Bent Andersen
Damstien 18
2720 Vanløse
Vanløse, den 10. februar 2003  

Notat om Enggruppens møde med Vej & Park den 23. januar 2003

Fra Vej & Park deltog Birgitte Kortegård og Ole Løbner.
Enggruppen havde for ca. et år siden foreslået en tur på engen for at tale om forholdene.

Birgitte Kortegård oplyste, at Vej & Park forventede i løbet af 2003 at få Bygge- og Teknikudvalgets accept af, at administrationen skal udarbejde et forslag til fredningsplan for Damhusengen og -søen og Krogebjergparken, samt Vigerslevparken og Grøndalsparken. Disse områder udgør et samlet hele og bør behandles under t. Den nuværende fredning ved Damhussøen afløses af den nye fredning.

Når fredningsplanen er endelig godkendt i Fredningsnævnet, skal der udarbejdes en plejeplan for områderne. Mens fredningsplanen forventes at være uændret i generationer, forventes plejeplaner revideret med ca. 5 års mellemrum. I de årlige budgetter fastlægges driften for det enkelte år.

Fredningssagens faser:
Fredningssager kan rejses af kommunen og Naturfredningsforeningen.
Bygge- og Teknikudvalget skal godkende, at forvaltningen udarbejder et forslag til naturfredning.
Udarbejdelsen af forslag til fredningsplanen foregår administrativt og medarbejderne kan uformelt indhente oplysninger fra lokale interessenter med henblik på at fremstille det bedst mulige forslag.
Bygge- og Teknikudvalget behandler forslaget. I denne fase kan interesserede rette henvendelse til udvalget, ligesom udvalget kan sende forslaget i høring hos Lokalrådet. Bygge- og Teknikudvalgets behandling slutter med godkendelse af et forslag, der forelægges for Borgerrepræsentationen.
Borgerrepræsentationen behandler og godkender forslaget til fredningsplan.

Det godkendte forslag sendes til Fredningsnævnet, der offentliggør sagens rejsning og afholder møde med alle interesserede, før forslaget godkendes.

Hvis der opstår uenighed om fredningsforslaget, sendes det til Naturklagenævnet. Naturfredningsforeningen og kommunen har beføjelse til at anke sagen til Naturklagenævnet, hvis afgørelse er endelig.

Den godkendte fredningsplan er grundlaget for udarbejdelse af plejeplanen for parkerne.

Bygge- og Teknikudvalget bestemmer, hvem der skal repræsenteres i det parkbrugerråd, der skal deltage i udarbejdelsen af plejeplanen. I parkbrugerrådet vil også repræsentanter fra tilgrænsende kommuner blive indbudt til at deltage. (I arbejdet med Plejeplanen for Utterslev Mose deltager repræsentanter fra Gladsakse).
Plejeplanen behandles af Bygge- og Teknikudvalget. Når den er godkendt, nedlægges Parkbrugerrådet.
I driftsfasen kan alle brugere henvende sig til Vej & Park. Lokale initiativgrupper kan invitere Vej & Park til at deltage i gruppens møde, når der er emner på dagsordenen, som Vej & park er ansvarlig for.

Skitse til tidsplan for fredningssagen om Damhussøen og -engen, Krogebjergparken, Vigerslevparken og Grøndalsparken:

2003
Bygge- og Teknikudvalget igangsætter det administrative arbejde med fredningsplanen.
Forvaltningen indsamler oplysninger til forslaget til fredningsplanen.

2004
Bygge- og Teknikudvalget får forslaget til fredningsplan til behandling. De lokale interessenter høres, som i andre sager. Lokalrådet og lokale interessenter kan invitere til møde for at få afklaret evt. uklarheder, eller fremsætte forslag til ændringer. Bygge- og Teknikudvalget afslutter behandlingen med at godkende et forslag.
Når Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget sendes det til Fredningsnævnet.

2005-2006
Behandlingen i Fredningsnævnet tager op til 2 år. Fredningsnævnet bekendtgør sagens rejsning og afholder et møde med sagens parter og øvrige interesserede under behandlingen af sagen. (Se lovens tekst nedenfor).

2006-2007
Plejeplanen udarbejdes på grundlag af den godkendte fredningsplan. Udarbejdelse af forslag til plejeplan sker i samarbejde med parkbrugerrådet, der består af brugerrepræsentanter.
Bygge- og Teknikudvalget godkender plejeplanen.

NB. Hvis det bliver nødvendigt at sende fredningsforslaget til Naturklagenævnet, forlænges tidsplanen med op til 2 år.

Uddrag af Lov om Naturbeskyttelse
Behandling af fredningssager

36. En fredningssag rejses ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet. Forslaget skal indeholde fredningsbestemmelser for et nærmere angivet område, oplysning om matrikelbetegnelsen for de ejendomme, der er omfattet af forslaget, samt en redegørelse for forslagets baggrund.

37. Fredningsnævnet foretager offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning og sender fredningsforslaget til ejerne og brugerne af de ejendomme, der omfattes af forslaget, til statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt til organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

Stk. 2. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse, må der ikke foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser.

Stk. 3. Under behandlingen af en fredningssag afholder fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. Fredningsnævnet bekendtgør mødet på samme måde, som sagens rejsning blev bekendtgjort.

Stk. 4. Til et møde som nævnt i stk. 3 indbyder fredningsnævnet i det mindste de i stk. 1 nævnte samt dem, der har fremsat anmodning over for fredningsnævnet om at blive indbudt til møde i den pågældende sag.

Stk. 5. Indsigelser imod eller ændringsforslag til et fredningsforslag samt krav om erstatning i anledning af fredningen skal fremsættes under et møde eller skriftligt over for fredningsnævnet.

Til top

Opdateret d. 1.11.2006