VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN ENGGRUPPEN

§ 1  Navn
Foreningens navn er Enggruppen. Dens hjemsted er Vanløse, Københavns Kommune.


§ 2  Formål
Foreningens formål er at samle brugere af parkområdet Damhusengen og Damhussøen til varetagelse af deres fælles interesser i områdets natur, aktivitetsmuligheder og vedligeholdelse.


§ 3  Medlemmer
Som medlemmer af Enggruppen optages borgere, som er brugere af Damhusengen og Damhussøen og repræsentanter for foreninger og institutioner, som har brugerinteresser i området.


§ 4  Aktiviteter
Pleje- og Udviklingsplanen er udgangspunkt for Enggruppens aktiviteter.

Enggruppen tager initiativ til drøftelser om Damhusengens og Damhussøens udvikling, vedligeholdelse og placeringen af aktiviteterne i området. Enggruppen kan formidle brugernes synspunkter om offentlighedens brug af parkområdet, bl.a. parkeringsforhold, renholdelse, vedligeholdelse og tilsyn med brugen af området.

Enggruppen tager initiativ til information om området.
Informationen gennemføres primært i samarbejde med lokale foreninger, interesseorganisationer og Københavns Kommune. Enggruppen kan alene eller i samarbejde med andre arrangere møder og ture om emner, der vedrører Damhusengen og Damhussøen.

Enggruppen samarbejder med Københavns Kommune om tilsynet med området, bl.a. vedrørende inventar, renholdelse, beplantning og gang- og cykelstier.

Enggruppen deltager i relevante lokale koordineringstiltag, som vedrører Damhusengen og Damhussøen.

Medlemsorientering sker via e-mail. Medlemmer som ønsker information pr. brev skal meddele dette til formanden.


§ 5  Generalforsamlingen
  1.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2.   Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj.
3.   Møderet og stemmeret har alle medlemmer, som senest den 1. marts er registreret som medlem af Enggruppen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme. Ved den første generalforsamling i 2006 kan indmeldelse ske umiddelbart før generalforsamlingen.
4.   Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.
5.   Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde dagsorden og bestyrelsens forslag.
6.   Medlemmerne kan skriftligt stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene uddeles til deltagerne i generalforsamlingen.
7.   Alle afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 10.
8.   Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail. Medlemmer som ønsker indkaldelsen pr. brev skal meddele dette til formanden.


§ 6  Generalforsamlingens dagsorden
  1.   Valg af dirigent
2.   Fremlæggelse af beretning om aktiviteter og økonomi
3.   Forslag fra medlemmer
4.   Valg af bestyrelse og suppleanter
5.   Eventuelt


§ 7  Ledelse
  1.   Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
2.   I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år.
3.   I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.
4.   Hvert år vælges 3 bestyrelsessuppleanter for en periode på 1 år.
5.   Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i perioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Er der ingen suppleant, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv indtil næste generalforsamling.
6.   Hvis formanden afgår, vælges en ny formand blandt bestyrelsens medlemmer indtil næste generalforsamling.
7.   Bestyrelsen fordeler selv opgaverne mellem sig.
8.   Bestyrelsen kan inddrage bestyrelsessuppleanter og medlemmer i udførelsen af foreningens aktiviteter.


§ 8  Foreningens økonomi
Formanden forestår foreningens økonomi.
Foreningen opkræver ikke kontingent.
Udgifterne dækkes ved sponsorbidrag og gaver.
Foreningen Enggruppens bogføring og regnskabsaflæggelse foretages på én indtægts-/udgiftskonto i Foreningen Vanløsebasens regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 9  Ekstraordinær generalforsamling
  1.   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når medlemmer, der repræsenterer mindst 25% af de stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, anmoder om det.
2.   Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes efter beslutning på en ordinær generalforsamling.
3.   Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftligt begrundet og med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 2 ugers varsel og senest en måned efter anmodningen er fremsat.


§ 10  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling.
Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages af de fremmødte på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal.


§ 11  Ophævelse
Ved foreningens opløsning udloddes evt. midler til formål som nævnt i § 2.


§ 12  Tegning - Hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Efter vedtægterne påhviler der ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Vedtaget ved stiftende møde.
Vanløse den 24. april 2006.

 Til top / Til Enggruppen

Opdateret d. 11.10.2006