Belægningskatalog - Indledning

Forord
Som led i en målsætning om at hæve standarden af private fællesveje i Københavns Kommune har Bygge- og Teknikudvalget i kommunen vedtaget et sæt kvalitetsmålepunkter for vedligeholdelsen af belægninger på disse veje.

Formålet hermed er at fastlægge en ensartet standard for vedligeholdelsen af private fællesveje i kommunen samt at sikre en god og ensartet behandling af kommunens borgere.

Bygge- og Teknikudvalget har under vedtagelsen bestemt hvilken standard eksisterende belægninger på private fællesveje som minimum skal opfylde samt hvilken standard disse belægninger bør opfylde i forbindelse med istandsættelse og nyetablering.

Nærværende belægningskatalog er udarbejdet på baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets vedtagelse, idet de vedtagne standarder nærmere er beskrevet heri.

Formål
Formålet med nærværende belægningskatalog er at udstyre tilsynsformændene i Vej & Parks tilsynsdistrikter med et opslagsværk, hvori de på en nem og overskuelig måde kan søge oplysninger om hvilken standard private fællesveje skal opfylde.

De i belægningskataloget beskrevne standarder danner grundlag for i hvilket omfang tilsynsformændene i forbindelse med deres besigtigelser af belægningerne på private fællesveje i kommunen skal udstede påbud om udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

Belægningskataloget er tænkt som et arbejdsredskab som tilsynsformændene efter behov kan tage med sig på deres besigtigelser for afklaring af belægningstekniske forhold

Afgrænsning
Nærværende belægningskatalog beskriver standarder for belægninger på private fællesveje i Københavns Kommune.

Indholdet af belægningskataloget stemmer nøje overens med Københavns Kommunes Bygge- og Teknikudvalgs fastlæggelse af vedligeholdelsesstandarder for private fællesveje i kommunen.

Kataloget beskriver standarder for belægninger, afvandingssystemer, udstyr, afmærkning samt beplantning på og ved private fællesveje.

Målgruppen for dette belægningskatalog er tilsynsformænd i Tilsynssektionerne i Københavns Kommunes Vej & Park.

Grundlag

Grundlaget for nærværende belægningskatalog er Trafikministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelser af lov om private fællesveje (Privatvejslov) samt anvisninger fra Københavns Kommune, herunder
•  Bygge- og Teknikudvalgets vedtagelse af standarder for vedligeholdelse af private fællesveje i Københavns Kommune.
•  "Grøn er vårens hæk", Teknisk Direktorat, Vej & Park.

Vej & Parks Driftskontor varetager opgaven som vejmyndighed for private fællesveje i Københavns Kommune.

I nærværende belægningskatalog er beskrevet udfaldskrav, som ligger til grund for Driftskontorets vurderinger for nødvendigheden af vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje.

Ansvar og beføjelser
Det påhviler til enhver tid afdelingslederen af Vej & Parks Driftskontor at nærværende belægningskatalog er opdateret, således at indholdet heraf er i overensstemmelse med Trafikministeriets gældende bekendtgørelse af lov om private fællesveje (Privatvejsloven) samt anvisninger fra Københavns Kommune vedr. vedligeholdelse af private fællesveje i kommunen.

Inden for rammerne af de i nærværende belægningskatalog beskrevne tilstande, af private fællesveje gives Driftskontorets tilsynsformænd beføjelse til at udstede påbud om vedligeholdelse af private fællesveje.

Påbud om vedligeholdelse af private fællesveje, som skønnes nødvendige af årsager, som ikke er omfattet af nærværende belægningskatalog, skal som minimum godkendes af lederen af Driftskontorets Privatvejssektion.

Vejledning
Det primære krav til enhver privat fællesvej er, at den til enhver tid skal opfylde den funktion som trafikanterne på vejen med rette må forvente, samt at vejen aldrig frembringer farer for trafikanter.

I forbindelse med tilsynsformændenes besigtigelser af private fællesveje kan de i dette belægningskatalog finde anvisning om hvilke udfaldskrav der kan være afgørende for udstedelsen af påbud om vedligeholdelse.

I belægningskataloget er for hvert element af en privat fællesvej dvs. kørebane, cykelsti, fortov osv. beskrevet både ønsket tilstand og acceptabel tilstand.

Ved den ønskede tilstand forstås den tilstand som en privat fællesvej forventes at opfylde i forbindelse med nyetablering eller istandsættelse. Ved den acceptable tilstand forstås den tilstand som det kan accepteres at en privat fællesvej har.

Den acceptable tilstand udtrykker den minimumstilstand, som det må forventes at en privat fællesvej opfylder.

Uanset om de i dette belægningskatalog beskrevne acceptable tilstande er opfyldt, skal en privat fællesvej dog altid opfylde de herover anførte primære krav.

I nærværende belægningskatalog er i forbindelse med beskrivelserne af acceptable tilstande benyttet begreber som "i mindre omfang", "i større omfang" og lign.

I forbindelse med tilsynsformændenes besigtigelser af private fællesveje er det, på baggrund af de faktiske forhold på vejen, op til tilsynsformændene at vurdere det præcise omfang af ovennævnte begreber.

Definitioner
I nærværende belægningskatalog for private fællesveje er vejene opdelt i elementer dvs. kørebane, cykelsti, fortov osv.

Hvert element er beskrevet i selvstændige kapitler hvori definitionen af det enkelte element er anført.

Vejdirektoratets definitioner af disse elementer er benyttet i størst muligt omfang.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 28-11-2002