Uddrag af Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden
d. 24/4 2002 om lokalplan for Vanløse Center
og trafiksanering af Jernbane Allé

III Trafikforhold, Jernbane Allé

Et antal henvendelser giver udtryk for, at den udbygning, som lokalplanen skaber mulighed for, vil give anledning til unødig øget trafik på vejnettet i området. Forvaltningen vurderer, at udbygning i henhold til lokalplanforslaget vil give anledning til en mertrafik til og fra lokalplanområdet på i størrelsesordenen 1.500 biler på et hverdagsdøgn. Denne øgning vil nødvendiggøre en række ombygninger af det eksisterende vejnet. Der henvises til nedenstående afsnit Jernbane Allé, trafiksanering.

En række henvendelser giver udtryk for forskellige ønsker om omlægning af Jernbane Allé, herunder ønske om henholdsvis protest mod anlæg af cykelstier. Der henvises også i denne forbindelse til nedenstående afsnit "Jernbane Allé, trafiksanering".

Jernbane Allé, trafiksanering

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser konkretiseret konsekvenserne af at trafiksanere Jernbane Allé efter de to principper – med og uden cykelstier ( bilag I (56 KB) og bilag J (54 KB)). Forvaltningen har endvidere undersøgt muligheder for kombination af de to principper.

I forvaltningens vurdering af de to principper er lagt vægt på følgende parametre:
 • 
Sikkerhed for alle trafikanter
 • 
Fremkommelighed for bil, busser, cykler og gående
 • 
Muligheden for af- og pålæsning
 • 
Parkering (biler)
 • 
Vejens udseende
 • 
Andet

Forvaltningen vurderer, at de to principper er ligeværdige mht. til trafiksikkerhed. Cykelstier vil reducere risikoen for strækningsuheld, men vil øge risikoen for uheld mellem cyklister og biler i kryds.

Med hensyn til fremkommelighed, er det forvaltningens vurdering, at denne øges for cyklister ved anlæg af cykelstier. Dette vil imidlertid ske på bekostning fodgængernes fremkommelighed, da cykelstierne vil medføre en reduktion af fortovsbredden. Reduktionen vil være nødvendig undtagen mellem Grøndals Parkvej og Bogholder Allé, og vil medføre, at fortovene indsnævres med maximalt 1,5 m for begge vejsider tilsammen. En trafiksanering uden cykelstier vil betyde, at alle trafikanter vil have samme fremkommelighed som i dag.

Cykelstier vil betyde færre muligheder for af- og pålæsning jf. reduktionen i parkeringen, mens en trafiksanering uden cykelstier ikke vil ændre på disse forhold.

For bedre at kunne vurdere konsekvenserne for bilparkering har forvaltningen foretaget en detaljeret registrering af dagens forhold i Jernbane Allé. Oplysningerne fremgår af nedenstående skema 1. De nævnte strækninger er vist på bilag G (21 KB).

 Skema 1: Jernbane Allé i dag
 Strækning
Antal
Parkerings-
pladser
Belægningsprocent
 
Kl. 12.00
Kl. 23.00
 I. Grøndals Parkvej til Bogholder Allé
39
41
103
 II. Bogholder Allé til Vanløse Allé /
 Herlufsholmsvej
29*
52
28
 III. Vanløse Allé / Herlufsholmsvej til
 Børglumvej
71**
51
45
 IV. Børglumsvej til Jyllingevej
53***
64
74
 I alt
192
53
62

Bemærkninger
*   Alle pladser er tidsbegrænset fra 9-18 (1 time)
**   37 pladser er tidsbegrænset fra 9-18 (1 time)
14 pladser er tidsbegrænset fra 9-18 (2 timer)
***  9 pladser har parkerings og standsningsforbud i myldertiden
Belægningsprocenterne er optalt i august 2001.
Når en procent er over 100 skyldes det ulovlig parkering.


Nedenstående skema 2 viser konsekvenserne i forhold til parkering for en række forskellige fremtidige løsningsmuligheder med udgangspunkt i de to principper (med og uden cykelstier). Udover de to principper, indgår to kombinationsforslag, hvor der anlægges cykelstier på delstrækninger.

En samling af busstoppestederne i forbindelse med Vanløse Station vil betyde en væsentlig forbedring af forholdene for den kollektive trafik. Forvaltningen har derfor indarbejdet dette i samtlige løsningsmuligheder. Herudover har forvaltningen taget højde for placering af af- og påsætningspladser så tæt på stationen, som det snævre gaderum giver mulighed for. Endvidere vil der skulle ske signalændringer som følge af Vanløse Center byggeriet. Tilsammen "koster" disse tiltag ca. 10 p-pladser på strækning II. Et skitseforslag til indretningen af Jernbane Allé ved stationen fremgår af bilag H (24 KB).

Forvaltningen anbefaler de forslag, som også omfatter plantning af træer, da dette vil skabe en hensigtsmæssig opdeling af parkeringssporet og generelt medvirke til at skabe et bedre nærmiljø. For at dæmpe hastigheden vurderer forvaltningen endvidere, at der skal anlægges indsnævringer eller overgange med passende mellemrum.

 Skema 2: Jernbane Allé i fremtiden
Strækning Antal parkeringspladser
 
Princip A
(med cykelstier)
Princip B
(uden cykelstier)
Kombinationer
 
A1
A2
B1
B2
C1
C2
 
Kun cykelsti
Med
cykelsti,
træer og
fodgænger-
overgange
Som i dag
men med
forbedrede
busstop-
forhold ved
stationen
Med træer
og fodgæn-
ger-over-
gange
Princip A2
for strk. I
og IV
Princip B2
for strk. II
og III
med træer
Princip A2
for strk. I,
III og IV
Princip B2
for strk. II
med træer
 I. Grøndals Parkvej
 til Bogholder Allé
25 20 39 34 20 20
 II. Bogholder Allé til
 Vanløse Allé /
 Herlufsholmsvej
12 10 19 17 17 17
 III. Vanløse Allé /
 Herlufsholmsvej
 til Børglumvej
40 32 71 63 63 32
 IV. Børglumvej til
 Jyllingevej
26 22 53 49 22 22
 I alt 103 84 182 163 122 91
 Reduktion i
 parkering
 %
89 108 10 29 70 101
46% 56% 5% 15% 36% 53%


Forvaltningen forudsætter at plantning af to træer betyder nedlæggelse af 1 parkeringsplads. Der er således i alle principper undtagen A1 og B2 regnet med 10 træer på strækning I, med 4 træer på strækning II, med 16 træer på strækning III og med 8 træer på strækning IV.

Parkeringsforhold med cykelstier

Vejen er ikke bred nok til, at der kan etableres cykelstier samtidig med, at parkering kan bevares i begge vejsider. Etablering af cykelstier vil derfor medføre, at mellem 46% og 56% af de nuværende parkeringspladser skal nedlægges, svarende til maximalt ca. 108 p-pladser. Nedlæggelsen af parkeringspladser betyder samtidig forringede forhold til af- og pålæsning.

Parkeringsforhold uden cykelstier

En trafiksanering uden cykelstier (princip B) vil betyde den mindste reduktion i parkeringskapaciteten i Jernbane Allé. Uden cykelstier bliver reduktionen mellem 5% og 15%, svarende til maximalt ca. 29 pladser. En trafiksanering uden cykelstier forudsætter, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af indsnævringer eller lignende. Den mindste reduktion af parkeringskapaciteten (ca. 5%, svarende til ca. 10 pladser) opnås ved ikke at etablere nye fodgængerovergange eller træplantninger på strækningen (princip B1). Reduktionen skyldes etablering af forbedrede busstop- og afsætningsforhold i forbindelse med stationen. Suppleres de basale fartdæmpende foranstaltninger med en række nye fodgængerovergange og træplantninger, reduceres antallet af parkeringspladser med op til 15%, svarende til ca. 29 pladser (princip B2).

Kombinationsmuligheder

Kombinations mulighederne friholder de centrale dele af Jernbane Allé (handelsstrøget) for cykelstier. Kombinationerne vil give en reduktion mellem 36% og 53%, svarende til maximalt ca. 101 pladser. Reduktionen vil primært ramme de strækninger, hvor der er meget natparkering.

Samlet vurdering

Forvaltningens opgørelser viser, at de nuværende 192 parkeringspladser har en belægningsprocent på gennemsnitligt 62% om natten og 53% om dagen. På de strækninger, hvor der er tale om beboerparkering, er nat-belægningsprocenterne 74% og 103%.

Da det forudses, at etablering af cykelstier vil medføre, at især beboernes behov for parkering ikke vil kunne imødekommes i fremtiden, og da principperne er ligeværdige hvad angår trafiksikkerhed og fremkommelighed, anbefaler forvaltningen, at trafiksaneringen gennemføres i henhold til princip B2, dvs. uden anlæg af cykelstier, men med nye fodgængerovergange og træplantninger.

Yderligere bemærkninger

I Bygge- og Teknikudvalgets møde den 20. marts 2002 blev det pålagt Bygge- og Teknikforvaltningen at undersøge mulighederne for etablering af adgang til cykelparkeringen fra Apollovej over Banestyrelsens ejendom øst for Banestyrelsens bygning, samt mulighed for at etablere parkering til den foreslåede nye bebyggelse i byggefelt 3 på denne ejendom. For de aktuelle projekter til centerudvidelse på begge sider af Jernbane Allé skulle Bygge- og Teknikforvaltningen endvidere vurdere parkeringskapaciteten samt - for ejendommene på den vestlige side af Jernbane Allé – desuden tilkørselforhold.

Banestyrelsen har telefonisk tilkendegivet, at adgangen til cykelparkering fra Apollovej ikke er mulig, da den pågældende adgangsvej anvendes af store lastbiler til transport af materiel. Området er endvidere sikret med hegn og porte, som er låst efter arbejdstid.

For så vidt angår spørgsmålet om mulighed for parkering for bebyggelsen i byggefelt 3, kan Banestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke vurdere, om det vil være muligt at afgive det nødvendige areal til parkering på denne ejendom, men det skønnes næppe sandsynligt.

I og omkring lokalplanområdet er der som nævnt ovenfor aktuelle ønsker om opførelse af følgende centerbebyggelser.

A.  
Ejendommen matr.nr. 213 Vanløse, København,
Jernbane Allé 36 - 38 (biografbygningen),
lokalplanforslagets byggefelter 1 og 2.

Ejer: Holberg Fenger Invest A/S

Parkering: Bygherren har orienteret om, at det kun er muligt at etablere ca. 85 parkeringspladser i parkeringskælderen, således at der mangler ca. 15 pladser.

B.  
Umatrikuleret baneareal nord for stationen,
lokalplanforslagets byggefelt 3.

Ejer: Frederiksbergbaneselskabet.

Parkering: Lokalplanen afkaster krav om etablering af 13 parkerings pladser, som det ikke vil være muligt at etablere i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen på stationsforpladsen eller på Banestyrelsens ejendom.

C.  
Ejendommen matr.nr. 2773 Vanløse, København,
Jernbane Allé 39 - 39A.

Ejer: Holberg Fenger Invest A/S.

Parkering: Den nye bebyggelse afkaster et krav om etablering af 10 parkeringspladser, som kan etableres på ejendommen med adgang gennem eksisterende port fra Jernbane Allé.

D.  
Ejendommen matr.nr. 3269 Vanløse, København,
Jernbane Allé 43

Ejer: Indertoften ApS.

Parkering: Bebyggelsen afkaster et parkeringskrav på 25 pladser. Ejendommen ligger ved jernbaneviadukten, hvor kantstensparkering ikke er mulig, og hvor til- og frakørsel af f.eks. kundeparkering i større omfang er forbundet med problemer.

I forbindelse med Holberg Fenger Invest A/S' projekter Aog B mangler således 28 parkeringspladser. Virksomheden er indstillet på at etablere disse parkeringspladser i den ryddede baggård i ejendommen Jernbane Allé 39 og stille den ansøgte butiksbebyggelse (projekt C) i bero, indtil der viser sig andre acceptable muligheder til erstatning for disse parkeringspladser. Disse pladser sikres til langtidsparkering, således at trafikken på Jernbane Allé belastes mindst muligt. Da de eksisterende ca. 30 garager i gården og en håndværksvirksomhed fjernes, vil denne løsning ikke medføre en øget trafikal belastning af Jernbane Allé.

Indertoften ApS har i møder med Bygge- og Teknikforvaltningen tilkendegivet, at det ikke vil være muligt at etablere adgang for kundeparkering eller varetransport til virksomhedens ejendom (projekt D) eller Holberg Fenger Invest A/S' ejendom (projekt C) fra Indertoften over selskabets bagvedliggende ejendom, da denne anvendes til medicinfremstilling, og der derfor opbevares kemikalier med en betydelig sikkerhedsrisiko. Ejendommen er hegnet og aflåst efter arbejdstid. Man er indstillet på at etablere 25 parkeringspladser til byggeriet på Jernbane Allé 43 (projekt D) på selskabets ejendom matr.nr. 3246 Vanløse, København, Indertoften 3. Denne grund er i dag ubebygget og kan rumme 35 – 40 parkeringspladser. Man har fra virksomhedens side endvidere tilkendegivet, at man vil sikre varetilkørsel på en sådan måde, at af- og pålæsning af varevogne sker på egen grund, således at trafikken på Jernbane Allé ikke belastes.

Forvaltningen kan gå ind for de beskrevne løsninger.

BILAG VEDLAGT
  A.  Liste over modtagne henvendelser (ikke medtaget her)
  B.  Referat fra borgermøde (ikke medtaget her)
  C.  Resultat af evalueringsskemaer (ikke medtaget her)
  D.  Skitseprojekt, nordlige stationsforplads (71 KB)
  E.  Revideret lokalplantegning nr. 27.543 (68 KB)
  F.  Revideret lokalplantegning nr. 27.544 (75 KB)
  G.  Parkeringsregistrering (21 KB)
  H.  Princip for sanering af området mellem Vanløse Allé og Lindehøjen (24 KB)
  I.  Jernbane Allé – princip med cykelstier (A) (56 KB)
  J.  Jernbane Allé – princip uden cykelstier (B) (54 KB)

 Til top

Opdateret d. 21-1-2003