Rendesten

Definition
En rendesten er en åben, befæstet afvandingskonstruktion, hvori ofte indgår en kantsten, til bortledning af overfladevand.

Ønsket tilstand
En rendesten skal fremstå som en sammenhængende enhed hvor flugter og koter fremtræder jævne såvel i lige linier som i kurver.

Rendestenen kan være etableret med kørebanebrosten af granit eller asfalt. Sten skal være fri for afskallinger og må ikke være knækkede. Der må ikke mangle sten i renden. Fuger skal være intakte.

Rendestenen skal kunne opsamle og bortlede vand. Der må ikke være huller eller lunker i rendestenen hvori der kan samle sig vand.

Rendestenen skal være fri for kanter og fremspring.

Rendestenen skal have samme længdefald som den tilstødende belægning dog mindst 5 ‰. Er faldet mindre end 5 ‰ skal rendestenen have kunstigt længdefald.

I rendestenen skal der være placeret nedløbsbrønde for minimum hver løbende 40 m. Brøndene skal lede vandet til et lukket afløbssystem.

I forbindelse med opbrydning af en kantsten og en rendesten med granitsten retableres rendestenen ikke med sten i forbindelse med sætning af kantstenen med mindre arbejdet kun udføres partielt eller andre særlige forhold er gældende.

Acceptabel tilstand
For eksisterende rendestene gælder følgende minimumskrav:

Rendestenen skal kunne opsamle og bortlede vand. Rendestenen skal bortlede vand til et lukket afløbssystem evt. via nedløbsbrønde.

Der kan accepteres mindre variationer i flugter og koter.

er kan accepteres mindre vandansamlinger i rendestenen som følge af lunker.

Der kan accepteres mindre skader på sten og fuger. Der må ikke mangle sten.


Tilfredsstillende tilstandUtilfredsstillende tilstand

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002