Vanløse, den 8. februar   

Til Vej & Parks projektgruppe
Damhusengen

Ved parkbrugerrådets start var processen nok ikke gearet til at behandle et samlet udkast fra de lokale brugergrupper. Dette har væren årsag til en del uoverensstemmelser og irritation på begge sider af bordet. Men det er det, vi er i gang med at rette op på nu. Selv om mødet den 30. januar var lidt heftigt, har vi dog fået afklaret det meste.

Bedre adgang til engen
Vi kan fuldt tilslutte os jeres ønsker om, at de handikappede skal have mulighed for nogle gode naturoplevelser. Men en bro på tværs af engen kan vi ikke acceptere. Der er dog andre muligheder, når vi ser det i en større sammenhæng. Ved søen kan placeres en bro med rampe for kørestole. Ved Vanløse Byvej kan etableres en rampe, så bl.a. beboerne fra det lokale plejehjem kan komme ned her.

Kælkebakken i det sydøstlige hjørne kan sammenbygges med en rampe, så man også kan komme ned her. Ramperne vil også give adgang for barnevogne og børnehavernes trækvogne. Tværstien i engområdet ved piletræet midt på engen går gennem vådområdet. Den bliver slået med bred maskine (3-4m). Her er ikke opstået væsentlige spor. Den er farbar det meste af sommeren.

Der kan om nødvendigt anlægges grussti langs åen mod syd med adgang fra kælkebakken, samt en sti fra bålpladsen ud langs de vilde planter. Vi vil tage initiativ til, at områdets handikappede og deres hjælpere får mulighed for at give deres mening tilkende.

Et stort ønske fra alle gangbesværede er, at Vej & Park prioriterer retableringen og vedligeholdelse af bænkene ved Damhussøen og -engen. I parkbrugerrådet er der allerede enighed om at anbefale bænke med 200 meters afstand.

Fodboldbaner - tidstermin 10 år
Med udgangspunkt i vores fordeling af boldbaner kan den nordvestlige bane anlægges uden at berøre de eksisterende 5 store baner. Efter et par år kan den tages i brug. Herefter kan de sydlige baner omlægges. Når de er færdige til brug efter endnu et par år, kan renoveringen af de øvrige baner fortsætte. Efter 5 års brug skal der udarbejdes en ny udviklingsplan (2018), hvor man kan arbejde videre ud fra de erfaringer, man har gjort sig i mellemtiden.

De eksisterende baner mod øst har nogenlunde fast bund. Disse områder egner sig til rørdræning. De øvrige områder er mere komplicerede og bør ikke rørdrænes, da der må forventes uforudseelige sætninger med løbende efterfyldninger til følge. Vi bør undersøge de sidste erfaringer med naturdræn fra forskellige steder. Disse baner udføres med hældning mod midtergrøft og vådområde. Banerne på den komplicerede bund skal have mindst samme anlægs- og driftsbudget som de øvrige baner. Hvis der skal udføres yderligere boreprøver el. lign. bør vi samarbejde om grundlaget for prøverne, så vi får så dækkende resultater som muligt.

Udsyn, efterplantning og kondiredskaber
Udsyn over engen fra asfaltstien er vigtigt for naturoplevelsen og overvågningen. Derfor skal pilelabyrinten fjernes og beplantningen justeres, så der ikke opstår blinde vinkler. Berberis langs åen fjernes for udsyn og trampestier.

Vi ønsker de høje piletræer fra planteforsøgene brugt til at lukke de store huller i trærækken. De kan suppleres med de gamle pilesorter, bl.a. hvor de gamle pile endnu står. Pilerækken på midterdæmningen kan efterplantes med de gamle pilesorter.

Kondipavillonerne fra Byens Grønne Puls er et godt tilbud til kondifolket. Men på den øde natte-eng har vi problemer med hærværk, knallertræs og anden ballade. Vi ønsker principielt ikke overdækninger, som erfaringsmæssigt bruges til ly for lyssky elementer. Det må desværre forventes, at pavillonen kan blive udsat for hærværk.

Anmodning om besigtigelse
Vi anmoder om en besigtigelse af engen til afklaring af boldbanernes placering på stedet med deltagelse af geologer m.v. Vi bør også se på kælke- og udsigtsbakkens udformning og ramper samt principperne omkring udsyn.

Vi foreslår møde på stedet i uge 16, så kan vi holde parkbrugermøde i uge 18-19. Ikke uge 20. Foruden ovenstående holder vi os til vores skrift og plan af 18.11.06 som udgangspunkt for det videre arbejde.


Dette brev er tiltrådt af
Hanne Larsen, Vanløse Lokaludvalg
Hans Thomsen, Vanløse Ældreråd
Lene Rasmussen, DN
Jakob Thiemann, Fodboldklubberne
Anna Andersen, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Per Stengade, Enggruppen
Alle medlemmer af Parkbrugerrådet.

Med venlig hilsen
Per Stengade
Bent Andersen
EnggruppenTil top

Opdateret d. 25.2.2007