Vanløse, den 29.okt. 2006  

Referat af bestyrelsesmødet
19. oktober 2006, Toftøjevej 3C

Deltagere: Per Stengade, Hans Lund, gæst fra Kildeåens Haveby, Jakob Thiemann, Lone Michelsen, Bent Andersen (ref.).

Dagsorden:
 1.  1.udkast til udviklingsplan
 2.  Aktiviteter og arrangementer
 3.  Weblog for Enggruppens diskussion om udviklingsplanen
 4.  Medlemmer i Enggruppen

1. Udkast til udviklingsplanen

Krogebjergparken
Hans redegjorde for arbejdet med udviklingsplanen i Kildeåens Haveby. I forbindelse med parktræffet redegjorde man for brugen af Krogebjergparken og stillede forslag til forbedringer. Forslagene er slet ikke medtaget i det første udkast til udviklingsplan. Det har man i et brev til Vej & Park, den 10. okt. redegjort for. I foreningen er man frustreret over, at der slet ikke er nogen respons på de forslag, som har været drøftet på foreningens generalforsamling. Kildeåens Haveby har ca. 200 medlemmer.

Kildeåens Haveby protesterer mod, at der plantes træer og buske, så indsynet i parken forsvinder. Det er i modstrid med de generelle råd, som det kriminalpræventive råd giver om indretningen af offentlige områder. Overskuelighed virker begrænsende på kriminelle aktiviteter.
Forslagene om oprettelsen af tværgående stier forekommer ubegrundede, og de er placeret, således at de ødelægger mulighederne for boldspil. Boldbanen må ikke ødelægges med træplantning midt i parken.
Sandhøjen ønsker brugerne forhøjet lidt, og indrettet, så den kan bruges som kælkebakke med afløb ind i parken. I dag er afløbet ud mod vejen Krogebjerg. Forslagene om at afgrænse parken med beplantning mod Slotsherrensvej og Jyllingevej er i orden.

Per Stengade nævnte, at udkastet til udviklingsplan heller ikke tager fuldt hensyn til engens nuværende brug og brugernes forslag. Ligesom for Krogebjerg er de fleste brugerønsker ikke nævnt i oplægget. Bestyrelsen var enig om, at udviklingsplanen skal indeholde et afsnit med brugerønskerne. I udviklingsplanen for Ryvangsparken findes et sådant afsmit.

Hans Lund oplyste, at flere medlemmer af bestyrelsen vil melde sig til Enggruppen, og var tilfreds med, at sagen tages op på formødet og i parkbrugerrådet.


Damhusengen
Per var tilfreds med, at Enggruppens forslag nu findes i udkastet til udviklingsplanen, men den seneste liste med forslag er ikke medtaget. Og Enggruppen har aldrig foreslået at bevare en del af pilelabyrinten. Forslaget går ud på, at enkelte træer, der ikke spærrer for udsigten over Damhusengen, kan få lov til at vokse sig store.

Udviklingsplanen indeholder 2 alternativer, som er opstillet forskelligt, så det er vanskeligt at se, hvori forskellene består.

Der var enighed om at alternativ 1 kunne danne grundlag for en løsning. Placeringen af boldbanerne skal ændres, så der er en stor og en lille bane mod syd og to store bane mod nord. Per vil sammen med Jakob kontrollere, at der er plads til de store baner, når området er slået. I det nordlige områder er der to store sætninger i engen, lige nord for banerne.

I udkastet foreslås beplantning med tjørn langs Harrestrup Å. Det er uhensigtsmæssigt. Også forslaget om plantning af en ekstra række piletræer langs dæmningen skal fjernes. En pavillon med motionsredskaber foreslås placeret på kælkebakken ved CafÚ Damhuskanten. Den bør slet ikke kunne opføres i henhold til fredningsbestemmelserne. Måske kan man finde en alternativ placering udenfor parkområdet mod Rødovre i samarbejde med Rødovre Kommune. Forslaget beskriver ændringer af bevoksning ved pumpehuset, som Enggruppen synes er unødvendig. Sejlklubbens cykelparkering må kunne ske på pumpehusets grund. Forslaget om grillpladser og indretningen af bålpladsen skal omformuleres. Ved bålpladsen skal der være plads til flere tusinde mennesker til Sct. Hans bål.


Grøndalsparken fra Ålekistevej til C.F. Richs Vej
Brugerne har stillet forslag om en gangsti under broen ved Jernbane AllÚ. Stien skal gå i kanten af haveforeningen og tilsluttes stierne mod Flintholm station. Haveforeningen vil gerne have en ny indgang med en låge til den nye sti. Den stejle trappe til haverne fra Jernbane AllÚ er besværlig for ældre mennesker.

Støjen fra Ring 2 ønskes afskærmet med gennemsigtige skærme på strækningen fra Peter Bangs Vej til Flintholm Station.

Undersøgelser af vandføringen har vist, at det ikke er realistisk at åbne Grøndalsåen. Der er kun vandføring i ca. 8 uger årligt. Der er ikke behov for udgravning af nye søer i denne del af Grøndalsparken.


Damhussøen
I udviklingsplanen foreslås at indrette fortov på en træbro langs Roskildevej. Det blev nævnt, at det kunne være en teknisk udfordring at konstruere den, så isvintre ikke ødelægger den, men evt. løfter den. Der skal fortsat være et fortov langs Roskildevej. Der var tilfredshed med, at rørskoven ved Peter Bangs Vej foreslås genplantet. Brugerønsket om støjdæmpning af strækningen fra Ålekistevej til Damhuskroen er ikke nævnt. Brugerønsket om et nyt lavvandet områder ved Rødovre bør ikke opgives. Den nu nedtagne bro ud i vandet ved dæmningen ved Sortebro skal genopføres. Det er et brugerønske at få en tilsvarende bro ved den østlige side. I udviklingsplanen foreslås, at der ved hjørnet ved Damhuskanten etableres en trappe, så folk kan komme ned til vandet. Enggruppen mener, at behovet for at komme tæt på vandet allerede er dækket af sejlklubbens bådebro, så forslaget bør i hvert fald ikke have første prioritet.


2. Aktiviteter og arrangementer

Udhængsskabet ajourføres efter mødet i parkbrugerrådet.

Der skal forberedes et arrangement på Damhusengen og i Krogebjergparken tidligt i foråret. Udgangspunktet er et telt med en udstilling af materiale om udviklingsplanen og om, hvad der er aktuelt på engen. Nogle af de steder, hvor udviklingsplanen/Enggruppen foreslår ændringer, markeres, og der opsættes en kort beskrivelse. Bent skriver et oplæg for Damhussøen og -engen, Hans skriver et oplæg for Krogebjergparken.


3. Weblog Enggruppen

Bent sørger for at oprettet en blog, som kan bruges af Enggruppens medlemmer. Det er et forsøg, som i første omgang vil omfatte nogle få deltagere. Når vi er blevet sikre på teknikken, tilbydes alle Enggruppens medlemmer at være med. Bloggen er slettet - april 2013


4. Medlemmer i Enggruppen

Der er navne på ca. 30 deltagere. Der skal arbejdes på at finde yderligere 10-15 deltagere. Der er især brug for at få flere, der kan deltage aktivt ved aktiviteter og arrangementer.

Mødet sluttede ca. kl.21.30.
Næste møde aftales, når parkbrugerrådet har afholdt møde.

Bent Andersen (ref.)

Til top

Opdateret d. 20.4.2013