Kørebaneafmærkning

Definition
Fællesbenævnelse for længdeafmærkning, pilafmærkning og tværafmærkning m.v., som opdeler vejen i spor samt angiver placering før vejkryds og pligt til at holde tilbage for krydsende færdsel.

Ved kørebaneafmærkning forstås endvidere afmærkning udført på vejbelægning eller kantsten med det formål at opnå forøget trafiksikkerhed og mere effektiv trafikafvikling.

Ønsket tilstand
Kørebaneafmærkning skal være udført iht. gældende bekendtgørelse og cirkulære om kørebaneafmærkning.

Kørebaneafmærkning skal være intakt og fri for tilsmudsning.

Kørebaneafmærkning kan være udført med maling, termoplast, folie, færdselssøm eller lignende.

Kørebaneafmærkning skal være entydig og må ikke være vildledende.

Acceptabel tilstand
For kørebaneafmærkning gælder følgende minimumskrav:

Kørebaneafmærkning skal opfylde de i gældende bekendtgørelser og cirkulærer om kørebaneafmærkning specificerede krav.

Kørebaneafmærkning må ikke være vildledende.

Der kan accepteres mindre skader og tilsmudsning af kørebaneafmærkning dog maks. op til 50 % af kørebaneafmærkningen.

Der kan for en kortere periode accepteres mangelfuld kørebaneafmærkning fx. i forbindelse med vejarbejde


Acceptabel tilstand


Utilfredsstillende tilstand

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002