Enggruppens høringssvar til Skybrudsplanen for København Vest og Frederiksberg Vest.
 
 

Enggruppen har med stor interesse gennemgået Skybrudsplanen, og er enig i, at det er en vigtig problematik, som vi bliver nødt til at forholde os konstruktivt til i de kommende år. Enggruppen ser positivt på, at kommunen fremkommer med masterplanen på så tidligt et tidspunkt, hvor intet endnu er endeligt fastlagt, og derfor giver rig mulighed for lokal bearbejdelse, så den lokale viden, behov og ønsker kan inddrages i de endelige løsninger til fælles glæde og tilfredshed samt etablering af mere optimale løsninger.

Mange af planens forslag kræver store ændringer i de fredede områder. Her bør man tage større hensyn til de kulturelle og naturmæssige kvaliteter, og vælge tekniske og måske lidt dyrere løsninger frem for at ændre de eksisterende forhold.

Enggruppen vil pege på muligheden for at afkoble overløb fra Vestvolden til Harrestrup Å og aflede vandet fra Utterslev Mose gennem fæstningskanalen til Kalveboderne. Herved bliver der plads til mere skybrudsvand nedstrøms, og det vil nedsætte mængden af spildevand fra de resterende kloakoverløb ved skybrud, samtidig med at vandet i fæstningskanalen kan blive naturligt renset gennem placering af bundsten, rørskov og lignende.

Den samlede skybrudsplan medtager også Helhedsplanen for Harrestrup Å, som om den er vedtaget. Enggruppen mener, som det fremgår af høringssvar hertil fra 2013 og høringssvar til Vandhandleplanen 2012, at Helhedsplanen for Harrestrup Å bør ændres hvad angår Damhusengen, således at åen beholder sit nuværende løb mellem de to volde langs den øvre del af Damhusengen og først slynges i den sydlige ende, hvor åen løber fra østsiden til vestsiden af engen. Generelt set går Harrestrup Å-projektet flere steder på tværs af fredningslinier. Både hvad angår kultur og natur. Samtidigt forholder det sig ikke i væsentlig grad til 4. Udkast til Pleje- og udviklingsplanen, som blev udarbejdet med stor lokal deltagelse over flere år, og kun afventer udformningen af det fremtidige åløb indenfor de afsatte fredningslinier.
Arbejdet med Pleje- og Udviklingsplanen bør genoptages i nærmeste fremtid,

Enggruppen er desuden ikke enig i de skitserede planer for Damhussøen og mener, at det absolut bør være muligt at finde alternativer, der tilgodeser en fortsat fredet Damhussø.

Enggruppen vil sammen med de lokale brugergrupper, Danmarks Naturfredningsforening og Vanløse Lokaludvalg arbejde videre hen over vinteren og foråret med detaljering af en fælles skitse for Damhusengen og Krogebjergparken baseret på en overvejende bevarelse af engen og parken i sin nuværende form, hvorved naturværdier, bred tilgængelighed og boldbanernes fleksibilitet bevares - Meget gerne i samarbejde med forvaltningen.

For Enggruppen

Per Stengade enggruppen@vanloese.dk

 

Opdateret d. 5.2.2014