Bygge- og Teknikudvalget

Dagsordnener og
beslutningsprotokoller
findes på www.kk.dk

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. november 2002

Sager til beslutning

16.  Trafiksanering af Jernbane Allé

BTU 571/2002 J.nr. 2111.0078/02

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,
   1.   forvaltningen igangsætter projektudviklingen af en trafiksanering af Jernbane Allé
    at der i tilknytning til projektudviklingen nedsættes en følgegruppe bestående af borgere og interessenter fra Vanløse

RESUME

Forvaltningen udarbejdede i forbindelse med Bygge- og Teknikudvalgets behandling af lokalplan "Vanløse Center" 2 alternative principper for en trafiksanering af Jernbane Allé. Udvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af lokalplanen den 15. maj 2002 (BTU 275/02), at der skal etableres forstærkede cykelstier i Jernbane Allé på strækningen fra Vanløse Allé til Bogholder Allé.

Forvaltningen foreslår, at projektudviklingen af trafiksaneringen af den resterende del af Jernbane Allé igangsættes med udgangspunkt i de alternative 2 principper. Borgere og interessenter i Vanløse inviteres til at medvirke ved projektudviklingen gennem afholdelse af borgermøder og ved etablering af en følgegruppe.

På dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 20. november 2002 er et medlemsforslag fra Joan Jensen (A), Winnie Larsen-Jensen (A), Johannes Nymark (A), Monica Thon (B), Sven Milthers (F), Jens Johansen (F) og Mikkel Warming (Ø) om at nedsætte en arbejdsgruppe mellem forvaltning og lokalområdet om det videre arbejde med trafikomlægning og pladsetablering på og omkring Jernbane Alle. Det skal hertil bemærkes, at den foreliggende indstilling alene omhandler en trafiksanering af Jernbane Allé, idet pladsen syd for Vanløse Station er beliggende på en privat ejendom, og pladsen nord for stationen for langt den overvejende del ejes af Ørestadsselskabet, DSB/DSB S-tog og Banestyrelsen. Udformningen af disse 2 pladser er reguleret i lokalplanen "Vanløse Center". Det er aftalt med ejerne af den nordlige plads, at der kan afholdes et borgermøde om pladsens udformning, når der foreligger et skitseprojekt. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at etablere en følgegruppe af borgere, der kan indgå i diskussionerne om pladsernes udformning.

SAGSBESKRIVELSE

Medlemsforslag

På dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 20. november 2002 er et medlemsforslag fra Joan Jensen (A), Winnie Larsen-Jensen (A), Johannes Nymark (A), Monica Thon (B), Sven Milthers (F), Jens Johansen (F)og Mikkel Warming (Ø) om at nedsætte en arbejdsgruppe mellem forvaltning og lokalområdet om det videre arbejde med trafikomlægning og pladsetablering på og omkring Jernbane Alle. Det skal hertil bemærkes, at den foreliggende indstilling alene omhandler en trafiksanering af Jernbane Allé.

Baggrund for den foreliggende indstilling

Forvaltningen udarbejdede i forbindelse med lokalplanen for "Vanløse Center" 2 alternative principper for en trafiksanering af Jernbane Allé: Ét med cykelstier og ét uden. Bygge- og Teknikudvalget besluttede i forbindelse med godkendelsen af lokalplanen "Vanløse Center" den 15. maj 2001 (BTU 275/02), at forvaltningen hurtigst muligt skulle udarbejde et forslag til anlæggelse af forstærkede cykelbaner i Jernbane Allé fra Vanløse Allé til Bogholder Allé. Den 4. september 2002 godkendte udvalgetprojektet, der planlægges gennemført inden udgangen af 2002.

Pladsen syd for Vanløse Station er beliggende på privat areal, og udformningen af pladsen er fastlagt i lokalplan "Vanløse Center". I forbindelse med lokalplanforslagets høringsfase er offentlighedens synspunkter på pladsens udformning blevet inddraget. Forud for påbegyndelse af anlæggelse af pladsen skal bygherrens endelige udformning godkendes i forbindelse med selve byggesagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er grundlag for at etablere en følgegruppe af borgere, der kan diskutere den konkrete udformning af et privatejet areal, der allerede er fastlagt i en lokalplan.

Pladsen nord for Vanløse Station er også omfattet af ovennævnte lokalplan, men ejerforholdet er her mere kompliceret. Ejerne er Ørestadsselskabet, DSB/DSB S-tog, Banestyrelsen og Vej & Park. Sidstnævnte ejer et lille areal på hjørnet af Vanløse Allé og Jernbane Allé. Ovennævnte parter opnåede forud for lokalplanens godkendelse enighed om den principudformning af pladsen, der er fastlagt i lokalplanen. Endvidere er der enighed om en fordelingsnøgle for anlægsomkostningerne.

Der pågår p.t. drøftelser mellem pladsens ejere om fremtidig ejerskab til og drift af pladsen. Forvaltningen deltager i disse drøftelser som interessent. Det er aftalt med de øvrige interessenter, at der kan afholdes et borgermøde om pladsens udformning, når der foreligger et skitseprojekt herfor. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at etablere en følgegruppe af borgere, der kan indgå i diskussionerne om pladsens udformning i henhold til den gældende lokalplan.

Forvaltningen vil i forbindelse med den endelige myndighedsgodkendelse sikre, at lokalplanens intentioner og bestemmelser efterleves.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Fælles for de to principper for trafiksanering af Jernbane Allé er, at der etableres parkeringsspor, der opdeles af træplantninger. Der foreslås anlagt hævede overgange i gaden. I krydset Jernbane Allé / Vanløse Allé foreslås der anlagt en ny signalregulering, ligesom signalreguleringen i krydset Jernbane Allé / Lindehøjen foreslås ombygget. I Princip A bliver der et gennemgående parkeringsspor, mens der bliver to i Princip B.

Endvidere foreslås krydset Jernbane Allé / Grøndals Parkvej omlagt med henblik på at sikre fodgængere og cyklister bedre, når Flintholm Station åbner.

I princip A vil det være nødvendigt at reducere fortovsbredden på flere strækninger med mellem 0,60-1,5 m i alt. Fortovene er i dag meget bredde, hvorfor forvaltningen vurderer, at dette vil være en forsvarlig løsning. I princip B vil det kun enkelte steder være nødvendigt med en fortovsreduktion på ca. 1 m.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er den store trafiksikkerhedsmæssige forskel på de to principper. Cykelstierne vil gøre cyklisterne mere trygge og forbedre deres fremkommelighed, men formentligt give flere uheld i kryds og øge konflikterne mellem fodgængere og cyklister på strækningerne. Til gengæld vil antallet af uheld mellem fodgængere og bilister på strækningerne sandsynligvis blive reduceret. Princippet uden cykelstier vil ikke ændre væsentligt på trygheden og fremkommeligheden i forhold til i dag, men styrke sikkerheden gennem den reducerede hastighed.

Begge principper vil medføre en reduktion i antallet af bilparkeringspladser på Jernbane Allé. Den største reduktion vil ske ved anlæggelse af cykelstier (Princip A) og den vurderes at kunne være på op til 60 % af den nuværende kapacitet svarende til 115 pladser, mens reduktionen ved Princip B vurderes til maksimal 40% svarende til 76 pladser.

Økonomi

Det vurderes, at en omlægning af hele Jernbane Allé efter det mest omfattende princip A vil koste i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Princip B vurderes at være ca. 5 mio. kr. billigere end A. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at opdele projektet i indtil 6 etaper. Projekt er ikke prioriteret i Vej & Parks investeringsplan for 2002-07.

Høring

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med igangsættelsen af projektudviklingen af trafiksaneringsprojektet afholdes et borgermøde. På mødet inviteres ca. 10 borgere til at indgå i en følgegruppe. Forud for udarbejdelse af indstilling til Bygge- og Teknikudvalget afholdes endnu et borgermøde, hvor resultatet af projektudviklingen drøftes.

Ole Bach

 Til top

Opdateret d. 20-1-2003