Engforums brev til Københavns Kommune, Vej & Park 23. juli 2004

og svar fra Jane Snog, Vej & Park i oktober 2004   Jr. nr. 04.01.00G01-0009    
(vist på grå baggrund)Vanløse, den 23. juli 2004  

Københavns Kommune
Vej & Park
Att. driftschef Jane Snog
Njalsgade 13
2300 København S

Damhusengen

Hermed vil vi gerne følge op på tidligere møder og drøftelser om Damhusengens vedligeholdelse og fremtid, bl.a. ved gennemgange på stedet, møde hos Vej & Park samt borgermødet i Lindersvold Medborgerhus i februar 2004.

Formålet med denne og tidligere henvendelser er at opretholde en dialog mellem borgere, brugere og forvaltning, at sikre en løbende og gensidig formidling af information om Engens tilstand og vedligeholdelse mellem Vej & Park og brugerne og at sikre gennemførelse af og opfølgning på trufne aftaler.

Brevet er skrevet på vegne af Engforum, en koordinationsgruppe, som består af repræsentanter for Vanløse Lokalråd, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Vanløse, Vanløsebasen, Vanløse Idrætsforening og Enggruppen, og som er i løbende kontakt med lokalpolitiet og SSP-samarbejdet.

Lad os lægge ud med at udtrykke vores tilfredshed med, at der er kommet tydelige knallert forbudt-skilte op på alle "indfaldsveje" til Engen.
Politiet kan nu følge op med advarsler og bøder, hvilket har hjulpet betydeligt på den vilde knallertkørsel.

Svar fra Vej & Park:
Tak for Engforums henvendelse om Damhusengens vedligeholdelse. Vi i Vej & Park var meget glade for jeres invitation på en engvandring, som jeg synes var meget givtigt. Som følge heraf lovede jeg jer et referat omkring de forskellige punkter I havde fremført i jeres brev af 23. juli 2004. Jeg skal beklage det først kommer nu.

På engvandringen som foregik den 12. august 2004 kl.13-16, deltog:

Fra Enggruppen: Bjarne Nielsen, Jacob Thiemann, Per Stengade

Fra KTK: Jacob Olsen

Fra Vej & Park: Hanne Klarskov, Jan Bøje og Jane Snog

Det er også tilfredsstillende at konstatere, at der er kommet gang i det store arbejde med at rydde brinker og kanter langs Harrestrup Å for vildtvoksende træer og bjørneklo. Dog stoppede arbejdet tilsyneladende inden færdiggørelsen på vestsiden af åen, hvor de store berberis-buskadser ikke blev beskåret. En beskæring (ikke ned-skæring), vil igen gøre det muligt at fjerne vildtræer og bjørneklo her. Lige nu står bjørnekloen i fuld blomst!

I forbindelse med bekæmpelsen af bjørneklo og selvsåede træer gøres der en indsats fra både Vej og Park og Københavns Energi. Et problem opstår tilsyneladende lige omkring trådhegnet og omkring broen ved Vanløse Byvej, hvor der ikke sker manuel bekæmpelse af bjørnekloen. Hvad er Vej & Parks aftale med KE om bekæmpelse i dette skel?

Svar:
Om berberisbuskene
Vi mener, at buskene skærmer for den åbne spildevandsledning som Harrestrup å er. Desuden mener vi, det er et pænere visuelt indtryk, som vi har hørt, at flere er glade for. Hvis der igen skulle komme hærværk, vil se selvfølgelig se på det igen.

Om bjørneklo
Vej & Park har ingen aftale med KE om bekæmpelse af bjørneklo. KE slår bjørneklo med en kratrydder, hvor Vej & Park i stedet sprøjter dem.

Renoveringen vil utvivlsomt nedbringe mængden af hærværk. Vi tillader os dog at gøre opmærksom på, at politiet anbefaler at holde bevoksningen "åben" for udsyn over Engen fra asfaltstien; dette blev nævnt af politiet på mødet i Vej og Park sidste år. Det gælder især den sydlige del på Vanløse-siden, hvor hærværket i sin tid eskalerede.

Vi opregner neden for en række konkrete observationer fra vores daglige færden på Damhusengen og bemærkninger til opfølgning på tidligere aftaler.
De er anført i uprioriteret nummerorden, så det senere bliver nemmere at referere til de enkelte punkter.

  1. Nedgangene ved Syvstensvej til broen over Harrestrup Å
Det er tidligere aftalt, at der på begge sider lægges et gruslag mellem trappernes fod og broen. Her er jord og fliser sunket og står derfor i fugtige perioder samt i efterårs- og vintertiden under vand og/eller mudder.
De selvgjorte cykelhulninger langs trapperne bør efterfyldes med stabilgrus/ler, så de ikke fortsat skrider ned og skaber yderligere pløre.
(Referencer: Besigtiget 21.10.1999 af Jan Bøje og Mogens Jørgensen, jf. opsummering af aftaler i brev fra Toftøjevejs Vejlaug af 19.11.1999, bekræftet af V&P i brev af 24.11.1999; intet j.nr., ref. JAB. Fulgt op af vejlauget i brev af 25.10.2000, bekræftet af V&P i brev af 2.11.2000; j.nr. 040100G01-0009. Atter fulgt op af vejlauget i brev af 11.11.2001, delvis besvaret af V&P i brev af 4.12.2001; j.nr. 04.01.00G01-0009).
Svar:  Ad 1.
Jeg mener desværre ikke vi fik set på det, men vi vil gerne se på det til foråret, for vi har desværre ikke råd til flere ekstraarbejder i år.

  2. Stien til Engen mellem Toftøjevej 1 og 3
a) Tidligere aftalt, at stien påføres et lag rødgrus, som dækker de stadig flere opstikkende sten, der gør det farligt at gå og cykle - og helt umuligt for gangbesværede og ældre med rollator. Det nederste stykke mod asfaltstien huler nu så meget, at der dannes en sø under regnvejr. Vi anmoder om, at arbejdet udføres snarest muligt.
(Referencer om aftale som ovenfor. Også besigtiget i 2003 af B. Kortegaard & O. Løbner og senere af J. Pape).
b) Fodhegnet ved Toftøjevej trænger stærkt til maling.
(Referencer om aftale som ovenfor)
c) Ændringen af stien i 2001 til også at være cykelsti blev ikke fulgt op med etablering af overkørsel. Cyklister kører langs fortovet til den nærmestliggende overkørsel.
(Aftalt under besigtigelse med B. Kortegaard og O. Løbner i 2003).
d) Træer og krat langs stiens nordside blev nedfræset i foråret. Skal der også sås græs her? Og kunne der ikke plantes rosenbuske eller andet, som det var tilfældet tidligere?
Svar:  Ad 2a.
Er nu udført.

Ad 2b.  Det er ikke sket, men vi ser på det igen til foråret, eller se på om om fodhegnet evt. skal fjernes.

Ad 2c.
Overkørsel udført i slutningen af august.

ad 2d.
Beplantningen blev slået, og den vil skyde igen. Vi mener ikke her er behov for en anden beplantning.

  3. Fodboldbanerne
På borgermødet i november 2003 blev det aftalt, at V&P kontaktede Vanløse Idrætsforening for at aftale den almindelige vedligeholdelse af fodboldbanerne. Tre baner er stærkt defekte. Hvad er aftalen med KT? Vi anmoder om et møde mellem V&P og VIF/Engforum om forholdene.
Svar:  Ad 3.
Som det kan ses, er der her i sept./okt blevet renoveret en stor og en lille boldbane. Banerne i de nordlige ende ved Vanløse-siden, blev valgt efter samtalen på engen med jer. Der er nedlagt dræn, så der ikke skulle blive de store problemer med vand på det område længere.

  4. Pilelabyrinten
For at bibeholde udsynet over Engen fra Damhusdæmningen foreslås det, at man hvert år skærer den midlertidige pilelabyrint ned til 2 meters højde. De afskårne grene kan efterhånden bruges til etablering af en ny pilelabyrint i den nordlige del af Engen, ca. 1/5 størrelse af den eksisterende, som aftalt med Birgitte Kortegaard (jf. vedlagte engfolder, pkt. 9). Evt. kan 1/5 af den eksisterende labyrint bibeholdes længst mod syd-vest.
Svar:  Ad 4.
Vej & Park har desværre ikke ressourcer til at skære pilelabyrinten. Det er aftalt med institutionen, at de selv sørger for det i den 5 årige periode.

  5. Græsslåning på den sydlige del af Engen
I 2003 blev en del af græsset (ca. svarende til området vist i engfolderens pkt. 5, "Eng på Engen") ikke slået på grund af vand. 2004 startede tørt, og alt græsset blev igen slået og en ekstra mini-fodboldbane anlagt, hvor der var vand sidste år. Men nu er der vådt igen, og banen kan ikke bruges. Den foreslås flyttet til vestsiden af den store bane.
I 2003 tiltrak vandhullerne samt det høje græs og blomsterne store flokke af grågæs, fiskehejrer og andre fugle til stor glæde for de forbipasserende, som også kunne nyde de vejrende, forskelligtfarvede græsarter. Det foreslås, at V&P undlader at slå dette areal fremover.
Svar:  Ad 5.
Vej & Park vil ikke på nuværende tidspunkt ændre på, hvor der skal slås græs, men afvente pleje- og udviklingsplanen. Jeg forelægger jeres idé i Byrumskontoret, som står for den plan.

  6. Asfaltstien langs Engen på Vanløse-siden
De maskiner, som de kommunale entreprenører anvender til græsslåning mv., er så tunge, at de forårsager skader. Mange steder er skuldrene mod grøft og å kørt ned og enkelte steder også selve asfaltstien.
(Reference som pkt. 1, der var vedlagt fotos).
Svar:  Ad 6.
Jeg gav jeres kommentarer videre til vores entreprenør. De fortalte, at der findes mange forskellige maskiner, men maskinerne er valgt ud fra, at de giver de mest rationelle arbejdsgange. Alternativt bliver kapaciteten lavere, og det betyder, at det bliver dyrere for os. Så der er desværre ikke andre løsninger i øjeblikket.

  7. Nyplantede træer langs Engen på Vanløse-siden
Mellem en tredjedel og halvdelen af de egetræer, der for nogle år siden blev plantet ved foden af dæmningen, er gået ud eller skranter.
(På møde i 2003 i V&P med Jon Pape og Jan Bøje blev det aftalt at erstatte de nødlidende egetræer med piletræer, som var den oprindelige beplantning langs Engen).
Svar:  Ad 7.
Vi har haft møde med Byrumskontoret hvorfra Jon Pape og Jens Ole Juul deltog. Det blev besluttet, at der her i efteråret skal laves prøveplantninger med 10 forskellige træer. 5 pilsorter, 2 elsorter og 3 egesorter. Disse plantes på 3 forskellige områder på skråningen. På hvert område plantes alle 10 sorter i rækker med 5-6 stk. af hver, så vi kan se hvilke der trives bedst.

  8. Bænken på Engen ud for Toftøjevej 1
Ryglænet blev slået af af en nedfaldende gren fra piletræet under vinterstormen for 5-6 år siden.
(Nævnt i brev af 11.11.2001 fra Toftøjevejs Vejlaug).
Svar:  Ad 8.
Er repareret.

  9. Ukrudt omkring bænke og bord-/bænkegrupper
Mange steder hele Engen rundt er bænkene kun delvis anvendelige pga. høj tidsel- og brændenældevækst under og omkring bænke og borde.
Svar:  Ad 9.
Er slået ned.

 10. Bord-/bænkegrupper på Vanløse-siden
Flere steder er der hulninger og huller under bordene. Er delvist efterfyldt med løst grus. Bør efterfyldes med et stabilt underlag.
Svar:  Ad 10.
Bliver snarligt udført.

 11. De tidligere snebærbusk-bevoksninger ved ishuset
Ved det ny ishus og sejlklubben er 2 snebærbusk-bevoksninger fræset ned som aftalt med Birgitte Kortegaard for at skabe udsyn over søen. Der vokser nu ukrudt på stedet, som ikke slås. Skal der ikke sås græs?
Svar:  Ad 11.
Snebærbuskene er blot slået ned, så de kommer igen, men bliver slået ned 1 gang årligt, når de bliver for høje.

 12. Skiltning om toiletter ved ishus/sejlklub
Det foreslås, at der opsættes henvisningsskilt med åbningstider til toiletterne ved sejlklubben. De er svære at finde for publikum.
Svar:  Ad 12.
Vi mener ikke det er en god idé med åbningstider for toiletterne, da det varierer, men vi vil overveje at opsætte et henvisningsskilt.

 13. Affaldsbeholdere ved bænke og borde
a) Mange steder mangler en affaldsbeholder ved siddepladserne. Det gælder ved to af bord-/bænkegrupperne på Rødovre-sidens sydlige, bl.a. ved den store grill, hvor der naturligt er brug for en affaldsbeholder. Men også i den nordlige del på Vanløse-siden.
b) Kan der sættes flere affaldsbeholdere op i den sydlige del af Engen og ud for Vanløse Byvej? Her holdes ofte grillfester fredag og lørdag aften, og efterladenskaberne efter 10-15 mennesker kan simpelthen ikke være i affaldsbeholderen.
Svar:  Ad 13.
Vi har opsat affaldsskurve, hvor vi har skønnet det nødvendigt. Da vi kun mener, at det er få dage om året, at der er et behov for ekstra affaldskurve, vil vi ikke på nuværende tidspunkt opsætte flere. Dog vil viselvfølgelig holde øje med om det er et tilbagevendende problem.

 14. Motionsstativerne på Rødovre-siden
Tre af de fire stativer er rådnet/gået i stykker og er nu uanvendelige.
Svar:  Ad 14.
Der er opsat et nyt motionsstativ.

Til orientering vedlægges et eksemplar af det debatoplæg om Damhusengen, som blev udarbejdet af Enggruppen i efteråret 2003.

Se også Vanløsebasen på www.vanloese.dk - Damhusengen/Engforum.

For Engforum

Per Stengade
Talsmand
Toftøjevej 3B
2720 Vanløse
tlf: 3871 6640 og 2711 8140

  Vej & Park, Jane Snog, slutter:
 Endvidere vil Vej & Park henstille til grundejerne om at klippe hækkene ud mod engen samt at samle affaldet ind.

Tak for det konstruktive samarbejde.

Med venlig hilsen

Jane Snog

Til top

Opdateret d. 5-11-2004