Engforum

Vanløse, den 31. okt. 2003  

Resume af borgermødet om Damhusengen - 30.okt.2003

Borgermødet blev afholdt efter anmodning fra Vanløse Lokalråd, der ønskede en orientering og diskussion om den forestående fredningssag og en drøftelse af problemerne på Damhusengen:
Ulovlig knallertkørsel, manglende vedligeholdelse omkring Harrestrup Å og fodboldbanerne.

For Vej & Park deltog vicedirektør Jon Pape, distriktschef Jane Snog og landskabsarkitekt Birgitte Kortegaard. Mødeleder var Lokalrådets formand Bent Christensen.

Blandt mødedeltagerne var Engforum, der omfatter Lokalrådets Engudvalg, Idrætssamvirket i Vanløse, Vanløse Grundejersammenslutning, Enggruppen og dennes biologigruppe. Foruden var en repræsentant fra Sejlklubben og nogle enkeltpersoner. Der var ca. 25 deltagere.

Jon Pape indledte med at fortælle om den forestående fredningssag, der omfatter alle Vanløses parker. Når fredningen er gennemført, bliver der oprettet et parkbrugerråd, der skal rådgive om indholdet af den Udviklings- og Plejeplan, som fastlægger parkernes udseende i de kommende mange år.


Fredningssagen
Birgitte Kortegaard fortalte, at fredningssagen forventes behandlet i Bygge- og Teknikudvalgets møde den 12. november. Hvis oplægget accepteres, vil man derefter sammen med Naturfredningsforeningen gå i gang med at foretage den fornødne dataindsamling og udarbejde et udkast til fredningen.
Borgerne inddrages i fredningssagen, når kommunen har godkendt udkastet til fredningen og sendt det til godkendelse i fredningsnævnet. Det er fredningsnævnet, der indkalder til høringsmøder, hvor borgerne kan udtale sig om forslaget.
Fredningssagen vil antageligt tage et par år. Først derefter skal man i Vej & Park i gang med sammen med brugerne at udarbejde Udviklings- og Plejeplanen.
Parkbrugerrådet vil få repræsentanter for bl.a. Lokalrådet, Ældrerådet, Naturfredningsforeningen og aktive interessegrupper som f.eks. Enggruppen og Idrætssamvirket.

Damhussøen og -engen er allerede omfattet af en fredning fra 1960erne. Den skal nu præciseres. Der var blandt deltagerne opbakning til, at den nye fredning skal omfatte hele arealet mellem villahegnene i Vanløse og Rødovre. Harrestrup Å skal altså med i fredningen. Der er et ønske om på langt sigt at genskabe Harrestrup Å som et naturligt åløb. I øjeblikket ejes åen af Københavns Energi, og fungerer som overløbskanal for kloaksystemet. Etableringen af et naturligt åløb er et omfattende arbejde, som foruden København også vedrører flere omegnskommuner. For at opnå en god vandkvalitet skal spildevandsafledningen omlægges. Det vil kræve store investeringer over en lang årrække. Der blev opfordret til at invitere Københavns Energi til på et møde at fortælle om Harrestrup Å's rolle i spildevandsafledningen.


Ulovlig knallertkørsel, hærværk og
fodboldbanernes vedligeholdelse

Om de løbende sager om knallertskilte, hærværk og vedligeholdelse af fodboldbanerne fortalte Jon Pape:

•   At knallertskiltene er sat op i samarbejde med politiet. Hvis erfaringen viser, at der er behov for flere skilte, vil de blive sat op.
•   At Vej & Park og Københavns Energi vil rydde de fleste af vildtvoksende træet i Harrestrup Å og foretage en kraftig beskæring af de omgivende berberisbuske. Beskæringen foretages i højde med trådhegnet, men der vil være steder, hvor man af arbejdsmæssige årsager, skærer buskene helt ned. Medens arbejdet foregår, ser det voldsomt ud. Buskene vokser op igen over en kort årrække.
Beplantningen med egetræer som erstatning for de pile, der blev stormfældet, er ikke nogen succes. Der vil til foråret blive plantet pil, som udvælges sammen med erfarne anlægsgartnere.
•   At der er indledt et samarbejde med KBU og KI om fodboldbanerne i hele København. For Damhusengens vedkommende vil man gerne have et samarbejde med fodboldklubberne. Man vil gerne høre klubbernes mening om, hvor der er størst behov for vedligeholdelse. På lidt længere sigt skal banerne omlægges, men det vil tage en årrække.


Diskussion

Om knallertskiltene blev det sagt, at de ikke alene kan ændre adfærden i området. Politiet og SSP skal gøre en fælles indsats for at begrænse problemerne. Politiets motorcykelbetjente bør jævnligt køre gennem området. Viser det sig, at dette ikke er tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt at se på mulighederne for at etablere fartdæmpere på de mest kritiske steder. Der blev peget på, at bådklubben har et problem med hurtigkørende cyklister, når bådene trækkes over cykelstien. Der mangler også cykelparkering ved bådklubben og iskiosken.   

Om hærværket blev det sagt, at en kraftig beskæring ikke kan løse problemet alene. Det kriminalpræventive råds erfaringer er, at hærværk dæmpes, hvis det skal foretages synligt for alle. Det blev fremhævet, at et mindretal taler for, at der ikke foretages en voldsom beskæring, fordi det vil bringe den skjulte Harrestrup Å's betonsider frem i lyset. Det var bedre, at betonen forblev skjult.
Nogle fra biologigruppen har betænkeligheder ved en kraftig beskæring af buske og træer. Det ændrer forholdene for både planter, fugle og insekter og gør området til mindre natur, end nu.
Der var diskussion om oprettelse af bålpladser med brænde. Det var der ikke stemning for. Erfaringerne viser, at det kan have den modsatte virkning, så hærværket forøges, når der skal findes træ til bålet. Der var tilslutning til, at man forsøger sig med borde og bænke, der er mere robuste end de nuværende, så de ikke beskadiges af engangsgrill. Der var forskellig vurdering af virkningen af et forøget udsyn over engen. Hærværket er desværre en tendens i tiden, som ikke lader sig bremse af enkle midler. Derfor skal alle, der har med unge at gøre, arbejde for en større forståelse for værdien af de fælles goder.

Om fodboldbanerne var der enighed om, at man ikke kan vente med at gøre noget, til de er renoveret. Derfor er det godt, at Vej & Park vil samarbejde med fodboldklubberne om at vurdere, hvad der skal gøres. De forbedringer, som allerede er foretaget, ser desværre ud til at blive nedbrudt, fordi man ikke respekterer forbud, der indføres for at skåne de reparerede områder, indtil de er i god vækst. Fodboldklubberne vil gerne deltage i prioriteringen af vedligeholdelsen.

Ajourført folder fra Enggruppen
Enggruppen uddelte en ajourført folder med forslag om engens fremtid. (Folderens tekst og billeder ses her).
Per Stengade gennemgik forslaget. Der er lagt vægt på at udnytte de naturlige våde og tørre områder på engen. Det er lettere at arbejde sammen med naturen end at arbejde imod den. Med det udgangspunkt foreslås at ændre afvandingsgrøftens forløb over i det gamle, snoede åløb og at lade de genopståede vandhuller og sump bestå som et vådt område. Det vil gavne både fugleliv og de vilde planter. Konsekvensen bliver, at nogle af fodboldbanerne skal flyttes eller ændre størrelse, men der vil stadig være 6 fodboldbaner. I øjeblikket kan man på grund af den fugtige bund kun benytte de 4. Damhusengen har en unik flora, fordi de vilde blomster ikke er blevet påvirket af gødskning i en lang årrække. Det skal bevares. Det bliver en stor udfordring til Plejeplanen at få fodboldbaner af god kvalitet indpasset i området, uden at gødskningen af dem skader de vilde planter.

Der var enighed om at opretholde nogle afgrænsede områder, hvor buskene får lov at vokse naturligt, så børnene kan opleve og lege i en mere vildtvoksende natur. Generelt måtte man imidlertid erkende, at det ikke er muligt samtidig at tilgodese ønsker om uplejet natur og ønsker om et kulturlandskab som en park, hvor de fleste vil føle sig trygge ved at færdes. Det blev nævnt, at en undersøgelse af de vilde planter på engen havde dokumenteret, at der er over 100 arter. Det er enestående og skyldes, at engen ikke har været gødsket i en lang årrække. Også fuglelivet på engen er betydeligt. Der er således på et år observeret ca. 50 fuglearter, hvoraf halvdelen yngler i området.

Ved mødets slutning takkede Bent Christensen på Lokalrådets vegne Vej & Parks folk for deres imødekommende deltagelse i løsningen af Vanløses problemer. Der var også tak til de deltagere, der havde givet deres mening tilkende.

Til top

Opdateret d. 1.11.2006