ansøgningen i Driftskontoret.
Se Vej & Park, Trafiksanering

Beskadigelse af vejen og vejudstyret
Når vejen eller vejudstyret beskadiges, f.eks. ved påkørsel, skal chaufføren anmelde det til politiet. Grundejere, der overværer uheldet, bør notere nummeret på den bil, der forvolder skaden. Det er vigtigt at sikre sig vidner, således at flere kan afgive forklaring til politiet om uheldet. Om muligt skal man notere firmaets navn, der findes på køretøjet. I mange tilfælde kan grundejerforeningen ved henvendelse til firmaet opnå en hurtig afslutning af sagen, fordi erstatningen dækkes af firmaets erhvervsforsikring. Opstår der problemer, kan politiet hjælpe med at skaffe navn og adresse på bilens ejer.

Huller i vejene
De fleste huller opstår som følge af oliespild fra utætte lastvogne. Skaderne viser sig hyppigst om foråret, når frosten er gået af jorden. Det er vigtigt at disse huller dækkes hurtigst muligt for at undgå yderligere beskadigelse af vejen. Nogle foreninger har gode erfaringen med selv at foretage midlertidig reparation af hullerne med "Gør det selv"-asfalt. Den købes i spande eller sække i byggemarkeder og udlægges med en skovl. Der er god økonomi i at gøre det selv, fordi entreprenørerne er nødt til at tage betaling for kørsel til og fra arbejdsstedet. Så man får meget lidt asfalt for pengene ved disses reparationer.

Indhentning af tilbud på vejreparation
Grundejerforeningerne kan indhente så mange tilbud på et entreprenørarbejde, som man kan overkomme. Tidligere måtte man kun indhente 2 tilbud. Den regel er bortfaldet ved vedtagelsen af den ny lov om tilbud på entreprenørarbejde. Denne lov erstatter den gamle licitationslov, som nu kun gælder for offentlige virksomheder. Det står naturligvis foreningerne frit at vælge at følge den ny lovs regler om udbud.

Renholdelse og snerydning

   

    Renholdelse af kørebane, fortov og evt. rabatter påhviler den enkelte grundejer. Renholdelsen skal foretages hver uge. Hele arealet skal fejes, evt. rives og i øvrigt holdes fri for ukrudt. Det er forbudt at anvende kemiske midler. Det sammenfejede skal anbringes i ejendommens dagrenovation.

Oprensning af rendestensbrønde og reparation af riste og brønd påhviler grundejerforeningen eller den enkelte grundejer.

Snerydning skal foretages så hurtigt, som det er praktisk muligt. Det vil i praksis sige, at man skal rydde sne om morgenen, før man går hjemmefra og igen om aftenen, når man kommer hjem. Den løse sne skal fjernes og der skal gruses. Det er forbudt at benytte salt på fortove og kørebaner i villakvartererne.

     

Erstatningsansvaret for skader ved uheld som følge af glat føre påhviler grundejeren. Grundejerens forsikring dækker erstatningsbeløbet i henhold til policens tekst.

Se Vej & Parks hjemmeside, Regler for renholdelse,
se også "Grundejeres pligter" og "Vinter" på samme side.


Ryd sne for skraldemændene.
Af hensyn til afhentningen af dagrenovation skal adgangsvejene til beholderen være ryddet, og der skal være ryddet sne omkring beholderen. Adgangsvejen og pladsen ved beholderen skal være gruset. Det sammen gælder kørebanen, hvor skraldemændene skal arbejde med beholderne.

Se R98's hjemmeside om adgangsforhold

Se R98's pjece: Gi' skraldemanden en hånd her.

Snerydningskontrakter
Der findes to former for kontrakter.

Den ene forudsætter, at grundejerforeningen betaler et årligt beredskabsbidrag, som er med til at dække firmaets vedligeholdelse af snerydningsmateriellet. Firmaet afgør typisk selv, om der er behov for snerydning.

Den anden består alene i, at man aftaler, at det pågældende firma foretager snerydning, når grundejerforeningen anmoder derom.

Vej & Parks Team-Nord
Vanløses veje og parker administreres af Københavns Kommune, Vej & Park, Team-Nord.


Til top / Til Grundejernes abc - vejene

Opdateret d. 6.9.2012