Hvad mener du om helhedsplanen
for Harrestrup Å?

Kommunens høringsfrist var 11. nov. 2013. Indtil da har man kunnet skrive sin mening om planen eller dele af planen til Vanløsebasen og de modtagne meninger kan nu ses nedenfor.

Kopi af indlæggene er nu afleveret til Københavns Kommune
og til Vanløse Lokaludvalg.
Se Københavns Kommunes side blivhoert.kk.dk

     

Helhedsplanen er en meget omfattende rammeplan med sammenhæng til andre planer.
I Vanløsebasen er samlet henvisninger og links til de forskellige beskrivelser og kortskitser, så det er muligt at få et overblik over de fleste forhold af interesse i forbindelse med planerne.

Processen omkring helhedsplanen fortsætter og vi vil her i Vanløsebasen bringe relevant information.


--oooOOOooo--

Modtagne meningstilkendegivelser
vedr. Helhedsplanen for Harrestrup Å:

Sidst modtagne meningstilkendegivelse står øverst.

11/11-2013 (ikke indsendt af Vanløsebasen)
Høringssvar til Helhedsplanen for Harrestrup Å

Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst Helhedsplanen for Harrestrup Å og finder planen ambitiøs og bakker til fulde op om visionerne om at ændre åen fra en spildevandskanal til et åløb, der opfylder kravene i de statslige vandhandleplaner, således at vandet i Åen i fremtiden vil leve op til målsætningerne om god økologisk kvalitet (Faunaklasse 4).

Helhedsplanen er udarbejdet som en rammeplan, men er på nogle områder meget deltaljeret, og dette gør det svært at overskue og at forholde sig til planen, Vanløse Lokaludvalg har valgt at svare på planen som en rammeplan og har i de fleste tilfælde fravalgt at gå i detaljer.

Harrestrup Å systemet er ca. 10 km langt, og flere af delområderne er i dag velfungerende rekreative områder, hvor mange borgere hver dag opholder sig og udfolder sig med gang, løb, cykling, fodbold, leg, solbadning, kælkning, skiløb m.v. alt efter årstiden. Det samlede område er et meget værdifuldt område i storbyen, som ønskes bevaret. I sin nuværende form opfylder området på mange måder allerede visionerne for et parkstrøg med biologisk mangfoldighed. Derfor hersker der usikkerhed om, at Helhedsplanen for Harrestrup Å, som den foreligger, egentlig vil skabe merværdi for alle delområder i planen.

Vanløse Lokaludvalg vil gerne opfordre til, at der tages hensyn til delstrækningernes forskellighed og at de behandles med respekt for Lokalområdes anvendelse og den eksisterende natur.

Vanløse Lokaludvalg mener, at rent vand i åløbet, med meget få eller ingen kloakoverløb, er den vigtigste forudsætning i forbindelse med omdannelsesprocessen af åen, og at denne forudsætning bør være opfyldt, inden man åbner de enkelte delstrækninger, og derved gør åen offentlig tilgængelig - dette gælder særligt på delstrækning 3a: Damhusengen. Som det ser ud i dag, tilføres åløbet meget spildevand, der belaster vandområderne med bl.a. organisk stof, næringssalte, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Hovedparten af denne belastning stammer fra overløb fra kloak samt udledninger af overfladevand fra separat kloakerede områder i forbindelse med skybrud og øgede nedbørshændelser. Ifølge Spildevandsplan 2008 modtager Harrestrup Å godt 70.000 m3 vand årligt, som bl.a. er belastet af store mængder af fosfor og nitrat. Ideelt set bør alle overløbsbygværkerne lukkes på hele strækningen langs Harrestrup Å, men også opstrøms - og nabokommuner bør ophøre med eller væsentlig formindske deres overløbshændelser. Men når man læser om de enkelte delstrækninger, er der tilsyneladende stadig mange overløbsbygværker, der skal fungere og ifølge helhedsplanen vil mængden af spildevand fra disse kun blive reduceret, Vanløse Lokaludvalg vil gerne have belyst, hvordan udregningerne om de kommende mængder er lavet samt belyst forventningerne til de fremtidige mængder. Ligeledes ønskes HOFOR's planer for håndteringen af spildevandet belyst yderligere, således at det bliver klart og tydeligt, hvordan planerne for minimering af overløb med kloakvand spiller sammen med Helhedsplanen, inden man påtænker at åbne op for Åen.

I fremtiden forventes det, at ville komme øgede nedbørsmængder, og tager man ikke højde herfor, vil man ende med en forurenet Å, der ikke opfylder de smukke visioner i helhedsplanen, derfor bør der foreligge faste aftaler med opstrøms - og nabokommunerne (Gladsaxe, Herlev, Rødovre m.fl.) om reduktion af spillevand til Harrestrup Å, således at målsætningen og tidsplanen om rent vand kan opretholdes.

Dertil kommer, at skybrudsplanlægningen for Vanløse bydel er forsinket, hvilket betyder, at muligheden for at sammenholde de to planer forpasses ved fastholdelse af den nuværende høringsfrist. Vanløse Lokaludvalg ønsker belyst, hvad der skal ske med vejvandet under skybrud og ved kraftige nedbørshændelser

Kommentarer til delstrækning 2: Krogebjergparken syd
Den sydlige del af Krogebjergparken er i planen udlagt som et reservoir for skybrudsvand. På nuværende tidspunkt har der kun været få skybrud, men det må forventes, at frekvensen stiger med tiden, og at der - hvis helhedsplanen føres ud i livet - bliver flere oversvømmelser af parkens græsområde.

Såfremt alle overløbsbygværker ikke lukkes, og der ikke gennemføres en aftale med de omkringliggende kommuner om at undgå at udlede spildevand til Harrestrup Å, vil området være ubrugeligt som rekreativt område i en lang periode efter et skybrud, og det vil skabe lugtgener fra kloakvand.

De anførte forslag om terrænmæssige niveauudjævninger i parken virker meget detaljerede, og hensigtsmæssigheden bør diskuteres nærmere.

Kommentarer til delstrækning 3 a: Damhusengen
Damhusengen er et velbesøgt parkområde og fungerer i øjeblikket fint og rummer mange forskellige fritidsaktiviteter såsom fodbold, hundeluftningsområder, skøjtebane, kælkebakker, stier, naturområder, legepladser mm. Vanløse Lokaludvalg vil gerne opfordre til, at man bevarer Engen således og bevarer de eksisterende kvaliteter, som Engen byder på.

Generelt beskriver helhedsplanen en øget biologisk mangfoldighed, somom der ikke eksisterer en sådan i forvejen. Men virkeligheden er, at Damhusengen er fuld af liv og særlige planter og dyr, der er karakteristiske for våde enge - og dette ønskes bevaret. Der er bl.a. i øjeblikket registreret over 100 fuglearter på Damhusengen, og den rige flora og fauna samt de naturligt skiftende vandhuller ønskes bevaret under og efter processen med omdannelse af Harrestrup Å, således at man ikke komme til at forstyrre den eksisterende biologiske mangfoldighed af både planter og dyreliv, som har eksisteret i mange år på Damhusengen. På denne baggrund vil Vanløse Lokaludvalg gerne stille spørgsmålstegn ved visionen om oprettelsen af eventuelle gydepladser for ørred og frøer langs Damhusengen, der i løbet af kort tid vil ende som fødegrundlag for områdets naturlige og vilde fugleliv, og derfor bør placeres på særligt beskyttede steder. Samtidig er der fare for, at man i anlægsprocessen får ødelagt nogle af de historiske spor i landskabet, såsom den gamle række af piletræer og volde på østsiden af Engen og midtergrøften. Dette giver anledning til bekymring hos Vanløse Lokaludvalg, der gerne ser at der i projekteringen af denne delstrækning tages hensyn til disse, den eksisterende vidtfavnende biologiske mangfoldighed og de mange brugere af Engen, der har deres daglige gang her.

Lokaludvalget er enigt i, at det generelle tiltag om at fjerne beton og fliser i bund og sider af den gamle Å på hele strækningen, og erstatte disse med bundmateriale, der giver mulighed for etablering af grødeplanter og gydepladser er helt grundlæggende for en retablering.

Med slyngning af åen ud over Damhusengen mener Vanløse Lokaludvalg at kapaciteten til fritidsinteresser samt kvaliteten af fodboldbaner forringes. Samtidigt mener man, at Engen vil blive opdelt i to med få broer som passage, og at dette vil betyde, at Engens tilgængelighed på tværs forringes for brugerne. Lokaludvalget ser dog gerne en slyngning/udbredelse af åen i syd-enden af Engen, hvor Åen i forvejen løber på tværs, vil kunne foretages uden negativ påvirkning af de eksisterende forhold og aktiviteter på Engen.

Det sikkerhedsmæssige perspektiv er ligeledes af afgørende betydning for Vanløse Lokaludvalg, og det må påpeges at en åben Å kan skabe risiko for, at børn og fodbolde falder i åen. Vil man helt imødekomme denne udfordring, vil et hegn langs hele Åen være svaret, og dette er uønsket, idet det ikke kun vil skæmme det frie udsyn over Engen, men også vil være imod fredningsbestemmelserne.

Antallet af fodboldbaner, fleksibiliteten og kvaliteten af dem er også et fokus for Vanløse Lokaludvalg. De eksisterende baner anvendes flittigt, og der er allerede nu kapacitetsproblemer for fodbolden i Vanløse. Kapacitetsproblemerne kan ikke løses andre steder i bydelen. Også selve placeringen af banerne er af afgørende betydning for spillerne, idet der skal tages hensyn til placeringen af banerne i forhold til at undgå det våde terræn, der gør det svært at spille i nedbørsperioder. Også banernes beliggenhed i forhold til en åben å mv., kan være en udfordring i forhold til at hente bolde, der skydes ved siden af.

Vedrørende Helhedsplanens afsnit om Damhusengen kan den generelle holdning i Lokaludvalget ud den lokale viden, og de høringer og åvandringer m.v., der er foretaget, derfor sammenfattes til:

• at det er en gennemgående forudsætning, at vandet i Harrestrup Å fremover opnår den ønskede renhed gennem nedlæggelse og i etableringsfasen kraftig reduktion af spildevandet fra kloakoverløbene.

• at Damhusengen generelt set er meget velfungerende og derfor i overvejende grad bør bevares i sin nuværende form d.v.s. som en åben engstrækning med Harrestrup Å løbende i sit østlige løb frem til sydenden af Engen.

• at Harrestrup Å gerne bredes ud i sydenden af Engen d.v.s. i løbet langs den sydlige dæmning mod Damhussøen

• at flisebelægningen i det nuværende åløb fjernes og erstattes af en naturlig vegetation og bund.

Kommentarer til delstrækning 3 b: Damhussøen
På denne delstrækning er der særlig bekymring for kloakoverløb fra Rødovre Kommune, der endnu ikke har lagt sig fast på hvorledes formindskelsen af spildevand til Åen skal gennemføres. Vanløse Lokaludvalg opfordrer til at man udgår at åbne for åen, før håndteringen af overløbshændelser gennemført tilfredsstillende.

Generelle kommentarer til indhold i Helhedsplanen
I forbindelse med planerne for Krogebjergparken og Damhusengen skal man være opmærksom på, at man bevæger sig ind i fredet område, med de hertil gældende forbehold. Det betyder blandt andet, at den endelige plan for Damhusengen og Søen skal igennem Parkbrugerrådet, Lokaludvalget, Det Grønne Råd og Fredningsnævnet og at der skal udarbejdes en Pleje og- Udviklingsplan af Parkbrugerrådet.

Endelig ønsker Vanløse Lokaludvalg at bemærke, at der bør sættes en særlig fokus på vandføringen under Jyllingevej Bro, idet kommende regnmængder formentlig kræver øget kapacitet til gennemstrømning.


11/11-2013 (ikke indsendt af Vanløsebasen)
Enggruppen kan generelt tilslutte sig helhedsplanens målsætning om renere vand i Harrestrup Å, hvor fliser og betonbund fjernes og erstattes af en naturlig vegetation og bund. Men der mangler endnu redegørelse for mange af de kloakoverløb, der kommer fra omegnskommunerne mod nord, for at man kan danne sig et realistisk overblik. Det er dog væsentligt, at åen ikke gøres tilgængelig, før kloakoverløbs-problematikken er endeligt løst.
Foruden de tekniske anlæg bør der fokuseres på Damhusengen, hvor der er de største udfordringer for en tilfredsstillende løsning.
Blandt andet den våde blomstereng, der har udviklet sig på stedet gennem århundreder i de oprindelige jordlag, der er aflejret siden istiden. Denne komplekse sammensætning af forskelligartede aflejringer og skiftende vandstand er en værdifuld biotop, der danner grundlag for den store biodiversitet og mangfoldighed i floraen. Den vil forsvinde og kan ikke gendannes, hvis det øverste jordlag afgraves eller tildækkes.
Desuden tiltrækkes store mængder af fugle til området. Ornitologisk Forening har registreret over 100 forskellige fuglearter, der jævnligt besøger stedet.
Til dagligt græsser grågæs mellem de naturligt skiftende vandhuller i selskab med måger, krager, forskellige vade- og andefugle samt adskillige fiskehejrer. Her er der ingen overlevelsesmuligheder for frøer eller ørredæg på de planlagte gydepladser.
Damhusengen bør fastholdes som en naturperle, og sammen med Damhussøen - se bogen om Damhussøen - betragtes som en slags naturreservat i byen med den oprindelige engflora og det rige fugleliv. Yderligere materiale om Damhusengen kan findes på www.vanloese.dk

Enggruppen vil sammen med de lokale brugergrupper og Danmarks Naturfredningsforening arbejde videre hen over vinteren og foråret med detaljering af en fælles skitse for Damhusengen, baseret på en overvejende bevarelse af engen i sin nuværende form, samt kontakte Natur- & Miljøgruppen i det fremtidige lokaludvalg for yderligere samarbejde. - Meget gerne med deltagelse af Københavns Kommune, hvor vi bør genoptager det konstruktive samarbejde, og den kommunale indsats koordineres med den lokale viden, behov og ønsker, så vi igen kan finde fælles fodslag og trække på samme hammel.


11/11-2013 (ikke indsendt af Vanløsebasen)
Damhusengen har altid været et engstykke med en midtergrøft til afvanding af overfladevand, men her har aldrig været en bred å.
Engen er et unikt stykke natur, et åbent areal med bredt udsyn til fugleliv, vilde planter, vådområder og slåede græsarealer. Netop det store himmelrum omkranset af træer og buske langs engen, giver alsidig mulighed for borgerne, til at nyde og bruge engens natur.
Vi har jo Harrestrup å løbende langs engen. Ikke et skønt åløb, men det kunne det blive, hvis man med forståelse og nytænkning ville omdanne åløbet til et varieret forløb, inden for de nuværende volde med adgang til vandet.
Ved at bevare åens nuværende placering, kan man med slyngning i den sydlige ende, hvor åen går på tværs, bibeholde den våde blomstereng samt engens forskellige funktioner.
Damhusengen er et naturligt engareal, det eneste i København og derfor bør den ikke omlægges til en kunstig, parkagtig ådal.
Bedste hilsner i håbet om, en lyttende og samarbejdende forvaltning og borgergruppe.


08/11-2013
Vi har boet i Vanløse i 38 år og kommer næsten dagligt på/ved engen, vi løber, spiller fodbold og går og cykler ture og fryder os hver gang over den smukke eng. Et stort, flot område med masser af spændende planter og dyr og plads til mange aktiviteter (boldspil, musikarrangementer og leg), som er guld værd for børn, voksne, hunde m.m.
Jeg er derfor imod, at man nu vil føre en å gennem området med de problemer og begrænsninger, det giver.
Lad os bruge de mange penge, som projektet vil koste til noget andet, og lad os glæde os over vores unikke engområde.


07/11-2013
Damhusengen - Harrestrup Å projekt
Som Vanløseborger - boende tæt på Damhusengen - vil jeg tilkendegive mine tanker omkring Harrestrup Å - projektet.
Der findes ikke mange områder i København som dette, med en biodiversitet som kun er til stede fordi engen, stort set, har fået lov til at være uberørt. Sjældne planter - et rigt fugle- og dyreliv. Enhver kan forestille sig hvad der vil ske, hvis hele dette område skal brydes op og graves om.
Det er muligt at der efter hele den foreslåede omlægning vil opstå et nyt og rigt plante- og dyreliv - men det vil tage mange mange år, og bliver ikke nødvendigvis mere attraktivt for brugerne.

Én ting er imidlertid sikkert - det bliver meget dyrt - og man må forvente at engen bliver "byggeplads" uden dyre-, fugle- og planteliv i årevis, og, ikke mindst, et af de sidste oprindelige naturområder i København vil være forsvundet for altid.

Dette skal ikke læses som en kritik af projektet som sådan, men som en usikkerhed om hvorvidt projektet tager højde for stedets unikke kvaliteter, som i stor grad er værd at værne om.


06/11-2013
Vi har i dag lagt dette på kommunens "Blivhørt":

Indsigelse over for helhedsplanen for Harrestrup Å

Delplan 3a for Damhusengen indebærer, at åen føres fra det eksisterende åløb til et nyt løb midt i engen.

Harrestrup Å skal ikke, uanset hvor den måtte tænkes placeret, gøres tilgængelig, før der er fuldstændigt styr på overløbsværkerne i åen og de tilstødende vandløb både i Københavns Kommune og i omegnskommunerne; altså stop for udledning af kloakvand.

Den foreliggende plan giver ingen sikkerhed for, at der tages højde for dette. Det er uacceptabelt, både for beboerne i lokalområdet og for bydelen som helhed.

Vi gør derfor indsigelse mod helhedsplanens del 3a i dens nuværende form.


30/10-2013
Min protest imod forslaget: at flytte åen ind i Damhusengen er følgende kort:

1. Damhusengens kreative grønne areal reduceres stærk i forhold til nu - næsten halveres! Kbh's kommune hensigt er at bevare og helst udvide de grønne områder - til kreativ brug. Dette vil ikke ske - tvært imod.

2. Åen med sideløbende vådområder m. siv vil medføre, at græsområder udenfor vil stå under vand i regnfulde perioder, og det indskrænker anvendelsen af legepladser og boldbaner (mange penge er netop brugt på at sætte disse græsbaner i stand, incl. drænet).

3. Legende børn på de 2 resterende engsider er i risiko for at falde i vandet, i værste fald drukne, og fodboldspillere skal hente bolde i åen. Med tiden vil det blive nødvendigt og et krav fra brugerne at sætte hegn op langs den nye å - ligesom der er hegn omkring åen idag. Det vil se forfærdeligt ud og skæmme engen totalt.

4. Det nye åløbs bund skal svare til bunden i det eksisterende løb - d.v.s graves ned. Dette sammenholdt med, at man foreslår at hæve terræn omkring åen, betyder, at åen alt i alt bliver dybere end vist på skitserne. Og dermed også et behov for hegn - på begge sider af åen.

5. Rent vand i den nye å kan ikke lade sig gøre. 59 kloak - og regnvandsudløb skal stoppes først og opsamlingsbassiner skal etableres i stedet for. Er denne udgift med i projektet og hvad koster det? Rent bliver vandet alligevel ikke, selv om kloakvand bliver separeret fra. Tænk bare på regnvand fra gaderne, med benzinudslip m.v.
Vi kan ikke undvære overløb i forbindelse med skybrud, hvis vi skal undgå opstuvning af kloakvand i vores kældre m.v.

6. I øvrigt er Damhusengen fredet og det eksisterende åløb også. Man freder ikke for straks derefter at give dispensation !!
Projektforslaget bør tages af bordet og de mange penge, der allerede er afsat, bør bruges bedre.


23/10-2013
Nærmer man sig fra de tæt bebyggede områder, hører den overraskende udsigt fra Jyllingevej ned over Damhusengen til de bedste rekreative oplevelser i København med den vide horisont og himlen derover. Det er så befriende at kunne vandre ned over sletten med solen i ansigtet! Et anlæg af å og beplantning vil bare ødelægge oplevelsen af horisont og himmel. Nu slap vi lige for et højhus klos op ad Damhussøen. Lad os nu også slippe for beplantning af Damhusengen!


22/10-2013
Vi er nylig flyttet til Vanløse, og bor nu på Bulbjergvej. En af de vigtigste årsager til at vi valgte akkurat denne adresse, var Damhusengen. Vi har en Irsk sætter som kræver meget motion, og engen er perfekt for hende. Vi har også en 11åring og en lille baby, og ser at engen er et godt friluftsområde for børnene. Vi kan godt se at det kan blive smukt med en å midt på engen, men vi synes engen fungerer rigtig godt i dag, og håber at hensynet til hunde og børn, kommer foran estetiske hensyn.
   Til toptil forside

Opdateret d. 12.11.2013