Referat af Enggruppens generalforsamling
den 5. maj 2015 i Sejlklubben, Damhusengen

Deltagere i mødet:

Ida Stengade
Gerda Andersen
Jørgen Munch
Jann Larsen
Ulrik Rammeskow Bang-Petersen
Hans Preisler
Peter Haahr
Lars Ravn-Jensen
Jens Askov
Per Stengade

1. Valg af dirigent

Per bød velkommen til mødet og foreslog Peter som dirigent og Jens som referent.
Begge blev enstemmigt valgt.

2. Fremlæggelse af beretning om aktiviteter og økonomi.

2A. Økonomi

Regnskabet for Enggruppen foreligger skriftligt som en selvstændig del af regnskabet for Vanløsebasen.

Forbruget i det forløbne år har været kr. 1.967,00, og formuen er derfor nu kr. 10.110,00.
Det forventes, at det kommende års forbrug vil være ca. kr. 1.000,00.

Der betales ikke kontingent for medlemskab af foreningen, og foreningen har derfor ingen faste indtægter.

2B. Beretning om aktiviteter

Per gav en orientering om de gennemførte og forventede aktiviteter og bad alle om at supplere i tilknytning til omtalen af de enkelte emner.

Damhusengen og Damhussøen

Blandt de tungere sager i det forgangne år har Enggruppen været involveret i høringssvarene fra Vanløse Lokaludvalg til Københavns Kommune først til selve Skybrudsplanen og dernæst i relation til Signaturprojekterne for Damhussøen og Damhusengen.

Enggruppen har på baggrund af Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg til signaturprojekter desuden medvirket i udarbejdelsen af en "Skybrudsplan for Vanløse", der foreligger som et hæfte med en sammenfatning af Vanløse Lokaludvalgs og de lokale foreningers forslag og bemærkninger til en hensigtsmæssig skybrudsplan for Damhussøen og Damhusengen.

Endvidere har Enggruppen medvirket i høringssvaret vedrørende 4 alternative forslag til Damhussøen og Damhusengen, hvor alternativ 3 stort set svarer til vores forslag bortset fra Harrestrup Å's løb og fodboldbanernes placering på Damhusengen.

Vort forslag er en mere hensigtsmæssig løsning end Københavns Kommunes med natur på de våde områder og fodbold på de tørre og med flere uændrede forhold. Herved sikres den nuværende flora, samtidigt med at løsningen er væsentlig billigere at etablere.

Vedrørende Damhussøen er vort forslag til plan ikke, at der etableres en regnvejrspark, men en plan hvor vandet ved skybrud først stemmes op imellem voldene for Harrestrup Å, dernæst skal vandet overrisle engen, og når engen ikke kan tage mere vand, pumpes resten af det overskydende vand op i Damhussøen. Søens areal på ca. 500.000 m2 gør, at en stigning af vandstanden med f.eks. 20 cm. vil rumme ca. 100.000 m3.

I forbindelse med vor plan foreslås en niveauopretning af Midterdæmningen på det midterste stykke i forbindelse med den kommende udvidelse af gang-/cykelstien på Midterdæmningen. Dette vil bevirke, at vandstanden i søen vil kunne øges med op til ca. 50 cm

Den videre proces og vore muligheder for involvering i de videre planer for Damhusengen og Damhussøen følger vi meget tæt, og på "Lyttemødet" med Morten Kabell den 15. april rejste vi blandt andet spørgsmålet vedr. den videre proces og om de lokale foreningers inddragelse i planerne.
Vi fik ikke noget klart svar på mødet, og det skriftlige svar er endnu ikke modtaget, men forventes at foreligge i løbet af nogle dage.

Er svaret ikke tilfredsstillende, vil der være mulighed for blandt andet at tage det op i forbindelse med, at Lokaludvalget i Vanløse den 25. juni har arrangeret en cykeltur med Morten Kabell startende med tur gennem Grøndals Parken og via supercykelstien til Damhussøen og Danhusengen, hvor der skal fortælles om den våde blomstereng, og hvor unik den er, og hvor det vil være naturligt også at berøre skybrudsplanerne for både Damhusengen og Damhussøen.

Naturplejeaftale med Københavns Kommune

Af særlige nyheder bør nævnes, at Høslætlauget har indgået aftale med Københavns Kommune om naturpleje på Damhusengen omfattende slåning med le af græsset på de våde områder.
Medlemmerne af lauget er forsikrede af Københavns Kommune i forbindelse med arbejdet.

Årets arrangementer

  -  Den 19. april har der været afholdt "Hold Naturen Ren", og der var en udmærket tilslutning.
  -  Københavns Kommune har den 2. juli arrangeret naturplejetur, hvor særlige naturområder besigtiges, og i år indgår Damhusengen i seværdighederne.
  -  Den 7. juni afholder DN i Rødovre deres traditionelle kystvandring, og Enggruppen er blevet inviteret til deltagelse i turen , som i år går rundt om Damhussøen og Damhusengen.
  -  Den 13. september afholdes det årlige Damhustræf.

Damhus Tivoli

Der var borgermøde i Rødovre den 14. januar 2015, hvor planer for Damhustorvet og forslag til ny bebyggelse på Tivoligrunden blev præsenteret.

Jann og Jørgen oplyste, at kortene i kommunen i øjeblikket bliver holdt tæt på kroppen, og at der derfor er dødvande i nyhedsstrømmen. Kommunen arbejder så vidt vides på et forslag til ny lokalplan for Tivoligrunden, som skal vedtages efter høring. Høringen forventes at ville finde sted i sommerperioden.

Grundejerforeningerne i Rødovre er ikke specielt aktive i øjeblikket, men der pågår møder med henblik på en bedre intern koordinering mellem foreningerne.

Ulrik spurgte, om det var en god eller en dårlig idé, at Morten Kabell havde sendt et brev til Erik Nielsen med kritik af, at skitserne for det nye byggeri på Tivoligrunden gik langt ud over kommunegrænsen og også omfattede en bådebro i Damhussøen.

Vurderingen var, at hvis man kunne rejse en ny rimelig opinion ville det have en reducerende effekt på det kommende byggeri, men manglen på facts gjorde, at det var for tidligt at rejse protester.

Der var enighed om, at et samarbejde på tværs over kommunegrænsen ville være både naturligt og positivt for anstrengelserne.

Andre samarbejdsområder

Der var enighed om, at det ville være naturligt at etablere et samarbejde i relation til Høslætlauget og Rødovres naturgruppe "Bjørnebanden", der bekæmper planten bjørneklo.

Generelt var der enighed om, at der bør oprettes en gensidig informationsudveksling mellem Enggruppen og de aktive naturgrupper i Rødovre. Det aftaltes, at den gensidige kontakt indledningsvis bør etableres mellem Jann og Per, der således bør sikre løbende udveksling af nyheder, notater og information om nye aktiviteter m.v.

Jann oplyste, at der er Forårsmarked på Rødovregaard den 16. - 17. maj, og at alle foreninger kan få en stand på markedet. DN i Rødovre har allerede én og Jann tilbød, at Enggruppen kunne få et hjørne af denne, hvis der var interesse for at være repræsenteret.
Per overvejer om og hvorledes Enggruppen kan være med.

3. Forslag fra foreningens medlemmer

Der var ingen yderligere bemærkninger eller forslag fra foreningens medlemmer.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg var 2 bestyrelsesmedlemmer:
- Regnar Mandsbjerg
- Lars Ravn-Jensen
Begge var indstillet på genvalg og blev genvalgt med applaus.

Foreningen har 3 bestyrelsessuppleanter, som skal vælges for 1 år ad gangen.
Til suppleanter blev valgt:
-   Jørgen Munch
-   Ulrik Rammeskow Bang-Petersen
-   Hans Preisler

5. Eventuelt

Der var ikke yderligere emner eller informationer til dette punkt.

Vanløse den 14. maj 2015


Jens Askov
(referent)
  Peter Haahr
(dirigent)
  Per Stengade
(formand)

Til top

Opdateret d. 30.5.2015