Vanløse, den 1. maj 2006  

Referat af Enggruppens møde
den 24. april 2006, Toftøjevej 3C

Deltagere: Regnar Mandsbjerg, Thomas Gable, Per Stengade, Hanne Larsen, Lene Rasmussen, Lone Michelsen, Birthe Dahl, Mogens Jeppesen, Steen Christiansen, Bent Andersen (ref.).
Der var afbud fra Jakob Thiemann.

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde og der blev budt velkommen til Mogens Jeppesen, havekolonien "Grænsen" ved Grøndalsparken, Birthe Dahl, der er kontaktperson til Veracentrets stavgængere og Steen Christiansen, Naturfredningsforeningen i Rødovre.


Parkbrugerrådet
Der er udsendt referater af parktræffene i Grøndalsparken den 27. marts og Damhusengen-Krogebjergparken den 29. marts. Der var til begge arrangementer mødt borgere med interesse for områderne. Især til Damhusengen og Krogebjerg.

Referaterne refererer omhyggeligt de synspunkter, som de fremmødte borgere gav udtryk for. De to åer Grøndalsåen og Harrestrup Å er der stor interesse for at få genskabt i mere naturlige forløb. Alle er klar over, at det ikke er muligt at genetablere en oprindelig tilstand, men der kan opnås en betydelig forbedring af parkerne ved at genskabe åerne. Stisystemerne er på længere sigt problematiske, fordi der er planlagt gennemgående grønne cykelstier, som udlægges i 6 meters bredde. De vil i de smalle parker være helt dominerende. De eksisterende bredder må fastholdes, evt. må man adskille gang- og cykelstierne.

Lene Rasmussen ønskede at høre Enggruppens holdninger til nogle af de fremsatte synspunkter. Der var ønske om at få mere lys i Krogebjergparken, så man kunne krydse parken sikkert. Og der skal ryddes sne, så man også kan benytte gangstierne om vinteren. Naturfredningsforeningen har det principielle udgangspunkt, at der skal være mørkt i parkerne, så man kan opleve natten uden lys. Det synspunkt blev imødegået med praktiske forhold, der taler for lys under en eller anden form i den tid, hvor gangstierne sædvanligt anvendes. Der må være en konkret afvejning af behovet. Forslaget om støjskærme ved Roskildevej gav anledning til en drøftelse, så Enggruppen går ind for gennemsigtige støjskærme på hele strækningen langs Peter Bangs Vej og Roskildevej. Langs Roskildevej fordrer det nok, at gangstien lægges på en bro langs stensætningen. Vej & Park har fået bevilling til at udlægge støjdæmpende asfalt på strækningen Ålholm Plads til Damhustorvet.

Forslaget om at etablere småsøer på den våde del af Engen og tilpasse fodboldbanernes placering, så de ligger på de tørre steder, er blevet godt modtaget.

En gennemgående idé i de københavnske parker er, at man i parken ikke må kunne se omkringliggende huse. Det er for Vanløses parker ikke gennemførligt, fordi parkerne er smalle og stierne ligger langs parkens kanter. Det forhindrer dog ikke, at man nogle steder kan foretage afskærmende beplantning. Men beplantning langs Grøndalsparkvej vil ikke kunne afskærme for hverken synet af husene eller støjen fra bilerne på ring 2. Skal der også være støjskærm her?

Ved Damhussøen bør der opfordres til behersket fodring, så vandet ikke overbelastes med ekskrementer fra en for stor fuglebestand.

Alle opfordres til at gennemlæse referaterne og give evt. kommentarer til deltagerne i parkbrugerrådet.

Forslaget fra parkbrugerrådet vil foreligge i uge 35 ifølge hjemmesiden.


Vedligeholdelsen af Damhusengen m.v.
Der var Ryd-op-Dag den 18. april med 7 deltager efter initiativ af Mikala Klein fra Rødovre, der løber i området. Dagen efter var der oprydning ved Sejlklubben, hvor der deltog 27 børn. De fik en is som belønning for deltagelsen. Der blev samlet meget affald. Det er underligt, at der ligger så mange hundeposer og flyder i området. De fleste er tomme, men der er også poser med indhold. Mangler der affaldsspande, hvor? Ryd-op-Dagen forventes gentaget med mellemrum.

Der er engvandring med Jane Snog den 3. maj kl. 10-12. Per Stengade og Bent Andersen deltager.

Der skal blandt andet tales om grus på stierne og om fortsættelsen af forsøgsplantningerne. Det giver ingen mening at fortsætte plantningen i bede. Hellere plante, hvor træerne kan blive stående, hvis de slår an.

Pilelabyrinten er plantet på forkerte forudsætninger. Den vedligeholdes ikke af Byens Børn. Vej & Park må fjerne den, inden den bliver et problem. I opslagstavlen vil Vej & Park gerne have henvisning til Giv-et-praj ordningen på deres hjemmeside. Men ordningen fungerer ikke som tilsigtet. På Enggruppens side i Vanløsebasen skal der være en oversigt, som beskriver de forhold, som trænger til vedligeholdelse m.v.


Foreningen Enggruppen
Initiativet Enggruppen, der siden 2000 har arbejdet med forslag til engens fremtid og vedligeholdelse, har nået en række gode resultater i samarbejde med Lokalrådet og Vej & Park. Foreningen Enggruppen åbner for, at alle interesserede kan få lejlighed til at deltage i lokale drøftelser om vedligeholdelse og udvikling. Det forudsættes at ske indenfor pleje- og udviklingsplanens rammer. Deltagelse i foreningen er gratis, idet udgifter af mindre størrelse forventes dækket af gaver fra fonde og sponsorer. Den hidtidige arbejdsform vil blive fortsat. På sigt kan Enggruppen måske blive repræsenteret i Lokalrådet og i det kommende Lokaludvalg.

Til bestyrelsen valgtes efter forslag af den oprindelige initiativgruppe:
  Per Stengade, formand, initiativgruppen
  Lone Michelsen, Grundejerne
  Jakob Thiemann, Idrætsforeningerne
  Bent Andersen, Vanløsebasen

Bent Andersen (ref.)

Til top

Opdateret d. 2.11.2006