Vanløse,25. febr. 2014  


Generalforsamling i Enggruppen

Hermed indkaldes til generalforsamling i Enggruppen i henhold til foreningens
vedtægter som kan ses på : www.vanloese.dk/enggruppen/index.htm .

Afholdes i Sejlklubben ved Damhussøen
tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:30

Dagsordenen for mødet er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning om aktiviteter og økonomi

3. Forslag fra foreningens medlemmer

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

5. Eventuelt

På mødet vil der under "beretningen" blandt andet blive gjort rede for Enggruppens samarbejde med Vanløse Lokaludvalg og Danmarks Naturfredningsforening om en fælles plan for Damhusengen og Krogebjergparken byggende på bevarelse af naturværdier, bred tilgængelighed, boldbanernes fleksibilitet samt historiske spor.
Desuden vil der blive orienteret om Enggruppens høringssvar til Helhedsplanen for Harrestrup Å, Høringssvar til Skybrudsplanen, samt forslag til Pleje- og Udviklingsplanen, Fredninger m.m. Se : www.vanloese.dk

Afslutningsvis vil forventningerne til det fremtidige arbejde i 2014 i relation til Helhedsplanen for Harrestrup Å og Skybrudsplanerne blive skitseret, og danne grundlag for en drøftelse af de kommende måneders aktiviteter i Enggruppen.

Jeg håber at alle har mulighed for at komme og ser frem til mødet og drøftelserne i relation til de kommende aktiviteter i 2014 .


Venlig Hilsen

Per Stengade
27 11 81 40

 Til top

Opdateret d. 12.5.2014