Brugermødet den 13. november 2002
•   Thomas Gables læserbrev i VanløseBladet d. 29. oktober 2002
•   Referat af brugermødet om Damhusengen


Vanløse Lokalråd
Engudvalget
 
   
 
Vanløse, den 14. november 2002

Referat af brugermødet om Damhusengen den 13. nov.2002

Dagsorden:

1.   Indledning
2.   Præsentation
3.   Igangværende sager
4.   Engens fremtid
5.   Enggruppens folder
6.   Den ny fredning
7.   Hvordan bruger vi engen og søen?
8.   Er forholdene o.k. eller kan de blive bedre?
9.   Nye initiativer og aktiviteter
10.   Opsummering - Hvordan kommer vi videre?

Mødet var indkaldt af Lokalrådets Engudvalg, der består af Hanne Larsen, der var mødeleder, og Bjarne Nielsen. Enggruppen, repræsenteret af Per Stengade, har deltaget i mødets tilrettelæggelse. Drøftelsen om fremtiden er baseret på Enggruppens oplæg. Der var ca. 30 deltagere i mødet.

1. Indledning
Per Stengade fra Enggruppen redegjorde for mødets baggrund. Lokalrådet ønsker at give alle brugere og naboerne til engen lejlighed til at deltage i dialogen om Damhussøen og-engen.

2. Præsentation
Hanne Larsen konstaterede, at der var repræsentanter for Enggruppen, grundejerforeningerne i området, boligforeningerne, idrætsforeningen, sejlklubben?, daglige brugere (hundeluftere) og nærpolitiet. Der var udsendt invitation til skoler og institutioner.

3. Igangværende sager
Bent Andersen fra Grundejersammenslutningen fortalte, at der var skrevet til kommunen om afklaring af hegnspligten. Af svaret fremgår, at der ikke er regler for låger og udgange gennem hegnet. Sammenslutningen vil drøfte med naboerne, hvorledes der kan etableres en aftale med kommunen om forholdene. Spørgsmålet om betaling for broer over Damhusgrøften er under behandling i kommunen. Det vil evt. blive afklaret med Indenrigsministeriets hjælp. Det vil Sammenslutningen tage initiativ til. Vej & Park har rejst tvivl om politiets muligheder for at gribe ind mod ulovligheder på Damhusengen. Det har senere vist sig, at der ikke er noget problem. Af hensyn til Lokalrådets henvendelse til kommunen om opsætning af større skilte med knallertkørsel forbudt er det nødvendigt, at vi får politiets svar skriftligt, så diskussionen om politiets myndighed ikke genopstår ved kommunens behandling af sagen.

Bjarne Nielsen og Per Stengade fortalte om mødet med Vej & Park, hvor der var givet tilsagn om, at man ville undersøge mulighederne for fartdæmpere på cykelstien over Damhusdæmningen. Politiet oplyste, at den hidtidige indsats havde dæmpet knallertkørslen betydeligt. Det var brugerne enige i.

4. Engens fremtid
5. Enggruppens folder
6. Den ny fredning

Dagsordenpunkterne blev behandlet under ét.

Per Stengade fremlagde Enggruppens resultater, hvor han fremhævede, at hovedsynspunktet er at tage udgangspunkt i de fysiske forhold på engen, som den ser ud for tiden. Den tidligere gennemførte dræning af bagsøen har medført, at mosebunden er sunket sammen. Der er nu bagløb i drænet og det betyder, at vandet ikke ledes væk. Derfor foreslås det at genskabe, evt. uddybe den tidligere grøft gennem engen. Vandet ledes derved væk fra de "tørre" områder. Det våde område i sydende af engen foreslås genskabt som et egentligt vådområde. Man forestiller sig, at det er muligt at placere alle fodboldbanerne på det tørre område. I forslaget indgår også, at engen genskabes som et åbent område. Det betyder, at beplantningen langs gang- og cykelstierne og Harrestrup å skal udtyndes, så der bliver udsyn over engen.

I diskussionen blev der talt om mange emner:

Vandkvaliteten i Harrestrup å er beskrevet i en rapport fra HUR. Naboernes indsigelser og HUR's svar vil snarest kunne læses i Vanløsebasen. Vandkvaliteten er meget ringe. Der er dels tilløb af overfladevand fra områdets veje, dels tilløb af kloakvand, da Harrestrup å fungere som overløbskloak, når områdets kloaksystem er fyldt op.

Beplantningen omkring Harrestrup å er ikke vedligeholdt i mange år. Det er et problem, at Bjørnekloen har bredt sig, og at der ikke tages hånd om dens begrænsning. Den kan kun udryddes med sprøjtning med Rund-Up, og det har kommunens miljøafdeling forbudt at bruge. Der blev talt for at holde en tæt beplantning om den flisebelagte rende, men holde beplantningen lav og udtynde de vilde træer.

Vådområdet i birkelunden ved Jyllingevej. I dette områder er der en bestand af frøer og tudser. Den opgravede grøft skal ikke afvande dette område.

Vedligeholdelsen af blomsterengen. Hvert efteråret slås disse områder med det resultat, at der ikke kommer en mangfoldighed af vilde planter. Der var diskussion om, hvorfor Vej & Park slår græsset. Nogle mente, at forklaringen kunne være, at området ellers gror til i tidsler og brændenælder. Men hvorfor slår man tidslerne om efteråret, så fuglene ikke får glæde af frøene.

Genopretningen af vådområdet i sydende af engen. God idé, der vil medføre en berigelse af området. Der kan være praktiske problemer med at få etableret områdets vilde planter. Det er ikke gjort med at lade området ligge. Den varierede flora kommer ikke af sig selv. Fodboldbanerne skal flyttes.

Etableringen af vådområdet forudsætter at nogle fodboldbaner flyttes. En umiddelbar vurdering er, at der er plads til banerne på den tørre del af engen. Med god vilje må det kunne lykkes at genplacere banerne.

Genskabelse af grøften er en god idé. Afvandingen kommer til at foregå hurtigt, men grøften. skal ikke afvande den nordlige blomstereng.

Vej & Parks nye plejeplan for engen ønsker man indflydelse på. Vedligeholdelsen bør med det samme drejes i retning af fremtidens indretning af engen. Beskæringen af beplantningen ved Harrestrup å skal i gang og bekæmpelsen af Bjørnekloen skal sættes i system.

Forslaget til fredning af søen og engen udarbejdes af Vej & Park. Der er ingen der kender tidsplanen og proceduren for udarbejdelse af forslaget.

7. Hvordan bruger vi engen og søen?
8. Er forholdene o.k. eller kan de blive bedre?
9. Nye initiativer og aktiviteter

På engen skal der skal være plads til alle og til alsidige anvendelser. Hærværket skal stoppes. Det vil SSP, skolerne, idrætsforeningerne og nærpolitiet deltage i. Der skal en holdningsændring til. Ikke alene hos de unge. Der er også andre aldersgrupper, som misbruger engen. Bænke og borde må udskiftes med tilsvarende af ikke brændbart materiale. Udstyret skal gennemtænkes, der skal opstilles flere og større affaldsbeholdere, der skal etableres steder at have bål og engangsgrill. Der blev talt om at adskille de forskellige aktiviteter, men det er næppe en idé, der er foreneligt med, at engen skal være åben og uden hegn og afskærmende bevoksning. Hærværket forekommer også i andre bydele og i skolegårdene.

Politiets vurdering af nuværende situation er, at indsatsen mod knallertplagen har virket. De fleste knallerter viste sig at være ændret ulovligt. Hærværket er sæsonbestemt - og det er ikke sæson i efterårs- og vintertiden. Når det igen bliver sæson, skal der sættes ind med en fælles plan med SSP-samarbejdet som koordinerende. Hvis knallertforbudsskiltene bliver sat op, vil politiets indsats nedbringe knallertplagen væsentligt.

10. Opsummering - Hvordan kommer vi videre?
Bjarne Nielsen opsummerede forløbet indtil nu og gav udtryk for, at der skal resultater til, ellers stopper interessen for at deltage i arbejdet med engens fremtid. Første mål er at få opsat større skilte med knallertkørsel forbudt og få etableret nogle fartdæmpere for cyklerne på Damhusdæmningen.

Desuden skal der rettes op på denn utilstrækkelige renholdelse af engens og søens omgivelser.

Lokalrådets Engudvalg tager nu sagerne med i Lokalrådets næste møde. I januar-februar bliver der engvandring med Vej & Park sammen med Enggruppen. Det kan godt være, at der skal tages initiativer forinden for at sikre indflydelse på plejeplanen for de næste 4 år.

Mødedeltagerne kan læse referatet i Vanløsebasen. Det udarbejdes af Hanne Larsen, Per Stengade og Bent Andersen, men kan efter omstændighederne ikke godkendes af mødedeltagerne. Derfor er deltagerne velkomne til at sende kommentarer til referatet. Kommentarerne optages i Vanløsebasen.
(e-mail: )

Mødet sluttet kl. 21.30.

Til top

Opdateret d. 30.11.2006