Fredningen af Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken
Fredningskendelsen annonceret 4. november 2010

Læs hele fredningskendelsen her ...

FRS 66/2006:

Det bekendtgøres herved, at Fredningsnævnet for København den 29. oktober 2010 har afsagt kendelse om fredning af Harrestrup Å fra Vestvolden til udløbet. (Krogebjergparken, Damhusengen, Damhussøen og Vigerslevparken).

Det er fredningens formål
1. at sikre området som parkområde
2. at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning, herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området
3. at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål
4. at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, specielt sammenhængen med Valby-parken, Kystagerparken, Stadionparken og Vestvolden
5. at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.

De berørte ejendommes matrikelnummer:
  Vigerslev
2650, 3255, 2440, 118, 3158,1849, 366, 2944, 818, 110,
109, 819, 814, 794, 3133 og 4 f.
Risbjerg
2 rl og 14 lv.
Damhussøen
1, 6 og 15.
Vanløse
1b, 3446, 3 b,19 a,189, 932, 934, 2780, 933,10 b, 3400,
3434, 8 b, 2906, 3082, 3086, 3084, 2907, 3109, 3092 og
3087.
Grøndalslund
15 rh.
Rødovre
1 vp.
Husum
460, 3694, 2833, 468, 3589, 946, 476, 822, 923 og 2995.
Islev
69 b, 80 a, 80 b, 80 d, 80 e, 80 f, 80 g, 74 a, 81 og 2 b.

Det samlede areal er ca.146 ha.

Klage over kendelsen skal ske skriftligt inden 4 uger til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Klageberettigede er:
1) Ejere og Brugere,
2) enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
3) statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
4) organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i afgørelsen.

Et eksemplar af kendelsen kan bestilles hos Fredningsnævnet for København, Dommerkontoret, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby.

Hans Chr. Poulsen
Formand

Opdateret d. 2.4.2010