Engforum

Vanløse, den 14. november 2003  

Referat af Engforums møde den 6. november 2003 kl.19

Tilstede var Per Stengade, Hanne Larsen og Bent Andersen. Der var afbud fra Thomas Gable og Jakob Thiemann

Dagsorden:
•  Evaluering af borgermødet den 30. oktober
•  Fredningen: Kontakt til øvrige parkers brugere
•  Fortsættelse af det uformelle samarbejde med Vej & Park
•  Ny Engfolder: Uddybning af de enkelte punkter, Biblioteket
•  Status for året
•  Idèer for næste år
•  Evt. (Næste møde blev aftalt til 27. januar 2004, evt. 29. jan.)

På grund af det lille fremmøde blev dagsordenen ikke fulgt.

Borgermødet var vellykket, set fra et sagligt synspunkt. Det viste, at Engforums idéer allerede er med i Vej & Parks tankegang for fredningen af engen. Fremmødet var skuffende. Der var kun 4 deltagere uden for den kendte kreds. Der var enighed om, at reklamen for mødet ikke havde været optimal. I fremtiden skal Engforum forberede og aftale markedsføringen af arrangementer systematisk. Men selve mødeformen kan ikke forventes at tiltrække et stort antal brugere af engen. Forslaget om fredningen er på Bygge-og Teknikudvalgets møde den 12. november, som det blev oplyst på borgermødet. (Forslaget blev vedtaget).

Per Stengade og Enggruppen vil uddybe de enkelte punkter i folderen, så der præsenteres argumenter for forslagene.

Der var enighed om at forsøge at præsentere forslagene for engens brugere ved arrangementer på engen. Det kan være ved iskioskens ophængsskab eller i et telt ved et weekend-arrangement sammen med kommunens naturvejledere eller begge dele. Man kunne også på engen synliggøre/afmærke nogle elementer i forslaget, så folk kan danne sig et indtryk på stedet, f.eks. afmærke afvandingsgrøftens forløb og placeringen af fodboldbanerne.

Lokalhistorisk Arkiv har kun få billeder fra engen og de øvrige parker i Vanløse. Det skal forsøges at indsamle private fotografier og præsentere dem i Vanløsebasen og lokalaviserne, evt. ved en samlet udstilling. Aktiviteten kan bruges til at styrke interessen for fredningen og den kommende Udviklings- og plejeplan. Aktiviteterne skal også bruges til at etablere kontakt til brugere, der vil deltage i en baggrundsgruppe for repræsentanterne i parkbrugerrådet.

Der skal gøres en indsats for at orientere beboerne ved Grøndalsparken, Andelsboligforeningerne ved Grøndals Parkvej og de Almene Boligafdelinger ved Hyltebjerg Allé. Grundejerforeningerne ved Krogebjergparken og andre interesserede i området skal orienteres. Grundejersammenslutningen kontaktes for via Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Valby at finde kontaktpersoner ved Vigerslevparken. Det blev nævnt, at beboere i Rødovre og Hvidovre også er brugere af parkerne.

Der skal tages kontakt til KAB, Jesper Nygård eller Keld Poulsen for at få materiale frem fra 40 års jubilæumskonkurrencen. Der i findes forslag om indretning af Grøndalsparken og idéer til at trække parkerne ind i de tilstødende boligkvarterer ved beplantning med vejtræer. Birgitte Kortegaard kontaktes for at få studerende til at interessere sig for at tegne forslag til parkerne.

Naturfredningsforeningens engvandring gav anledning til, at vi fik kendskab til listerne over flora og fugle. Der kommer efterhånden også lister med træer og buske og med Damhussøens planter og fisk m.m. Dette materiale vil blive samlet på Vanløsebasen, så det er til rådighed for alle interesserede.

Det blev aftalt at kontakte Ellen Sprechler om tilladelse til at lægge artiklen fra Vanløsebladet på Vanløsebasen med de flotte billeder af blomster på engen. (Også artiklen "Grønne områder fredes" fra den 11. nov.2003, har oplysninger af blivende betydning for drøftelserne om fredningssagen).

Idéskabelsen skal fortsætte i Engforum i et møde, hvor flere medlemmer deltager. Derefter skal nogle aktiviteter udvælges til planlægning og gennemførelse.

Bent Andersen
ref.

Til top

Opdateret d. 12.10.2006