Om regler for hegn mod
Damhusengen og -søen

 •  Vanløse Grundejersammenslutnings henvendelse til
Københavns Kommune d. 4.oktober 2002


 •  Svar fra Københavns Kommune,
Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggeri & Bolig, d. 29. oktober 2002


 •  Hegnsbestemmelserne for Københavns Kommune,
bilag til svaret fra Kbh. Kommune.


Vanløse Grundejersammenslutnings brev til Kbh. Kommune 4.okt.2002

Byggeri & Bolig
Att. Birgitte Søgaard
Ottiliavej 1
2500 Valby

Vanløse d. 04.10.2002

Om reglerne for hegn mod Damhusengen og -søen

På grund af tiltagende hærværk og ulovlig knallertkørsel, har en lokal arbejdsgruppe holdt møde med repræsentanter for lokale myndigheder.

Det blev konstateret, at Vej & Park, der forestår vedligeholdelsen af parkområdet, og de tilgrænsende grundejere har forskellige opfattelser af reglerne om hegn. Derfor ønsker vi reglerne præciseret af hensyn til det videre samarbejde.

Grundejerne har den opfattelse, at de har pligt til at vedligeholde deres hegn og hække på begge sider, og derfor må have ret til en udgang gennem hegnet for at kunne foretage den nødvendige vedligeholdelsen fra parksiden. Vej & Park har den opfattelse, at grundejerne skal ansøge kommunen om tilladelse til at have en udgang eller låge.
Vej & Park mener, at kommunen har ret til at opkræve gebyr for udgangen eller lågen og for en evt. bro over den grøft, som løber langs hegnet. Grundejerne har ikke kendskab til nogen lovhjemmel, som giver kommunen ret til at opkræve et sådant gebyr, men det kan ikke udelukkes, at der i servitutterne findes bestemmelser herom.
I så fald er det grundejernes opfattelse, at gebyret skal have en størrelse, der dækker evt. ekstraudgifter, som de pågældende broer påfører kommunen.
Lågen eller udgangen i hegnet kan ikke påføre kommunen nogen omkostning. Derfor kan et evt. gebyr ikke omfatte udgangen eller lågen.

Vi ønsker oplyst, om der i hegnsbestemmelserne er regler, som medfører, at kommunen skal give tilladelse til at etablere låge eller udgang i hegnet. Tillige ønsker vi oplyst, om der er hjemmel til at opkræve gebyr af den art, som Vej & Park har anført, samt hvilken myndighed der endeligt kan fastsætte gebyret for den enkelte ejendom.

På den offentlige side findes en del træer, som vokser ganske tæt på hegnet. Vi ønsker oplyst, om det i hegnsreglerne eller praksis er fastsat, hvor langt træernes stammer skal være fra hegnet. Når der er tale om større træer, vokser grenene ind over skellet. Vi ønsker oplyst, hvilke regler der gælder for afskæring af grene, som giver gener for huse og haver. Vej & Park mener, at kommunen skal afskære grenene, men der er ikke givet grundejerne orientering herom.

Vanløse Grundejersammenslutningen håber, at besvarelsen af disse spørgsmål kan offentliggøres, således at grundejerne her kan hente oplysning om, hvorledes de skal forholde sig.

Med venlig hilsen
Vanløse GrundejersammenslutningKbh. Kommunes Bygge- og Teknikforvaltnings svar 29.okt.2002

Dato: 29. oktober 2002

J.nr.: 194170-1

De har på vegne af Vanløse Grundejersammenslutning ved brev af 4. oktober 2002 rettet henvendelse til Byggeri & Bolig, idet De ønsker oplysninger om reglerne for hegn mod Damhusengen og -søen.

De ønsker oplyst, om der i hegnsbestemmelserne findes regler, som medfører, at kommunen skal give tilladelse til at etablere låge eller udgang i hegnet. De ønsker tillige oplyst, om der er hjemmel til at opkræve gebyr herfor, samt hvilken myndighed der endeligt kan fastsætte gebyret for den enkelte ejendom.

De ønsker endelig oplyst, om det i hegnsbestemmelserne eller praksis er fastsat, hvor langt stammerne på træerne - som findes på den offentlige side - skal være fra hegnet, ligesom De ønsker oplyst, hvilke regler der gælder for afskæring af grene, som giver gene for huse og haver.

Vi kan i den anledning oplyse følgende:

Hegnsbestemmelserne for Københavns Kommune findes i hegnslovens § 52 samt i § 16 i Bygningsvedtægt af 18. december 1939 for staden København. Bestemmelserne vedlægges.

Vedrørende etablering af låge
Hegnsbestemmelserne indeholder ikke bestemmelser, der regulerer etablering af låge eller udgang i hegnet.

Villaservitutterne og byplanvedtægten indeholder heller ikke bestemmelser, der relaterer sig til en direkte adgang fra villagrundene til sø- /engområderne.

Vi har derfor desværre ikke mulighed for at hjælpe Dem med oplysninger herom og kan således heller ikke gå ind i spørgsmålet vedrørende fastsættelse af gebyr.

Der henvises i øvrigt til eventuelle oplysninger herom i tingbogen.

Vedrørende træer på nabogrund
Hegnsbestemmelserne indeholder ingen regler om, hvor tæt et træ må stå på skellet. Hovedreglen er dog, at træejeren skal holde træet på sin egen grund, og at træet ikke må overskride skellet.

Grene skal som udgangspunkt afskæres på naboejerens forlangende, hvis de rækker ind over hans skel. Grenene skal ved skygge eller på anden måde medføre ulempe, der væsentligt overstiger, hvad der efter en samlet bedømmelse findes rimeligt, og hvad der kan forventes på stedet.

Det kan dog på baggrund af retspraksis opstilles den regel, at en grundejer selv kan afskære generende grene i større højde i skellinien uden foregående retssag. Forudsætningen herfor er dog, at man forinden har rettet henvendelse til træejeren, eventuelt ved anbefalet brev, og anmodet ham om at foretage en beskæring af de generende grene, og at afskæring sker på en hensynsfuld måde og uden ulempe for træejeren.

Et træ, der står på nabogrunden, kan som hovedregel ikke påtales af hegnsmyndigheden, selv om det ved skygge eller på anden måde er til gene. En eventuel tvist er af ren privatretlig karakter, og sagen må derfor afgøres ved domstolene ud fra de almindelige naboretlige regler.

Vi kan som hegnsmyndighed udelukkende gå ind i sagen, hvis der er tale om grene fra træer eller anden beplantning, der vokser igennem et fælleshegn eller så tæt hen over hegnet, at dette herved beskadiges.

Med venlig hilsen
Birgitte Vaaben Søgaard

  Til top

Opdateret d. 11.10.2006