Enggruppen

Vanløse, den 02. marts 2006  

Enggruppens møde den 27. februar 2006
I mødet deltog: Hanne Larsen, Regnar Mandsbjerg, Jakob Thiemann, Peter Hansen, Per Stengade, Bent Andersen.


1. Brainstorm:
På næste møde i Parkbrugerrådet skal der være brainstorm,
Hvilke punkter skal vi fremlægge ?

Referatet af mødet i parkbrugerådet den 8. februar var ikke udsendt til alle. Der er usikkerhed om de kommende mødedatoer og om parktræffene den 27. og 29. marts.
Er de offentlige? Per forsøger at afklare usikkerheden.

Vanløses repræsentanter i parkbrugerrådet kan tage udgangspunkt i hovedpunkterne i Enggruppens reviderede folder om Damhusengen og relevante dele af studierapporten om Damhusengen og -søen.

Om Damhusengen er hovedpunktet, at det åbne præg skal opretholdes.
Adgangsforholdene til området skal forbedres. Ingen trapper og flere adgange fra Rødovre.
For Damhusengen arbejdes for, at de mest tørre områder skal bruges til fodboldbaner, at de mest fugtige områder skal udlægges med lavvandede områder, og at den historiske piletrærække ved den gamle Vanløse landsby skal fastholdes. I øvrigt henvises til forslagene i Engfolderen.
Damhusengens frie græsarealer skal slås, således at der åbnes overgange over engen. Det medvirker til at trække folk ud på engen, i stedet for kun at bruge stierne.

For Damhussøen arbejdes for, at rørskoven ved Peter Bangs Vej genoprettes, så den blive af samme omfang som før 1976, at der etableres et lavvandet område med lave øer ved Rødovre-siden til forbedring af fuglenes yngleforhold.
De gamle hule træer skal have lov til at stå længst muligt af hensyn til bestanden af flagermus, og der arbejdes for at genoprette kolonien af ynglende digesvaler på begge sider af Sorte bro.
Der var en diskussion om langs Roskildevej at anlægge et bredt plankefortov på en bro over vandet. Støjen fra Roskildevej er stærkt generende.
Studieprojektets øvrige forslag bør indgå i overvejelserne.

Kan mandskabshuset ved Rødovregård indgå i et informations- og undervisningstilbud om området?

Ønskerne om at genskabe Harrestrup å og Grøndalsåen i et åbent forløb skal medtages i planen, men man må acceptere, at det ikke kan gennemføres på kort sigt.

Enggruppens ønsker at få lejlighed til at kommentere et råudkast til pleje- og udviklingsplanens indhold. Det er en god id at give mulighed for at nævne de forslag og ønsker, som brugerne ikke får med i planen. Det kendes fra planen for Ryvangsparken.


2. Igangværende projekter:
Treplantningsforsøg
Tidsler på nyanlagte boldbaner
m.m.

Per gennemgik brevvekslingen med Jane Snog og Jon Pape. Forsøgsplantningerne er blevet udsat. Per opdaterer listen og den lægges derefter ind i Vanløsebassen, så alle kan se hvilke forhold, der allerede er på listen. "Giv et praj" ordningen er afprøvet.
Regnar har 4 gange sendt samme meddelelse og givet e-mail adresse, hvortil Vej & Park kunne bekræfte modtagelsen. Der er ingen reaktion. Så Vej & Park må gerne få en lille plakat om at "Giv et praj -ordningen" sat op i udhængsskabet, når forudsætningen om, at ordningen fungerer, er opfyldt.

Fodboldbanen er formentlig klar til brug i dette forår, men der er et problem med tidsler, der skal luges væk.


3. Årskalender:
Næste møde er den 24. marts kl. 19 hos Per Stengade, Toftøjevej 3C. Til mødet indbydes repræsentanten fra Rødovre Kommune Pia Hertz og repræsentat for Veracentrets stavgangere, Birthe Dahl og evt. Hovedstadens Pædagogseminarium.
Der er Parktræf den 27. marts kl. 17 i Grøndalsparken, start ud for Arnestedet, og den 29. marts kl. 17 på Damhusengen og Krogebjerg med start ud for Syvstensvej.
Arrangementer
Når der er en skitse til Pleje- og udviklingsplanen, kan vi fastlægge tid og sted for et arrangement på engen, hvor brugerne kan orientere sig om forslagene og få lejlighed til at diskutere forslagene.


4. Enggruppens vedtægter:
Hvor langt er vi kommet ?
4 om Enggruppens aktiviteter skal begynde med sætningen: Pleje- og udviklingsplanen er grundlaget for Enggruppens arbejde. Enggruppen stiftes ved mødet den 24. marts. Om alt går vel.


5. Diverse:
Herfra er intet at berette.

Ref: Bent Andersen

 Til top

Opdateret d. 30.11.2006