Vejudstyr

Definition
Vejens udstyr defineres her som værende de genstande som lovligt er opstillet indenfor vejens areal herunder skilte, steler, belysning, plantekummer, rækværk, hegn, brandhaner, postkasser m.m.

Ønsket tilstand
Vejudstyr skal være intakt og fri for tilsmudsning.

Vejudstyr må ikke være til unødig gene eller fare for trafikken.

Opstilling og placering af udstyr skal være godkendt af Vejafdelingen.

Skiltning skal være udført iht. gældende bekendtgørelser og cirkulærer.

Acceptabel tilstand
For vejudstyr gælder følgende minimumskrav:

Opstilling og placering af udstyr skal være godkendt af Vejafdelingen.

Skiltning skal opfylde de i gældende bekendtgørelser og cirkulærer specificerede krav.

Der kan accepteres mindre skader og tilsmudsning af vejudstyr.

Vejudstyr kan for en kortere periode være behæftet med fejl og mangler fx. i forbindelse med vejarbejde eller reparation.

Der kan for en kortere periode accepteres ændrede skiltningsforhold fx. i forbindelse med vejarbejde eller reparation.


Tilfredsstillende tilstand
Bornen står helt lige, er fri for
tilsmudsning og forsynet
med refleks.
 
Utilfredsstillende tilstand
Borne skal oprettes.


Tilfredsstillende tilstand
Skiltet står helt lige, og teksten
er fri for tilsmudsning.
 
Utilfredsstillende tilstand
Skilt skal oprettes, så det ikke
er til fare for trafikken.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002