Grundejernes abc hus og grund

Afsnittet er under opbygning.

   

Indholdet i de enkelte emner vil i de fleste tilfælde bestå i kommenterede henvisninger til hjemmesider fra offentlige myndigheder og private virksomheder. I nogle tilfælde vil der blive givet en kort vejledning i brugen af hjemmesiden, så brugeren hurtigt kan finde frem til de oplysninger, som vedrører emnet.

Nuværende indhold i 'Hus og grund':

 
• Vedligeholdelse af huset
  • Til- og ombygning af parcelhuse
  • Rotter og skadedyr
  • Forurenede grunde
  • BBB, Bygnings- og boligregistrering
  • Dagrenovation og genbrug
  • Nabohjælp og kriminalpræventive foranstaltninger   
  • Grundejerforeninger i Vanløse
Vedligeholdelse af huset

Huseftersynsordningens sekretariat har udarbejdet en pjece med gode råd om husets vedligeholdelse.
Pjecen indeholder også en checkliste med de forhold, ejeren bør efterse i forbindelse med husets vedligeholdelse.

NB. Desværre har man ikke medtaget rensning af tagrender og tømning af nedløbsbrønde. De bør efterses og renses årligt for at sikre, at regnvandet ledes væk fra huset.

Klik her for at se pjecen om husets vedligeholdelse.Til- og ombygning af parcelhuse

Til- og ombygning af parcelhuse sker efter reglerne i Bygningsreglementet 2010.

Ejeren skal anmelde til- og ombygningen til Københavns kommunes 'Byggeri & Bolig', Byggesagafdelingen, som derefter har 2 uger til at afgøre, om der er behov for at gennemføre en byggesagsbehandling.
Hvis bygningsmyndigheden ikke har svaret inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan ejeren regne med, at til- og ombygningen er en anmeldelsessag. Det indebærer, at ejeren umiddelbart kan påbegynde det anmeldte byggeri.
Ved afslutningen skal ejeren indsende en færdigmelding, så kommunen kan foretage de relevante ændringer i BBR, bygnings- og boligregistret.

Klik her for at se Bygningsreglementet - 2010.

Klik her for at se pjecer om Carporte, Pejse og brændeovne, Indeklima samt Sommerhuse.

Klik her for at anmelde en til- og ombygning til Københavns Kommunes byggesagafdeling.Rotter og skadedyr

Rotter skal anmeldes til Miljøkontrollen, skadedyrskontrollen.
Rotteeftersyn og rottebekæmpelse er gratis. Det betales af bidraget til skadedyrbekæmpelse, der opkræves sammen med ejendomsskatten.
Udgifter til reparation efter rotteangreb betales af grundejeren. For at sikre sig mod en stor uforudset udgift bør det kontrolleres, at husets forsikringsdækning omfatter skader som følge af utætheder i husets stikledninger til vand, varme, gas, olie og kloakafløb.

Klik her til Miljøkontrollens information om Rotter og skadedyr.

Klik her for at læse om Skadedyrsbekæmpelse.

Klik her for at se "Spørg om skadedyr"
i Danmarks Jordbrugsforskning - Skadedyrlaboratoriet.Forurenede grunde

Københavns Kommunes Miljøkontrol har registreret alle jordforureninger i Kommunen.
Her kan du ved at angive din adresse se, om der er registreret forurening på grunden.

Klik her til Miljøkontrollen.BBR, Bygnings- og boligregistret

BBR bruges af offentlige myndigheder, bl.a. i forbindelse med den årlige ejendomsvurdering.
I OIS, Den Offentlige informations Server, der drives af Erhvervs- og Boligministeriet, er der oplysninger om alle landets ejendomme. De fleste af BBR's oplysninger er fra 1976, hvor de daværende ejere indberettede oplysningerne i forbindelse med ejendomsvurderingen.
Du kan se hvilke oplysninger, der er lagret om din ejendom ved at anføre adressen.

Klik her til OIS - BBR.Dagrenovation og Genbrug

På Københanvs Affaldsservices hjemmeside har du mulighed for ved angivelse af din adresse at se:
   Hvilken dag der hentes dagrenovation
Hvilke datoer, der hentes storskrald
Hvilke datoer, der hentes haveaffald og miljøfarligt affald
Hvor de nærmeste beholdere til genbrugspapir er placeret og
Hvor de nærmeste beholdere til glas er placeret.

Du kan også under "Sortering af affald" få information om hvilke affaldstyper, der hører til i de enkelte kategorier.

Klik her til Københavns Affaldsservices hjemmeside.Nabohjælp og kriminalpræventive foranstaltninger

Grundejerforeningerne i Vanløse medvirker til at arrangere nabohjælp. Nabohjælp er udbredt i villaområdene.
Med mellemrum opstår indbrudsbølgeri enkelte kvarterer. Indbrudene standses mest effektivt ved, at beboerne i det berørte område skærper agtpågivenheden om, hvad der foregår på villavejene.
Oplysninger om mistænkelige personer på vejene meddeles til 114 eller Frederiksberg Lokalpoliti tlf. 35 21 53 28, mandag-onsdag, samt fredag kl. 9-16, torsdag kl. 9-18. Resten af døgnet anvendes Politistation Bellahøj tlf. 33 14 14 48.

Ring hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Politiet vurderer, om der er ressourcer til at følge op på meddelelserne og kontrollere de pågældende personers identitet

Hvis man opdager et indbrud eller indbrudsforsøg, skal det meddeles til alarmcentralen tlf. 112. Gør det uden tøven. Politiet vurderer, om der er mulighed for at rykke ud hurtigt.

På det kriminalpræventive råds hjemmeside findes oplysninger om, hvordan man kan besværliggøre indbrud.
På siden "Jeg bor i hus" er der bl.a. en checkliste for, hvor indbrudssikret huset er.

Klik her til siden med råd om sikring af hjemmet mod indbrud.Grundejerforeninger i Vanløse

Vanløse Grundejersammenslutning har en hjemmeside vgs.dk, hvor du kan se, hvilken grundejerforening/vejlag dit hus er medlem af.
På hjemmesiden er der oplysning om formandens navn og adresse.

Nogle grundejerforeninger har placeret oplysninger om vedtægter, bestyrelse, generalforsamling, referat og regnskab her i Vanløsebasen.
Grundejerforeningerne kan alternativt vælge at placere tilsvarende oplysninger i www.vgs.dk.

Klik her til vgs.dk for at se tilhørsforhold til grundejerforeninger i Vanløse.


Til top/ Til abc'ens forside

Opdateret d. 3.1.2014