Trafikregulering af
Jyllingevej - Sallingvej - Hillerødgade

Københavns Kommune - Vej & Park's borgermøde
d. 4. november 2002 i Medborgerhuset "Lindersvold"

Referat fra borgermødet ses nedenforR E F E R A T  fra 4.nov.2002

Københavns Kommune, Vej & Park har sammen med lokale repræsentanter arbejdet med løsninger til at forbedre Hillerødgade (fra Borups Allé), Sallingvej og Jyllingevej. Følgegruppen består af repræsentanter fra Vanløse og Grøndal Lokalråd, Ældrerådet for Vanløse/Grøndal, Vanløse Handels- og Erhvervsforening samt Haveboligforeningen Grøndalsvænge.

For at sikre en bred debat om de forskellige løsningsforslag, afholdtes et velbesøgt borgermøde - der var ca. 100 deltagere. Mødet blev afholdt i tre basarer, én for hver af strækningerne Jyllingevej, Sallingvej og Hillerødgade. På den måde kom mange til orde og debatten var livlig. Referaterne fra de tre basarer er opbygget lidt forskelligt, men hovedkonklusionerne er med.

Vej & Park arbejder nu videre med løsningsprincipperne ud fra de kommentarer der kom på mødet. Primo 2003 forelægges de forskellige løsningsprincipper for Bygge- og Teknikudvalget.

Basar om Jyllingevej

Problem 1: For høj hastighed på Jyllingevej ind mod byen.
Arbejdsgruppens løsningsforslag: Flytning af 50 km zone i fra krydset Jyllingevej/Ålekistevej til broen ved Jyllingevej Station, og indsnævring af vej ved at etablere faste parkeringspladser efter stationen.
Borgernes kommentarer på mødet:

Der var en generel opbakning fra borgerne til denne løsning
Problem 2: En del trafikuheld i krydset Jyllingevej/Ålekistevej, mest materielskader, men også en del personskader.
Arbejdsgruppens løsningsforslag: Fremover kun én venstresvingsbane fra Ålekistevej til Jyllingevej i begge retninger.
Borgernes kommentarer på mødet: Der var generel opbakning fra borgerne.
Der kom et forslag om at lave et grønt venstresvingssignal fra Jyllingvej til Ålekistevej.

Problem 3: Mange ulykker ved udkørsel fra Skjulhøj Allé til Jyllingevej.
Arbejdsgruppens løsningsforslag: Fjernelse af en del parkeringspladser på Jyllingevej lige før Skjulhøj Allé vil give et bedre overblik.
Borgernes kommentarer på mødet: For at sikre, at parkeringsforbudet overholdes, kom der forslag om at lave højresvingsbane på Jyllingevej, hvor parkeringspladserne fjernes, eller fylde pladsen ud på anden måde.
Der kom forslag om at lukke helt for ind- og udkørsel til Skjulhøj Allé fra Jyllingevej, da det også giver problemer, når venstresvingene biler blokere yderbanen på Jyllingevej. Det er muligt at komme til og fra kvarteret ad andre veje.
Der kom forslag om at ændre intervallerne på de to store lyskryds ved Ålekistevej og Sallingevej, så der bliver hul til trafikken - gående og kørende - der skal ind på eller krydse Jyllingevej mellem disse to kryds.

Problem 4: Krydset ved Jernbane Allé. Svært at svinge til venstre fra Jyllingevej - der er personskadeuheld m. cyklister. Ligeudkørende bilister ad Jyllingevej mod vest fanges i venstresvingskø - det giver bagendekollisioner.
Der er for kort grøntid til fodgængerne.

Arbejdsgruppens løsningsforslag: Grøn venstresvingspil fra Jyllingevej til Jernbane Allé pladseret så højt, at den kan ses langt væk, eller sikre tilstrækkelig skiltning, så bilerne kan placere sig rigtigt i tide.
Flytte busstoppestedet vest for krydset længere mod vest.
Lave oplysningskampagne til beboerne, hvordan man som fodgænger sikrest passerer krydset.
Borgernes kommentarer på mødet: Ved flytning af busstoppested, risikerer man, at passagerne krydser Jyllingevej uden for fodgængerfeltet, da der bliver for langt til dette.
Der kom forslag om at udvide vejen ved at inddrage det grønne stykke vest for krydset.
Der kører i øjeblikket et forsøg på Frederiksberg med blinkene grønne mænd i fodgængerovergange, hvis det viser sig at være en god løsning og forsøget bliver godkendt, kan denne løsning bruges i krydset.
Vedr. forslaget om skiltningen med venstresvingspil, skal man huske lys på skiltet, efter mørkets frembrud.

Problem 5: På strækningen mellem Jernbane Allé og Sallingvej er der manglende passagemuligheder for fodgængere og cyklister over Jyllingevej. Biler holder parkeret ind over cykelsti.
Arbejdsgruppens løsningsforslag: Hvis parkeringen fjernes i den sydlige side af Jyllingevej, vil der blive plads til at etablere en midterhelle som støttepunkt for krydsende fodgængere og cyklister.
Man kan forhindre passagemuligheder, og dermed ulykker, ved at opsætte hegn på midterhellen.
Borgernes kommentarer på mødet: Der var markant modstand mod at fjerne parkeringspladser, da beboerne derved kun vil have mulighed for at parkere langt fra deres bopæl.
Der kom forslag om en gangbro fx ved Havdrupvej.
Der kom forslag om flere lysreguleringer på strækningen.
Der kom forslag om at gøre fortorvet på den sydlige side lidt smallere, for at flytte cykelstien længere ind mod husene, da det i dag er et problem med de parkerede biler. For ikke at holde ude på selve Jyllingevej, parkerer de i dag ind over noget af cykelstien, hvilket giver cyklisterne pladsproblemer, og åbne bildøre gør det farligt.
Der kom forslag om at lave forskellige bredder på de 2 vejbaner, så den tunge trafik blev begrænset til en vejbane.
Der kom forslag om at rette fodgængerovergangen, der ligger vest i krydset Jyllingevej/Sallingvej ud. Det er svært for blinde og svagtseende, at orientere sig i krydset pga. de skæve vinkler/heller. Man skal i dag passere to heller, for at krydse Jyllingevej.
Nye ønsker / kommentarer fremlagt af borgerne: Der blev fremlagt et ønske om at plante træer på Jyllingevej, som tilfældet er på Sallingvej og Hillerødgade.Basar om Sallingvej

1. runde    •  I fodgængerovergangen (krydset Sallingvej/Jyllingevej) er der i fodgængerovergangen mod Adventskirken, kun akustisk signal i den første halvdel af overgangen. Dette blev påpeget af to blinde der bor i Dansk Blindesamfunds ejendom "Solgaven" tæt ved krydset.
 •  Forslag om at opsætte skilte på Sallingvej om indsnævring (flaskehals) af kørebanen som det f.eks. er skiltet på Frederikssundsvej.
 •  Forslag om at flytte noget af trafikken fra Sallingvej til Bellahøjvej, hvor der er god plads på vejen.
 •  Frygt for at de tiltag Vej & Park foreslår (midterstribe, venstresving forbud til/fra sidegader) vil medføre øget trafik på de ellers fredelige gader i boligområderne.
 •  Når der er "prop" i Hillerødgade giver det mere trafik på Vanløse Allé.
 •  Opstribningen i Sallingvej/Rebildvej (samt v. Vanløse allé) opleves som uoverskuelig og mangelfuld.
 •  Ønske om lavere hastighed (og derved mindre støj) på strækningen Godthåbsvej-Rebildvej.

2. runde    •  Hvis der laves grøn bølge så gør opmærksom på det ved skiltning
 •  Ønske om samlet løsning for hele området hvis Frederikssundsmotorvejen får tilslutning til Jyllingevej.

3. runde    •  Bekymring for unødig omvejskørsel hvis ind eller udkørsel v. Ålykkevej fjernes.
 •  Finder forslag om venstresvings forbud dårligt da det er tvivlsomt om det vil blive overholdt.
 •  Forslag om at opsætte lysregulering ved Randbølvej.

Observation:  •  En af deltagerne fortalte at vedkommende ikke havde støjisolerende termoruder, men kun alm. enkeltglas og forsatsruder.
Måske en idé med en lille oplysningskampagne - måske en opgave for lokalrådet!Basar om Hillerødgade

Problemer:     Der køres for stærkt på Hillerødgade i begge retninger. Ca. 80 % overskrider hastighedsgrænsen.
Hillerødgade gennemskærer et boligkvarter. Det er meget vanskeligt at komme over Hillerødgade. Man er ikke tryg ved at sende børnene i skole eller over til de mange sportsaktiviteter i Grøndalscentret. Forslaget gør det endvidere sikre at skulle svinge til venstre idet der er plads til egentlige venstresvingsbaner.
Der sker en del uheld bl.a. påkørsel af parkerede biler. Antallet af uheld forventes at kunne nedbringes med 50 %.
Arbejds-
gruppens
løsnings-
forslag:
    Etablering af øer og midterareal i stil med Frederikssundsvej således at trafikken kører i ét spor i hver retning. Med andre ord vejen bliver bygget om til den tilladte hastighed, vel at mærke uden at det kommer til at gå ud over kapaciteten.

Borgernes kommentarer, 1. basar:
   -  Det blev fremført at kapaciteten ville blive halveret og at der var tale om en kollektiv afstraffelse idet det var få der kørte for stærkt.
   -  Løsningen blev fundet ulogisk når der på nabovejene måtte køres 60 km/t.
   -  Forslaget er udmærket, men der mangler en beskrivelse af hvad det betyder for de andre veje. Hvidkildevej vil blive brugt til gennemfart.
   -  Flere delte bekymringen for hvad det ville komme til at betyde for nabovejene af øget trafikmængde.
   -  Det blev angivet at fartdæmpningen er positiv, men at bilister bliver trætte af at holde stille og derfor vælger andre veje. Derfor arbejdes der på at få spærret Mågevej.
   -  Det blev angivet at der vil opstå kø helt ud til Rødovrevej. Hillerødgade vil blive som en prop i hullet og give tilbageblokkeringer. Hvorfor laver man ikke undersøgelser af andre veje f.eks. Godthåbsvej? Hvor skal bilerne være?
   -  Den store trafikmængde i Hillerødgade vil give kødannelse der står og forurener.
   -  Katalysatorer virker ikke ved kørsel på 50 km/t. Vi har brug for fornuftige gader der kan klare den trafik vi har brug for.
   -  Det er klart at tomgangskørsel giver øget forurening. Har I regnet på hvor meget omlægningen af vejen vil betyde i eventuel stigning i forureningen?
   -  Jeg var ude og se og lugte om der var nogen forskel i luften under Miljøtrafikugen. Jeg kunne ikke mærke forskel. Tilgengæld mærkede jeg at der var mere stille (ro). Hellere en lang kø end to korte. Finder umiddelbart at det vil være en kæmpe fordel.
   -  Forurening er både CO2 og støj. Støjniveauet overskrides på Hillerødgade.
   -  Da eksperimentet blev gennemført (Miljøtrafikuge) sneglede trafikken sig frem. FDM har opgjort at det ikke er småpenge det koster at man holder og venter i kø. Kontakt FDM og brug pengene på bedre fodgængerforbindelser. Det er helt forfejlet at man begynder på den slags.
   -  Byernes trafikarealer angiver denne løsning som noget af det sidste man skal, hvilke andre tiltag vil man foranstalte (eks. Politikontrol, fotos, "vis hastighed" tavle).
   -  Flere spurgte til behovet for parkeringspladser ved kontorbygningerne? Der er især stort behov ved Vandværksgrunden.
   -  Det er ulogisk at man kun må køre 50 km/t på Hillerødgade. Man skulle hellere løse det med parkeringspladser.
   -  Hvordan vil man placere stoppestederne?
   -  Hvad med skraldebilerne, kan de passerer?
   -  Hvordan vil man løse problemet med den tunge trafik? Lave aftaler i stil med den der er med Novo Nordisk?
   -  I bekæmper biler i byen.

Borgernes kommentarer, 2. basar:
   -  Har man overvejet at etablere fodgængerbroer?
   -  Fodgængerbroer er en god løsning. Skiltene på hellerne køres ned.
   -  Erfaringen fra Frederikssundsvej er at de ældre finder det meget nemmere at krydse vejen.
   -  Erfaringen fra Frederikssundsvej viser at forretningerne har fået flere kunder.
   -  Mange forældre kører deres børn til Grøndalscentret, da de er bange for at lade dem krydse Hillerødgade.
   -  Et af de største problemer er at man ikke kan krydse Hillerødgade. Der køres alt for stærkt. Det skal være trygt at krydse Hillerødgade. Alle på Godthåbsvej er glade for at krydse.
   -  Venstresvingsbanen mod Mågevej er for lille. De vil holde ud af banen.
   -  Hvor mange svinger til venstre ?
   -  Har man overvejet at lysregulere fodgængerfeltet ved Æblevej?

Borgernes kommentarer, 3. basar:
   -  Jeg har 3 små børn. Det her handler mest om sikkerhed. Jeg har ikke hørt nogle tale om prisen. Hvad man sparer i kroner og ører ved at forhindre folk i at komme til skade. Det er også vigtigt at have for øje.
   -  Det er direkte livsfarligt at være fodgænger.
   -  For at gøre det mere sikkert for de skolebørn der passerer bør man nedlægge venstresvinget ind i Mågevej.
   -  Det bør vurderes om hvert venstresving og højresving er nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Og som middel mod uhensigtsmæssig gennemkørsel.
Ud over disse kommentarer kom der opklarende spørgsmål:
   -  Hvor mange meter er der til den første helle ved Grøndals Kirke? Der var problemer med trafikafviklingen under Miljøtrafikugen.
   -  Hvad er det røde? (afvigende belægning)
   -  Hvad består midterhellen af?
   -  Kunne den ikke i stedet blive grøn?
   -  4 m. er det ikke 1 ˝ kørebane?

Opdateret d. 1.6.2009