Referat af Enggruppens generalforsamling
den 25. marts 2014 Toftøjevej 3C

Deltagere i mødet:
Bjarne Rydiger
Gerda Andersen
Hanne Larsen
Hans Preisler
Ida Stengade
Jens Askov
Jens Holm Hansen
Kasper Møller
Lise Rydiger
Per Stengade
Peter Haahr
Regnar Mandsbjerg
Ulrik Rammeskow Bang-Petersen

1. Valg af dirigent
Per bød som formand velkommen til mødet og foreslog Regnar som dirigent. Regnar blev enstemmigt valgt, og gennemgik indledningsvis dagsordenen for mødet og sluttede med at give ordet til Per.

2. Fremlæggelse af beretning om aktiviteter og økonomi

Økonomi
Per gennemgik kort regnskabet for Enggruppen, som foreligger skriftligt som en selvstændig del af regnskabet for Vanløsebasen.
Forbruget i det forløbne år til den almindelige drift har været kr. 1.009.
Foreningen har ikke haft nogen indtægter, da der ikke betales kontingent for medlemskab af foreningen.
Formuen er derfor nu kr. 12.077, og det forventes, at det kommende års forbrug vil være ca. kr. 1.000.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Beretning om aktiviteter
Per gav en orientering om de gennemførte aktiviteter og sagde bl.a.:
Da Enggruppen blev startet i år 2000, virkede alt omkring Damhusengen og Damhussøen ret ustruktureret. Efter etableringen gik det fremad og allerede i år 2003 var der etableret gode kontakter til Københavns Kommune, og der blev arbejdet på en pleje- og udviklingsplan.
Planen blev lavet i 4 etaper frem til 2010. På det tidspunkt manglede kun planen for Harrestrup Å at falde på plads.
Efterfølgende har Enggruppen og andre lokale grupper udarbejdet diverse høringssvar og notater, som supplerer hinanden og tilsammen tegner et sammenhængende billede af et lokalt forslag til plan for Krogebjergparken og Damhusengen, for Harrestrup Å og dens løb i Krogebjergparken og på Damhusengen samt af, at Damhussøen lokalt ønskes bevaret i sin nuværende form.

I Enggruppen har vi arbejdet med dette billede og tegnet skitser af Damhusengen og Harrestrup Ås løb på engen til illustration og detaljering af de lokale planer og af de afgivne høringssvar til "Helhedsplan for Harrestrup Å" og til "Konkretisering af skybrudsplaner for København Vest og Frederiksberg Vest". Forventningen er indenfor en overskuelig tid at samle skitserne med tilhørende beskrivelser i et hæfte, som kan udleveres til interesserede i forbindelse med præsentation af planerne, og som vil gøre det lettere både at kommunikere planerne og for interesserede at forstå planerne og blive opmærksomme på forskellene mellem de lokale planer og kommunens planer.

Til orientering er der på torsdag den 26. marts et uformelt møde med projektansvarlige fra Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor vi vil præsentere vore skitser for Krogebjergparken, Damhusengen og Harrestrup Ås løb. Det bliver spændende om der er vilje til en fremtidig forening af planerne, så vi kan se frem til en å stort set i sit nuværende løb og uden kloakoverløb.

I det forgangne år har Enggruppen som sædvanlig været aktiv i de forskellige arrangementer, som har haft tilknytning til Damhusengen og Damhussøen, herunder bl.a. Damhus-træf og å-vandringer.

Enggruppen vil i det kommende år sammen med Lokaludvalget, Arbejdsgruppen for Natur og Miljø, VGS m.fl. være med til etablering og afvikling af arrangementer på Damhusengen og i Vanløse.

Per afsluttede sin beretning med at orientere om, at Enggruppen med Heerup Museet som noget nyt har aftalt i sommerperioden sammen at etablere nogle udendørs arrangementer på Damhusengen. Arrangementerne vil primært blive lagt i den periode, hvor museet er planlagt at gennemgå en bygningsmæssig renovering.

Spørgsmål til beretningen:
Per blev stillet spørgsmål om, hvordan vi får de "rigtige" personer herud til Vanløse, så vi kan få nogle mere bindende drøftelser med dem.

Per svarede, at det arbejdes der faktisk målbevidst på, men det er ikke helt så let, som det burde være, dels på grund af "tidsmangel" hos de pågældende personer og dels på grund af den beherskede lokale reaktion på og indsigt i de kommunale planer. Et af de bagvedliggende problemer er at få gjort borgerne i Vanløse væsentligt mere interesserede og få styrket deres opbakning om de lokale planer. Vejene til dette kunne bl.a. være afholdelse af naturvandringer, målrettede orienteringsarrangementer og gennem artikler mv. i lokalaviserne.

Ulempen er, at kommunens planer er vanskeligt tilgængelige, og at det kræver ret megen tid at sætte sig ind i planerne. Derfor fanges mange af de flotte billeder og skitser uden at opfatte manglerne og svaghederne i de anførte forslag. Som eksempel får hundelufterne i Københavns Kommunes plan kun et mindre område i det nordlige hjørne af Damhusengen, hvor hundene kan løbe frit. I dag og i vor plan kan hundene løbe frit på stort set hele engen. Ligeledes er der i Københavns Kommunes plan kun 2 stier, hvor man kan komme på tværs over engen. I vor plan er der som i dag et utal af muligheder for at gå på tværs over engen. Ligeledes stilles fodboldspillerne væsentligt ringere i kommunens planer.

Dernæst udspandt der sig en diskussion om, hvad der er vedtaget i Teknik- og Miljøforvaltningen og om relationerne til Københavns Kommune og om hvilke konstruktive tiltag, der bør overvejes..

Per oplyste, at det vedtagne kun er på det overordnede plan, og Ulrik supplerede med, at det på mødet i sidste uge i Teknik- og Miljøforvaltningen blev besluttet, at borgerne skulle inddrages i det videre arbejde. Dernæst skal planerne i efteråret igen behandles i Teknik- og Miljøforvaltningen og så i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for til sidst at blive behandlet i Naturfredningsnævnet.

Vedrørende relationerne til Københavns Kommune er indtrykket, at Københavns Kommune har været for reserveret omkring deres planer og ikke har været særlig interesseret i hverken at høre eller drøfte de lokale forslag og synspunkter, og at organiseringen af projektet i Københavns Kommune har været og er noget "tåget" bl.a. på grund af den omstrukturering som p.t. foregår i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor sigtes der mod at få kontakt også op til højeste niveau.

I relation til de beløbsstørrelser, der florerer i relation til projekterne for Damhussøen, blev pointeret, at Teknik- og Miljøforvaltningen også går efter at spare penge, så udgifterne til gennemførelse af planerne absolut ikke er uvæsentlige, og at besparelser vil blive modtaget positivt..

Der var enighed om, at der skulle arbejdes videre efter de skitserede planer, og at borgerne og repræsentanter fra de forskellige brugergrupper/foreninger, der anvender engen, skal inddrages så meget som muligt, samt at politikerne skal inviteres til drøftelse og også meget gerne til at se og opleve Damhusengen og Damhussøen "on the spot".

Kasper blev spurgt om holdningen i Rødovre til Københavns Kommunes planer for Damhusengen og Damhussøen og til Rødovres Kommunes planer for Damhustorvet og Damhus Tivoli.
Kasper forklarede, at Københavns Kommunes planer har stort set ikke været omtalt i de lokale medier i Rødovre.
Angående Damhustorvet og Damhus Tivoli er der fra Rødovre Kommune ikke blevet stillet krav til udarbejdelsen af de nye planer for området på trods af, at der var over 1.000 borgere, der gennem deres høringssvar var negative overfor de tidligere planer. Indholdet i de nye planer kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Der var gensidig enighed om fortsat at holde hinanden orienteret.

Beretningen blev godkendt.

3. Forslag fra foreningens medlemmer

Flg. forslag blev fremsat:

- Enggruppen bør være mere fremme i skoene

- Der bør etableres en form for hjemmeside med beskrivelse af Enggruppens forslag og med mulighed for meningstilkendegivelse fra de, der læser siden.

- Det materiale der er under udarbejdelse med opsætning og sammenligning af de lokale og kommunale planer for Harrestrup Å på Damhusengen bør sendes samtidigt til lokalaviserne i Vanløse og i Rødovre.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Flg. blev valgt:
  Formand:  Per Stengade
Bestyrelsesmedlemmer:   Jens Askov
Lars Ravn
Regnar Mandsbjerg

5. Eventuelt

Peter spurgte om muligheden for at anvende det indhegnede område ved "slusen" til bier og sommerfugle.
Der var på mødet en enstemmig positiv holdning til forespørgslen.

Vanløse den 31. marts 2014

Jens Askov
(referent)
  Regnar Mandsbjerg
(dirigent)
  Per Stengade
(formand)

Til top

Opdateret d. 12.5.2014