Vanløse, den 28. august 2006  

Orientering om fredning og udviklingsplan for Damhusengen m.v.

Ved mødet i Parkbrugerrådet den 17. maj uddelte V&P en skitse til udviklingsplan, som straks blev kritiseret af Enggruppen m.fl. Men der blev ikke foretaget ændringer i skitsen, som er udgangspunkt for forslaget til udviklingsplan.

Naturfredningsforeningen har i et møde med Jon Pape påpeget, at det ikke er i overensstemmelse med intentionen med Parkbrugerrådet, at dets holdninger tilsidesættes. Vanløse Lokalråd har på foranledning af Enggruppen sendt et brev til Jon Pape, hvori det fastslås, at Enggruppens forslag er Vanløses forslag. Svaret på henvendelserne er dels en meddelelse til Parkbrugerrådet om at sektionsleder Jens Ole Juul deltager i næste møde den 11. oktober, dels et teknisk svar fra Kim Larsen, der indeholder en række udokumenterede påstande.

I et møde den 17. august med V&P har Naturfredningsforeningen og Enggruppen igen protesteret imod fremgangsmåden og svaret på Vanløse Lokalråds henvendelse. Resultatet af dette møde var, at Jon Pape understregede, at forslaget til udviklingsplan er konsulenternes ansvar og derfor kan ændres, efter diskussion i Parkbrugerrådet. Det blev også sagt, at Kim Larsens svar var teknisk og ikke repræsenterede V&P's holdninger til Parkbrugerrådets funktioner. Der er ikke referat fra dette møde. Vi forventer at Jens Ole Juul på mødet den 11. oktober vil redegøre for V&P's opfattelse af situationen i overensstemmelse med udtalelserne på mødet. Mødereferatet vil således indeholde V&P's svar på brevet fra Vanløse Lokalråd.

Enggruppen vil ikke bruge flere kræfter på at kritisere det uheldige forløb. Det vigtigste er at udviklingsplanen udformes i overensstemmelse med Enggruppens/Vanløses forslag. Ideen i forslaget er, at vi er tilfredse med engen som den er. Men der er behov for en mere velovervejet pleje samt efterplantning, og ved mindre ændringer i de våde områder kan floraens mangfoldighed forbedres. Også anvendelsesmulighederne kan ved mindre ændringer forbedres og forøges.

Se materialet i Vanløsebasen
Fra Vanløsebasens forside er der adgang til en oversigtsside med link til materialet om udviklingsplanen og fredningen. Der er også adgang til Enggruppens referater m.v.
Miljøforbedringen af Harrestrup Å vandsystem planlægges af Københavns Kommune i samarbejde med 9 involverede kommuner. Vanløsebasen har link til relevante dele af Københavns afløbsplan 2004 og til EU's vandrammedirektiv, der indeholder en tidsplan for planlægning og gennemførelse af forbedringer af vandkvaliteten i vandløb og kystnære områder.
Det kan ikke forventes, at Harrestrup Å's vandkvalitet bliver forbedret før 2015. Derfor bør den første udviklingsplan for Damhusengen sigte mod genopretning af beplantninger og udstyr, forbedring af boldbanerne og forbedring af engens natur. Harrestrup Å bør kun medtages som et fremtidigt planemne. Med understregning af, at Harrestrup Å i århundreder er løbet ud i en lavvandet sø, hvor engen nu ligger. Og det nuværende forløb blev skabt, da dens vand skulle bruges som drikkevand for Københavnerne.


Argumenter for placering af fodboldbanerne
1.
Den nuværende placering kan med små justeringer fortsat benyttes. De sydlige baner er træningsbaner. Banerne kan rykkes lidt, så de er tørre det meste af sæsonen. Ved at rykke disse baner ca. 30 m mod syd, undgår man sænkningerne, som er opstået på grund af dræning.

2.
V&P skitsen samler alle fodboldbaner ved Jyllingevej. Det vil medføre, at den eksisterende oprindelige engbund ødelægges. Dermed forsvinder muligheden for at få en større mangfoldighed i engens flora for altid. Og i øvrigt er det i den nordlige ende, at de største sænkninger er sket, så det bliver nok ikke bedre at flytte banerne op i denne ende.
I Enggruppens forslag er den nordlige del et naturområde. Fremover skal det slås om efteråret, og høslættet fjernes, så jordens næringsindhold efterhånden nedsættes. Den oprindelige flora vil efter en årrække genindtage området.

3.
I øvrigt ønsker fodboldklubberne ikke træningsbanerne anlagt tæt på baner, der anvendes til turneringskampe. Det er altså væsentligt at holde dem adskilte, som de er nu. Det er heller ikke godt for naboskabet, at støjen fra boldspillerne samles i ét område. Samlingen af boldbanerne i ét område vil også forstyrre/forhindre den lange tur gennem engen.

4.
Behovet for dræning bliver mindst ved at lade boldbaner forblive, hvor de er - med mindre forskydninger. Dermed bliver anvendelsen bedst i overensstemmelse med naturens vilkår og behovet for dræning og andre jordforbedringer mindst. Det er også den mest økonomiske løsning.


PS.
Plæner og festpladsen på de sydlige boldbaner skal bibeholdes. Det er her folk færdes.

Til top

Opdateret d. 11.10.2006